thiết kế hệ thống cung cấp điện cho nhà máy sản xuất máy kéo, chương 5

Chia sẻ: Minh Anh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
100
lượt xem
24
download

thiết kế hệ thống cung cấp điện cho nhà máy sản xuất máy kéo, chương 5

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công suất đặt : 1700 kW Diện tích : 2000 km2 Tra bảng PL1.3[1] với bộ phận Nén khí tìm được : knc = 0.7 , cos = 0.8 Tra bảng PL1.2[1] ta tìm được suất chiếu sáng p0 = 12 W/m2 , ở đây ta sử dụng đèn sợi đốt nên coscs = 1 * Công suất tính toán động lực : Pđl = knc*Pđ = 0.7*1700 = 1190 kW Qđl = Pđl*tg = 1190*0.75 = 892.5...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: thiết kế hệ thống cung cấp điện cho nhà máy sản xuất máy kéo, chương 5

  1. Chương 5: X¸c ®Þnh PTTT cho ph©n x-ëng NhiÖt luyÖn C«ng suÊt ®Æt : 3500 kW DiÖn tÝch : 4200 km2 Tra b¶ng PL1.3[1] víi ph©n x-ëng NhiÖt luyÖn t×m ®-îc : knc = 0.7 , cos = 0.8 Tra b¶ng PL1.2[1] ta t×m ®-îc suÊt chiÕu s¸ng p0 = 15 W/m2 , ë ®©y ta sö dông ®Ìn sîi ®èt nªn coscs = 1 * C«ng suÊt tÝnh to¸n ®éng lùc : P®l = knc*P® = 0.7*3500 = 2450 kW Q®l = P®l*tg = 2450*0.75 = 1837.5 kVar * C«ng suÊt tÝnh to¸n chiÕu s¸ng : Pcs = p0*S = 15*4200 = 63 kW Qcs = Pcs*tg = 0 kVar * C«ng suÊt tÝnh to¸n t¸c dông cña ph©n x-ëng : Pttpx = P®l + Pcs = 2450 + 63 = 2513 kW * C«ng suÊt tÝnh to¸n ph¶n kh¸ng cña ph©n x-ëng : Qttpx = Q®l + Qcs = 1837.5 kVar * C«ng suÊt tÝnh to¸n toµn phÇn cña ph©n x-ëng : S ttpx  Pttpx  Qttpx  2513 2  1837.5 2  3113.13 kVA 2 2 S ttpx 3113.13 I ttpx    4729.91 A 3U 3 * 0.38
  2. 1.2.8 X¸c ®Þnh PTTT cho bé phËn NÐn khÝ . C«ng suÊt ®Æt : 1700 kW2 DiÖn tÝch : 2000 km Tra b¶ng PL1.3[1] víi bé phËn NÐn khÝ t×m ®-îc : knc = 0.7 , cos = 0.8 Tra b¶ng PL1.2[1] ta t×m ®-îc suÊt chiÕu s¸ng p0 = 12 W/m2 , ë ®©y ta sö dông ®Ìn sîi ®èt nªn coscs = 1 * C«ng suÊt tÝnh to¸n ®éng lùc : P®l = knc*P® = 0.7*1700 = 1190 kW Q®l = P®l*tg = 1190*0.75 = 892.5 kVar * C«ng suÊt tÝnh to¸n chiÕu s¸ng : Pcs = p0*S = 12*2000 = 24 kW Qcs = Pcs*tg = 0 kVar * C«ng suÊt tÝnh to¸n t¸c dông cña ph©n x-ëng : Pttpx = P®l + Pcs = 1190 + 24 = 1214 kW * C«ng suÊt tÝnh to¸n ph¶n kh¸ng cña ph©n x-ëng : Qttpx = Q®l + Qcs = 892.5 kVar * C«ng suÊt tÝnh to¸n toµn phÇn cña ph©n x-ëng : S ttpx  Pttpx  Qttpx  1214 2  892.5 2  1506.77 kVA 2 2 S ttpx 1506.77 I ttpx    2289.3 A 3U 3 * 0.38 1.2.9 X¸c ®Þnh PTTT cho Kho vËt liÖu. C«ng suÊt ®Æt : 60 kW 2 DiÖn tÝch : 4800 km Tra b¶ng PL1.3[1] víi Kho vËt liÖu t×m ®-îc : knc = 0.7 , cos = 0.8
  3. Tra b¶ng PL1.2[1] ta t×m ®-îc suÊt chiÕu s¸ng p0 = 10 W/m2 , ë ®©y ta sö dông ®Ìn sîi ®èt nªn coscs = 1 * C«ng suÊt tÝnh to¸n ®éng lùc : P®l = knc*P® = 0.7*60 = 42 kW Q®l = P®l*tg = 42*0.75 = 31.5 kVar * C«ng suÊt tÝnh to¸n chiÕu s¸ng : Pcs = p0*S = 10*4800 = 8 kW Qcs = Pcs*tg = 0 kVar * C«ng suÊt tÝnh to¸n t¸c dông cña ph©n x-ëng : Pttpx = P®l + Pcs = 42 + 48 = 90 kW * C«ng suÊt tÝnh to¸n ph¶n kh¸ng cña ph©n x-ëng : Qttpx = Q®l + Qcs = 31.5 kVar * C«ng suÊt tÝnh to¸n toµn phÇn cña ph©n x-ëng : S ttpx  Pttpx  Qttpx  90 2  31.5 2  95.35 kVA 2 2 S ttpx 95.35 I ttpx    144.87 A 3U 3 * 0.38 KÕt qu¶ x¸c ®Þnh PTTT cña c¸c ph©n x-ëng ®-îc tr×nh bµy trong b¶ng 1.10 B¶ng 1.10 - Phô t¶i tÝnh to¸n cña c¸c ph©n x-ëng
  4. P§ P0 P§L PCS Ptt Qtt Stt Tªn ph©n (k K cos (W/ (kW (k (kW (kVa (kV x-ëng W) NC  m2) ) W) ) r) A) Ban QL & 80 0. 0.8 15 64 22. 86.5 61.9 106. P.T/kÕ 8 5 5 39 P/x C¬ khÝ 36 0. 0.6 15 1080 30 1110 1436 1815 sè 1 00 3 .4 .31 P/x C¬ khÝ 32 0. 0.6 15 960 37. 997. 1276 1620 sè 2 00 3 5 5 .8 .25 P/x LuyÖn 18 0. 0.8 15 1080 40. 1120 810 1382 kim mµu 00 6 5 .5 .61 P/x LuyÖn 25 0. 0.8 15 1500 45 1545 1125 1911 kim ®en 00 6 .19 P/x Söa 12 158. 14. 172. 141. 223. ch÷a c¬ khÝ 46 4 86 43 35 P/x RÌn 21 0. 0.7 15 1260 54 1314 1285 1838 00 6 .2 P/x NhiÖt 35 0. 0.8 15 2450 63 2513 1837 3113 luyÖn 00 7 .5 .13 Bé phËn 17 0. 0.8 12 1190 24 1214 892. 1506 NÐn khÝ 00 7 5 .77 Kho vËt liÖu 60 0. 0.8 10 42 48 90 31.5 95.3 7 5 1.2 x¸c ®Þnh phô t¶i tÝnh to¸n cña nhµ m¸y 1. Phô t¶i tÝnh to¸n t¸c dông cña toµn nhµ m¸y Pttnm  k dt  Ptti  0.8 *10163.36  8130.69 kW Trong ®ã: kdt = 0.8 lµ hÖ sè sè ®ång thêi 2. Phô t¶i tÝnh to¸n ph¶n kh¸ng cña toµn nhµ m¸y Qttnm  k dt  Qtti  0.8 * 8898.28  7118.62 kVar 3. Phô t¶i tÝnh to¸n toµn phÇn cña toµn nhµ m¸y S ttnm  P 2 ttnm  Q 2 ttnm  8130.69 2  7118.62 2  10806.61 kVA 4. HÖ sè c«ng suÊt cña toµn nhµ m¸y
  5. Pttnm 8130.69 cos     0.75 S ttnm 10806.61

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản