Thông tư 02/1999/TT-BTC của Bộ Tài chính

Chia sẻ: Anh Phuong | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:4

0
70
lượt xem
2
download

Thông tư 02/1999/TT-BTC của Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 02/1999/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn chế độ tài chính áp dụng thí điểm tại khu vực kinh tế cửa khẩu Mộc Bài, tỉnh Tây Ninh

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 02/1999/TT-BTC của Bộ Tài chính

  1. v¨n  quèc                  c¬  d÷  iÖu luËtviÖtnam   phßng  héi                  së  l       LAWDATA Th«ng t cña  é   µi c h Ý n h   è  02/1999/TT­B T C    B T S n g µ y 5 th¸ng  n¨ m  1999.Híng d É n  c h Õ  ® é  tµi 1   ch Ý n h  ¸p d ô n g  thÝ  ®i Ó m  t¹i h u  kinh   k tÕ c öa kh È u  M é c  B µi, tØ n h  T © y  Ninh C¨n  QuyÕt  cø  ®Þnh  210/1998/Q§­ sè  TTg  ngµy  th¸ng 10  27    n¨m  1998  cña Thñ íng ChÝnh  t   phñ  viÖc    vÒ  ¸p dông thÝ ®iÓm  mét  chÝnh  sè  s¸ch ph¸t     tr   iÓn khu kinh tÕ    cöa  khÈu  Méc    Bµi,tØnh  T©y  Ninh,Bé      Tµi chÝnh  híng dÉn    thùc hiÖn      c¸c chÕ      ®é tµichÝnh  dông  ¸p  thÝ ®iÓm   i t¹ khu kinh tÕ    cöa  khÈu  Méc    Bµi,tØnh  T©y Ninh  sau: nh  I/ èi tîng, h¹ m  vi ¸p d ô n g  §  p 1/Ph¹m        vi¸p dông: Theo  quy  ®Þnh  t¹ §iÒu  1  QuyÕt ®Þnh  210/1998/Q§­ i TTg  ngµy  27/10/1998  cña Thñ  íng  t ChÝnh  phñ, ph¹m     dông  vi ¸p  thÝ  ®iÓm  mét sè  chÝnh  s¸ch vÒ      tµichÝnh  quy ®Þnh  i t¹ Th«ng     tnµy  bao gåm:  Long  X∙  ThuËn,  Tiªn ThuËn, LîiThuËn, An          Th¹nh  thuéc huyÖn BÕn   CÇu   c¸c x∙ Phíc Lu, vµ          B×nh  Th¹nh,PhícChØ       thuéc huyÖn    Tr¶ng Bµng,tØnh    T©y  Ninh. §Þa bµn    trªn®©y  îcgäit¾ttrong Th«ng   ®         tnµy    lµkhu  kinh tÕ    cöa  khÈu  Méc  Bµi. 2/§èit   îchëng  ®∙i:    îng ®   u  §èi t   îng  îc hëng    ®   c¸c chÝnh  s¸ch  ®∙i vÒ     u    tµichÝnh  quy ®Þnh   trong  Th«ng   tnµy      lµc¸cnhµ ®Çu    ttrong nícvµ        nícngoµi®Çu      tvµo s¶n xuÊt,kinh     doanh, x©y    dùng  së  tÇng  i c¬  h¹  t¹ khu kinh tÕ    cöa  khÈu Méc          Bµi phï hîp víi LuËt KhuyÕn    khÝch ®Çu    ttrong nícvµ      LuËt §Çu       tnícngoµit¹ ViÖt Nam,    i     cô  thÓ  sau: nh  a. C¸c nhµ ®Çu    trong    t níc bao gåm  doanh nghiÖp  thuéc c¸c thµnh  phÇn  kinh  thµnh  tÕ  lËp theo quy ®Þnh cña: LuËt    Doanh  nghiÖp  Nhµ  íc, N   LuËt Doanh    nghiÖp   tnh©n, LuËt C«ng        ty,LuËt Hîp    . ;   t¸cx∙. . b. C¸c    nhµ ®Çu       t níc ngoµi bao    gåm  doanh nghiÖp  vèn  cã  ®Çu       t níc ngoµi,nhµ    ®Çu      tníc ngoµitham      gia Hîp ®ång  t¸ckinh doanh, ngêi ViÖt hîp            Nam  ®Þnh  ë    c  nícngoµi®Çu    níctheo      tvÒ    c¸c h×nh thøc quy ®Þnh  i t¹ LuËt  §Çu     tníc ngoµit¹    iViÖt Nam   nhµ    vµ  ®Çu      tníc ngoµikinh doanh      kh«ng theo  LuËt §Çu       tnícngoµit¹ ViÖtNam.    i   C¸c  doanh  nghiÖp  trong níc,c¸c doanh        nghiÖp  vèn  cã  ®Çu      t níc ngoµi  ®Çu   vµo  t khu kinh  cöa  tÕ  khÈu  Méc    Bµi nÕu  kh«ng h×nh thµnh    c¸c ph¸p  nh©n  kinh tÕ  ph¶ih¹ch      th×    to¸nriªngc¸c ho¹t®éng        kinh doanh      trªn®Þa  bµn  ®Ó   c¨n cø    cã    x¸c®Þnh  chÕ  u  ®é  ®∙i. ChØ     c¸c ho¹t®éng    s¶n xuÊt kinh doanh      tiÕn hµnh  i t¹ khu kinh tÕ    cöa  khÈu  Méc      Bµimíithuéc diÖn  îchëng    ®   chÕ  u  ®é  ®∙i. 3/ C¸c    chñ ®Çu    ttrong vµ    ngoµiníc®∙      ®Çu    tvµo  khu  kinh tÕ    cöa  khÈu  Méc  Bµi tríc ngµy cã hiÖu lùc cña QuyÕt ®Þnh  210/1998/Q§­TTg  ngµy 
  2. 2 27/10/1998  cña Thñ íng ChÝnh  t   phñ    tõngµy  th× kÓ    Th«ng   tnµy  hiÖu    cã  lùc, ® îcchuyÓn    sang  hëng    ®∙i®Çu    c¸cu    ttheo quy    ®Þnh    t¹ Th«ng   i tnµy. II/ h ÷ n g  h íng d É n  c ô  th Ó  N A/ q u y  ® Þ n h  v Ò  h u y  ® é n g  vèn trong n íc vµ n íc n g o µi  ­ C¸c doanh  nghiÖp trong    c¸c doanh  níc vµ    nghiÖp  vèn  cã  ®Çu    níc t   ngoµi®Çu      iÓn c¸c lÜnh    tph¸ttr     vùc s¶n xuÊt,kinh doanh,x©y        dùng  së    c¬  h¹ tÇng  i t¹ khu    kinh tÕ    cöa  khÈu Méc    îchuy  Bµi ®   ®éng  mäi nguån vèn  trong vµ    ngoµinícb»ng        c¸c h×nh  thøc thÝch    vay  hîp nh  ng©n  hµng, vay    chøc    c¸c tæ  vµ    c¸ nh©n,  ph¸thµnh      tr¸ phiÕu  i doanh  nghiÖp..  .theo quy ®Þnh   cña ph¸p  luËthiÖn    hµnh      ®Ó t¹onguån  vèn    iÓnkinhdoanh. ph¸ttr     ­ Uû    ban  nh©n  d©n tØnh  T©y  Ninh trong ph¹m      vichøc  n¨ng,nhiÖm     vô  vµ quyÒn   h¹n  cña m×nh   îc phÐp  dông  ®   ¸p  c¸c h×nh  thøc huy ®éng vèn  thÝch      hîp ®Ó x©y  dùng    së    c¸c c¬  h¹ tÇng  cho khu kinh tÕ    cöa  khÈu Méc    Bµi nh ph¸thµnh    kiÕn    sæ xè  thiÕtlo¹  Æc     i ® biÖt,b¸o  ChÝnh    c¸o  phñ cho phÐp  ph¸t hµnh  iphiÕu    tr¸  c«ng tr×nh, huy    ®éng  lao ®éng  c«ng  Ých cña nh©n  d©n...  theo ®óng      c¸cquy ®Þnh  cña ph¸p luËthiÖn      hµnh. B/  u y  ® Þ n h  v Ò   u ¶ n  lý  n ® Ç u  t tõ n g © n  s¸ch  h µ  n íc ch o   © y  Q q vè N x d ù n g,  h¸t triÓn  p c¬  së h¹  tÇng  t¹ik h u  kinh tÕ  öa k h È u  M é c  B µi   c 1.LËp  to¸nvèn    dù    ®Çu    tcho  khu  kinh tÕ    cöa  khÈu  Méc  Bµi: Hµng  n¨m  (trong giai®o¹n      1999­ 2002),c¨n cø      vµo  to¸nthu vÒ  dù      thuÕ  xuÊt khÈu, thuÕ      nhËp  khÈu  cña  ®Þa  bµn  khu kinh tÕ    cöa  khÈu Méc    Bµi ®∙  ® îc Héi    ®ång  nh©n  d©n  tØnh  T©y  Ninh  duyÖt  ® îc Bé    vµ    Tµi chÝnh  chÊp  thuËn  trong dù    to¸n ng©n    s¸ch hµng    n¨m  cña tØnh  T©y  Ninh,Uû     ban  nh©n  d©n  tØnh  T©y  Ninh    ®Ò nghÞ  møc  vèn  Nhµ    níc ®Çu    t riªng hµng    n¨m qua  ng©n  s¸ch TØnh  cho  khu kinh tÕ    cöa  khÈu Méc        Bµi (chitiÕtcho  tõng c«ng  tr×nh ®Çu  ,ph©n  i   t  lo¹  theo nhãm   xÕp  vµ  theo  tù u      KÕ   thø    tiªn) Bé  ho¹ch göi   vµ §Çu ,Bé    t  TµichÝnh  xem    xÐt. Trªn  së  to¸n thu    c¬  dù    vÒ thuÕ  xuÊt khÈu, thuÕ      nhËp  khÈu cña  ®Þa  bµn khu kinh tÕ    cöa  khÈu  Méc    ®Ò   Bµi vµ  nghÞ  cña  ban  Uû  nh©n  d©n  tØnh  T©y  Ninh, Bé      Tµi chÝnh    x¸c ®Þnh  tæng  vèn  sè  ng©n  s¸ch Nhµ     níc ®Çu     t riªngmçi    n¨m  cho khu kinh tÕ    cöa  khÈu  Méc    Bµi kh«ng    díi50%  tæng  thu sè    thuÕ  xuÊt khÈu, thuÕ      nhËp  khÈu  hµng  n¨m    trªn®Þa   bµn  khu kinh  cöa  tÕ  khÈu  Méc  Bµi.Sè    vèn  ®Çu     t nµy  Tµi chÝnh    Bé    sÏ cÊp qua  Tµi chÝnh    Së    ­ VËt    gi¸tØnh T©y  Ninh    ®Ó ®Çu    tcho  khu  kinh tÕ    cöa  khÈu Méc  Bµi. Bé    KÕ ho¹ch  §Çu   vµ  t thèng nhÊt    Tµi chÝnh    víiBé    vÒ vèn ®Çu   t cho  tõng c«ng tr×nh,tæng  vèn    sè  ®Çu    c¸c vÊn    ªnquan  t vµ    ®Ò li   kh¸c tr         íckhira quyÕt ®Þnh    phª duyÖt  to¸n®Çu    giai®o¹n  dù    tc¶    1999­2002  dù    vµ  to¸n®Çu   thµng    n¨m  b»ng  vèn  sè  ng©n s¸ch Nhµ      níccÊp riªngcho    tØnh T©y  Ninh. C¨n  vµo  cø  th«ng    b¸o cña  KÕ   Bé  ho¹ch vµ    §Çu   møc  tvÒ  vèn ®Çu    ttõng  n¨m  ng©n  tõ  s¸ch Trung ¬ng cho khu kinh  cöa  tÕ  khÈu Méc  Bµi,Uû     ban 
  3. 3 nh©n  d©n  tØnh T©y  Ninh  tr¸chnhiÖm    to¸nsö  cã    lËp dù    dông  vèn  ®Çu    ttheo   tõng quý    TµichÝnh    göiBé    (chËm nhÊt vµo    ngµy  cña  20  th¸ngcuèiquý  íc).     tr Trªn c¬  dù      së  to¸nvèn  ®Çu    n¨m,  to¸nsö  t c¶  dù    dông  vèn tõng quý do  ®Þa  ph¬ng  vµ  lËp  kh¶  n¨ng cña ng©n  s¸ch Trung    ¬ng  tõng    ë  thêi®iÓm, Bé  Tµi chÝnh    x¸c ®Þnh   th«ng  vµ  b¸o  to¸n cÊp  dù    vèn hµng quý cho    Uû ban  nh©n  d©n tØnh  T©y  Ninh. Sè  vèn Nhµ    níc®Çu    tcho  khu kinh tÕ    cöa  khÈu Méc    Bµiqua  ng©n  s¸ch  TØnh  ph¶i® îcxem           xÐt l¹ vµo  i n¨m  sau    së  thu thùc tÕ  trªnc¬  sè      n¨m  íc®Ó   tr   ®iÒu  chØnh  vµo  to¸n ®Çu    dù    t vèn n¨m  sau, phÇn    chªnh lÖch gi÷a sè    thùc   thu vîthay    víi to¸nthu ®Çu       hôtso    dù      n¨m    îc®iÒu  sÏ®   chØnh  vµo  to¸nvèn  dù    ®Çu    t n¨m  sau. Sè    vèn  ®Çu    t nµy  îc x¸c ®Þnh    ®     lµ phÇn    trîcÊp  môc    cã  tiªu cña ng©n  s¸ch Trung    ¬ng cho TØnh, kh«ng    tÝnh vµo nhiÖm   chicña  vô    ng©n  s¸ch ®Þa    ph¬ng. 2. Ph¬ng    thøc cÊp    ph¸t,  chÕ  b¸o    ®é  c¸o,quyÕt    qu¶n    to¸nvµ  lývèn  ®Çu   tcho    khu kinhtÕ    cöa  khÈu  Méc  Bµi: Theo  to¸nsö  dù    dông  vèn ®Çu    n¨m  hµng  tc¶  vµ  quý  îcduyÖt,Bé    ®     Tµi chÝnh (ng©n s¸ch Trung  ¬ng) cÊp vèn  cho    c¸c c«ng tr×nh ®Çu    îc duyÖt   t®     qua  ng©n  s¸ch tØnh    T©y Ninh. Mäi  kho¶n  vèn  ng©n  s¸ch Trung    ¬ng cÊp  cho khu kinh tÕ    cöa  khÈu Méc  Bµi qua    ng©n  s¸ch TØnh    chØ  dông  sö  cho  môc  ®Ých  x©y  dùng    së    c¸c c¬  h¹ tÇng  theo  quy ho¹ch  tæng thÓ  khu kinh  cöa  tÕ  khÈu  Méc  Bµi  îc cÊp  ®   cã  thÈm  quyÒn  duyÖt  ph¶i® îc qu¶n    vµ      lýtheo  ®óng    c¸c quy  ®Þnh  hiÖn hµnh  vÒ qu¶n   lý®Çu    x©y  tvµ  dùng. Trong      qu¸ tr×nh tæ    chøc  thùc hiÖn,®Þa       ph­ ¬ng  îc chñ  ®   ®éng  ®iÒu  chØnh  møc  vèn  ®Çu    gi÷a  t c¸c c«ng  tr×nh trong  ph¹m    vitæng  møc  vèn  ® îcduyÖt vµ  c¸o Bé    ®∙      b¸o    KÕ ho¹ch vµ    §Çu ,Bé    t  Tµi chÝnh. NÕu     thay ®æi    danh môc  c«ng  tr×nh,th×    ph¶i cã  kiÕn    ý  tho¶ thuËn  chÝnh  thøc b»ng      v¨n b¶n cña  KÕ   Bé  ho¹ch vµ   §Çu . t Sè vèn  ®Çu    tcho khu  kinh tÕ    cöa  khÈu Méc   Bµi qua ng©n  s¸ch TØnh    ® îc ph¶n    ¸nh chung  vµo b¸o c¸o ng©n  s¸ch hµng  th¸ng vµ    quyÕt  to¸n ng©n    s¸ch  hµng  n¨m cña  ®Þa  ph¬ng nhng    ghi mét phÇn  riªngcho      c¸c c«ng  tr×nh  ®Çu    khu  t ë  kinh tÕ    cöa  khÈu Méc    Bµi (gåm  nguån  c¶  vèn ng©n  s¸ch cÊp  riªngvµ    nguån  vèn  TØnh  do  huy ®éng). Hµng  quý,TØnh  tr¸chnhiÖm   c¸o Bé      cã    b¸o    Tµi chÝnh, Bé      KÕ ho¹ch  vµ  §Çu    t×nh  t h×nh thùc hiÖn ®Çu    x©y  t dùng, cÊp    ph¸t vèn    cho tõng c«ng  tr×nh,cuèin¨m  c¸o Thñ íng ChÝnh      b¸o    t   phñ (®ång    Tµi chÝnh, Bé    göiBé      KÕ ho¹ch vµ    §Çu )kÕt  t  qu¶ thùc hiÖn  n¨m.   c¶  3. ViÖc    qu¶n    lý,cÊp    quyÕt    ph¸tvµ  to¸nvèn  ®Çu    tcho tõng c«ng tr×nh  ®Çu    i t t¹ khu kinh  cöa  tÕ  khÈu Méc    Bµi ph¶i thùc    hiÖn theo ®óng    c¸c quy  ®Þnh  hiÖn  hµnh cña Nhµ    ®Çu    nícvÒ  tx©y  dùng  b¶n. c¬  c/Quy    ®Þnh  ®∙ivÒ  u    tiÒn thuª®Êt,m Æt     ®∙ivÒ        níc;u    thuÕ 1.¦u®∙ivÒ        tiÒn thuª®Êt,m Æt         níc: C¸c  nhµ ®Çu      tnícngoµivµ      c¸c nhµ  ®Çu    ttrong níc®Çu        tvµo s¶n xuÊt  kinh doanh,x©y      dùng  së    c¬  h¹ tÇng   t¹ khu  i kinh tÕ    cöa  khÈu  Méc      Bµikhithuª   ®Êt, m Æt       níc cña Nhµ    níc ngoµi quyÒn  îc hëng  u        ®   c¸c  ®∙ivÒ miÔn  gi¶m  theo chÕ  hiÖn  ®é  hµnh cña  Nhµ    níc,cßn  îcgi¶m  ®   thªm 50%  tiÒn thuª®Êt,       m Æt     víigi¸cho  níc so      thuª ®Êt, m Æt         níc ®ang  dông  i ¸p  t¹ khu kinh tÕ    cöa 
  4. 4 khÈu  Méc      víic¸c quy  Bµi phï hîp      ®Þnh hiÖn hµnh  x¸c ®Þnh    vÒ    gi¸cho thuª  m Æt   ®Êt,m Æt     níc. 2.¦u®∙ivÒ        thuÕ  chuyÓn    thu nhËp      ra nícngoµi,       lo¹ thuÕ  c¸c i kh¸c: a   ­ThuÕ   chuyÓn    thu nhËp      ra nícngoµi: ­ Thu    nhËp    mµ chñ  ®Çu      t níc ngoµicã  îc do      ®   ho¹t®éng  ®Çu    i t t¹ khu  kinh tÕ    cöa  khÈu  Méc    Bµi mang   l¹ (kÓ  sè  i c¶  thuÕ    thu nhËp  îc hoµn    ®   l¹ vµ  i sè  nhËp  ® îc do  thu  thu    chuyÓn  nhîng  vèn) nÕu    chuyÓn  níc ngoµi hoÆc   ra      gi÷ l¹ ngoµi ViÖt Nam     i      th× ph¶i nép    thuÕ chuyÓn thu nhËp  níc ngoµi víi ra        thuÕ  suÊtthÊp    nhÊt lµ5%.     b   ­C¸c  i lo¹ thuÕ    kh¸c: C¸c  i lo¹ thuÕ, phÝ  lÖ    vµ  phÝ kh¸c thùc hiÖn      theo quy ®Þnh hiÖn hµnh  t¹    i LuËt thuÕ, LuËt khuyÕn  c¸c       khÝch ®Çu    ttrong níc(söa      ®æi),LuËt ®Çu        t nícngoµit¹ ViÖtNam   c¸cv¨n b¶n       i   vµ      ph¸p luËtkh¸c.     3/Tr×nh            tù,thñ tôc®Ó hëng    ®∙i®Çu  : c¸cu    t Tr×nh            tù,thñ tôc ®Ó xinhëng    ®∙i®Çu    c¸c u    ttheo quy ®Þnh  i t¹ Th«ng     t nµy thùc hiÖn    theo ®óng      c¸cquy ®Þnh  hiÖn  hµnh  tr×nh tù,thñ tôc®Ó   ­ vÒ          ® îc hëng  u        c¸c  ®∙ivÒ tiÒn  thuª ®Êt, u          ®∙ivÒ thuÕ quy ®Þnh  i   t¹  v¨n  c¸c b¶n  hiÖn hµnh  thuª®Êt,m Æt     chÕ  thuÕ. vÒ      níc,vÒ  ®é  V/ t æ  c h ø c  thùc hi Ö n Th«ng   t nµy  hiÖu      cã  lùc thihµnh    tõ ngµy 1/1/1999.Mäi    quy ®Þnh  íc tr   ®©y  chÕ  tµichÝnh  ¸p dông  i vÒ  ®é    ®∙    t¹ khu    kinh tÕ    cöa  khÈu  Méc        Bµi tr¸víi i Th«ng   tnµy  ®Òu     b∙ibá. Trong    qu¸ tr×nh thùc hiÖn,nÕu  víng m ¾c,          cã    ®Ò nghÞ  ph¶n  vÒ  ¸nh  Bé  TµichÝnh      ®Ó nghiªncøu,gi¶i       quyÕt.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản