Thông tư 09/2009/TT-BCT_ Nhập khẩu theo hạn ngạch thuế quan năm 2009 đối với hàng có xuất xứ từ Lào

Chia sẻ: Adam Michelle | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
173
lượt xem
61
download

Thông tư 09/2009/TT-BCT_ Nhập khẩu theo hạn ngạch thuế quan năm 2009 đối với hàng có xuất xứ từ Lào

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 09/2009/TT-BCT của Bộ Công Thương về việc nhập khẩu theo hạn ngạch thuế quan năm 2009 với thuế suất thuế nhập khẩu 0% đối với hàng có xuất xứ từ Lào

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 09/2009/TT-BCT_ Nhập khẩu theo hạn ngạch thuế quan năm 2009 đối với hàng có xuất xứ từ Lào

  1. Bé C«ng Th−¬ng céng hoµ x héi chñ nghÜa viÖt nam ----------------- §éc lËp - Tù do - H¹nh phóc Sè : 09/2009/TT-BCT ---------------- H Néi, ng y 12 th¸ng 5 n¨m 2009 Th«ng t− vÒ viÖc nhËp khÈu theo h¹n ng¹ch thuÕ quan n¨m 2009 víi thuÕ suÊt thuÕ nhËp khÈu 0% ®èi víi h ng ho¸ cã xuÊt xø tõ L o ---------------------- C¨n cø NghÞ ®Þnh sè 189/2007/N§-CP ng y 27 th¸ng 12 n¨m 2007 cña ChÝnh phñ quy ®Þnh chøc n¨ng, nhiÖm vô, quyÒn h¹n v c¬ cÊu tæ chøc cña Bé C«ng Th−¬ng; C¨n cø B¶n Tho¶ thuËn gi÷a Bé Th−¬ng m¹i CHXHCN ViÖt Nam v Bé Th−¬ng m¹i CHDCND L o vÒ c¸c mÆt h ng ®−îc h−ëng −u ® i thuÕ suÊt thuÕ nhËp khÈu ViÖt-L o, ký ng y 28 th¸ng 7 n¨m 2005; C¨n cø B¶n Tho¶ thuËn gi÷a Bé C«ng Th−¬ng CHXHCN ViÖt Nam v Bé C«ng Th−¬ng CHDCND L o vÒ viÖc ®iÒu chØnh v bæ sung B¶n Tho¶ thuËn gi÷a Bé Th−¬ng m¹i CHXHCN ViÖt Nam v Bé Th−¬ng m¹i CHDCND L o vÒ c¸c mÆt h ng ®−îc h−ëng −u ® i thuÕ suÊt thuÕ nhËp khÈu ViÖt-L o ký ng y 17 th¸ng 01 n¨m 2009; Thùc hiÖn ý kiÕn chØ ®¹o cña Thñ t−íng ChÝnh phñ t¹i v¨n b¶n sè 768/VPCP-QHQT ng y 06 th¸ng 02 n¨m 2009 vÒ viÖc ký tho¶ thuËn −u ® i thuÕ suÊt thuÕ nhËp khÈu ViÖt –L o; Bé C«ng Th−¬ng quy ®Þnh viÖc nhËp khÈu theo h¹n ng¹ch thuÕ quan n¨m 2009 víi thuÕ suÊt thuÕ nhËp khÈu 0% ®èi víi h ng ho¸ cã xuÊt xø tõ L o nh− sau: §iÒu 1. ¸p dông h¹n ng¹ch thuÕ quan n¨m 2009 ®èi víi hai nhãm mÆt h ng nhËp khÈu cã xuÊt xø tõ L o gåm: thãc v g¹o c¸c lo¹i, l¸ v cäng thuèc l¸ ®−îc h−ëng −u ® i thuÕ suÊt thuÕ nhËp khÈu b»ng 0% (kh«ng phÇn tr¨m). ThuÕ suÊt thuÕ nhËp khÈu b»ng 0% ®−îc ¸p dông ®èi víi c¸c tê khai h¶i quan hàng ho¸ nhËp khÈu ®¨ng ký víi c¬ quan H¶i quan tõ ng y 01 th¸ng 01 n¨m 2009. §iÒu 2. M sè h ng ho¸ v tæng l−îng h¹n ng¹ch thuÕ quan cña c¸c nhãm mÆt h ng ®−îc h−ëng −u ® i thuÕ suÊt thuÕ nhËp khÈu b»ng 0% theo Phô lôc sè 01 kÌm theo Th«ng t− n y. §iÒu 3. Th−¬ng nh©n ViÖt Nam ®−îc nhËp khÈu c¸c mÆt h ng thãc v g¹o c¸c lo¹i theo h¹n ng¹ch thuÕ quan. ðèi víi l¸ v cäng thuèc l¸, chØ nh÷ng th−¬ng nh©n cã giÊy phÐp nhËp khÈu thuèc l¸ nguyªn liÖu theo h¹n ng¹ch thuÕ quan do Bé C«ng Th−¬ng cÊp theo quy ®Þnh t¹i Th«ng t− sè 04/2006/TT-BTM ng y 06 th¸ng 4 n¨m 2006 cña Bé Th−¬ng m¹i (nay l Bé C«ng Th−¬ng) míi ®−îc phÐp nhËp khÈu; Sè l−îng nhËp khÈu tÝnh trõ v o h¹n ng¹ch thuÕ quan nhËp khÈu theo giÊy phÐp do Bé C«ng Th−¬ng cÊp. §iÒu 4. H ng ho¸ nhËp khÈu nªu t¹i §iÒu 1 Th«ng t− n y ph¶i cã GiÊy chøng nhËn xuÊt xø h ng ho¸ mÉu S (C/O form S) do c¬ quan thÈm quyÒn cña CHDCND L o cÊp theo quy ®Þnh v ®−îc th«ng quan qua c¸c cÆp cöa khÈu nªu t¹i Phô lôc sè 02 kÌm theo Th«ng t−
  2. n y. Thñ tôc nhËp khÈu h ng ho¸ gi¶i quyÕt t¹i h¶i quan cöa khÈu n¬i l m thñ tôc nhËp khÈu h ng ho¸ theo nguyªn t¾c trõ lïi tù ®éng (tæng l−îng h ng nhËp khÈu ®−îc h−ëng thuÕ suÊt thuÕ nhËp khÈu −u ® i ®Æc biÖt trõ ®i sè l−îng nhËp khÈu cña tõng mÆt h ng). §iÒu 5. Th«ng t− n y cã hiÖu lùc thi h nh sau 45 ng y, kÓ tõ ng y ký v hÕt hiÖu lùc sau ng y 31 th¸ng 12 n¨m 2009. Th«ng t− n y thay thÕ Th«ng t− sè 04/2009/TT-BCT ng y 20 th¸ng 02 n¨m 2009 h−íng dÉn viÖc nhËp khÈu theo h¹n ng¹ch thuÕ quan n¨m 2009 víi thuÕ suÊt thuÕ nhËp khÈu 0% ®èi víi h ng ho¸ cã xuÊt xø tõ L o. N¬i nhËn: KT. Bé tr−ëng - Thñ t−íng, c¸c Phã thñ t−íng ChÝnh phñ; Thø tr−ëng - C¸c Bé, c¬ quan ngang Bé, c¬ quan thuéc (ñã ký) ChÝnh phñ; - UBND c¸c tØnh , TP trùc thuéc TW; - V¨n phßng Chñ tÞch n−íc, V¨n phßng Quèc héi; - V¨n phßng TW v Ban Kinh tÕ TW; - ViÖn KSND tèi cao; - To ¸n ND tèi cao; NguyÔn Th nh Biªn - C¬ quan TW cña c¸c §o n thÓ; - Bé T− ph¸p (Côc KiÓm tra V¨n b¶n); - C«ng b¸o; - KiÓm to¸n Nh n−íc; - Website ChÝnh phñ; - Website Bé C«ng Th−¬ng; - C¸c Së C«ng Th−¬ng; - Bé C«ng Th−¬ng: Bé tr−ëng, c¸c Thø tr−ëng, c¸c Vô, Côc, c¸c ®¬n vÞ trùc thuéc; - L−u : VT, XNK. Phô lôc sè 01
  3. M sè hµng ho¸ vµ tæng l−îng h¹n ng¹ch thuÕ quan nhËp khÈu tõ Lµo n¨m 2009 (KÌm theo Th«ng t− sè 09/2009/TT-BCT ng y 12 th¸ng 5 n¨m 2009 cña Bé C«ng Th−¬ng) Tæng l−îng M sè Ghi Tªn hµng h¹n hµng ho¸ chó ng¹ch n¨m 2009 I- Thãc v g¹o c¸c lo¹i Thãc lo¹i kh¸c 1006.10.00.90 G¹o ® x¸t to n bé, hoÆc s¬ bé, ® hoÆc ch−a ®¸nh bãng h¹t hoÆc hå, lo¹i nguyªn h¹t G¹o ® x¸t to n bé, hoÆc s¬ bé, ® hoÆc ch−a ®¸nh bãng h¹t hoÆc hå, lo¹i kh«ng qu¸ 5% tÊm G¹o ® x¸t to n bé, hoÆc s¬ bé, ® hoÆc ch−a ®¸nh bãng h¹t hoÆc hå, lo¹i trªn 5% ®Õn 10% tÊm 1006.30.19.00 G¹o ® x¸t to n bé, hoÆc s¬ bé, ® hoÆc ch−a Tû lÖ ®¸nh bãng h¹t hoÆc hå, lo¹i trªn 10% ®Õn 25% quy ®æi: tÊm 40.000 tÊn G¹o ® x¸t to n bé, hoÆc s¬ bé, quy g¹o 2 thãc = ® hoÆc ch−a ®¸nh bãng h¹t hoÆc hå, lo¹i kh¸c 1,2 g¹o G¹o nÕp ® x¸t to n bé, hoÆc s¬ bé, 1006.30.30.00 ® hoÆc ch−a ®¸nh bãng h¹t hoÆc hå G¹o Thai Hom Mali ® x¸t to n bé, hoÆc s¬ bé, ® hoÆc ch−a ®¸nh bãng h¹t hoÆc hå, lo¹i nguyªn h¹t G¹o Thai Hom Mali ® x¸t to n bé, hoÆc s¬ bé, ® hoÆc ch−a ®¸nh bãng h¹t hoÆc hå, lo¹i kh«ng qu¸ 5% tÊm G¹o Thai Hom Mali ® x¸t to n bé, hoÆc s¬ bé, 1006.30.90.00 ® hoÆc ch−a ®¸nh bãng h¹t hoÆc hå, lo¹i trªn 5% ®Õn 10% tÊm G¹o Thai Hom Mali ® x¸t to n bé, hoÆc s¬ bé, ® hoÆc ch−a ®¸nh bãng h¹t hoÆc hå, lo¹i trªn 10% ®Õn 25% tÊm G¹o Thai Hom Mali ® x¸t to n bé, hoÆc s¬ bé, ® hoÆc ch−a ®¸nh bãng h¹t hoÆc hå, lo¹i kh¸c 3.000 tÊn II- L¸ v cäng thuèc l¸ L¸ thuèc l¸ ch−a t−íc cäng, lo¹i Virgina 2401.10.10.00 ® sÊy b»ng kh«ng khÝ nãng L¸ thuèc l¸ ch−a t−íc cäng, lo¹i Virgina 2401.10.20.00
  4. ch−a sÊy b»ng kh«ng khÝ nãng L¸ thuèc l¸ ch−a t−íc cäng, lo¹i kh¸c, 2401.10.30.00 ® sÊy b»ng kh«ng khÝ nãng L¸ thuèc l¸ ch−a t−íc cäng, lo¹i kh¸c, 2401.10.90.00 ch−a sÊy b»ng kh«ng khÝ nãng L¸ thuèc l¸ ® t−íc cäng mét phÇn hoÆc to n bé, 2401.20.10.00 lo¹i Virgina ® sÊy b»ng kh«ng khÝ nãng L¸ thuèc l¸ ® t−íc cäng mét phÇn 2401.20.40.00 hoÆc to n bé,lo¹i Burley Cäng l¸ thuèc l¸ 2401.30.10.00
  5. Phô lôc sè 02 Danh s¸ch c¸c cÆp cöa khÈu (KÌm theo Th«ng t− sè 09/2009/TT-BCT ng y 12 th¸ng 5 n¨m 2009 cña Bé C«ng Th−¬ng) TT PhÝa ViÖt Nam PhÝa L o 1 Na MÌo (Thanh Hãa) NËm X«i (Hña Ph¨n) 2 NËm C¾n (NghÖ An) NËm C¾n (Xiªng Kho¶ng) 3 CÇu Treo (H TÜnh) NËm Phao (Bolikh¨mxay) 4 Cha Lo (Qu¶ng B×nh) Na Ph u (Kh¨m Muån) 5 Lao B¶o (Qu¶ng TrÞ) §en Sa v¼n (SavannakhÕt) 6 T©y Trang (§iÖn Biªn) Sèp Hïn (Phong Salú) 7 ChiÒng Kh−¬ng (S¬n La) B¶n §¸n (Hña Ph¨n) 8 Lãng SËp (S¬n La) Pa H¸ng (Hña Ph¨n) 9 La Lay (Qu¶ng TrÞ) La Lay (Salav¨n) 10 Bê Y (Kon Tum) Phu Ca (Attap−) 11 TÐn TÇn (Thanh Hãa) Sæm V¼ng (Hña Ph¨n) 12 Thanh Thñy (NghÖ An) NËm On (Bolikh¨mxay) 13 Ka Roßng (Qu¶ng B×nh) Noáng M¹ (Kh¨m Muån)

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản