intTypePromotion=3

thiết kế hệ thống điện ô tô, chương 4

Chia sẻ: Tran Quoc Kien | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:10

0
108
lượt xem
51
download

thiết kế hệ thống điện ô tô, chương 4

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đường đặc tính của điốt ổn áp. Từ đường đặc tính của điốt ổn áp ta thấy: +Điốt ổn áp cũng có điện trở thuận như điốt thường. +Trong giới hạn điện áp nghịch nhất định (nhỏ hơn UZ) điốt có trị số điện trở nghịch rất lớn như các điốt nắn dòng bình thường, nhưng khi điện áp nghịch vượt quá trị số điện áp tới hạn ( điện áp ổn định) của điốt, điện trở nghịch của nó giảm xuống rất đột ngột (từ rất lớn xuống rất nhỏ). Rõ ràng nhìn vào đường đặc tính ta thấy...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: thiết kế hệ thống điện ô tô, chương 4

  1. Chương 4: §ièt æn ¸p a. CÊu t¹o: - §ièt æn ¸p cã cÊu t¹o nh- ®ièt th-êng nh-ng c¸c chÊt b¸n dÉn ®-îc pha chÕ t¹p chÊt víi tØ lÖ cao h¬n ®ièt th-êng. §ièt æn ¸p th-êng lµ lo¹i silicium. N P P N P N H×nh 1.30: CÊu t¹o vµ ký hiÖu cña ®ièt æn ¸p.
  2. b. §Æc tÝnh: * §-êng ®Æc tÝnh cña ®ièt æn ¸p. Tõ ®-êng ®Æc tÝnh cña ®ièt æn ¸p ta thÊy: +§ièt æn ¸p còng cã ®iÖn trë thuËn nh- ®ièt th-êng. +Trong giíi h¹n ®iÖn ¸p nghÞch nhÊt ®Þnh (nhá h¬n UZ) ®ièt cã trÞ sè ®iÖn trë nghÞch rÊt lín nh- c¸c ®ièt n¾n dßng b×nh th-êng, H×nh 1.31. §-êng ®Æc tÝnh nh-ng khi ®iÖn ¸p nghÞch v-ît qu¸ trÞ sè cña ®ièt æn ¸p. ®iÖn ¸p tíi h¹n ( ®iÖn ¸p æn ®Þnh) cña ®ièt, ®iÖn trë nghÞch cña nã gi¶m xuèng rÊt ®ét ngét (tõ rÊt lín xuèng rÊt nhá). Râ rµng nh×n vµo ®-êng ®Æc tÝnh ta thÊy nã lµm viÖc ë hai chÕ ®é: - ë chÕ ®é ph©n cùc thuËn ®ièt ho¹t ®éng nh- ®ièt th-êng. - ë chÕ ®é ph©n cùc ng-îc: Khi hai ®ièt ho¹t ®éng qua giíi h¹n ®iÖn ¸p ®¸nh thñng UZ dßng ®iÖn qua ®ièt t¨ng m¹nh (dßng Ic) vµ nã sÏ chuyÓn sang chÕ ®é ®¸nh thñng. 1.2.5. §ièt ®iÒu khiÓn. a. CÊu t¹o: §ièt ®iÒu khiÓn cã líp tiÕp gi¸p P – N chÕ t¹o ®Æc biÖt, bÒ réng miÒn ®iÖn tÝch cã thÓ thay ®æi ®-îc khi ®iÖn ¸p ph©n cùc ng-îc thay ®æi. BÒ réng cña miÒn ®iÖn tÝch phô thuéc vµo ®iÖn ¸p
  3. ph©n cùc ng-îc ®Æt vµo ®ièt khi thay ®æi ®iÖn ¸p ®Æt vµo ®ièt ®iÒu khiÓn, th× ta thay ®æi ®-îc ®iÖn dung trªn ®ièt. - KÝ hiÖu: CD H×nh 1.32: Ký hiÖu cña ®ièt ®iÒu khiÓn. b. øng dông: §ièt ®iÒu khiÓn dïng chñ yÕu trong m¹ch céng h-ëng. c. §Æc tÝnh cña ®ièt ®iÒu khiÓn. - Líp tiÕp gi¸p N-P cã miÒn ®iÖn tÝch kh«ng gian t¹o thµnh mét hµng rµo n¨ng l-îng ng¨n kh«ng cho c¸c ®iÖn trë tõ vïng N sang vïng P. H×nh thµnh mét líp c¸ch ®iÖn xem nh- líp ®iÖn m«i cã gi¸ trÞ ®iÖn dung CD ®-îc tÝnh theo c«ng thøc: CD = εS/d. Trong ®ã: d… BÒ réng miÒn ®iÖn tÝch kh«ng gian thay theo ®iÖn ¸p ®Æt vµo ®ièt. ε … H»ng sè ®iÖn m«i. S… TiÕt diÖn. ID Vr max VD Vf
  4. H×nh 1.33: §Æc tÝnh cña ®ièt ®iÒu khiÓn. 1.2.6. Tranzistor a. Kh¸i niÖm Tranzistor lµ linh kiÖn b¸n dÉn cã ba ch©n ra, mµ tÝn hiÖu ®Çu ra ®-îc ®iÒu khiÓn bëi tÝn hiÖu ®Çu vµo, ®Ó khuÕch ®¹i tÝn hiÖu vµ chuyÓn m¹ch.
  5. b. CÊu t¹o E C E C N P N P N P B B E C E C B B E C E C B B C288 E B C E B C E B C H×nh 1.34: Ký hiÖu vµ h×nh d¹ng cña tranzistor.
