thiết kế hệ thống cung cấp điện cho nhà máy chế tạo máy bơm nông nghiệp, chương 8

Chia sẻ: Van Teo | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
341
lượt xem
36
download

thiết kế hệ thống cung cấp điện cho nhà máy chế tạo máy bơm nông nghiệp, chương 8

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tính toán kinh tế – kỹ thuật lựa chọn phương án tối ưu Để so sánh và lựa chọn phương án hợp lý ta sử dụng hàm chi phí tính toán Z và chỉ xét đến những phần khác nhau trong phương án để giảm khối lượng tính toán: Z = ( avh + atc ).K +3. Imax2. R. .c Trong đó: avh- hệ số vận hành, avh = 0,1; atc- hệ số tiêu chuẩn thu hồi vốn đầu t-, atc = 5 năm K – vốn đầu t- cho trạm biến áp, đ-ờng dây và máy cắt; K = KD...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: thiết kế hệ thống cung cấp điện cho nhà máy chế tạo máy bơm nông nghiệp, chương 8

  1. Chương 8: TÝnh to¸n kinh tÕ – kü thuËt lùa chän ph-¬ng ¸n tèi -u §Ó so s¸nh vµ lùa chän ph-¬ng ¸n hîp lý ta sö dông hµm chi phÝ tÝnh to¸n Z vµ chØ xÐt ®Õn nh÷ng phÇn kh¸c nhau trong ph-¬ng ¸n ®Ó gi¶m khèi l-îng tÝnh to¸n: Z = ( avh + atc ).K +3. Imax2. R.  .c  min (3 - 5) Trong ®ã: avh- hÖ sè vËn hµnh, avh = 0,1; atc- hÖ sè tiªu chuÈn thu håi vèn ®Çu t-, 1 1 atc =   0,2 ; Ttc – thêi gian thu håi tæn thÊt thiÕu hôt. Ttc = Ttc 5 5 n¨m K – vèn ®Çu t- cho tr¹m biÕn ¸p, ®-êng d©y vµ m¸y c¾t; K = KD + KB + KMC (3 - 6) n KD =  K 0i .li (3 – 6’) i 1 K0i – gi¸ tiÒn 1 m c¸p tiÕt diÖn i, ®/kWh li – chiÒu dµi tuyÕn c¸p tiÕt diÖn i, m Imax – dßng ®iÖn lín nhÊt ch¹y qua thiÕt bÞ; – thêi gian tæn thÊt c«ng suÊt lín nhÊt; c - gi¸ tiÒn 1 kWh tæn thÊt ®iÖn n¨ng, c = 1000 ®/kWh. 3.3.1. Ph-¬ng ¸n I:
  2. Ph-¬ng ¸n sö dông tr¹m biÕn ¸p trung t©m ( TBATT ) nhËn ®iÖn tõ hÖ thèng vÒ, h¹ xuèng ®iÖn ¸p 10 kV sau ®ã cung cÊp cho c¸c tr¹m biÕn ¸p ph©n x-ëng ( TBAPX ) B1, B2, B3, B4, B5, B6 h¹ ®iÖn ¸p tõ 10 kV xuèng 0,4 kV ®Ó cung cÊp ®iÖn cho c¸c ph©n x-ëng. H×nh 3.2 – S¬ ®å ph-¬ng ¸n I
  3. 1. Chän m¸y biÕn ¸p cña TBATT, m¸y biÕn ¸p ph©n x-ëng vµ x¸c ®Þnh tæn thÊt ®iÖn n¨ng A trong c¸c tr¹m biÕn ¸p. - Chän m¸y biÕn ¸p cho TBATT: TBATT ®Æt 2 m¸y biÕn ¸p: n.khc.S®mB  Sttnm S®mB  S ttnm  5412,8  2706, 4  kVA  2 2 Chän m¸y biÕn ¸p tiªu chuÈn S®m = 3200  kVA  KiÓm tra l¹i dung l-îng m¸y biÕn ¸p theo ®iÒu kiÖn qu¸ t¶i sù cè: Sttsc lóc nµy chÝnh lµ c«ng suÊt tÝnh to¸n cña nhµ m¸y sau khi c¾t bít mét sè phô t¶i kh«ng quan träng trong nhµ m¸y: ( n-1 ). Kqt. S®mB  Sttsc = 0,7. Sttnm S®mB  0,7.5412,8  2706, 4  kVA  1, 4 VËy TBATT ®Æt 2 m¸y biÕn ¸p cã S®m = 3200  kVA  - Chän m¸y biÕn ¸p ph©n x-ëng: Trªn c¬ së ®· chän ®-îc c«ng suÊt cña c¸c m¸y biÕn ¸p ë phÇn trªn ( 3.2.2.) ta cã b¶ng kÕt qu¶ chän m¸y biÕn ¸p cho c¸c TBAPX do ABB chÕ t¹o: B¶ng 3.2 – KÕt qu¶ lùa chän m¸y biÕn ¸p trong c¸c tr¹m biÕn ¸p cña ph-¬ng ¸n I Tªn S®m Uc/Uh  P0  PN UN Sè ®¬n Thµnh TBA (kVA) (kV) (kW) (kW) (%) m¸y gi¸ tiÒn
  4. (106®) (106®) TBATT 3200 35/10 11,5 37 7 2 400 800 B1 1250 10/0,4 1,71 12,8 5,5 2 150 300 B2 800 10/0,4 1,4 10,5 5,5 2 100 200 B3 630 10/0,4 1,2 8,2 4,5 2 90 180 B4 500 10/0,4 1 7 4,5 2 70 140 B5 500 10/0,4 1 7 4,5 2 70 140 B6 200 10/0,4 0,53 3,45 4,5 2 40 80 Tæng vèn ®Çu t- cho tr¹m biÕn ¸p: KB =1840. 106 ® - X¸c ®Þnh tæn thÊt ®iÖn n¨ng A trong c¸c tr¹m biÕn ¸p: Tæn thÊt ®iÖn n¨ng trong c¸c tr¹m biÕn ¸p ®-îc tÝnh theo c«ng thøc: 2 1  S   A  n.P0 .t  .PN  tt  .  kWh  (3 - 7) n  S dmB  Trong ®ã: n – sè m¸y biÕn ¸p ghÐp song song, t – thêi gian m¸y biÕn ¸p vËn hµnh, víi m¸y biÕn ¸p vËn hµnh suèt n¨m t = 8760 h,  - thêi gian tæn thÊt c«ng suÊt lín nhÊt tÝnh theo c«ng thøc:  = (0,124 +Tmax.10-4)2 .8760 (h) = (0,124 + 4500.10-4)2.8760 = 2886 (h) (3 - 8)  P0 ,  PN – tæn thÊt c«ng suÊt kh«ng t¶i vµ tæn thÊt c«ng suÊt ng¾n m¹ch cña m¸y biÕn ¸p, Stt – c«ng suÊt tÝnh to¸n cña tr¹m biÕn ¸p, S®mB – c«ng suÊt ®Þnh møc cña m¸y biÕn ¸p.
  5. TÝnh tæn thÊtt ®iÖn n¨ng trong TBATT: Sttnm = 5412,8 kVA S®mB =3200 kVA  P0 = 11,5 kW  PN = 37 kW 2 1  S  Ta cã:  A  n.P0 .t  .PN  tt  . n  S dmB  2 1  5412,8  = 2.11,5.8760  .37.   .2886 2  3200  = 354241  kWh  C¸c tr¹m biÕn ¸p kh¸c còng tÝnh to¸n t-¬ng tù, kÕt qu¶ cho trong b¶ng 3.3. B¶ng 3.3 – kÕt qu¶ tÝnh to¸n tæn thÊt ®iÖn n¨ng trong c¸c tr¹m biÕn ¸p cña ph-¬ng ¸n I. Tªn Sè m¸y Stt Sdm  P0  PN A tr¹m (kVA) (kVA) (kW) (kW) (kWh) TBATT 2 5412,8 3200 11,5 37 354241 B1 2 2038,85 1250 1,71 12,8 79098,3 B2 2 1484,7 800 1,4 10,5 76714 B3 2 1108,92 630 1,2 8,2 57684,6 B4 2 944,89 500 1 7 53593,4 B5 2 899 500 1 7 50175 B6 2 352,64 200 0,53 3,45 24763 Tæn thÊt ®iÖn n¨ng trong tr¹m biÕn ¸p: AB = 696269,3 kWh

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản