thiết kế hệ thống cung cấp điện cho nhà máy sản xuất máy kéo, chương 9

Chia sẻ: Minh Anh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
149
lượt xem
67
download

thiết kế hệ thống cung cấp điện cho nhà máy sản xuất máy kéo, chương 9

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Vì ta đang so sánh kinh tế giữa các phương án nên chỉ xét đến các đoạn cáp hạ áp khác nhau giữa các phương án. Với phương án 1, ta chỉ tính đến đoạn cáp từ B1 đến Ban quản lý và Phòng thiết kế và từ B2 đến Phân xưởng Sửa chữa cơ khí Cáp hạ áp được chọn theo điều kiện phát nóng cho phép , độ dài cáp không đáng kể nên coi tổn thất trên cáp bằng 0, ta không cần xét đến điều kiện tổn thất điện áp cho phép + Chọn cáp từ...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: thiết kế hệ thống cung cấp điện cho nhà máy sản xuất máy kéo, chương 9

  1. Chương 9: Chän c¸p h¹ ¸p tõ tr¹m biÕn ¸p ph©n x-ëng ®Õn c¸c ph©n x-ëng V× ta ®ang so s¸nh kinh tÕ gi÷a c¸c ph-¬ng ¸n nªn chØ xÐt ®Õn c¸c ®o¹n c¸p h¹ ¸p kh¸c nhau gi÷a c¸c ph-¬ng ¸n. Víi ph-¬ng ¸n 1, ta chØ tÝnh ®Õn ®o¹n c¸p tõ B1 ®Õn Ban qu¶n lý vµ Phßng thiÕt kÕ vµ tõ B2 ®Õn Ph©n x-ëng Söa ch÷a c¬ khÝ C¸p h¹ ¸p ®-îc chän theo ®iÒu kiÖn ph¸t nãng cho phÐp , ®é dµi c¸p kh«ng ®¸ng kÓ nªn coi tæn thÊt trªn c¸p b»ng 0, ta kh«ng cÇn xÐt ®Õn ®iÒu kiÖn tæn thÊt ®iÖn ¸p cho phÐp + Chän c¸p tõ tr¹m biÕn ¸p B1 ®Õn Ban qu¶n lý vµ Phßng thiÕt kÕ V× Ban qu¶n lý vµ Phßng thiÕt kÕ thuéc hé tiªu thô ®iÖn lo¹i 3 nªn ta dïng c¸p ®¬n ®Ó cung cÊp ®iÖn S ttpx 106.39 I max    161.64 A 3U dm 3 * 0.38 ChØ cã mét c¸p ®i trong hµo nªn k2 = 1. §iÒu kiÖn chän c¸p lµ : I cp  I max Chän c¸p ®ång h¹ ¸p 4 lâi ( mét lâi trung tÝnh ) c¸ch ®iÖn PVC do h·ng LENS chÕ t¹o tiÕt diÖn (3*50+35) víi Icp = 192 A + Chän c¸p tõ tr¹m biÕn ¸p B2 ®Õn ph©n x-ëng Söa ch÷a s¬ khÝ V× ph©n x-ëng Söa ch÷a s¬ khÝ thuéc hé tiªu thô ®iÖn lo¹i 3 nªn ta dïng c¸p ®¬n ®Ó cung cÊp ®iÖn S ttpx 223.35 I max    339.35 A 3U dm 3 * 0.38 ChØ cã mét c¸p ®i trong hµo nªn k2 = 1. §iÒu kiÖn chän c¸p lµ : I cp  I max Chän c¸p ®ång h¹ ¸p 4 lâi ( mét lâi trung tÝnh ) c¸ch ®iÖn PVC do h·ng LENS chÕ t¹o tiÕt diÖn (3*120+70) víi Icp = 346 A KÕt qu¶ chän c¸p trong ph-¬ng ¸n 1 ®-îc tæng kÕt trong b¶ng sau:
  2. B¶ng 2.4 - KÕt qu¶ chän c¸p cao ¸p vµ h¹ ¸p cña ph-¬ng ¸n 1 §-êng c¸p F(mm) L(m) R0(Ω/ R(Ω) §¬n gi¸ Thµnh m2 ) (103§/m tiÒn ) (103§) TBATG- 3*50 120 0.494 0.030 120 28800 B1 TBATG- 3*35 50 0.668 0.017 84 8400 B2 TBATG- 3*35 90 0.668 0.030 84 15120 B3 TBATG- 3*50 35 0.494 0.009 120 8400 B4 TBATG- 3*150 95 0.160 0.009 228 54720 B5 TBATG- 3*120 70 0.196 0.009 228 31920 B6 B1->1 3*50+3 40 0.387 0.008 84 6720 5 B2->6 3*120+ 30 0.153 0.005 205 6150 70 Tæng vèn ®Çu t- cho ®-êng d©y: KD = 160230 (103§) c. X¸c ®Þnh tæn thÊt c«ng suÊt t¸c dông trªn ®-êng d©y S 2 ttpx C«ng thøc tÝnh : P  2 R * 10 3 (kW) U dm 1 R R0 l ( n n - sè ®-êng d©y ®i song song KÕt qu¶ tÝnh to¸n tæn thÊt ®-îc cho trong b¶ng sau: B¶ng 2.5 - Tæn thÊt c«ng suÊt t¸c dông trªn c¸c ®-êng d©y cña ph-¬ng ¸n 1 §-êng c¸p F(mm) L(m) R0(Ω/ R(Ω) STT(kW) P(kW) m2 )
  3. TBATG- 3*50 120 0.494 0.030 1921.7 3.037 B1 TBATG- 3*35 50 0.668 0.017 1605.96 1.218 B2 TBATG- 3*35 90 0.668 0.030 1620.25 2.187 B3 TBATG- 3*50 35 0.494 0.009 191119 0.913 B4 TBATG- 3*150 95 0.160 0.009 3440.12 2.959 B5 TBATG- 3*120 70 0.196 0.009 3113.13 2.423 B6 B1->1 3*50+3 40 0.387 0.008 106.39 0.548 5 B2->6 3*120+ 30 0.153 0.005 223.35 1.436 70 Tæng tæn thÊt c«ng suÊt t¸c dông trªn d©y dÉn: ∑PD = 14.721 kW d. X¸c ®Þnh tæn thÊt ®iÖn n¨ng trªn c¸c ®-êng d©y : Tæn thÊt ®iÖn n¨ng trªn c¸c ®-êng d©y ®-îc tÝnh theo c«ng thøc : AD   PD [kWh] AD  14.721 * 3300  48579.3 [kWh] 3. Chi phÝ tÝnh to¸n cña ph-¬ng ¸n 1 Khi tÝnh to¸n vèn ®Çu t- x©y dùng m¹ng ®iÖn, ë ®©y chØ tÝnh ®Õn gi¸ thµnh c¸c lo¹i c¸p vµ m¸y biÕn ¸p kh¸c nhau gi÷a c¸c ph-¬ng ¸n (K=KB +KD) , nh÷ng phÇn gièng nhau kh¸c ®· ®-îc bá qua kh«ng xÐt tíi . Chi phÝ tÝnh to¸n Z1 cña ph-¬ng ¸n 1 lµ : Vèn ®Çu t- :
  4. K1 = KB + KD =2693200. 103 + 160230. 103 = 2853.430 (x106®) Tæng tæn thÊt ®iÖn n¨ng trong c¸c tr¹m biÕn ¸p vµ ®-êng d©y: A1 = AB + AD = 1104203.236 + 48579.3 = 1152782.536 kWh Chi phÝ tÝnh to¸n lµ : Z1 = (avh +atc).K1+A1.C = (0.1+0.2)*2853.430*106+1152782.536 *103 = 2008.81154*106 (®) 2.2.2 Ph-¬ng ¸n 2 H×nh 2.3 - S¬ ®å ph-¬ng ¸n 2 Ph-¬ng ¸n 2 dïng tr¹m biÕn ¸p trung gian lÊy ®iÖn tõ hÖ thèng vÒ, h¹ xuèng 6kV sau ®ã cÊp cho c¸c tr¹m biÕn ¸p ph©n x-ëng. C¸c tr¹m biÕn ¸p ph©n x-ëng h¹ ¸p tõ 6kV xuèng 0.4kV®Ó cÊp cho c¸c ph©n x-ëng
  5. 1. Chän MBA ph©n x-ëng vµ x¸c ®Þnh tæn thÊt ®iÖn n¨ng A trong c¸c TBA Trªn c¬ së ®· chän ®-îc c«ng suÊt c¸c MBA ë trªn ta cã b¶ng kÕt qu¶ chän MBA cho c¸c TBA ph©n x-ëng do nhµ m¸y chÕ t¹o thiÕt bÞ ®iÖn §«ng Anh s¶n xuÊt B¶ng 2.6 - KÕt qu¶ lùa chän MBA trong c¸c TBA cña ph-¬ng ¸n 2 Tªn S®m UC/U P0 P UN I0 Sè §¬n Thµnh TBA (kV H (k N (%) (% m¸ gi¸ tiÒn A) (KV) W) (k ) y (106) (106) W) TBA 6300 22/6. 7.65 46. 7.5 0.9 2 476 952 TG 3 5 B1 1000 6.3/0 2.1 12. 5.5 1.4 2 117.6 235.2 .4 6 B2 1600 6.3/0 2.8 18 5.5 1.3 2 190.2 380.4 .4 B3 1800 6.3/0 3.1 20 5.5 1.3 2 210 420 .4 B4 1000 6.3/0 2.1 12. 5.5 1.4 2 117.6 235.2 .4 6 B5 1800 6.3/0 3.1 20 5.5 1.3 2 210 420 .4 Tæng vèn ®Çu t- cho tr¹m biÕn ¸p: KB = 2642800 (103 ®)

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản