thiết kế hệ thống cung cấp điện cho nhà máy sản xuất máy kéo, chương 1

Chia sẻ: Minh Anh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

1
125
lượt xem
53
download

thiết kế hệ thống cung cấp điện cho nhà máy sản xuất máy kéo, chương 1

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Danh sách các phân xưởng và nhà làm việc trong nhà máy Số trên Tên phân xưởng Công suất đặt mặt (Kw) bằng 1 Ban quản lý và phòng thiết 80 kế 2 Phân xưởng cơ khí số1 3600 3 Phân xưởng cơ khí số 2 3200 4 Phân xưởng luyện kim 1800 màu 5 Phân xưởng luyện kim đen 2500 6 Phân xưởng sửa chữa cơ Theo tính khí toán 7 Phân xưởng rèn 2100 8 Phân xưởng nhiệt luyện 3500 9 Bộ phận nén khí 1700 10 Kho vật liệu 60 Diện tích ( m2 )1500 2000 2500...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: thiết kế hệ thống cung cấp điện cho nhà máy sản xuất máy kéo, chương 1

  1. giíi thiÖu chung vÒ nhµ m¸y Nhµ m¸y chÕ t¹o m¸y kÐo ®-îc x©y dùng trªn ®Þa bµn HuyÖn Gia L©m, thµnh phè Hµ Néi víi quy m« kh¸ lín bao gåm 10 ph©n x-ëng vµ nhµ lµm viÖc B¶ng 1.1 - Danh s¸ch c¸c ph©n x-ëng vµ nhµ lµm viÖc trong nhµ m¸y Sè trªn Tªn ph©n x-ëng C«ng suÊt ®Æt DiÖn tÝch mÆt (Kw) ( m2 ) b»ng 1 Ban qu¶n lý vµ phßng thiÕt 80 1500 kÕ 2 Ph©n x-ëng c¬ khÝ sè1 3600 2000 3 Ph©n x-ëng c¬ khÝ sè 2 3200 2500 4 Ph©n x-ëng luyÖn kim 1800 2700 mµu 5 Ph©n x-ëng luyÖn kim ®en 2500 3000 6 Ph©n x-ëng söa ch÷a c¬ Theo tÝnh 1200 khÝ to¸n 7 Ph©n x-ëng rÌn 2100 3600 8 Ph©n x-ëng nhiÖt luyÖn 3500 4200 9 Bé phËn nÐn khÝ 1700 2000 10 Kho vËt liÖu 60 5000 Nhµ m¸y cã nhiÖm vô chÕ t¹o ra c¸c lo¹i m¸y kÐo ®Ó cung cÊp cho c¸c ngµnh kinh tÕ trong n-íc vµ xuÊt khÈu. §øng vÒ mÆt tiªu thô ®iÖn n¨ng th× nhµ m¸y lµ mét trong nh÷ng hé tiªu thô lín. Do tÇm quan träng cña nhµ m¸y nªn ta cã thÓ xÕp nhµ m¸y vµo hé tiªu thô lo¹i I, cÇn ®-îc ®¶m b¶o cung cÊp ®iÖn liªn tôc vµ an toµn. Theo thiÕt kÕ , nhµ m¸y sÏ ®-îc cÊp ®iÖn tõ mét Tr¹m biÕn ¸p trung gian c¸ch nhµ m¸y 10 km, b»ng ®-êng d©y trªn kh«ng lé kÐp, dung l-îng ng¾n m¹ch phÝa h¹ ¸p cña Tr¹m biÕn ¸p trung gian lµ SN =250 MVA.
  2. Nhµ m¸y lµm viÖc theo chÕ ®é 2 ca, thêi gian sö dông c«ng suÊt cùc ®¹i Tmax= 4500 h. Trong nhµ m¸y cã Ban qu¶n lý, Ph©n x-ëng söa ch÷a c¬ khÝ vµ Kho vËt liÖu lµ hé lo¹i III, c¸c ph©n x-ëng cßn l¹i ®Òu thuéc hé lo¹i I C¸c néi dung tÝnh to¸n, thiÕt kÕ bao gåm : X¸c ®Þnh phô t¶i tÝnh to¸n cña c¸c ph©n x-ëng vµ nhµ m¸y ThiÕt kÕ m¹ng ®iÖn h¹ ¸p cho ph©n x-ëng Söa ch÷a c¬ khÝ ThiÕt kÕ m¹ng ®iÖn cao ¸p cho toµn nhµ m¸y TÝnh to¸n bï c«ng suÊt ph¶n kh¸ng ®Ó n©ng cao hÖ sè c«ng suÊt cña nhµ m¸y ThiÕt kÕ chiÕu s¸ng cho ph©n x-ëng Söa ch÷a c¬ khÝ Ch-¬ng I X¸c ®Þnh phô t¶I tÝnh to¸n Phô t¶i tÝnh to¸n lµ phô t¶i gi¶ thiÕt l©u dµi kh«ng ®æi, t-¬ng ®-¬ng víi phô t¶i thùc tÕ vÒ mÆt hiÖu qu¶ ph¸t nhiÖt hoÆc møc ®é huû ho¹i c¸ch ®iÖn. Nãi c¸ch kh¸c, phô t¶i tÝnh to¸n còng ®èt nãng thiÕt bÞ lªn tíi nhiÖt ®é t-¬ng tù nh- phô t¶i thùc tÕ g©y ra, v× vËy chän c¸c thiÕt bÞ theo phô t¶i tÝnh to¸n sÏ ®¶m b¶o an toµn cho thiÕt bÞ vÒ mÆt ph¸t nãng. Phô t¶i tÝnh to¸n ®-îc sö dông ®Ó lùa chän vµ kiÓm tra c¸c thiÕt bÞ trong hÖ thèng cung cÊp ®iÖn nh- : m¸y biÕn ¸p, d©y dÉn, c¸c thiÕt bÞ ®ãng c¾t, b¶o vÖ ... tÝnh to¸n tæn thÊt c«ng suÊt, tæn thÊt ®iÖn n¨ng, tæn thÊt ®iÖn ¸p; lùa chän dung l-îng bï c«ng suÊt ph¶n kh¸ng ... Phô t¶i tÝnh to¸n phô thuéc vµo c¸c yÕu tè nh- : c«ng suÊt, sè l-îng, chÕ ®é lµm viÖc cña c¸c thiÕt bÞ ®iÖn, tr×nh ®é vµ
  3. ph-¬ng thøc vËn hµnh hÖ thèng...V× vËy x¸c ®Þnh chÝnh x¸c phô t¶i tÝnh to¸n lµ mét nhiÖm vô khã kh¨n nh-ng rÊt quan träng. Bëi v× nÕu phô t¶i tÝnh to¸n x¸c ®Þnh ®-îc nhá h¬n phô t¶i thùc tÕ th× sÏ gi¶m tuæi thä c¸c thiÕt bÞ ®iÖn, cã khi dÉn ®Õn sù cè ch¸y næ, rÊt nguy hiÓm. NÕu phô t¶i tÝnh to¸n lín h¬n thùc tÕ nhiÒu th× c¸c thiÕt bÞ ®iÖn ®-îc chän sÏ qu¸ lín so víi yªu cÇu, do ®ã g©y l·ng phÝ. Do tÝnh chÊt quan träng nh- vËy nªn tõ tr-íc tíi nay ®· cã nhiÒu c«ng tr×nh nghiªn cøu vµ cã nhiÒu ph-¬ng ph¸p tÝnh to¸n phô t¶i ®iÖn. Song v× phô t¶i ®iÖn phô thuéc vµo nhiÒu yÕu tè nh- ®· tr×nh bµy ë trªn nªn cho ®Õn nay vÉn ch-a cã ph-¬ng ph¸p nµo hoµn toµn chÝnh x¸c vµ tiÖn lîi. Nh÷ng ph-¬ng ph¸p ®¬n gi¶n thuËn tiÖn cho viÖc tÝnh to¸n th× l¹i thiÕu chÝnh x¸c, cßn nÕu n©ng cao ®-îc ®é chÝnh x¸c, kÓ ®Õn ¶nh h-ëng cña nhiÒu yÕu tè th× ph-¬ng ph¸p tÝnh l¹i phøc t¹p. Sau ®©y lµ mét sè ph-¬ng ph¸p tÝnh to¸n phô t¶i th-êng dïng nhÊt trong thiÕt kÕ hÖ thèng cung cÊp ®iÖn: - Ph-¬ng ph¸p tÝnh theo hÖ sè nhu cÇu - Ph-¬ng ph¸p tÝnh theo c«ng suÊt trung b×nh - Ph-¬ng ph¸p tÝnh theo suÊt tiªu hao ®iÖn n¨ng cho mét ®¬n vÞ s¶n phÈm - Ph-¬ng ph¸p tÝnh theo suÊt phô t¶i trªn ®¬n vÞ diÖn tÝch s¶n xuÊt Trong thùc tÕ tuú theo quy m« vµ ®Æc ®iÓm cña c«ng tr×nh, tuú theo giai ®o¹n thiÕt kÕ s¬ bé hay kü thuËt thi c«ng mµ chän ph-¬ng ph¸p tÝnh to¸n phô t¶i ®iÖn thÝch hîp 1.1 x¸c ®Þnh phô t¶I tÝnh to¸n cña ph©n x-ëng söa ch÷a c¬ khÝ
  4. Ph©n x-ëng söa ch÷a c¬ khÝ lµ ph©n x-ëng sè 6 trong s¬ ®å mÆt b»ng nhµ m¸y. Ph©n x-ëng cã diÖn tÝch bè trÝ 1200 m2. Trong ph©n x-ëng cã 98 thiÕt bÞ, c«ng suÊt cña c¸c thiÕt bÞ rÊt kh¸c nhau, thiÕt bÞ cã c«ng suÊt lín nhÊt lµ 30 kW( lß ®iÖn ), song còng cã nh÷ng thiÕt bÞ cã c«ng suÊt rÊt nhá. PhÇn lín c¸c thiÕt bÞ cã chÕ ®é lµm viÖc dµi h¹n, chØ cã m¸y biÕn ¸p hµn lµ cã chÕ ®é lµm viÖc ng¾n h¹n lÆp l¹i. Nh÷ng ®Æc ®iÓm nµy cÇn ®-îc quan t©m khi ph©n nhãm phô t¶i, x¸c ®Þnh phô t¶i tÝnh to¸n vµ lùa chän ph-¬ng ¸n thiÕt kÕ cung cÊp ®iÖn cho ph©n x-ëng. 1.1.1 Ph©n nhãm phô t¶i cña ph©n x-ëng Söa ch÷a c¬ khÝ Trong mét ph©n x-ëng th-êng cã nhiÒu thiÕt bÞ cã c«ng suÊt vµ chÕ ®é lµm viÖc kh¸c nhau, muèn x¸c ®Þnh phô t¶i tÝnh to¸n ®ùoc chÝnh x¸c cÇn ph¶i ph©n nhãm thiÕt bÞ ®iÖn. ViÖc ph©n nhãm cÇn tu©n theo c¸c nguyªn t¾c sau: - C¸c thiÕt bÞ trong cïng mét nhãm nªn ë gÇn nhau ®Ó gi¶m chiÒu dµi ®-êng d©y h¹ ¸p nhê vËy cã thÓ tiÕt kiÖm ®-îc vèn ®Çu t- vµ tæn thÊt trªn c¸c ®-êng d©y h¹ ¸p trong ph©n x-ëng . - ChÕ ®é lµm viÖc cña c¸c thiÕt bÞ trong cïng mét nhãm nªn gièng nhau ®Ó viÖc x¸c ®Þnh phô t¶i tÝnh to¸n ®-îc chÝnh x¸c h¬n vµ thuËn lîi cho viÖc lùa chän ph-¬ng thøc cung cÊp ®iÖn cho nhãm . -Tæng c«ng suÊt c¸c nhãm nªn xÊp xØ nhau ®Ó gi¶m chñng lo¹i tñ ®éng lùc cÇn dïng trong ph©n x-ëng vµ toµn nhµ m¸y.Sè thiÕt bÞ trong mét nhãm còng kh«ng nªn qu¸ nhiÒu bëi sè ®Çu ra cña c¸c tñ ®éng lùc th-êng (812) . Tuy nhiªn th-êng rÊt khã tho¶ m·n cïng mét lóc c¶ 3 nguyªn t¾c trªn, do vËy ng-êi thiÕt kÕ ph¶i tuú thuéc vµo ®iÒu kiÖn cô thÓ cña phô t¶i ®Ó lùa chän ph-¬ng ¸n tho¶ hiÖp mét c¸ch tèt nhÊt cã thÓ Dùa theo nguyªn t¾c ph©n nhãm phô t¶i ®iÖn ®· nªu ë trªn vµ c¨n cø vµo vÞ trÝ, c«ng suÊt cña c¸c thiÕt bÞ bè trÝ trªn mÆt b»ng ph©n x-ëng cã thÓ chia c¸c thiÕt bÞ trong ph©n x-ëng Söa ch÷a c¬ khÝ thµnh 6 nhãm. KÕt qu¶ ph©n nhãm phô t¶i ®iÖn ®-îc tr×nh bµy trong b¶ng 1.1
  5. B¶ng 1.2 - B¶ng ph©n nhãm phô t¶i ®iÖn Sè Ký hiÖu P§M(kW) I§M T Tªn thiÕt bÞ L-î trªn mÆt 1 Toµn (A) T ng b»ng m¸y bé 1 2 3 4 5 6 7 Nhãm I 1 M¸y tiÖn ren 1 1 4.5 4.5 11.4 2 M¸y tiÖn tù ®éng 3 2 5.1 15.3 3*12.1 9 3 M¸y tiÖn tù ®éng 2 3 14.0 28.0 2*35.4 5 4 M¸y tiÖn tù ®éng 2 4 5.6 11.2 2*14.1 8 5 M¸y tiÖn tù ®éng 1 5 2.2 2.2 5.57 6 M¸y tiÖn rªv«n 1 6 1.7 1.7 4.30 7 M¸y phay v¹n 2 7 3.4 6.8 2*8.61 n¨ng 8 M¸y phay ngang 1 8 1.8 1.8 4.56 Céng nhãm I 13 71.5 181.05 Nhãm II 1 M¸y phay ®øng 2 9 14.0 28.0 2*35.4 5 2 M¸y phay ®øng 1 10 7.0 7.0 17.73 3 M¸y mµi 1 11 2.2 2.2 5.57 4 M¸y bµo ngang 2 12 9.0 18.0 2*22.7 9 5 M¸y xäc 3 13 8.4 25.2 3*21.2 7 6 M¸y xäc 1 14 2.8 2.8 7.09 7 M¸y khoan v¹n 1 15 4.5 4.5 11.4 n¨ng 8 M¸y doa ngang 1 16 4.5 4.5 11.4 9 M¸y khoan 1 17 1.7 1.7 4.3
  6. h-íng t©m 10 M¸y mµi ph¼ng 2 18 9.0 18.0 2*22.7 9 Céng nhãm II 15 111.9 283.36 Nhãm III 1 M¸y mµi trßn 1 19 5.6 5.6 14.18 2 M¸y mµi trong 1 20 2.8 2.8 7.09 3 M¸y mµi dao c¾t 1 21 2.8 2.8 7.09 gät 4 M¸y mµi s¾c v¹n 1 22 0.65 0.65 1.65 n¨ng 5 M¸y khoan bµn 2 23 0.65 1.30 2*1.65 6 M¸y Ðp kiÓu trôc 1 24 1.7 1.7 4.3 khuûu 7 M¸y mµi ph¸ 1 27 3.0 3.0 7.6 8 C-a tay 1 28 1.35 1.35 3.42 9 C-a m¸y 1 29 1.7 1.7 4.3 Céng nhãm III 10 20.9 52.93 Nhãm IV 1 Lß ®iÖn kiÓu 1 31 30 30 47.98 buång 2 Lß ®iÖn kiÓu 1 32 25 25 39.98 ®øng 3 Lß ®iªn kiÓu bÓ 1 33 30 30 47.98 4 BÓ ®iÖn ph©n 1 34 10 10 15.99 Céng nhãm IV 4 95 151.93 Nhãm V 1 M¸ý tiÖn ren 2 43 10 20 2*25.3 2 2 M¸y tiÖn ren 1 44 7.0 7.0 17.73 3 M¸y tiÖn ren 1 45 4.5 4.5 11.4 4 M¸y phay ngang 1 46 2.8 2.8 7.09 5 M¸y phay v¹n 1 47 2.8 2.8 7.09 n¨ng 6 M¸y phay r¨ng 1 48 2.8 2.8 7.09 7 M¸y xäc 1 49 2.8 2.8 7.09 8 M¸y bµo ngang 2 50 7.6 15.2 2*19.2 5 9 M¸y mµi trßn 1 51 7.0 7.0 17.73 10 M¸y khan ®øng 1 52 1.8 1.8 4.56 11 Bóa khÝ nÐn 1 53 10.0 10.0 25.32 12 Qu¹t 1 54 3.2 3.2 8.1 13 BiÕn ¸p hµn 1 57 12.47 12.47 31.58 14 M¸y mµi ph¸ 1 58 3.2 3.2 8.1 15 Khoan ®iÖn 1 59 0.6 0.6 1.52 16 M¸y c¾t 1 60 1.7 1.7 4.3 Céng nhãm V 17 97.87 247.84 Nhãm VI 1 Bµn nguéi 3 65 0.5 1.5 3*1.27 2 M¸y cuèn d©y 1 66 0.5 0.5 1.27 3 Bµn thÝ nghiÖm 1 67 15.0 15.0 37.98 4 BÓ tÈm cã ®èt 1 68 4.0 4.0 10.13
  7. nãng 5 Tñ sÊy 1 69 0.85 0.85 2.15 6 Khoan bµn 1 70 0.65 0.65 1.65 Céng nhãm VI 8 22.5 56.99 ( I§M ®-îc tÝnh theo c«ng thøc : I®m = S®m/ 3 U, S®m = Pdm/cos trong ®ã tÊt c¶ c¸c nhãm ®Òu lÊy cos = 0.6 , riªng nhãm IV lÊy cos = 0.95 )

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản