intTypePromotion=1

thiết kế hệ thống cung cấp điện cho xưởng chế tạo máy bay, chương 14

Chia sẻ: Dang Cay | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
128
lượt xem
29
download

thiết kế hệ thống cung cấp điện cho xưởng chế tạo máy bay, chương 14

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Phương án sử dụng trạm phân phối trung tâm nhận điện từ hệ thống về cấp cho các trạm biến áp phân xưởng. Các trạm biến áp B1, B2, B3, B4, B5 hạ điện áp từ 22 kV xuống 0,4 kV để cung cấp điện cho các phân xưởng.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: thiết kế hệ thống cung cấp điện cho xưởng chế tạo máy bay, chương 14

  1. Chương 14: Chän d©y dÉn vµ x¸c ®Þnh tæn thÊt c«ng suÊt, tæn thÊt ®iÖn n¨ng trong m¹ng ®iÖn * T-¬ng tù nh- ph-¬ng ¸n 1, tõ TPPTT ®Õn c¸c tr¹m biÕn ¸p ph©n x-ëng chän c¸p cao ¸p theo mËt ®é kinh tÕ cña dßng ®iÖn jkt. Sö dông c¸p lâi ®ång víi Tmax = 4500 h tra ®-îc jkt = 3,1 A/mm2. TiÕt diÖn kinh tÕ cña c¸p: I max Fkt = mm2 j kt C¸c c¸p tõ TPPTT ®Õn c¸c tr¹m biÕn ¸p ph©n x-ëng ®Òu lµ c¸p lé kÐp nªn: S ttpx Imax = 2. 3.U dm Chän c¸p ®ång 3 lâi 22 kV c¸ch ®iÖn XLPE, ®ai thÐp, vá PVC do h·ng FURUKAWA ( NhËt ) chÕ t¹o. KiÓm tra tiÕt diÖn c¸p ®· chän theo ®iÒu kiÖn ph¸t nãng: khc. Icp  Isc khc = 0,93 ( hai c¸p ®Æt chung trong 1 r·nh ) V× chiÒu dµi c¸p tõ TPPTT ®Õn c¸c TBAPX ng¾n nªn tæn thÊt ®iÖn ¸p nhá ta cã thÓ bá qua kh«ng cÇn kiÓm tra l¹i theo ®iÒu kiÖn Ucp.
  2. * Chän c¸p h¹ ¸p tõ tr¹m biÕn ¸p ph©n x-ëng ®Õn c¸c ph©n x-ëng: T-¬ng tù nh- ph-¬ng ¸n 1, c¸p h¹ ¸p ®-îc chän theo ®iÒu kiÖn ph¸t nãng cho phÐp. C¸c ®-êng c¸p ë ®©y ®Òu rÊt ng¾n, tæn thÊt ®iÖn ¸p kh«ng ®¸ng kÓ nªn cã thÓ bá qua kh«ng cÇn kiÓm tra l¹i theo ®iÒu kiÖn Ucp. C¸p h¹ ¸p ®Òu chän lo¹i c¸p 4 lâi do h·ng LENS chÕ t¹o. * X¸c ®Þnh tæn thÊt c«ng suÊt t¸c dông trªn ®-êng d©y: T-¬ng tù nh- ph-¬ng ¸n 1, P ®-îc x¸c ®Þnh theo c«ng thøc sau: 2 S ttpx P = 2 .R.10 3 [kW] U dm Trong ®ã: 1 R= r0. l  n n: Sè ®-êng d©y ®i song song. KÕt qña tÝnh to¸n cho trong b¶ng 3.13.
  3. B¶ng 3.12 - KÕt qu¶ chän c¸p cao ¸p vµ h¹ ¸p cña ph-¬ng ¸n III. r0 2 §¬n gi¸ Thµnh tiÒn §-êng c¸p F (mm ) l (m) (W/km R (W) (103®/m) (103®) ) TPPTT-B1 2.(3*16) 80 1,47 0,0588 58 9280 TPPTT-B2 2.(3*16) 40 1,47 0,0294 58 4640 TPPTT-B3 2.(3*16) 40 1,47 0,0294 58 4640 TPPTT-B4 2.(3*16) 30 1,47 0,02205 58 3480 TPPTT-B5 2.(3*16) 80 1,47 0,0588 58 9280 TPPTT-B6 2.(3*16) 100 1,47 0,0735 58 11600 B3-5 2*240+240 60 0,0754 0,00226 294 35280 2.(3*240+9 B4-10 55 0,0754 0,00207 294 32340 5) B5-8 (3*150+70) 70 0,124 0,00434 248 17360 2.(3*120+7 B6-9 30 0,153 0,0023 205 12300 0) Tæng vèn ®Çu t- cho ®-êng d©y: KD = 150,020.106 ® * X¸c ®Þnh tæn thÊt c«ng suÊt t¸c dông trªn ®-êng d©y : T-¬ng tù nh- ph-¬ng ¸n 1, P trªn c¸c ®-êng d©y ®-îc x¸c ®Þnh theo c«ng thøc sau: 2 S ttpx P = 2 .R.10 3 [kW] U dm Trong ®ã: 1 R= r0. l [] n n: Sè ®-êng d©y ®i song song. KÕt qña tÝnh to¸n ®-îc ghi trong b¶ng 3.13.
  4. B¶ng 3.13 - Tæn thÊt c«ng suÊt trªn c¸c ®-êng d©y cña ph-¬ng ¸n III. r0 §-êng c¸p F (mm2) l (m) R (W) Stt (kVA) P (kW) (W/km) TPPTT-B1 2.(3*16) 80 1,47 0,0588 1936 0,45511203 TPPTT-B2 2.(3*16) 40 1,47 0,0294 1336 0,108447339 TPPTT-B3 2.(3*16) 40 1,47 0,0294 1893 0,217612526 TPPTT-B4 2.(3*16) 30 1,47 0,02205 1567 0,111923921 TPPTT-B5 2.(3*16) 80 1,47 0,0588 1147 0,159947257 TPPTT-B6 2.(3*16) 100 1,47 0,0735 1045 0,165891509 B3-5 2*240+240 60 0,0754 0,00226 783,7 0,00287043 2.(3*240+9 B4-10 55 0,0754 0,00207 679,2 0,001976305 5) B5-8 (3*150+70) 70 0,124 0,00868 255,9 0,001174672 2.(3*120+7 B6-9 30 0,153 0,0023 400,6 0,000760955 0) Tæng tæn thÊt c«ng suÊt t¸c dông trªn d©y dÉn: PD = 7,1288 kW * Tæn thÊt ®iÖn n¨ng trªn ®-êng d©y ®-îc x¸c ®Þnh theo c«ng thøc sau: AD = PD.  [kWh] Trong ®ã: : Thêi gian tæn thÊt c«ng suÊt lín nhÊt, tra b¶ng 4-1 (TL1) víi Tmax = 4500 h vµ cosnm = 0,74, t×m ®-îc  = 3300 h. AD = PD.  = 5,617. 3300 = 18537,42135 kWh *) Chän m¸y c¾t
  5. Chän dïng c¸c tñ hîp bé cña h·ng Siemens, m¸y c¾t lo¹i 24kV, c¸ch ®iÖn b»ng SF6, kh«ng cÇn b¶o tr×, HÖ thèng thanh gãp ®Æt s½n trong tñ . B¶ng 3.19 - Th«ng sè m¸y c¾t Lo¹i C¸ch Sè U®m Ic¾t N3s Gi¸ thµnh MC ®iÖn l-îng (kV) (kA) (106) 24kV SF6 13 24 25 205 Vèn ®Çu t- cho m¸y c¾t: KMC= 13* 205.106 =2665.106 ® 1.1) ChÝ phÝ tÝnh to¸n cña ph-¬ng ¸n III: Vèn ®Çu t- : K3 = KB + KD +KMC = 1345,2. 106 + 150,020. 106 + 2665.106 = 4160,22. 106 ® Tæng tæn thÊt ®iÖn n¨ng trong c¸c tr¹m biÕn ¸p vµ ®-êng d©y: A3 = AB + AD = 537615,34 + 23525,04 = 561176,38 kWh Chi phÝ tÝnh to¸n: Z3 = ( avh + atc ). K3 +c. A3 = ( 0,1 + 0,2 ). 4160,22. 106 + 1000. 561176,38 = 1809,24. 106 ® I.1.2 Ph-¬ng ¸n IV: Ph-¬ng ¸n sö dông tr¹m ph©n phèi trung t©m nhËn ®iÖn tõ hÖ thèng vÒ cÊp cho c¸c tr¹m biÕn ¸p ph©n x-ëng. C¸c tr¹m biÕn ¸p B1, B2, B3, B4, B5 h¹ ®iÖn ¸p tõ 22 kV xuèng 0,4 kV ®Ó cung cÊp ®iÖn cho c¸c ph©n x-ëng.
  6. H×nh 3.5 - S¬ ®å ph-¬ng ¸n 4. B2 B1 1 2 10 B4 3 4 B3 B5 5 6 8 7 Tõ hÖ thèng 9 ®iÖn ®Õn 2.1) Chän m¸y biÕn ¸p ph©n x-ëng: Trªn c¬ së ®· chän ®-îc c«ng suÊt c¸c m¸y ë phÇn trªn ta cã b¶ng kÕt qu¶ chän m¸y biÕn ¸p cho c¸c tr¹m biÕn ¸p ph©n x-ëng do h·ng ABB chÕ t¹o: KÕt qu¶ chän m¸y biÕn ¸p cho trong b¶ng 3.14. UN Thµnh Tªn S®m UC/UH P0 PN i0 Sè §¬n gi¸ tiÒn TBA (kVA) (kV) (kW) (kW) () (%) m¸y (103 ®) (103 ®) B1 1000 22/0,4 2,1 12,6 5,5 1,4 2 121800 243600 B2 1000 22/0,4 2,1 12,6 5,5 1,4 2 121800 243600 B3 1000 22/0,4 2,1 12,6 5,5 1,4 2 121800 243600
  7. B4 1000 22/0,4 2,1 12,6 5,5 1,4 2 121800 243600 B5 1000 22/0,4 2,1 12,6 5,5 1,4 2 121800 243600 Tæng vèn ®Çu t- cho tr¹m biÕn ¸p: KB =1218000 * X¸c ®Þnh tæn thÊt ®iÖn n¨ng A trong c¸c tr¹m biÕn ¸p ph©n x-ëng : TÝnh t-¬ng tù nh- ph-¬ng ¸n 1, tæn thÊt ®iÖn n¨ng A trong c¸c tr¹m biÕn ¸p ph©n x-ëng ®-îc tÝnh theo c«ng thøc sau: 2 1  S  A  n.P0 .t  .PN . tt S  .  [kWh] n  dmB  KÕt qu¶ tÝnh to¸n cho trong b¶ng 3.15. B¶ng 3.15 - Tæn thÊt ®iÖn n¨ng trong c¸c TBA cña ph-¬ng ¸n IV. Stt S®m P0 Tªn TBA Sè m¸y PN (kW) A (kWh) (kVA) (kVA) (kW) B1 2 1936 1000 2,1 12,6 114674,67 B2 2 1718,2 1000 2,1 12,6 98168,5 B3 2 1892,74 1000 2,1 12,6 111271,44 B4 2 1823 1000 2,1 12,6 105909,03 B5 2 1937 1000 2,1 12,6 114768,86 Tæng tæn thÊt ®iÖn n¨ng trong c¸c TBA: AB = 544792,5 kWh
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2