thiết kế hệ thống cung cấp điện cho nhà máy chế tạo máy bơm nông nghiệp, chương 14

Chia sẻ: Van Teo | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
380
lượt xem
44
download

thiết kế hệ thống cung cấp điện cho nhà máy chế tạo máy bơm nông nghiệp, chương 14

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Trạm biến áp phân xưởng làm nhiệm vụ biến đổi điện áp 35 kV của mạng phân phối thành điện áp 380/220V cung cấp cho mạng phân xưởng. Vì các trạm biến áp phân xưởng đặt rất gần trạm phân phối trung tâm nên phía cao áp chỉ cần đặt dao cách ly và cầu chì. Dao cách ly dùng để cách ly máy biến áp khi cần sửa chữa. Cầu chì dùng để bảo vệ quá tải và ngắn mạch cho máy biến áp. Phía hạ áp đặt áptômát tổng và các áptômát nhánh, thanh cái hạ áp được...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: thiết kế hệ thống cung cấp điện cho nhà máy chế tạo máy bơm nông nghiệp, chương 14

  1. Chương 14: S¬ ®å tr¹m biÕn ¸p ph©n x-ëng Tr¹m biÕn ¸p ph©n x-ëng lµm nhiÖm vô biÕn ®æi ®iÖn ¸p 35 kV cña m¹ng ph©n phèi thµnh ®iÖn ¸p 380/220V cung cÊp cho m¹ng ph©n x-ëng. V× c¸c tr¹m biÕn ¸p ph©n x-ëng ®Æt rÊt gÇn tr¹m ph©n phèi trung t©m nªn phÝa cao ¸p chØ cÇn ®Æt dao c¸ch ly vµ cÇu ch×. Dao c¸ch ly dïng ®Ó c¸ch ly m¸y biÕn ¸p khi cÇn söa ch÷a. CÇu ch× dïng ®Ó b¶o vÖ qu¸ t¶i vµ ng¾n m¹ch cho m¸y biÕn ¸p. PhÝa h¹ ¸p ®Æt ¸pt«m¸t tæng vµ c¸c ¸pt«m¸t nh¸nh, thanh c¸i h¹ ¸p ®-îc ph©n ®o¹n b»ng ¸pt«m¸t ph©n ®o¹n. §Ó h¹n chÕ dßng ng¾n m¹ch vÒ phÝa h¹ ¸p cña tr¹m vµ lµm ®¬n gi¶n viÖc b¶o vÖ ta lùa chän ph-¬ng thøc cho 2 m¸y biÕn ¸p lµm viÖc ®éc lËp ( ¸pt«m¸t ph©n ®o¹n cña thanh c¸i h¹ ¸p th-êng ë tr¹ng th¸i c¾t ). ChØ khi nµo mét m¸y biÕn ¸p bÞ sù cè míi sö dông ¸pt«m¸t ph©n ®o¹n ®Ó cÊp ®iÖn cho phô t¶i cña ph©n ®o¹n ®i víi m¸y biÕn ¸p sù cè. C¸c tr¹m biÕn ¸p ph©n x-ëng ®Òu ®Æt 2 m¸y biÕn ¸p do ABB s¶n xuÊt t¹i ViÖt Nam. Víi tr¹m 2 m¸y biÕn ¸p gåm cã 7 tñ: 2 tñ ®Çu vµo phÝa cao ¸p (8DA10), 2 tñ ¸pt«m¸t tæng, 1 tñ ¸pt«m¸t ph©n ®o¹n, 2 tñ ¸pt«m¸t nh¸nh. Tñ ®Çu vµo 35 kV cã dao c¸ch ly 3 vÞ trÝ, c¸ch ®iÖn b»ng SF6, kh«ng ph¶i b¶o tr×, lo¹i 8DA10 do Siemens chÕ t¹o. B¶ng 3.21 – th«ng sè kü thuËt cña tñ cao ¸p. Lo¹i tñ C¸ch I®m U®m (kV) Ic¾t N3s (kA) Ic¾tNmax (kA)
  2. ®iÖn (A) 8DA10 SF6 1250 36 40 63
  3. 3.4.4. TÝnh to¸n ng¾n m¹ch vµ lùa chän c¸c thiÕt bÞ ®iÖn: 1. TÝnh to¸n ng¾n m¹ch phÝa cao ¸p: Môc ®Ých tÝnh to¸n ng¾n m¹ch lµ kiÓm tra ®iÒu kiÖn æn ®Þnh ®éng vµ æn ®Þnh nhiÖt cña c¸ thiÕt bÞ vµ d©y dÉn ®-îc chän khi cã ng¾n m¹ch trong hÖ thèng. C¸c d¹ng ng¾n m¹ch th-êng x¶y ra trong hÖ thèng cung cÊp ®iÖn lµ ng¾n m¹ch 2 pha, 3 pha vµ mét pha ch¹m ®Êt. Trong ®ã ng¾n m¹ch 3 pha lµ nghiªm träng nhÊt v× vËy dßng ®iÖn ng¾n m¹ch tÝnh to¸n ®Ó chän khÝ cô ®iÖn lµ dßng ng¾n m¹ch ba pha. Khi tÝnh to¸n ng¾n m¹ch phÝa cao ¸p do kh«ng biÕt cÊu tróc cô thÓ cña hÖ thèng ®iÖn quèc gia nªn cho phÐp tÝnh gÇn ®óng ®iÖn kh¸ng cña hÖ thèng ®iÖn quèc gia th«ng qua c«ng suÊt ng¾n m¹ch vÒ phÝa h¹ ¸p cña tr¹m biÕn ¸p trung gian vµ coi hÖ thèng cã c«ng suÊt v« cïng
  4. lín. S¬ ®å nguyªn lý vµ s¬ ®å thay thÕ ®Ó tÝnh to¸n ng¾n m¹ch ®-îc thÓ hiÖn trªn h×nh 3.12. §Ó lùa chän, kiÓm tra d©y dÉn vµ c¸c khÝ cô ®iÖn cÇn tÝnh to¸n 6 ®iÓm ng¾n m¹ch sau: N - §iÓm ng¾n m¹ch trªn thanh c¸i tr¹m ph©n phèi trung t©m ®Ó kiÓm tra m¸y c¾t vµ thanh gãp. N1, N2, N3, N4, N5 - §iÓm ng¾n m¹ch phÝa cao ¸p c¸c tr¹m biÕn ¸p ph©n x-ëng ®Ó kiÓm tra c¸p vµ thiÕt bÞ cao ¸p trong c¸c tr¹m. §iÖn kh¸ng cña hÖ thèng ®-îc tÝnh theo c«ng thøc sau: U2 X HT   SN Trong ®ã: SN – c«ng suÊt ng¾n m¹ch vÒ phÝa h¹ ¸p cña m¸y biÕn ¸p trung gian, SN = 250 MVA; U - ®iÖn ¸p cña ®-êng d©y, U = Utb = 1,05. U®m = 1,05.35 = 36,75  kV  . §iÖn trë vµ ®iÖn kh¸ng cña ®-êng d©y: 1 R= .r0 .l    2 1 X= .x0 .l  2 Trong ®ã: r0, x0 - ®iÖn trë vµ ®iÖn kh¸ng trªn 1 km d©y dÉn  / km , l – chiÒu dµi ®-êng d©y  km .
  5. Do ng¾n m¹ch xa nguån nªn dßng ng¾n m¹ch siªu qu¸ ®é I” b»ng dßng ng¾n m¹ch æn ®Þnh I  , nªn cã thÓ viÕt: U IN = I” = I  = 3.Z N Trong ®ã: ZN – tæng trë tõ hÖ thèng ®iÖn ®Õn ®iÓm ng¾n m¹ch thø i   U - ®iÖn ¸p trung b×nh cña ®-êng d©y. TrÞ sè dßng ng¾n m¹ch xung kÝch ®-îc tÝnh theo biÓu thøc: ixk = 1,8. 2 .IN  kA  H×nh 3.12 – S¬ ®å nguyªn lý vµ thay thÕ tÝnh ng¾n m¹ch phÝa cao ¸p. B¶ng 3.22. – Th«ng sè cña ®-êng d©y trªn kh«ng vµ c¸p §-êng c¸p F l (m) r0 x0 R X (mm2) (  / km ) (  / km ) (  ) (  ) TPPTT-B1 3  50 80 0,387 0,137 0,015 0.005 TPPTT-B2 3  50 50 0,387 0,137 0,01 0,003
  6. TPPTT-B3 3  50 35 0,387 0,137 0,007 0,002 TPPTT-B4 3  50 210 0,387 0,137 0,04 0,014 TPPTT-B5 3  50 170 0,387 0,137 0,033 0,012 TBATG - AC- 50 6000 0,65 0,392 1,95 1,176 TPPTT TÝnh ®iÓm ng¾n m¹ch N t¹i thanh gãp tr¹m ph©n phèi trung t©m: U2 2 X HT  = 36,75  5, 402    SN 250 R = Rdd = 1,95   X = Xdd + XHT = 1,176 + 5,402 = 6,578   U 36,75 IN = =  3, 093  kA  3.Z N 3. 1, 952  6,5782 ixk = 1,8. 2 .IN = 1,8. 2 .3,093 =7,873  kA  TÝnh ®iÓm ng¾n m¹ch N1 t¹i thanh c¸i tr¹m biÕn ¸p ph©n x-ëng B1 : U2 36,752 X HT  =  5, 402    SN 250 R = Rdd + Rc1 = 1,95 + 0,015 = 1,965   X = Xdd + XHT + Xc1 = 1,176 + 5,402 + 0,005 = 6,583   U 36,75 IN1 = =  3, 088  kA  3.Z N1 3. 1, 9652  6,5832 ixk1 = 1,8. 2 .IN1 = 1,8. 2 .3,088 =7,861  kA  TÝnh t-¬ng tù ®èi víi c¸c ®iÓm ng¾n m¹ch kh¸c, ta cã kÕt qu¶ tÝnh to¸n ng¾n m¹ch ghi trong b¶ng 3.21.
  7. B¶ng 3.23 – KÕt qu¶ tÝnh to¸n ng¾n m¹ch. §iÓm ng¾n IN ( kA ) ixk ( kA ) m¹ch N1 3,088 7,861 N2 3,09 7,866 N3 3,091 7,868 N4 3,081 7,843 N5 3,083 7,848 N 3,093 7,873

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản