intTypePromotion=3
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_id] => 140
      [banner_name] => KM1 - nhân đôi thời gian
      [banner_picture] => 964_1568020473.jpg
      [banner_picture2] => 839_1568020473.jpg
      [banner_picture3] => 620_1568020473.jpg
      [banner_picture4] => 994_1568779877.jpg
      [banner_picture5] => 
      [banner_type] => 8
      [banner_link] => https://tailieu.vn/nang-cap-tai-khoan-vip.html
      [banner_status] => 1
      [banner_priority] => 0
      [banner_lastmodify] => 2019-09-18 11:11:47
      [banner_startdate] => 2019-09-11 00:00:00
      [banner_enddate] => 2019-09-11 23:59:59
      [banner_isauto_active] => 0
      [banner_timeautoactive] => 
      [user_username] => sonpham
    )

)

thiết kế hệ thống cung cấp điện cho nhà máy chế tạo máy bơm nông nghiệp, chương 11

Chia sẻ: Van Teo | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
353
lượt xem
32
download

thiết kế hệ thống cung cấp điện cho nhà máy chế tạo máy bơm nông nghiệp, chương 11

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chọn cáp cao áp từ TPPTT về các TBAPX: Cáp cao áp được chọn theo mật độ kinh tế của dòng điện jkt . Đối với nhà máy chế tạo máy bơm nông nghiệp làm việc 2 ca, thời gian sử dụng công suất lớn nhất Tmax = 4500 h, sử dụng cáp lõi đồng, tra bảng 5 (trang 294, TL1), tìm được jkt = 3,1 Amm2/. Tiết diện kinh tế của cáp..

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: thiết kế hệ thống cung cấp điện cho nhà máy chế tạo máy bơm nông nghiệp, chương 11

 1. Chương 11: Chän m¸y biÕn ¸p ph©n x-ëng vµ x¸c ®Þnh tæn thÊt ®iÖn n¨ng  A trong c¸c tr¹m biÕn ¸p ph©n x-ëng - Trªn c¬ së ®· chän ®-îc c«ng suÊt c¸c m¸y ë phÇn trªn, ta cã b¶ng kÕt qu¶ chän m¸y biÕn ¸p cho c¸c TBAPX do h·ng ABB chÕ t¹o: B¶ng 3.10 – KÕt qu¶ lùa chän m¸y biÕn ¸p trong c¸c tr¹m biÕn ¸p cña ph-¬ng ¸n III. Tªn S®m Uc/Uh  P0  PN UN Sè ®¬n Thµnh TBA (kVA) (kV) (kW) (kW) (%) m¸y gi¸ tiÒn (10 ®) (106®) 6 B1 1250 35/0,4 1,18 13,9 6,5 2 170 340 B2 800 35/0,4 1,52 10,5 6,5 2 120 240 B3 630 35/0,4 1,3 8,2 4,5 2 100 200 B4 500 35/0,4 1,15 7 4,5 2 80 160 B5 500 35/0,4 1,15 7 4,5 2 80 160 B6 200 35/0,4 0,6 3,45 4,5 2 50 100 Tæng vèn ®Çu t- cho tr¹m biÕn ¸p: KB = 1200.106 ® - X¸c ®Þnh tæn thÊt ®iÖn n¨ng A trong c¸c tr¹m biÕn ¸p: Tæn thÊt ®iÖn n¨ng trong c¸c tr¹m biÕn ¸p ®-îc tÝnh theo c«ng thøc: 2 1  S   A  n.P0 .t  .PN  tt  .  kWh  n  S dmB  KÕt qu¶ tÝnh to¸n cho trong b¶ng 3.11.
 2. B¶ng 3.11 – Tæn thÊt ®iÖn n¨ng trong c¸c TBAPX cña ph-¬ng ¸n III. Tªn Sè m¸y Stt Sdm  P0  PN A tr¹m (kVA) (kVA) (kW) (kW) (kWh) B1 2 2038,85 1250 1,81 13,9 85073,1 B2 2 1484,7 800 1,52 10,5 78816,3 B3 2 1108,92 630 1,3 8,2 59436,6 B4 2 944,89 500 1,15 7 56221,4 B5 2 899 500 1,15 7 52802,6 B6 2 352,64 200 0,6 3,45 25989 Tæn thÊt ®iÖn n¨ng trong tr¹m biÕn ¸p: AB = 358339 kWh 2. Chän d©y dÉn vµ x¸c ®Þnh tæn thÊt c«ng suÊt, tæn thÊt ®iÖn n¨ng trong m¹ng ®iÖn. - Chän c¸p cao ¸p tõ TPPTT vÒ c¸c TBAPX: C¸p cao ¸p ®-îc chän theo mËt ®é kinh tÕ cña dßng ®iÖn jkt . §èi víi nhµ m¸y chÕ t¹o m¸y b¬m n«ng nghiÖp lµm viÖc 2 ca, thêi gian sö dông c«ng suÊt lín nhÊt Tmax = 4500 h, sö dông c¸p lâi ®ång, tra b¶ng 5 (trang 294, TL1), t×m ®-îc jkt = 3,1 A/mm2. TiÕt diÖn kinh tÕ cña c¸p: Fkt = I max  mm 2    j kt C¸c c¸p tõ TBATT vÒ TBAPX ®Òu lµ c¸p lé kÐp nªn: S ttpx Imax = 2. 3.U dm Dùa vµo trÞ sè Fkt tÝnh ra ®-îc, tra b¶ng lùa chän tiÕt diÖn tiªu chuÈn c¸p gÇn nhÊt. KiÓm tra tiÕt diÖn c¸p ®· chän theo ®iÒu kiÖn ph¸t nãng:
 3. khc. Icp  Isc Isc – dßng ®iÖn khi x¶y ra sù cè ®øt mét c¸p, Isc = 2. Imax khc = k1.k2 k1 - hÖ sè hiÖu chØnh theo nhiÖt ®é, k1 = 1 k2 – hÖ sè hiÖu chØnh vÒ sè d©y c¸p ®Æt trong mét r·nh, c¸c r·nh ®Òu ®Æt 2 c¸p, kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c sîi c¸p lµ 300 mm. Theo PL 4.22 (TL1) cã k2 = 0,93. V× chiÒu dµi tõ TBATT ®Õn TBAPX ng¾n nªn tæn thÊt ®iÖn ¸p nhá ta cã thÓ bá qua kh«ng cÇn kiÓm tra l¹i theo ®iÒu kiÖn U cp . Chän c¸p h¹ ¸p tõ TBAPX ®Õn c¸c ph©n x-ëng: tÝnh to¸n t-¬ng tù ph-¬ng ¸n I, kÕt qu¶ cho trong b¶ng 3.12 B¶ng 3.12 – KÕt qu¶ chän c¸p cao ¸p vµ h¹ ¸p cña ph-¬ng ¸n III: ®-êng c¸p F l r0 R®¬n gi¸ Thµnh (mm2) () (m) (  /km) lé ®¬n tiÒn (10 ®/m) (103 ®) 3 TPPTT-B1 3  50 50 0,387 0,01 210 21000 TPPTT-B2 3  50 35 0,387 0,007 210 14700 TPPTT-B3 3  50 210 0,387 0,04 210 88200 TPPTT-B4 3  50 80 0,387 0,02 210 33600 TPPTT-B5 3  50 170 0,387 0,03 210 71400 TPPTT-B6 3  50 100 0,387 0,02 210 42000 B1 - 4 3  630 75 0,0283 0,001 560 84000 B6 - 9 3  35+25 150 0,524 0,08 56 8400 3 Tæng vèn ®Çu t- cho ®-êng d©y: KD = 363300.10 ® - X¸c ®Þnh tæn thÊt c«ng suÊt t¸c dông trªn c¸c ®-êng d©y:
 4. Tæn thÊt c«ng suÊt t¸c dông trªn c¸c ®-êng d©y ®-îc tÝnh theo c«ng thøc: S 2 ttpx P  U 2 .R.10 3  kW  dm KÕt qu¶ tÝnh to¸n ghi trong b¶ng 3.13 B¶ng 3.13 – Tæn thÊt c«ng suÊt t¸c dông trªn c¸c ®-êng d©y cña ph-¬ng ¸n III. ®-êng c¸p F l r0 R Stt P 2 (mm ) (m) (  /km) (  ) (kVA) (kW) TPPTT-B1 3  50 50 0,387 0,01 2038,85 0,034 TTTTT-B2 3  50 35 0,387 0,007 1484,7 0,013 TPPTT-B3 3  50 210 0,387 0,04 1108,92 0,04 TPPTT-B4 3  50 80 0,387 0,02 944,89 0,015 TPPTT-B5 3  50 170 0,387 0,03 899 0,02 TPPTT-B6 3  50 100 0,387 0,02 352,64 0,002 B1 – 4 1  630 75 0,0283 0,001 610,85 2,58 B6 – 9 3  35+25 150 0,524 0,08 75,08 2,82 Tæng tæn thÊt c«ng suÊt t¸c dông trªn d©y dÉn  P = 5,524 kW - X¸c ®Þnh tæn thÊt ®iÖn n¨ng trªn c¸c ®-êng d©y: A D   PD .  kWh  Trong ®ã:  - thêi gian tæn thÊt c«ng suÊt lín nhÊt,  = 2886 h A D = 5,524. 2886 = 15942,264  kWh 
 5. 3. Vèn ®Çu t- mua m¸y c¾t ®iÖn trong m¹ng cao ¸p cña ph-¬ng ¸n III. M¹ng cao ¸p trong ph-¬ng ¸n cã cÊp ®iÖn ¸p 35 kV tõ TPPTT ®Õn TBAPX. TPPTT cã 2 ph©n ®o¹n thanh gãp nhËn ®iÖn tõ lé d©y kÐp cña ®-êng d©y trªn kh«ng ®-a ®iÖn tõ hÖ thèng vÒ. Víi 6 TBAPX, mçi tr¹m cã 2 m¸y biÕn ¸p nhËn ®iÖn trùc tiÕp tõ 2 ph©n ®o¹n thanh gãp qua m¸y c¾t ®iÖn ë ®Çu ®-êng c¸p. VËy trong m¹ng cao ¸p cña nhµ m¸y ta sö dông 12 m¸y c¾t ®iÖn cÊp 35 kV céng thªm mét m¸y c¾t ph©n ®o¹n thanh gãp ®iÖn ¸p 35 kV vµ 2 m¸y c¾t ë cuèi ®-êng d©y tõ TBATG ®Õn TPPTT, tæng céng lµ 15 m¸y c¾t ®iÖn cÊp 35 kV Vèn ®Çu t- mua m¸y c¾t ®iÖn trong m¹ng cao ¸p cña ph-¬ng ¸n III: KMC3 = 15.KMC35 = 15.160.106 = 2400.106 (®) 4. Chi phÝ tÝnh to¸n cña ph-¬ng ¸n III: Vèn ®Çu t-: K3= KB + KD + KMC2 = (1200 + 363,3 + 2400).106 = 3963,3.106 ® Tæng tæn thÊt ®iÖn n¨ng trong c¸c TBA vµ ®-êng d©y: A3 = AB + AD = 358339 + 15942,264 = 374281,26  kWh  Chi phÝ tÝnh to¸n:
 6. Z3 = (avh+atc).K3 + c. A3 trong ®ã avh =0,1 , atc = 1/Ttc =1/5 =0,2 = ( 0,1 +0,2). 3963,3.106 + 1000 . 374281,26 = 1563,271.106 ®ång 3.3.4. Ph-¬ng ¸n IV: Ph-¬ng ¸n sö dông tr¹m ph©n phèi trung t©m ( TPPTT ) nhËn ®iÖn tõ hÖ thèng vÒ cÊp ®iÖn cho tr¹m biÕn ¸p ph©n x-ëng ( TBAPX ). C¸c tr¹m biÕn ¸p B1, B2, B3, B4, B5 h¹ ®iÖn ¸p tõ 35 kV xuèng 0,4 kV ®Ó cung cÊp ®iÖn cho c¸c ph©n x-ëng. H×nh 3.5 – S¬ ®å ph-¬ng ¸n IV.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

YOMEDIA
Đồng bộ tài khoản