intTypePromotion=3

thiết kế hệ thống cung cấp điện cho xưởng chế tạo máy bay, chương 8

Chia sẻ: Dang Cay | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
118
lượt xem
32
download

thiết kế hệ thống cung cấp điện cho xưởng chế tạo máy bay, chương 8

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'thiết kế hệ thống cung cấp điện cho xưởng chế tạo máy bay, chương 8', kỹ thuật - công nghệ, điện - điện tử phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: thiết kế hệ thống cung cấp điện cho xưởng chế tạo máy bay, chương 8

  1. Chương 8: X¸c ®Þnh phô t¶i tÝnh to¸n cña nhµ m¸y * Phô t¶i tÝnh to¸n t¸c dông cña toµn nhµ m¸y: 10 Pttnm = k®t.  Ptti i 1 Trong ®ã: k®t - hÖ sè ®ång thêi lÊy b»ng 0,8. Pttnm = 0,8.7240,2=5792,16 kW * Phô t¶i tÝnh to¸n ph¶n kh¸ng cña toµn nhµ m¸y: 10 Qttnm = k®t.  Qtti i 1 Qttnm = 0,8. 5742,74 = 4594,2 kVAr * Phô t¶i tÝnh to¸n toµn phÇn cña nhµ m¸y: Sttnm = 5792,16 2  4594,2 2 = 7392,96 kVA * HÖ sè c«ng suÊt cña toµn nhµ m¸y: Pttnm 5792,16 cosnm =   0,78 S ttnm 7392,96
  2. I.1. X¸c ®Þnh t©m phô t¶i ®iÖn vµ vÏ biÓu ®å phô t¶i: I.1.1. T©m phô t¶i ®iÖn: T©m phô t¶i ®iÖn lµ ®iÓm tho¶ m·n ®iÒu kiÖn m« men phô t¶i n ®¹t gi¸ trÞ cùc tiÓu  Pi l i  min 1 Trong ®ã: Pi vµ li - c«ng suÊt vµ kho¶ng c¸ch cña phô t¶i thø i ®Õn t©m phô t¶i. §Ó x¸c ®Þnh to¹ ®é cña t©m phô t¶i cã thÓ sö dông c¸c biÓu thøc sau: n n n  S i xi  S i yi S z i i x0 = 1 n ; y0 = 1 n ; z0 = 1 n  Si1  Si1 S 1 i Trong ®ã: x0 ; y0 ; z0 - to¹ ®é cña t©m phô t¶i ®iÖn. xi ; yi ; zi - to¹ ®é cña phô t¶i thø i tÝnh theo mét hÖ trôc to¹ ®é XYZ tuú chän. Si - c«ng suÊt cña phô t¶i thø i. Trong thùc tÕ th-êng Ýt quan t©m ®Õn to¹ ®é z. T©m phô t¶i ®iÖn lµ vÞ trÝ tèt nhÊt ®Ó ®Æt c¸c tr¹m biÕn ¸p, tr¹m ph©n phèi, tñ
  3. ph©n phèi, tñ ®éng lùc nh»m môc ®Ých tiÕt kiÖm chi phÝ cho d©y dÉn vµ gi¶m tæn thÊt trªn l-íi ®iÖn. I.1.2. BiÓu ®å phô t¶i ®iÖn: BiÓu ®å phô t¶i ®iÖn lµ mét vßng trßn vÏ trªn mÆt ph¼ng, cã t©m trïng víi t©m cña phô t¶i ®iÖn, cã diÖn tÝch t-¬ng øng víi c«ng suÊt cña phô t¶i theo tØ lÖ xÝch nµo ®ã tuú chän. BiÓu ®å phô t¶i cho phÐp ng-êi thiÕt kÕ h×nh dung ®-îc sù ph©n bè phô t¶i trong ph¹m vi khu vùc cÇn thiÕt kÕ, tõ ®ã cã c¬ së ®Ó lËp c¸c ph-¬ng ¸n cung cÊp ®iÖn. BiÓu ®å phô t¶i ®-îc chia thµnh 2 phÇn: phÇn phô t¶i ®éng lùc ( phÇn h×nh qu¹t g¹ch chÐo ) vµ phÇn phô t¶i chiÕu s¸ng ( phÇn h×nh qu¹t ®Ó tr¾ng ). §Ó vÏ ®-îc biÓu ®å phô t¶i cho c¸c ph©n x-ëng, ta coi phô t¶i cña c¸c ph©n x-ëng ph©n bè ®Òu theo diÖn tÝch ph©n x-ëng nªn t©m phô t¶i cã thÓ lÊy trïng víi t©m h×nh häc cña ph©n x-ëng trªn mÆt b»ng. B¸n kÝnh vßng trßn biÓu ®å phô t¶i cña phô t¶i thø i ®-îc x¸c ®Þnh qua biÓu thøc Si Ri  . m. Trong ®ã m lµ tØ lÖ xÝch, ë ®©y chän m = 3 kVA/mm2 Gãc cña phô t¶i chiÕu s¸ng n»m trong biÓu ®å ®-îc x¸c ®Þnh theo c«ng thøc sau: 360.Pcs  cs  Ptt
  4. KÕt qu¶ tÝnh to¸n Ri vµ csi cña biÓu ®å phô t¶i c¸c ph©n x-ëng ®-îc ghi trong b¶ng 2.10.
  5. B¶ng 2.10 - KÕt qu¶ x¸c ®Þnh Ri vµ csi cho c¸c ph©n x-ëng T Tªn ph©n x-ëng Pcs Ptt Stt T©m phô R cos T (kW) (kW) (kVA) t¶i (mm  x Y ) (mm (mm ) ) 1 P/x §óc kim lo¹i 75 1575 1935, 4,5 26,2 14,3 17,1 ®en 5 4 2 P/x §óc kim lo¹i 84,3 1404, 1718, 17 26,2 11,9 24,8 mµu 3 2 1 3 P/x gia c«ng th©n 88,1 820,1 1109, 4,5 20 10,8 38,6 ®éng c¬ 04 5 7 4 P/x gia c«ng c¸c 101, 671,5 888,2 17 20 9,71 54,4 chi tiÕt cña ®/c 5 2 5 P/x l¾p r¸p vµ thö 81,3 521,3 783,7 4 14 9,12 56,1 nghiÖm ®/c 4 6 P/x dËp khu«n vá 93,7 593,7 891,4 17,5 14 9,73 56,8 m¸y bay 5 5 9 4 7 P/x bäc th©n m¸y 206, 506,2 644,5 12 9 8,27 146, bay 25 5 8 67 8 P/x Söa ch÷a c¬ 37,8 208,9 255,9 28 14 5,21 65,1 khÝ 3 4 9 P/x l¾p r¸p khung 179, 339,5 400,6 11,5 3,8 6,52 190, m¸y bay 5 34 1 P/x l¾p r¸p m¸y 359, 599,6 679,2 27 24 8,49 215, 0 bay 6 9

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản