intTypePromotion=1
ADSENSE

Thiết kế hệ thống xử lý ảnh video trên FPGA (CycloneII), chương 18

Chia sẻ: Tran Van Duong | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:11

106
lượt xem
29
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đầu tiên ngõ vào cao và thấp (IN HI và IN LO) không nối các chân và phần bên trong gắn đến COMMON, sau đó các Cref sẽ thay đổi Vref, CAZ bù cho Voffset của mạch đệm khuếch đại, mạch tích phân và mạch so sánh. Trong suốt quá trình tích hợp tín hiệu, các vòng A-Z mở, lúc đó các tín hiệu IN HI và IN LO được nối với các chân ngoài. Khi đó bộ đảo sẽ tích phân tín hiệu giữa IN HI và IN LO trong khoảng thời gian xác định. Nếu trong chế...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thiết kế hệ thống xử lý ảnh video trên FPGA (CycloneII), chương 18

 1. Chương 18: Keát hôïp caùc chöông trình Chöông trình dòch: laø chöông trình keát hôïp caùc chöông trình chia taàn soá, chöông trình ñeám vaø chöông trình ña hôïp 3-8 decode ñeå dòch led LIBRARY IEEE; USE IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL; USE IEEE.STD_LOGIC_ARITH.ALL; USE IEEE.STD_LOGIC_UNSIGNED.ALL; ENTITY dich IS PORT ( clock_25MHz : IN STD_LOGIC; A, B, C, D, E, F, G, H : OUT STD_LOGIC); END dich; ARCHITECTURE xl OF dich IS SIGNAL Count :STD_LOGIC_VECTOR (3 DOWNTO 0);
 2. SIGNAL CLocK_1MHz,CLocK_100KHz,CLocK_10KHz,CLocK_1K Hz, CLocK_100Hz, CLocK_10Hz, CLocK_1Hz : STD_LOGIC; COMPONENT clk_div PORT (clock_25Mhz : IN STD_LOGIC; clock_1MHz : OUT STD_LOGIC; clock_100KHz : OUT STD_LOGIC; clock_10KHz : OUT STD_LOGIC; clock_1KHz : OUT STD_LOGIC; clock_100Hz : OUT STD_LOGIC; clock_10Hz : OUT STD_LOGIC; clock_1Hz : OUT STD_LOGIC); END COMPONENT; COMPONENT counter PORT (Clock : IN STD_LOGIC; Count : OUT STD_LOGIC_VECTOR (3 DOWNTO 0)); END COMPONENT; COMPONENT dahop PORT (Ai : IN STD_LOGIC_VECTOR (2 DOWNTO 0); A, B, C, D, E, F, G, H : OUT STD_LOGIC); END COMPONENT;
 3. BEGIN x1: clk_div PORT MAP (clock_25Mhz=>clock_25Mhz, clock_1MHz=>clock_1MHz, clock_100KHz=>clock_100KHz, clock_10KHz=>clock_10KHz, clock_1KHz=>clock_1KHz, clock_100Hz=>clock_100Hz,clock_10Hz=>clock_10 Hz, clock_1Hz=>clock_1Hz); x2: counter PORT MAP (clock=>clock_1Hz,Count=>Count); x3: dahop PORT MAP Ai=>count (2 DOWNTO 0), A=>A, B=>B, C=>C, D=>D,E=>E, F=>F, G=>G, H=>H); END; *Sau khi vieát chöông trình dòch led xong, ta phaûi thöïc hieän phaàn gaùn chaân cho linh kieän, sau ñoù bieân dòch laïi chöông trình roài môùi naïp chöông trình vaøo chip EPM7128S treân KIT Teân tín hieäu Chaân linh kieän EPM7128S clock_25MHz 83 A 6 B 9 C 11 D 15 E 17 F 20 G 22 H 24
 4. II. Chöông trình ñeám töø 00 ñeán 99 (00000000 ñeán 10011001) treân Led 7 ñoaïn: 1. Moâ hình: 2. Chöông trình a. Chöông trình ñeám ñeán 9 LIBRARY IEEE; USE IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL; USE IEEE.STD_LOGIC_ARITH.ALL; USE IEEE.STD_LOGIC_UNSIGNED.ALL; ENTITY Counter IS PORT ( clock : IN STD_LOGIC; q : OUT STD_LOGIC_VECTOR (3 DOWNTO 0)); END Counter;
 5. ARCHITECTURE behavior OF Counter IS SIGNAL in_count : STD_LOGIC_VECTOR (3 DOWNTO 0); SIGNAL reset : STD_LOGIC; BEGIN PROCESS (Clock) BEGIN reset
 6. PORT ( hex_digit : IN STD_LOGIC_VECTOR (3 DOWNTO 0); data : OUT STD_LOGIC_VECTOR (6 DOWNTO 0)); END dec_7seg; ARCHITECTURE a OF dec_7seg IS SIGNAL segment_data: STD_LOGIC_VECTOR (6 DOWNTO 0); BEGIN PROCESS (Hex_digit) BEGIN CASE hex_digit IS WHEN "0000" => segment_data segment_data segment_data segment_data segment_data segment_data segment_data
 7. segment_data segment_data segment_data segment_data segment_data segment_data segment_data segment_data segment_data segment_data
 8. LIBRARY IEEE; USE IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL; USE IEEE.STD_LOGIC_ARITH.ALL; USE IEEE.STD_LOGIC_UNSIGNED.ALL; ENTITY counterb IS PORT ( clock_25MHz : IN STD_LOGIC; Data1 : OUT STD_LOGIC_VECTOR (6 DOWNTO 0); Data2 : OUT STD_LOGIC_VECTOR (6 DOWNTO 0)); END counterb; ARCHITECTURE xuly OF counterb IS SIGNAL Count: STD_LOGIC_VECTOR (3 DOWNTO 0); SIGNAL clock_1MHz, clock _100KHz, clock _10KHz, clock _1KHz, clock _100Hz, clock _10Hz, clock _1Hz: STD_LOGIC; SIGNAL q, ql : STD_LOGIC_VECTOR (3 DOWNTO 0); SIGNAL clk_out: STD_LOGIC; COMPONENT clk_div PORT(clock_25Mhz : IN STD_LOGIC; clock_1MHz : OUT STD_LOGIC;
 9. clock_100KHz : OUT STD_LOGIC; clock_10KHz : OUT STD_LOGIC; clock_1KHz : OUT STD_LOGIC; clock_100Hz : OUT STD_LOGIC; clock_10Hz : OUT STD_LOGIC; clock_1Hz : OUT STD_LOGIC); END COMPONENT; COMPONENT counter PORT ( Clock : IN STD_LOGIC; q : OUT STD_LOGIC_VECTOR (3 DOWNTO 0)); END COMPONENT; COMPONENT counter1 PORT ( Clock : IN STD_LOGIC; q : OUT STD_LOGIC_VECTOR (3 DOWNTO 0)); END COMPONENT; COMPONENT dec_7seg PORT ( hex_digit : IN STD_LOGIC_VECTOR (3 DOWNTO 0); data : OUT STD_LOGIC_VECTOR (6 DOWNTO 0)); END COMPONENT; BEGIN
 10. x1: clk_div PORT MAP (clock_25Mhz=>clock_25Mhz, clock_1MHz=>clock_1MHz, clock_100KHz=>clock_10KHz, clock_10KHz=>clock_10KHz, clock_1KHz=>clock_1KHz, clock_100Hz=>clock_100Hz,clock_10Hz=>clock_10 Hz, clock_1Hz=>clock_1Hz); x2: counter PORT MAP (clock=>clock_1Hz,q=>q); clk_out q,data=>data1); x4: counter PORT MAP (clock=>clk_out,q=>ql); x5: dec_7seg PORT MAP (hex_digit=>ql,data=>data2); END; *Gaùn chaân cho linh kieän EPM7128S treân KIT Teân tín hieäu Chaân chip EPM7128S clock_25MHz 83 Data10 77 Data11 75 Data12 76 Data13 74 Data14 73 Data15 70 Data16 69 Data20 67 Data21 65 Data22 64
 11. Data23 63 Data24 61 Data25 60 Data26 58
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2