intTypePromotion=1

thiết kế hệ thống điện cho phân xưởng cơ khí, chương 5

Chia sẻ: Minh Anh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
4.116
lượt xem
156
download

thiết kế hệ thống điện cho phân xưởng cơ khí, chương 5

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

trạm biến áp khu vực là 250 MVA. Cấp điện áp hợp lý cho đường dây tải điện từ hệ thống về nhà máy được tính theo công thức Still: U 4,34. l  16 P kV Trong đó: P – Công suất truyền tải, MW l – Chiều dài đường dây, km ở chương trước ta đã tính được Ptt = 9 MW nên U tt 4,34. 15  16.9 =55 kV Vậy ta sẽ chọn cấp điện áp cho đường dây tải điện từ nguồn điện về nhà máy là 35 kV. II / Biểu đồ phụ tải...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: thiết kế hệ thống điện cho phân xưởng cơ khí, chương 5

  1. Ch-¬ng 5 thiÕt kÕ m¹ng ®iÖn cao ¸p cho nhµ m¸y s¶n xuÊt m¸y kÐo I. Nguån ®iÖn Nguån ®iÖn c¸c nhµ m¸y 15 km, dung l-îng ng¾n m¹ch phÝa h¹ ¸p cña tr¹m biÕn ¸p khu vùc lµ 250 MVA. CÊp ®iÖn ¸p hîp lý cho ®-êng d©y t¶i ®iÖn tõ hÖ thèng vÒ nhµ m¸y ®-îc tÝnh theo c«ng thøc Still: U  4,34. l  16 P kV Trong ®ã: P – C«ng suÊt truyÒn t¶i, MW l – ChiÒu dµi ®-êng d©y, km ë ch-¬ng tr-íc ta ®· tÝnh ®-îc Ptt = 9 MW nªn U tt  4,34. 15  16.9 =55 kV VËy ta sÏ chän cÊp ®iÖn ¸p cho ®-êng d©y t¶i ®iÖn tõ nguån ®iÖn vÒ nhµ m¸y lµ 35 kV. II / BiÓu ®å phô t¶i cña toµn nhµ m¸y X¸c ®Þnh c¸c vßng trßn phô t¶i cña c¸c ph©n x-ëng: Ta biÓu diÔn biÓu ®å phô t¶i cña c¸c ph©n x-ëng lµ nh÷ng vßng trßn cã diÖn tÝch tØ lÖ víi c«ng suÊt tÝnh to¸n cña ph©n x-ëng ®ã vµ ®-îc tÝnh to¸n qua c«ng thøc : Stti = . R2i. m Trong ®ã : Stti : lµ c«ng suÊt tÝnh to¸n cña ph©n x-ëng thø i R2i: lµ b¸n kÝnh vßng trßn phô t¶i cña ph©n x-ëng thø i m : lµ hÖ sè tØ lÖ (kVA/mm2) Tõ c«ng thøc (4-1) ta cã: Stti Ri  (mm)  .m ë ®-êng trßn phô t¶i ta chia ®-êng trßn ra lµm hai phÇn :
  2. + PhÇn g¹ch chÐo : nãi lªn c«ng suÊt ®éng lùc cña ph©n x-ëng + PhÇn kh«ng g¹ch chÐo: nãi lªn c«ng suÊt chiÕu s¸ng cña ph©n x-ëng Nh×n vµo biÓu ®å phô t¶i th× chóng ta cã thÓ ®¸nh gi¸ ®-îc kh¸i qu¸t tØ lÖ phÇn c«ng suÊt ®éng lùc víi c«ng suÊt chiÕu s¸ng cña ph©n x-ëng còng nh- toµn nhµ m¸y. Trong biÓu ®å h×nh trßn th× ®é lín cña gãc  nã biÓu thÞ cho ®é lín cña c«ng suÊt tÝnh to¸n chiÕu s¸ng, nã ®-îc x¸c ®Þnh theo biªñ thøc : Pcs  .360 0 Ptt TÝnh cho ban qu¶n lý vµ phßng thiÕt kÕ ta cã: Ptt = 81,1 kW Pcs= 25,1 kW Ta chän tØ lÖ xÝch = 5 kVA/mm2 Ta cã : Stt 104,18 R1    3mm  .m 3,14.5 P 25,1   cs .360  .3600  1110 Ptt 81,1 Còng nh- trªn ta tÝnh to¸n cho c¸c ph©n x-ëng kh¸c ta cã:
  3. KÕt qu¶ tÝnh to¸n b¸n kÝnh vµ gãc giíi h¹n chiÕu s¸ng cña biÓu ®å phô t¶i c¸c ph©n x-ëng (m=5 kVA/mm2). Ký Ptt T©m phô R αcs hiÖu kW t¶i mm Pcs trªn Tªn ph©n x-ëng Stt kW x, y, mÆt mm mm b»ng 1 BQL vµ phßng thiÕt 25,1 81,1 104,18 2 42 3 111 kÕ 2 Ph©n x-ëng c¬ khÝ 36,3 1476,6 2418,3 18 65 12 9 sè 1 3 5 3 Ph©n x-ëng c¬ khÝ 47,25 1327,2 2158,6 12 16 12 13 sè 2 5 5 4 PX luyÖn kim mµu 37,5 117,5 1569,1 45 65 10 12 8 5 PX luyÖn kim ®en 67,5 1567,5 2190,4 40 12 12 16 2 6 PX söa ch÷a c¬ khÝ 16,5 99,26 148,22 68 68 3 60 7 Ph©n x-ëng rÌn 48 1308 2125,8 64 10 12 13 3 8 Ph©n x-ëng nhiÖt 56,25 2506,2 3107,6 87 51 14 8 luyÖn 5 8 9 Bé phËn nÐn khÝ 26,25 1046,2 1475,4 106 39 10 9 5 9 10 Kho vËt liÖu 57,25 105,75 113,82 91 14 3 197 B¶ng 3.1 TÝnh to¸n c¸c ®-êng trßn phô t¶i Tõ kÕt qu¶ tÝnh to¸n trong b¶ng ta vÏ ®-îc biÓu ®å phô t¶i cña c¸c ph©n x-ëng nh- h×nh vÏ sau: BiÓu ®å phô t¶i nhµ m¸y:
  4. III / C¸c ph-¬ng ¸n cung cÊp ®iÖn cho c¸c ph©n x-ëng Tõ c¸c sè liÖu tÝnh to¸n ta thÊy quy m« s¶n xuÊt cña nhµ m¸y lµ lín do vËy ta sÏ dù ®Þnh ®Æt 1tr¹m ph©n phèi trung gian 35kV hoÆc 1 tr¹m biÕn ¸p trung gian 35/10 kV ®Ó ph©n phèi ®iÖn ¸p cho c¸c m¸y BA ph©n x-ëng. M¸y BA ph©n x-ëng ta dù ®Þnh ®Æt mét sè tr¹m tuú theo phô t¶i tÝnh to¸n cña c¸c ph©n x-ëng. V× ®©y lµ nhµ m¸y chÕ t¹o m¸y kÐo do vËy vai trß cña nã rÊt quan träng trong c¸c lÜnh vùc, do ®ã nã ®ßi hái ®é tin cËy cung cÊp ®iÖn còng rÊt cao nªn m¹ng ®iÖn nèi tõ tr¹m biÕn ¸p khu vùc tíi nhµ m¸y ta dïng ®-êng d©y trªn kh«ng vµ ®i lé kÐp vµ ®Ó ®¶m b¶o mü quan vµ an toµn m¹ng cao ¸p trong nhµ m¸y ta dïng c¸p ngÇm. C¸c tr¹m biÕn ¸p ph©n x-ëng ta dïng lo¹i tr¹m kÒ cã mét mÆt t-êng gi¸p víi t-êng cña ph©n x-ëng. Tr¹m ph©n phèi trung gian 35 kV hoÆc tr¹m biÕn ¸p trung gian ®Æt t¹i t©m phô t¶i cña toµn nhµ m¸y. */ X¸c ®Þnh t©m phô t¶i cña toµn nhµ m¸y T©m phô t¶i cña nhµ m¸y ®-îc x¸c ®Þnh theo c«ng thøc :
  5. n  S .X i i X0  1 n  52,63 mm S i n 1 (4-4)  S .Y i i Y0  1 n  37,2 mm S 1 i Trong ®ã : Xi,Yi: lµ to¹ ®é t©m phô t¶i thø i X0,Yo:lµ to¹ ®é t©m phô t¶i cña toµn nhµ m¸y Vëy ta sÏ chän vÞ trÝ ( 52,37) ®Ó ®Æt tr¹m ph©n phèi trung t©m hoÆc tr¹m biÕn ¸p trung gian. */ C¸c ph-¬ng ¸n cung cÊp ®iÖn cho nhµ m¸y : 1.Ph-¬ng ¸n vÒ c¸c tr¹m biÕn ¸p ph©n x-ëng: C¸c tr¹m biÕn ¸p ®-îc lùa chän trªn c¸c nguyªn t¾c sau: + VÞ trÝ ®Æt tr¹m biÕn ¸p ph¶i tháa m·n c¸c yªu cÇu: gÇn t©m phô t¶i ; thuËn tiÖn cho viÖc vËn chuyÓn , l¾p ®Æt , vËn hµnh , s÷a ch÷a m¸y biÕn ¸p ; an toµn vµ kinh tÕ. + Sè l-îng m¸y biÕn ¸p ®Æt trong c¸c tr¹m biÕn ¸p ®-îc lùa chän c¨n cø vµo yªu cÇu cung cÊp ®iÖn cña phô t¶i; ®iÒu kiÖn vËn chuyÓn vµ l¾p ®Æt; chÕ ®é lµm viÖc cña phô t¶i. Trong mäi tr-êng hîp tr¹m biÕn ¸p ®Æt 1 m¸y biÕn ¸p sÏ lµ kinh tÕ vµ thuËn lîi cho viÖc vËn hµnh, song ®é tin cËy cung cÊp kh«ng cao. C¸c tr¹m biÕn ¸p cung cÊp cho hé lo¹i I vµ lo¹i II nªn ®Æt 2 m¸y biÕn ¸p , hé lo¹i III cã thÓ chØ ®Æt 1 m¸y biÕn ¸p. + Dung l-îng c¸c m¸y biÕn ¸p ®-îc chän theo ®iÒu kiÖn: n.khc.S®m ≥Stt vµ kiÓm tra theo ®iÒu kiÖn sù cè mét MBA (trong tr¹m cã nhiÒu h¬n 1 MBA). (n-1). khc.S®m ≥Stt Trong ®ã: n- sè m¸y biÕn ¸p cã trong tr¹m biÕn ¸p. khc- hÖ sè hiÖu chØnh theo nhiÖt ®é m«i tr-êng, ta chän lo¹i m¸y biÕn ¸p chÕ t¹o t¹i ViÖt Nam nªn kh«ng cÇn hiÖu chØnh nhiÖt ®é, khc = 1.
  6. kqt- hÖ sè qu¸ t¶i sù cè, kqt = 1,4 nÕu tháa m·n ®iÒu kiÖn MBA vËn hµnh qu¸ t¶i kh«ng qu¸ 5 ngµy ®ªm , thêi gian qu¸ t¶i trong mét ngµy ®ªm kh«ng v-ît qu¸ 6h tr-íc khi qu¸ t¶i MBA vËn hµnh víi hÖ sè t¶i ≤ 0,93. Sttsc – c«ng suÊt tÝnh to¸n sù cè. Khi sù cè 1 MBA cã thÓ lo¹i bá mét sè phô t¶i kh«ng quan träng ®Ó gi¶m nhÑ dung l-îng cña MBA, nhê vËy cã thÓ gi¶m nhÑ ®-îc vèn ®Çu t- vµ tæn thÊt cña tr¹m trong tr¹ng th¸i lµm viÖc b×nh th-êng. Gi¶ thiÕt trong c¸c hé lo¹i I cã 30% lµ phô t¶i lo¹i III nªn Sttsc = 0,7.Stt §ång thêi còng cÇn h¹n chÕ chñng lo¹i MBA dïng trong nhµ m¸y ®Ó t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho viÖc mua s¾m, l¾p ®Æt, thay thÕ vËn hµnh, s÷a ch÷a vµ kiÓm tra ®Þnh kú.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2