intTypePromotion=1

Thông báo về việc điều chỉnh lãi suất cho vay đối với người nghèo

Chia sẻ: Van Tien | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
137
lượt xem
36
download

Thông báo về việc điều chỉnh lãi suất cho vay đối với người nghèo

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông báo về việc điều chỉnh lãi suất cho vay đối với người nghèo

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông báo về việc điều chỉnh lãi suất cho vay đối với người nghèo

  1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA Th«ng b¸o  c ñ a  g © n   µ n g  N h µ  n íc Vi Ö t N a m   è  508/N H N N­C S T T   N h s n g µ y 29 th¸ng 05 n¨ m   2001 v Ò  vi Ö c  i Ò u  c h Ø n h   ® l∙i u Ê t c h o  vay  è i víi g êi n g h Ì o  s ®  n C¨n  cø  NghÞ  quyÕt cña  Ch Ýnh  phñ  sè  05/2001/NQ­CP  ngµy  24/05/2001  Ò   Öc    v vi bæ sung  ét  è    m s gi¶iph¸p  iÒu  µnh  Õ   ¹ch  ® h k ho kinh tÕ    n¨m  2001, Ng ©n   µng  µ   íc ViÖt    h Nh n   Nam  th«ng b¸o  i Êt  l∙ su cho    vay  ña  c Ng ©n  µng  ôc  ô  êinghÌonh  h ph v ng     sau: 1.L∙i Êtcho     su   vay  ña  ©n  µng  ôc  ô  êinghÌo ®èi víi c Ng h ph v ng        khu  ùc  I v II  miÒn  óilµ 5,4%/n¨m  n    (0,45%/th¸ng)vµ  i  íic¸c khu  ùc    ®è v     v kh¸c lµ 6,0%/n¨m     (0,5%/th¸ng). 2. Quy  nh  Ò     Êt nî qu¸  ¹n  Õp  ôc thùc hiÖn    ®Þ v l∙ su     i h ti t     Quy Õt  nh  è  ®Þ s 323/1999/Q§­ NHNN1   µy  ng 14/9/1999 cña  èng  c  ©n  µng  µ   ícvÒ     Th ®è ng h Nh n   viÖc  iÒu  ® chØnh    Êt cho  l∙su   i vay  ña  ©n   µng  ôc  ô  êinghÌo ®èi víi c Ng h ph v ng        hé  Ìo. ngh 3. C¸c    møc    Êt trªn®©y  îctÝnh  l∙su     i ®  cho    c¸ckho¶n vay    ©n  Ó   õ gi¶i ng k t  01/06/2001.Sè    î ®∙    d n   cho  vay  µ    îp ®ång  Ýn  ông  ∙  ý  Õt  ng  a  v c¸ch   td ® k k nh ch gi¶ing©n  Õt    h hoÆc   a    ©n,  îc tiÕp  ôc thùc hiÖn  ch gi¶ing ®  t    theo møc     Êt l∙ su   i ghitrong hîp ®ång  Ýn  ông.ViÖc  iÒu       td   ® chØnh    Êtcho  l∙su   i vay  i víi   îp ®è     h   c¸c ®ång  Ýn  ông  µy  td n theo  møc     Êt míido  ©n   µng  ôc  ô  êi nghÌo l∙ su     Ng i h ph v ng     xem   Ðt,quyÕt ®Þnh. x    4.Theo    quy  nh  ¹ LuËt ban  µnh    ®Þ t i   h v¨n b¶n  quy  ¹m  ph Ph¸p  Ëtth× quy  lu     ®Þnh  Ò   v møc    Êtcho  l∙su   i vay  ña  ©n  µng  ôc  ô  êinghÌo t¹ Kho¶n    c Ng h ph v ng     i 1 §iÒu  Quy Õt  nh  è  1  ®Þ s 323/1999/Q§­NHNN1   µy  ng 14/9/1999 cña  èng  c    Th ®è ng©n  µng  µ   ícvµ    Êt cho  h Nh n   l∙su   i vay  êinghÌo ë  ng     khu  ùc  I Òn  óitheo  v II  mi n  V¨n b¶n  è  s 1135/VPCP­KTTH   µy  ng 28/3/2000  ña  Ýnh  ñ  Õt  Öu  ùc c Ch ph h hi l   thi µnh.  h Ng ©n   µng  µ   íc xin th«ng  h Nh n     b¸o    ©n   µng  ôc  ô  êi nghÌo ®Ó Ng h ph v ng     vµ  kh¸ch hµng  Õtvµ  ùc hiÖn.   bi   th    
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2