thiết kế hệ thống cung cấp điện cho nhà máy chế tạo máy bơm nông nghiệp, chương 17

Chia sẻ: Van Teo | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
347
lượt xem
35
download

thiết kế hệ thống cung cấp điện cho nhà máy chế tạo máy bơm nông nghiệp, chương 17

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Các đường cáp từ tủ phân phối (TPP) đến các tủ động lực (TĐL) được đi trong rãnh cáp nằm dọc tường phía trong và bên cạnh lối đi lại của phân xưởng. Cáp được chọn theo điều kiện phát nóng cho phép, kiểm tra phối hợp với các thiết bị bảo vệ và điều kiện ổn định nhiệt khi có ngắn mạch. Do chiều dài cáp không lớn nên có thể bỏ qua, không cần kiểm tra theo điều kiện tổn thất điện áp cho phép. Điều kiện chọn cáp: khc.Icp Trong đó: Itt – dòng điện tính toán...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: thiết kế hệ thống cung cấp điện cho nhà máy chế tạo máy bơm nông nghiệp, chương 17

  1. Chương 17: Chän c¸p tõ tñ ph©n phèi ®Õn c¸c tñ ®éng lùc C¸c ®-êng c¸p tõ tñ ph©n phèi (TPP) ®Õn c¸c tñ ®éng lùc (T§L) ®-îc ®i trong r·nh c¸p n»m däc t-êng phÝa trong vµ bªn c¹nh lèi ®i l¹i cña ph©n x-ëng. C¸p ®-îc chän theo ®iÒu kiÖn ph¸t nãng cho phÐp, kiÓm tra phèi hîp víi c¸c thiÕt bÞ b¶o vÖ vµ ®iÒu kiÖn æn ®Þnh nhiÖt khi cã ng¾n m¹ch. Do chiÒu dµi c¸p kh«ng lín nªn cã thÓ bá qua, kh«ng cÇn kiÓm tra theo ®iÒu kiÖn tæn thÊt ®iÖn ¸p cho phÐp. §iÒu kiÖn chän c¸p: khc.Icp  Itt Trong ®ã: Itt – dßng ®iÖn tÝnh to¸n cña nhãm phô t¶i. Icp – dßng ®iÖn ph¸t nãng cho phÐp, t-¬ng øng víi tõng lo¹i d©y tõng tiÕt diÖn. khc – hÖ sè hiÖu chØnh, ë ®©y lÊy khc = 1. §iÒu kiÖn kiÓm tra phèi hîp víi thiÕt bÞ b¶o vÖ cña c¸p, khi b¶o vÖ b»ng ¸pt«m¸t: I kdnh 1, 25.I dm.A Icp   1, 5 1, 5 Chän c¸p tõ tñ ph©n phèi tíi tñ ®éng lùc 1: Icp  Itt = 57,52 A I kdnh 1, 25.I dm.A 1, 25.63 Icp     52,5  A  1,5 1,5 1, 5
  2. KÕt hîp 2 ®iÒu kiÖn chän c¸p ®ång 4 lâi, c¸ch ®iÖn PVC do h·ng LENS chÕ t¹o tiÕt diÖn 4G10 cã Icp = 75 A C¸c tuyÕn c¸p kh¸c ®-îc chän t-¬ng tù, kÕt qu¶ ghi trong b¶ng 4.2. B¶ng 4.2 – KÕt qu¶ chän c¸p tõ TPP ®Õn T§L. TuyÕn c¸p Itt (A) Ikdnh/1,5 (A) Fc¸p (mm2) Icp (A) TPP - §L1 57,52 52,5 4G10 75 TPP - §L2 54,5 52,5 4G10 75 TPP - §L3 45,79 52,5 4G6 54 TPP - §L4 32,67 52,5 4G6 54 TPP - §L5 50,78 52,5 4G6 54 TPP - §L6 50,2 52,5 4G6 54 §4.2. TÝnh ng¾n m¹ch phÝa h¹ ¸p cña ph©n x-ëng söa ch÷a c¬ khÝ ®Ó kiÓm tra c¸p vµ ¸pt«m¸t. ë ®©y ta tÝnh to¸n ng¾n m¹ch cho ®-êng d©y tõ TPP ®Õn tñ §L1 .
  3. H×nh 4.3 – S¬ ®å nguyªn lý vµ thay thÕ tÝnh ng¾n m¹ch phÝa h¹ ¸p ph©n x-ëng SCCK 4.2.1. C¸c th«ng sè cña s¬ ®å thay thÕ - §iÖn trë vµ ®iÖn kh¸ng MBA Pn .U dm 2 10,5.(0, 4)2 RB =  10 6   10 6 = 2,625  m  800  2 2 S dm U n .U 2 6,5.(0, 4)2 XB = dm  106   10 6 = 13  m 100.S dm 100.800 - Thanh gãp tr¹m biÕn ¸p ph©n x-ëng –TG1 KÝch th-íc (60  8) mm2 mçi pha ghÐp 3 thanh, ChiÒu dµi : l = 1,2 m Kho¶ng c¸h trung b×nh h×nh häc: D = 300 mm 1 1 Cã: r0 = 0,42 m/m  RTG1 = r0.l = 0,42.1,2 = 0,168 3 3  m 1 1 x0 = 0,189 m/m  XTG1 = x0.l = 0,189.1,2 = 3 3 0,0756  m
  4. - Thanh gãp trong tñ ph©n phèi - TG2: S ttpx 140,7 Chän theo ®iÒu kiÖn: khc. Icp  Ittpx =   213, 77 A 3.U dm 3.0,38 ( lÊy khc = 1 ) Chän lo¹i thanh c¸i b»ng ®ång cã kÝch th-íc: (25x3) mm2 víi Icp= 340 A ChiÒu dµi: l = 1,2 m Kho¶ng c¸ch trung b×nh h×nh häc: D = 300 mm Tra PL 4.11 (TL1), t×m ®-îc: r0 = 0,268 m/m  RTG2 = r0 .l  0,268.1, 2 = 0,3216  m x0 = 0,244 m/m  XTG2 = x 0 .l  0,244.1, 2 = 0,2928  m - §iÖn trë vµ ®iÖn kh¸ng cña MCCB MCCB lo¹i CM1600: RA1 = 0,054 m XA1 = 0,07 m MCCB lo¹i NS250H: RA2 = 0,28 m XA2 = 0,36 m XT2 = 0,6 m MCCB lo¹i C60L: RA3 = 2,7 m XA3 = 5,5 m XT3 = 1,3 m - C¸p tiÕt diÖn (3  70+50) mm2 – C1 ChiÒu dµi : l = 30 m Tra PL 4.28 (TL1) t×m ®-îc:
  5. r0 = 0,268 m/m RC1 =r0.l = 0,268.30 = 8,04  m x0 = 0,157 m/m XC1 =x0.l = 0,157.30 = 4,71  m - C¸p tiÕt diÖn 4G10 mm2 – C2 ChiÒu dµi 65 m Tra PL 4.29 (TL1) t×m ®-îc : r0 = 1,83 m/m RC2= r0.l = 1,83.65 = 118,95  m x0 = 0,0904 m/m XC2= x0.l = 0,0904.65 = 5,876  m

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản