intTypePromotion=1
ADSENSE

thiết kế hệ thống cung cấp điện cho nhà máy chế tạo vòng bi, chương 12

Chia sẻ: Van Dau | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:10

107
lượt xem
33
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chọn máy biến áp trong các TBA: Trên cơ sở đã chọn được công suất các máy ở phần trên ta có bảng kết quả chọn MBA cho các trạm biến áp do Công ty thiết bị Đông Anh sản xuất. Kết quả lựa chọn MBA cho các TBA của phương án II. * Xác định tổn thất điện năng A trong các trạm biến áp

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: thiết kế hệ thống cung cấp điện cho nhà máy chế tạo vòng bi, chương 12

  1. Chương 12: Chän m¸y biÕn ¸p ph©n x-ëng vµ x¸c ®Þnh tæn thÊt ®iÖn n¨ng A trong c¸c tr¹m biÕn ¸p * Chän m¸y biÕn ¸p trong c¸c TBA: Trªn c¬ së ®· chän ®-îc c«ng suÊt c¸c m¸y ë phÇn trªn ta cã b¶ng kÕt qu¶ chän MBA cho c¸c tr¹m biÕn ¸p do C«ng ty thiÕt bÞ §«ng Anh s¶n xuÊt. Tªn S®m Uc/Uh Sè Po Pn Un §¬n Tæng tr¹m kVA kW m¸ kW kW % gi¸ tiÒn y .106 .106 BATT 4000 35/10 2 5.5 33 7.3 500 1000 B1 1000 10/0.4 2 1.75 13 5.5 130 260 B2 1000 10/0.4 2 1.75 13 5.5 130 260 B3 800 10/0.4 2 1.4 10.5 5.5 100 200 B4 800 10/0.4 2 1.4 10.5 5.5 100 200 B5 800 10/0.4 2 1.4 10.5 5.5 100 200 B6 315 10/0.4 2 0.72 4.85 4.5 55 110 Tæng vèn ®Çu t- MBA 2230.103 ® B¶ng 3.5 - KÕt qu¶ lùa chän MBA cho c¸c TBA cña ph-¬ng ¸n II. * X¸c ®Þnh tæn thÊt ®iÖn n¨ng A trong c¸c tr¹m biÕn ¸p :
  2. T-¬ng tù nh- ph-¬ng ¸n I, tæn thÊt ®iÖn n¨ng A trong c¸c TBA ®-îc tÝnh theo c«ng thøc sau: 2 1  S  A  n.P0 .t  .PN . tt S  .  [kWh] n  dmB  KÕt qu¶ tÝnh to¸n cho trong b¶ng sau: Tªn S®m Sè Po Pn Stt A tr¹m kVA m¸y kW kW kVA kWh BATT 4000 2 5.5 33 6427,05 245100.0 0 B1 1000 2 1.75 13 1586,28 88173.59 B2 1000 2 1.75 13 1678,2 94622.61 B3 800 2 1.4 10.5 1520,63 90525.94 B4 800 2 1.4 10.5 1566 94556.37 B5 800 2 1.4 10.5 1152,6 69141.00 B6 315 2 0.72 4.85 558,5 39235.31 Tæng tæn thÊt ®iÖn n¨ng trong MBA 721354.82 kWh B¶ng 3.6 - KÕt qu¶ tÝnh to¸n tæn thÊt ®iÖn n¨ng trong c¸c TBA cña PA II. 2. Chän d©y dÉn vµ x¸c ®Þnh tæn thÊt c«ng suÊt, tæn thÊt ®iÖn n¨ng trong m¹ng ®iÖn:
  3. * T-¬ng tù nh- ph-¬ng ¸n I, tõ TBATT vÒ ®Õn c¸c TBA ph©n x-ëng ,c¸p cao ¸p ®-îc chän theo mËt ®é kinh tÕ cña dßng ®iÖn jkt. Sö dông c¸p lâi ®ång víi Tmax = 5000 h ta cã jkt = 3,1 A/mm2. C¸c ®o¹n c¸p tõ TBATT ®Õn c¸c TBA : B1,B2,B3,B4 chän hÖt nh- PA I. Ta chØ ph¶i chän c¸p tõ TBATT ®Õn B5,B6 vµ chän c¸p h¹ ¸p. * Chän c¸p tõ TBATT ®Õn B5 , ®-êng c¸p lé kÐp: S ttpx Imax = = 1152,6  33,27 A 2. 3.U dm 2 3.10 TiÕt diÖn kinh tÕ cña c¸p: I max 33,27 Fkt = =  10,73 mm2 j kt 3,1 Tra PL V.16 (TL II), lùa chän tiÕt diÖn tiªu chuÈn c¸p gÇn nhÊt F = 16 mm2, c¸p ®ång 3 lâi 10 kV c¸ch ®iÖn 2XLPE, ®ai thÐp, vá PVC do h·ng FURUKAWA ( NhËt ) chÕ t¹o cã Icp = 110 A. KiÓm tra tiÕt diÖn c¸p ®· chän theo ®iÒu kiÖn ph¸t nãng: 0.93. Icp = 0,93. 110 = 102,3 A > Isc = 2. Imax = 66,54 A VËy chän c¸p XLPE cña FURUKAWA , cã tiÕt diÖn 16 mm2  2 XLPE (3x16).  Chän c¸p tõ TBATT ®Õn B6, ®-êng c¸p lé kÐp: S ttpx 558,5 Imax = =  16,12 A 2. 3.U dm 2. 3.10 TiÕt diÖn kinh tÕ cña c¸p:
  4. I max 16,12 Fkt = =  5,20 mm2 j kt 3,1 Tra PL V.16 (TL II), lùa chän tiÕt diÖn tiªu chuÈn c¸p gÇn nhÊt F = 16 mm2, c¸p ®ång 3 lâi 10 kV c¸ch ®iÖn XLPE, ®ai thÐp, vá PVC do h·ng FURUKAWA ( NhËt ) chÕ t¹o cã Icp = 110 A. KiÓm tra tiÕt diÖn c¸p ®· chän theo ®iÒu kiÖn ph¸t nãng: 0.93. Icp = 0,93. 110 = 120,3 A > Isc = 2. Imax = 32,24 A VËy chän c¸p XLPE cña FURUKAWA, cã tiÕt diÖn 16 mm2  2 XLPE (3x16). * Chän c¸p h¹ ¸p tõ tr¹m biÕn ¸p ph©n x-ëng ®Õn c¸c ph©n x-ëng: Ta chØ xÐt ®Õn c¸c ®o¹n c¸c h¹ ¸p kh¸c nhau gi÷a c¸c ph-¬ng ¸n, c¸c ®o¹n gièng nhau bá qua kh«ng xÐt tíi trong qu¸ tr×nh so s¸nh kinh tÕ gi÷a c¸c ph-¬ng ¸n. Cô thÓ ®èi víi ph-¬ng ¸n II, ta chØ cÇn chän c¸p tõ tr¹m biÕn ¸p B6 ®Õn Tr¹m b¬m. T-¬ng tù nh- ph-¬ng ¸n I, c¸p h¹ ¸p ®-îc chän theo ®iÒu kiÖn ph¸t nãng cho phÐp. C¸c ®-êng c¸p ®Òu rÊt ng¾n, tæn thÊt ®iÖn ¸p kh«ng ®¸ng kÓ nªn cã thÓ bá qua kh«ng cÇn kiÓm tra l¹i ®iÒu kiÖn Ucp. Chän c¸p tõ B6 ®Õn Tr¹m b¬m : §o¹n c¸p nµy lµ lé kÐp do tr¹m b¬m lµ hé lo¹i ba:
  5. S ttpx 203,98 Imax =   309,92 A 3.U dm 3.0,38 Khc . Icp  Isc = 309,92 A Chän c¸p ®ång h¹ ¸p 3 lâi c¸ch ®iÖn PVC do h·ng LENS chÕ t¹o tiÕt diÖn (3x120+70) mm2 víi Icp = 346 A. §-êng F l Ro R §¬n gi¸ Tæng d©y c¸p mm2 m /km .10-3 103®/m tiÒn 103.® BATT-B1 2.(16x3) 62.5 1.47 45.94 64 8000 BATT-B2 2.(16x3) 75 1.47 55.13 64 9600 BATT-B3 2.(16x3) 12.5 1.47 9.19 64 1600 BATT-B4 2.(16x3) 13 1.47 9.56 64 1664 BATT-B5 2.(16x3) 50 1.47 36.75 64 6400 BATT-B6 2.(16x3) 80 1.47 58.80 64 10240 B6-B10 3x120+7 62 0.153 9.49 25.6 1587.2 0 Tæng chi phÝ c¸p 39091.2 .103 ® B¶ng 3.7 - KÕt qu¶ chän c¸p cao ¸p vµ h¹ ¸p cña ph-¬ng ¸n II. * X¸c ®Þnh tæn thÊt c«ng suÊt t¸c dông trªn ®-êng d©y : T-¬ng tù nh- ph-¬ng ¸n I, P trªn c¸c ®-êng d©y ®-îc x¸c ®Þnh theo 2 S ttpx c«ng thøc sau: P = 2 .R.10 3 [kW] U dm
  6. 1 Trong ®ã: R= r0. l [] n n: Sè ®-êng d©y ®i song song. KÕt qña tÝnh to¸n ®-îc ghi trong b¶ng sau : §-êng F R U®m Stt P d©y c¸p mm2 10-3. kV kVA kW BATT-B1 2.(16x3) 45.94 10 1586,28 1.19 BATT-B2 2.(16x3) 55.13 10 1678,2 1.59 BATT-B3 2.(16x3) 9.19 10 1520,63 0.22 BATT-B4 2.(16x3) 9.56 10 1566 0.24 BATT-B5 2.(16x3) 36.75 10 1152,6 1.10 BATT-B6 2.(16x3) 58.80 10 558,5 0.07 B6-B10 3x120+70 9.49 0.38 203,98 2.84 Tæng tæn thÊt c«ng suÊt trªn d©y c¸p 7.25 KW B¶ng 3.8 - Tæn thÊt c«ng suÊt trªn c¸c ®-êng d©y cña ph-¬ng ¸n II. * X¸c ®Þnh tæn thÊt ®iÖn n¨ng trªn ®-êng d©y theo c«ng thøc sau: AD = PD.  [kWh] =7,25 . 3411 = 24729,75 kWh. 3.Vèn ®Çu t- mua m¸y c¾t ®iÖn trong m¹ng cao ¸p cña ph-¬ng ¸n II * M¹ng cao ¸p trong ph-¬ng ¸n cã ®iÖn ¸p 10 kV tõ tr¹m BATG ®Õn 6 tr¹m biÕn ¸p ph©n x-ëng .Tr¹m biÕn ¸p trung gian cã hai ph©n ®o¹n thanh gãp nh©n ®iÖn tõ hai m¸y biÕn ¸p trung gian.
  7. * Víi 6 TBA, mçi tr¹m cã 2 MBA nhËn ®iÖn trùc tiÕp tõ hai ph©n ®o¹n thanh gãp qua m¸y c¾t ®iÖn ®Æt ë ®Çu ®-êng c¸p. VËy trong m¹ng cao ¸p cña ph©n x-ëng ta sö dông 12 m¸y c¾t ®iÖn cÊp ®iÖn ¸p 10kV céng thªm mét m¸y c¾t ph©n ®o¹n thanh gãp ®iÖn ¸p 10 kV ë tr¹m BATT vµ hai m¸y ë ph©n ®o¹n h¹ ¸p hai m¸y BATT lµ 15 m¸y c¾t 10 kV céng víi 2 m¸y c¾t cao ¸p ë MBATT nh- h×nh vÏ sau : * Vèn ®Çu t- mua m¸y c¾t ®iÖn trong PA II : Kmc = n.M  Kmc = 15 . 120 .106 +2.160. 106 = 2120 .106 ®. 4. Chi phÝ tÝnh to¸n cña ph-¬ng ¸n II: Vèn ®Çu t- : K2 = KB + KD +KMC
  8. =2230.106 + 39091,2. 103 + 2120 000.10 3 = 4389,1. 106 ® Tæng tæn thÊt ®iÖn n¨ng trong c¸c TBA vµ ®-êng d©y: A2 = AB + AD = 721354,82+ 24729,75 =746084,57 kWh  Chi phÝ tÝnh to¸n: Z2 = ( avh + atc ). K2 + c. A2 = ( 0,1 + 0,125 ).4389,1. 106 + 750. 746084,57 = 987,55 . 106 + 559,6. 106 =1547,15 .103 ® 3.3.3.Ph-¬ng ¸n III: H×nh 3.3 :S¬ ®å ph-¬ng ¸n III
  9. Ph-¬ng ¸n sö dông tr¹m ph©n phèi trung t©m (TPPTT ) nhËn ®iÖn tõ hÖ thèng vÒ cÊp cho c¸c tr¹m biÕn ¸p ph©n x-ëng. C¸c tr¹m biÕn ¸p B1, B2, B3, B4, B5, h¹ ®iÖn ¸p tõ 35 kV xuèng 0,4 kV ®Ó cung cÊp ®iÖn cho c¸c ph©n x-ëng. 1. Chän MBA ph©n x-ëng vµ x¸c ®Þnh tæn thÊt ®iÖn n¨ng A trong c¸c TBA ph©n x-ëng: * Chän MBA ph©n x-ëng: Trªn c¬ së ®· chän ®-îc c«ng suÊt c¸c m¸y ë phÇn trªn, ta cã b¶ng kÕt qu¶ chän m¸y biÕn ¸p cho c¸c tr¹m biÕn ¸p ph©n x-ëng do C«ng ty ThiÕt bÞ §«ng Anh chÕ t¹o theo ®¬n ®Æt hµng: Tªn S®m Uc/Uh Sè Po Pn §¬n Tæng tr¹ kVA kW m¸y kW gi¸ kW tiÒn m .106® .106® B1 1000 35/0.4 2 1.9 13 150 300 B2 1000 35/0.4 2 1.9 13 150 300 B3 800 35/0.4 2 1.52 10.5 120 240 B4 800 35/0.4 2 1.52 10.5 120 240 B5 1000 35/0.4 2 1.9 13 150 300 Tæng vèn ®Çu t- MBA 1380.106® B¶ng 3.10 - KÕt qu¶ lùa chän MBA C¸c TBA ph©n x-ëng cña PA III. * X¸c ®Þnh tæn thÊt ®iÖn n¨ng A trong c¸c TBA : T-¬ng tù nh- ph-¬ng ¸n I, tæn thÊt ®iÖn n¨ng A trong c¸c TBA ®-îc tÝnh theo c«ng thøc sau:
  10. 2 1  S  A  n.P0 .t  .PN . tt S  .  [kWh] n  dmB  Tæng kÕt l¹i ta cã b¶ng sau: Tªn Sè Stt S®m Po Pn A tr¹m m¸y kVA kVA kW kW kWh B1 2 1586,2 1000 1.9 13 90801.59 8 B2 2 1678,2 1000 1.9 13 97250.61 B3 2 1520,6 800 1.52 10.5 92628.34 3 B4 2 1566 800 1.52 10.5 96658.77 B5 2 1711,1 1000 1.9 13 99476.42 Tæng tæn thÊt ®iÖn n¨ng trong c¸c TBA: 476815.73 kWh B¶ng 3.11 - Tæn thÊt ®iÖn n¨ng trong c¸c TBAPP cña ph-¬ng ¸n III.
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2