intTypePromotion=4

Thiết kế máy thu phát ký tự 8 bit, chương 4

Chia sẻ: Nguyen Van Dau | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:9

0
126
lượt xem
40
download

Thiết kế máy thu phát ký tự 8 bit, chương 4

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Sơ đồ khối đơn vị xử lý dữ liệu. 42.2.. Đơn vị xử lý dử liệu. Có nhiều đơn vị xử lý dử liệu khá phổ dụng trong các hệ vi xử lý 8 bit như:  Vi xử lý 8085A (Intel)  Vi xử lý Z80 (Zilog)  Vi xử lý MC 6800 (Motolả)  Các họ vi điều khiển của Intel (8031, 8051, 8951, 8751P) Linh kiện vi xử lý được dùng trong hệ thống này là vi xử lý 8085A, thực chất linh kiện này khá phổ dùng trên thị trường mà người thực hiện đề tài...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thiết kế máy thu phát ký tự 8 bit, chương 4

 1. Chương 4: THIEÁT KEÁ KHOÁI XÖÛ LYÙ DÖÕ LIEÄU. Trong heä thoáng naøy khoái xöû lyù döû lieäu thöïc hieän caùc chöùc naêng löu tröõ nhaän, xöû lyù caùc giaù trò thoâng tin theo chöông trình nhaäp vaøo töø baøn phím, thoâng vaø thi haønh caùc chöùc naêng töông öùng. 4.2.1. Sô ñoà khoái xöû lyù döõ lieäu. Hình 4.3. Sô ñoà khoái ñôn vò xöû lyù döõ lieäu. 4.2.2. Ñôn vò xöû lyù döû lieäu. Coù nhieàu ñôn vò xöû lyù döû lieäu khaù phoå duïng trong caùc heä vi xöû lyù 8 bit nhö:  Vi xöû lyù 8085A (Intel)  Vi xöû lyù Z80 (Zilog)  Vi xöû lyù MC 6800 (Motorola)  Caùc hoï vi ñieàu khieån cuûa Intel (8031, 8051, 8951, 8751P) Linh kieän vi xöû lyù ñöôïc duøng trong heä thoáng naøy laø vi xöû lyù 8085A, thöïc chaát linh kieän naøy khaù phoå duøng treân thò tröôøng maø ngöôøi thöïc hieän ñeà taøi naøy ñaõ coù ñieàu kieän tìm hieåu trong chöông trình hoïc. 4.2.2.1.Giôùi thieäu ñôn vò Vi Xöû Lyù 8085A. Ñaây laø moät linh kieän xöû lyù döû lieäu 8 bit coù 16 ñöôøng ñòa chæ coù khaû naêng quaûn lyù ñöôïc 64kB boä nhôù (xem phaàn phuï luïc 1).
 2. 4.2.2.2 .Keát noái ñôn vò xöû lyù trung taâm 8085A vaøo maïch ñieän. Vi Xöû Lyù 8085A coù 40 chaân ñöôïc söû duïng cho caùc chöùc naêng sau : Bus ña hôïp AD0 _AD7 : keát noái ñeán maïch choát ñòa chæ 74373 ñeå taùch ñeå taùch ra thaønh :bus ñòa chæ D0 _D7 vaø bus ñòa chæ Ao _A7.  RD\,RW\ :keát noái ñeán caùc ngoõ vaøo töông öùng ñeå ñieáu khieån coâng vieäc ghi/ñoïc ñoái vôùi boä nhôù vaø caùc ngoaïi vi.  TRAP :chaân söû duïng ngaét ñeå döøng chöông trình taïm thôøi khi aán phím PAUSE  RST 7.5 :keát noái ñeán ngoõ ra boä ñeám 2 cuûa 8253  RST 6.5: keát noái ñeán ngoõ RxC cuûa 8251A ñeå ngaét vi xöû lyù thöïc hieän chöông trình thu döõ lieäu noái tieáp.  RST 5.5 : keát noái ñeán ngoõ TxC cuûa 8251A ñeå ngaét vi xöû lyù thöïc hieän chöông trình truyeàn döõ lieäu noái tieáp.  RESET OUT : ñöôïc söû duïng ñeå reset caùc ngoaivi coù trong heä thoáng nhö 8251,8255, 8279.  CLK OUT ñöôïc duøng ñeå caáp xung clock chocaùc ngoaïi vi nhö : 8251,8255,8279, 8253  IO/M\ keát noái ñeán 74LS138 ñeå thöïc hieän giaûi maõ ñòa chæ kieåu MEMORY cho toaøn heä thoáng. 4.2.3. Boä nhôù heä thoáng. Trong heä thoáng Vi Xöû Lyù coù maët caû hai linh kieän nhôù laø ROM vaø RAM:coù chöùc naêng;  ROM (Read only Memory) ñöôïc duøng ñeå löu tröõ chöông trình ñieàu khieån heä thoáng (Monitor)
 3.  RAM: (Radom Access Memory) ñöôïc söû duïng ñeå löu tröõ chöông trình döõ lieäu soaïn thaûo cuûa ngöôøi söû duïng ñöa vaøo thieát bò, caùc vuøng nhôù taïm thôøi, ngaên xeáp. Ñoái vôùi boä nhôù ROM vaø RAM coù raát ña daïng veà ñaëc tính kyõ thuaät vaø dung löôïng boä nhôù. Boä nhôù ROM coù nhieàu loaïi nhö: PROM, EPROM,… Trong heä thoáng naøy duøng loaïi EPROM hoï Intel: 2764 coù dung löôïng boä nhôù laø 8KB. Boä nhôù RAM coù hai loaïi cô baûn laø DRAM vaø SRAM. Boä nhôù ñöôcï söû duïng laø SRAM HM 6264 coù dung löôïng boä nhôù laø 8KB. 4.2.4. Maïch choát, ñeäm tuyeán ñòa chæ vaø döõ lieäu cho vi xöû lyù 8085A. 4.2.4.1. Maïch choát tuyeán ñòa chæ thaáp. Trong moät heä thoángcoù söû duïng Vi xöû lyù 8085A, baét buoäc phaûi choát (Latch) tuyeán ñòa chæ thaáp ñeå giaûi ña hôïp (Demux) tuyeán AD0 – AD7 thaønh hai tuyeán rieâng bieät  Tuyeán ñòa chæ thaáp A0 – A7 vaø  Tuyeán döõ lieäu D0 – D7. Coù hai vi maïch choát ñöôïc söû duïng cho caùc heä vi xöû lyù laø 74LS373. Choát theo möùc döông vaø 74LS374, choát theo söôøn döông. Do tính phoå duïng neân 74LS373 ñöôïc duøng trong caùc heä thoáng, ñoàng thôøi ñaây cuõng laø vi maïnh ñeäm cho tuyeán ñòa chæ thaáp. 4.2.4.2. Ñeäm tuyeán ñòa chæ caoA8 – A15 vaø tuyeán döõ lieäu D0 – D7.
 4. Maëc duø trong vi xöû lyù 8085 ñaõ coù maïch ñeäm cho tuyeán ñòa chæ. Theo soå tay kyõ thuaät 8085A coù khaû naêng cung caáp doøng 400A vaø ruùt doøng 2mA, nhöng theo yeâu caàu kyõ thuaät trong heä thoáng coù nhieàu töø 10 thaønh phaàn trôû leân caàn phaûi coù maïch ñeäm ñeå taêng khaû naêng caáp doøng. Ñeà caäp ñeán vi maïch ñeäm coù raát nhieàu loaïi nhö: Caùc vi maïch ñeäm moät chieàu duøng cho maïch ñeäm ñòa chæ nhö:  74LS244, 8282, 8283. Caùc vi maïch ñeäm hai chieàu – duøng cho maïch ñeäm döõ lieäu nhö:  74LS245, 8286, 8287. Tuy nhieân linh kieän duøng cho maïch ñeäm phoå duïng nhaát laø:  74LS244: duøng ñeäm tuyeán ñòa chæ.  74LS245: duøng ñeäm tuyeán döõ lieäu. 4.2.5. Maïch giaûi maõ ñòa chæ. Ñoái vôùi moät soá heä thoáng Vi Xöû Lyù, caàn phaûi coù maïch giaûi maõ ñòa chæ cuï theå ñeå cho vi xöû lyù hieåu raèng noù ñang caàn thoâng tin vôùi phaàn töû naøo trong maïch. Chaúng haïn ,noù caàn laøm vieäc vôùi boä nhôù ROM, RAM, hay caùc thieát bò ngoaïi vi… 4.2.5.1. Caùc phöông phaùp giaûi maõ ñòa chæ. Coù ba phöông phaùp ñeå giaûi maõ ñòa chæ: 1. Giaûi maõ toaøn phaàn. 2. Giaûi maõ töøng phaàn. 3. Giaûi maõ theo khoái. Ñeå thöïc hieän caùc kieåu giaûi maõ treân thì trong heä Vi xöû lyù 8085A cho pheùp giaûi maõ ñòa chæ theo kieåu:  Giaûi maõ kieåu boä nhôù kieåu MEMORY.
 5.  Giaûi maõ kieåu I/O .  Giaûi maõ duøng EPROM. Trong heä thoáng naøy thì chæ söû duïng moät kieåu giaûi maõ MEMORY cho boä nhôù vaø heä thoáng caùc IC ngoaïi vi trong heä thoáng. Caùc daïng vi maïch giaûi maõ chuyeân duïng töø m ñöôøng sang n ñöôøng ñöôïc duøng nhö:  74LS138 – giaûi maõ 3 ñöôøng sang 8 ñöôøng.  74LS154 – giaûi maõ 4 ñöôøng sang 16 ñöôøng. Ôû ñaây duøng 74LS138 ñeå giaûi maõ cho heä thoáng. Sô ñoà maïch giaûi maõ cho boä nhôù vaø ngoaïi vi. Hình 4.4. Sô ñoà giaûi maõ ñòa chæ cho heä thoáng
 6. Hình 4.5.Baûn ñoà ñòa chæ boä nhôù vaø ngoaïi vi
 7. Hình 4.6.Baûng ñoà ñòa chæ caùc ngoaïi vi
 8. Baûng1.1. ñòa chæ ngoaïi vi cuûa heä thoáng Ngoaïi A15 A14 A13 A12 Vuøng ñòa vi A0 chæ 8251A 0 1 0 00 4000H 0 1 0 11 4003H 8253 0 1 1 00 6000H 0 1 1 11 6003H 8255A 1 0 0 00 8000H 1 0 0 11 8003H 8279(I) 1 0 1 00 A000H 1 0 1 11 A003H 8279(II 1 1 0 00 C000H ) 1 1 0 11 C000H 74244 1 1 1 00 E000H 1 1 1 11 Baûng1.2. Baûng ñòa chæ boä nhôù heä thoáng. Boä nhôù A15 A14 A13 A12A0 Vuøng nhôù ROM 0 0 0 00 0000H 0 0 0 11 1FFFH RAM 0 0 1 00 2000H 0 0 1 11 3FFFH
ANTS
ANTS

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản