intTypePromotion=1

thiết kế hệ thống cung cấp điện cho nhà máy sản xuất máy kéo, chương 10

Chia sẻ: Minh Anh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
528
lượt xem
20
download

thiết kế hệ thống cung cấp điện cho nhà máy sản xuất máy kéo, chương 10

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tương tự như phương án 1 cáp hạ áp được chọn theo điều kiện phát nóng cho phép. Các đường cáp đều rất ngắn, tổn thất điện áp trên cáp không đáng kể nên có thể bỏ qua không cần kiểm tra lại điều kiện Ucp. Cáp hạ áp đều chọn loại cáp 4 lõi do hỏng LẫN chế tạo. Đối với đoạn cáp từ trạm biến áp B2 đến phân xưởng Luyện kim màu do có dòng Imó lớn...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: thiết kế hệ thống cung cấp điện cho nhà máy sản xuất máy kéo, chương 10

  1. Chương 10: X¸c ®Þnh tæn thÊt ®iÖn n¨ng trong c¸c tr¹m biÕn ¸p Tæn thÊt ®iÖn n¨ng A trong c¸c tr¹m biÕn ¸p ®-îc tÝnh theo c«ng thøc: 2 1  S  A  n.P0 .t  .Pn . tt S  .  kWh n  dmB  KÕt qu¶ cho d-íi b¶ng 2.7 B¶ng 2.7 - KÕt qu¶ tÝnh to¸n tæn thÊt ®iÖn n¨ng trong c¸c TBA cña ph-¬ng ¸n 2 Tªn TBA Sè Stt(kV S®m(kV P0(k PN(kW A(kWh) l-îng A) A) W) ) TBATG 2 10806. 6300 7.65 46.5 336485.115 61 B1 2 1726.6 1000 2.1 12.6 98772.929 4 B2 2 3197.9 1600 2.8 18 167701.610 2 B3 2 3336.7 1800 3.1 20 167709.441 B4 2 1911.1 1000 2.1 12.6 112730.536 9 B5 2 3440.1 1800 3.1 20 174847.816 2 Tæn thÊt ®iÖn n¨ng trong c¸c TBA: AB = 1058247.447 kWh 2. Chän d©y dÉn vµ x¸c ®Þnh tæn thÊt c«ng suÊt , tæn thÊt ®iÖn n¨ng trong m¹ng ®iÖn a.Chän c¸p cao ¸p tõ tr¹m biÕn ¸p trung gian vÒ tr¹m biÕn ¸p ph©n x-ëng T-¬ng tù nh- ph-¬ng ¸n 1, tõ tr¹m biÕn ¸p trung gian vÒ ®Õn c¸c tr¹m biÕn ¸p ph©n x-ëng c¸p cao ¸p ®-îc chän theo mËt ®é kinh tÕ cña dßng ®iÖn jkt . Sö dông c¸p lâi ®ång víi Tmax= 4500h ta cã jkt = 3.1 A/mm2
  2. I max TiÕt diÖn kinh tÕ cña c¸p : Fkt  j kt C¸p tõ c¸c TBATG vÒ c¸c tr¹m biÕn ¸p ph©n x-ëng ®Òu lµ c¸p lé kÐp nªn: S ttpx I max  2 3U dm Chän c¸p ®ång 3 lâi 6 kV c¸ch ®iÖn XPLE, ®ai thÐp, vá PVC do h·ng FURUKAWA chÕ t¹o KiÓm tra tiÕt diÖn c¸p ®· chän theo ®iÒu kiÖn ph¸t nãng : k hc I cp  I sc víi khc = 0.93 V× chiÒu dµi c¸p tõ tr¹m biÕn ¸p trung gian ®Õn tr¹m biÕn ¸p ph©n x-ëng ng¾n nªn tæn thÊt ®iÖn ¸p nhá, cã thÓ bá qua kh«ng cÇn kiÓm tra theo ®iÒu kiÖn tæn thÊt ®iÖn ¸p b. Chän c¸p h¹ ¸p tõ tr¹m biÕn ¸p ph©n x-ëng ®Õn c¸c ph©n x-ëng T-¬ng tù nh- ph-¬ng ¸n 1 c¸p h¹ ¸p ®-îc chän theo ®iÒu kiÖn ph¸t nãng cho phÐp. C¸c ®-êng c¸p ®Òu rÊt ng¾n, tæn thÊt ®iÖn ¸p trªn c¸p kh«ng ®¸ng kÓ nªn cã thÓ bá qua kh«ng cÇn kiÓm tra l¹i ®iÒu kiÖn Ucp. C¸p h¹ ¸p ®Òu chän lo¹i c¸p 4 lâi do h·ng LENS chÕ t¹o. §èi víi ®o¹n c¸p tõ tr¹m biÕn ¸p B2 ®Õn ph©n x-ëng LuyÖn kim mµu do cã dßng Imax lín: S ttpx 1382.61 I max    997.81 A 2 3U dm 2 3 * 0.4 Isc = 2*Imax = 2*997.81 = 1995.63 A V× dßng lín nªn mçi pha ta dïng hai c¸p ®ång h¹ ¸p mét lâi tiÕt diÖn F = 630mm2 víi dßng cho phÐp Icp = 1088A vµ mét c¸p ®ång h¹ ¸p cïng tiÕt diÖn lµm d©y trung tÝnh . Cã (3*2+1)*2 =14 c¸p cïng n»m trong mét hµo nªn ta lÊy khc = 0.83 KÕt qu¶ chän c¸p ®-îc ghi trong b¶ng 2.8 B¶ng 2.8 - KÕt qu¶ chän c¸p cao ¸p vµ h¹ ¸p cña ph-¬ng ¸n 2
  3. §-êng c¸p F(mm) L(m) R0(Ω/k R(Ω) §¬n gi¸ Thµnh m) (103§/m tiÒn ) (103§) TBATG- 3*50 85 0.494 0.021 120 20400 B1 TBATG- 3*120 100 0.196 0.010 288 57600 B2 TBATG- 3*150 90 0.160 0.009 288 51840 B3 TBATG- 3*50 35 0.494 0.009 120 8400 B4 TBATG- 3*150 95 0.160 0.009 228 54720 B5 B1->1 3*50+3 60 0.387 0.012 84 10080 5 B2->4 3*630+ 30 0.047 0.0002 726 43560 630 B3->6 3*120+ 33 0.153 0.005 205 7175 70 Tæng vèn ®Çu t- cho ®-êng d©y: KD = 253775 (103§) c. X¸c ®Þnh tæn thÊt c«ng suÊt t¸c dông trªn ®-êng d©y S 2 ttpx C«ng thøc tÝnh : P  2 R * 10 3 (kW) U dm 1 R R0 l ( n n - sè ®-êng d©y ®i song song KÕt qu¶ tÝnh to¸n tæn thÊt ®-îc cho trong b¶ng sau: B¶ng 2.9 - Tæn thÊt c«ng suÊt t¸c dông trªn c¸c ®-êng d©y cña ph-¬ng ¸n 1 §-êng c¸p F(mm) L(m) R0(Ω/ R(Ω) STT(kW) P(kW) m2 )
  4. TBATG- 3*50 85 0.494 0.021 1726.64 1.739 B1 TBATG- 3*120 100 0.196 0.010 3197.92 2.841 B2 TBATG- 3*150 90 0.160 0.009 3336.7 2.783 B3 TBATG- 3*50 35 0.494 0.009 1911.19 0.913 B4 TBATG- 3*150 95 0.160 0.009 3440.12 2.959 B5 B1->1 3*50+35 60 0.387 0.012 106.39 0.849 B2->4 3*630+6 30 0.047 0.0002 1382.61 2.390 30 B3->6 3*120+7 35 0.153 0.005 223.35 1.559 0 Tæng tæn thÊt c«ng suÊt t¸c dông trªn d©y dÉn: ∑PD = 16.033 kW d. X¸c ®Þnh tæn thÊt ®iÖn n¨ng trªn c¸c ®-êng d©y : Tæn thÊt ®iÖn n¨ng trªn c¸c ®-êng d©y ®-îc tÝnh theo c«ng thøc : AD   PD [kWh] AD  16.033 * 3300  52909 [kWh] 3. Chi phÝ tÝnh to¸n cña ph-¬ng ¸n 2 Vèn ®Çu t- : K2 = KB + KD =2642800. 103 + 253755. 103 = 2896.555 (x106®) Tæng tæn thÊt ®iÖn n¨ng trong c¸c tr¹m biÕn ¸p vµ ®-êng d©y: A2 = AB + AD = 1058247.447 + 52909 = 1111156.447 kWh Chi phÝ tÝnh to¸n lµ :
  5. Z2 = (avh +atc).K2+A2.C = (0.1+0.2)*2896.555*106+1000 *1111156.447 = 1980.122947*106 (®) 2.2.3 Ph-¬ng ¸n 3 H×nh 2.4 - S¬ ®å ph-¬ng ¸n 3 Ph-¬ng ¸n 3 sö dông tr¹m ph©n phèi trung t©m lÊy ®iÖn tõ hÖ thèng vÒ cÊp cho c¸c tr¹m biÕn ¸p ph©n x-ëng. C¸c tr¹m biÕn ¸p ph©n x-ëng h¹ ¸p tõ 22kV xuèng 0.4kV®Ó cÊp cho c¸c ph©n x-ëng
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2