  6. - Tranzistor gåm 2 chÊt b¸n dÉn ghÐp víi nhau h×nh thµnh hai líp tiÕp gi¸p P – N n»m ng-îc chiÒu nhau, gièng nh- hai ®ièt nèi ng-îc chiÒu nhau. - NÕu hai ®ièt cã chung nhau vïng b¸n dÉn lo¹i P th× ta cã lo¹i NPN - NÕu hai ®ièt cã chung nhau vïng b¸n dÉn lo¹i N th× ta cã lo¹i PNP - Cùc nèi víi vïng b¸n dÉn chung gäi lµ cùc gèc (Base) viÕt t¾t lµ B. Cßn hai ®Çu cßn l¹i lµ cùc ph¸t Emiter (E) vµ cùc gãp C«lect¬( C). c. Ph-¬ng ph¸p ®o thö tranzistor. * Ph-¬ng ph¸p kiÓm tra tranzistor cßn tèt hay ®· háng. Dïng ®ång hå v¹n n¨ng ®-a vÒ thang ®o Rx1000, ®o ®iÖn trë c¸c cÆp ch©n BE, BC, CE. NÕu trÞ sè ®o ®-îc nh- b¶ng d-íi ®©y lµ tranzistor cßn tèt. Tranzistor lo¹i Ge Tranzistor lo¹i Si R thuËn R R thuËn R nghÞch nghÞch BE Vµi  100 – Vµi 
  7. 500 K chôc  BC Vµi  100 – Vµi  500 K chôc  CE Vµi  100 –   500 K B¶ng 1-5: Th«ng sè chuÈn khi ®o tranzistor. NÕu ®o ®iÖn trë c¸c cÆp cùc BE, BC, CE. Cã trÞ sè kh¸c b¶ng lµ tranzisto bÞ háng. C288 E C B H×nh 1.35: Ph-¬ng ph¸p ®o thö tranzistor. * Ph-¬ng ph¸p x¸c ®Þnh c¸c cÆp cùc B, C, E cña tranzistor. Khi gÆp tranzistor bÞ mÊt m· hiÖu ta dïng ®ång hå ®Ó x¸c ®Þnh c¸c cùc cña nã.
  8. - Dïng ®ång hå v¹n n¨ng bËt ë nÊc Rx1K. Ta ®o hai ch©n bÊt ký cña tranzistor mµ kÕt qu¶ ®o ng-îc, ®o xu«i kim ®Òu kh«ng lªn hoÆc chØ nhÝch mét chót th× ch©n ®ã lµ cùc C vµ E. Ch©n cßn l¹i lµ cùc B. C¸ch x¸c ®Þnh ch©n E vµ C cña tranzistor. §o ®iÖn trë ( d-¬ngvíi B, ©m víi E) gi÷a B vµ cùc cßn l¹i nÕu kim chØ lín h¬n lµ ch©n C, ch©n nµo cã ®iÖn trë nhá h¬n lµ ch©n E.
  9. A564 E C B H×nh 1.36: Ph-¬ng ph¸p x¸c ®Þnh c¸c cÆp cùc B, C, E cña tranzistor. d) M¹ch ®iÖn nghiªn cøu tranzitor. a) b) H×nh 1.37. M¹ch ®iÖn nghiªn cøu tranzitor NÕu m¾c tranzitor vµo m¹ch ®iÖn nghiªn cøu (nh- h×nh a) ta thÊy:
  10. - Khi ®ãng hoÆc më c«ng t¾c K dßng ®iÖn cùc gãp IC ®Òu hÇu nh- b»ng kh«ng nghÜa lµ ®iÖn trë tiÕp gi¸p REC cña tranzitor lóc nµy rÊt lín vµ coi nh- ®¹t trÞ sè cùc ®¹i REC max. Hai cùc E vµ C cña tranzitor lóc nµy cã t¸c dông nh- hai ®Çu cña mét c«ng t¾c hiÖn ®ang ë vÞ trÝ c¾t ®iÖn, nghÜa lµ tranzitor ®ãng kh«ng cho dßng ®iÖn ®i qua. - NÕu ®-a ®iÖn ¸p ®iÒu khiÓn vµo cùc gèc B cña tranzitor (nh- h×nh b) ta thÊy ampe kÕ A1 chØ dßng ®iÖn ®iÒu khiÓn IB, cßn ampe kÕ A2 chØ dßng ®iÖn cùc gãp IC. Khi t¨ng dÇn ®iÖn ¸p ®iÒu khiÓn UEB th× dßng IB t¨ng dÇn vµ dßng IC còng t¨ng dÇn. Cø tiÕp tôc t¨ng dÇn UEB ®Ó t¨ng dÇn IB ®Õn mét lóc mÆc dÇu IB tiÕp tôc t¨ng nh-ng dßng IC kh«ng t¨ng n÷a, lóc ®ã ®iÖn trë REC cña tranzitor coi nh- ®¹t trÞ sè cùc tiÓu REC min. Hai cùc E vµ C cña tranzitor lóc nµy cã thÓ coi nh- hai ®Çu cña mét c«ng t¾c ®iÖn ®ang ë vÞ trÝ ®ãng m¹ch nghÜa lµ tranzitor më cho dßng ®iÖn ®i qua. - So s¸nh vÒ mÆt trÞ sè c¸c dßng ®iÖn IB vµ IC ta thÊy dßng IC lín h¬n gÊp nhiÒu lÇn so víi dßng ®iÖn ®iÒu khiÓn IB. §iÒu ®ã nãi nªn t¸c dông cña tranzitor lµ cã thÓ dïng dßng ®iÖn nhá (dßng ®iÒu khiÓn IB) ®Ó ®iÒu khiÓn dßng ®iÖn lín (dßng lµm viÖc IC) . TØ sè IC / IB = K chÝnh lµ hÖ sè khuyÕch ®¹i cña tranzistor.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản