intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2023 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

Thông tư 142/1999/TT-BTC của Bộ Tài chính

Chia sẻ: Tu Uyen | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:6

119
lượt xem
6
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 142/1999/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thuế giá trị gia tăng áp dụng đối với các dự án sử dụng nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA)

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 142/1999/TT-BTC của Bộ Tài chính

  1. v¨n  quèc                  c¬  d÷  iÖu luËtviÖtnam   phßng  héi                  së  l       LAWDATA Th«ng t  c ña B é  T µi  h Ý n h  S è  142/1999/TT­B T C  n g µ y 10 th¸ng  c 12 n¨ m  1999 H ­ íng d É n  thu Õ    trÞ gia t¨ng ¸p d ô n g  ® èi   c¸c d ù   gi¸ víi ¸n s ö  d ô n g  n g u å n  vè n hç  trî h¸t triÓn ch Ý n h  thøc (O D A)  p ­ C¨n  LuËt thuÕ          02/1997/QH9    cø    gi¸trÞ gia t¨ng sè  ngµy 10/5/1997 vµ  c¸c NghÞ    ®Þnh cña ChÝnh  phñ quy  ®Þnh        chitiÕtthihµnh  LuËt thuÕ      gi¸trÞ  giat¨ng;   ­ C¨n  NghÞ   cø  quyÕt  90/1999/NQ­ sè  UBTVQH10  ngµy  th¸ng 9  3    n¨m  1999 cña  ban  êng  Quèc    viÖc  Uû  th vô  héivÒ  söa  æi,bæ   ®   sung  mét  danh  sè  môc hµng ho¸,dÞch  thuéc    vô  ®èi  îng  t kh«ng  chÞu thuÕ        gi¸trÞ gia t¨ng vµ    thuÕ  suÊtthuÕ                gi¸trÞgiat¨ng®èi víimét  hµng    sè  ho¸,dÞch vô. ­ C¨n  QuyÕt    cø  ®Þnh  223/1999/Q§­ sè  TTg ngµy  7/12/1999 cña Thñ ­ t íng ChÝnh  phñ    vÒ thuÕ        gi¸trÞ gia t¨ng ¸p    dông  ®èi      ¸n  dông  víic¸c dù  sö  nguån  vèn  trî   iÓnchÝnh  hç   ph¸ttr   thøc (ODA);   Bé    TµichÝnh  híng dÉn    viÖc  thùc hiÖn    thuÕ          gi¸trÞgia t¨ng(GTGT) ®èi  víic¸c ch¬ng      tr×nh,dù  (d     ¸n  íi®©y     gäi chung    ¸n) sö  lµ dù    dông  nguån vèn  ODA   sau: nh    I. èi víi  §  c¸c d ù  ¸n s ö  d ô n g  n g u å n  v è n O D A   k h « n g  h o µ n  l¹i: 1.§èivíi       hµng       ho¸,vËttnhËp  khÈu: Hµng       ho¸,vËt tnhËp  khÈu    ®Ó thùc hiÖn    ¸n  dông    c¸c dù  sö  nguån  vèn  ODA   kh«ng hoµn  i l¹ thuéc    diÖn kh«ng chÞu  thuÕ        gi¸trÞ gia t¨ng.Khi nhËp      khÈu  hµng       ho¸,vËt tcho    ¸n,Chñ  ¸n hoÆc     c¸cdù    dù    c¸cNhµ  thÇu  nép cho  c¬  quan    H¶i quan GiÊy    x¸c nhËn hµng  viÖn    trîkh«ng  hoµn  i l¹ cña  quan    c¬  cã  thÈm  quyÒn  cïng    s¬  víihå  nhËp  khÈu    ®Ó kh«ng  ph¶i nép    thuÕ        gi¸trÞ gia t¨ng. 2.§èivíi       hµng    ho¸,dÞch  mua  vô  trongníc:   a. Hµng    ho¸,dÞch  do      vô  c¸c nhµ  thÇu chÝnh  cung  cÊp cho  ¸n  dù  sö  dông  nguån vèn ODA  kh«ng  hoµn  ithuéc  l¹  diÖn kh«ng  chÞu  thuÕ  GTGT   (Nhµ  thÇu  chÝnh  îchiÓu      chøc,c¸ nh©n  Hîp  ®   lµc¸c tæ      ký  ®ång trùctiÕp víi         Chñ  ¸n    dù  ®Ó thùc hiÖn    viÖc x©y  l¾p, t vÊn     hoÆc  cung cÊp    c¸c hµng    ho¸, vËt tchñ     yÕu cho  ¸n). dù    C¸c Nhµ  thÇu chÝnh  îchoµn    ®   l¹ thuÕ  i GTGT   tr¶ ®∙    khimua    hµng    ho¸,dÞch  trong níc. vô    Sau    khi nhËn  îc ho¸  ®   ®¬n  thanh  to¸n cña    Nhµ  thÇu  phô hoÆc   Nhµ  cung cÊp trong níc,Nhµ      thÇu  chÝnh    s¬    quan  göihå  tí c¬  i thuÕ    îchoµn  ®Ó ®   thuÕ. Ngoµi c¸c hå  ph¶inép        s¬    lÇn  ®Çu     lµ b¶n sao quyÕt  ®Þnh  ®Çu    t cña  c¬ quan  thÈm  cã  quyÒn, b¶n    sao Hîp  ®ång  nhËn  thÇu  víi ký    Chñ  ¸n (C¸c dù      b¶n sao  ®ãng  cã  dÊu    x¸c nhËn  cña  Chñ  ¸n) vµ  dù    b¶n  sao  Hîp ®ång  giao  thÇu mét phÇn  c«ng viÖc cho    c¸c Nhµ  thÇu  phô hoÆc   Hîp ®ång  mua  hµng  ho¸,vËt t ký           víic¸c Nhµ  cung  cÊp  trong níc cã      ®ãng  dÊu    x¸c nhËn cña  Nhµ 
  2. 2 thÇu chÝnh, mçi    lÇn    ®Ò nghÞ hoµn thuÕ Nhµ thÇu  chÝnh  nép cho  quan  c¬  thuÕ: ­ C«ng  ®Ò     v¨n  nghÞ hoµn  thuÕ          gi¸trÞ gia t¨ng theo mÉu   09/GTGT   sè  ban hµnh  kÌm theo Th«ng   89/1998/TT­ t sè  BTC   ngµy  27/6/1998 cña  Tµi Bé    chÝnh. ­ B¶ng      kª Ho¸ ®¬n          gi¸trÞ gia t¨ng hµng    ho¸,dÞch  mua   vô  vµo    ®Ó thùc  hiÖn  ¸n theo mÉu   03/GTGT  dù      sè  ban  hµnh  kÌm theo Th«ng   89/1998/TT­   tsè  BTC   ngµy  27/6/1998 cña  TµichÝnh.   Bé    b.Hµng      ho¸,dÞch  do  vô  Chñ  ¸n tùmua      dù      tõc¸cNhµ  cung  cÊp trong n­   íc®∙      tr¶thuÕ  GTGT,  îchoµn  iSau    ®   l¹   . khinhËn  îcho¸ ®¬n  ®     thanh    to¸ncña  Nhµ cung  cÊp  trong níc,Chñ  ¸n    s¬    quan      dù  göihå  tí c¬ i thuÕ    îc hoµn  ®Ó ®   thuÕ.    hoµn  Hå s¬  thuÕ  nh híng dÉn  iKho¶n  nªu      t¹  a  trªn trõ b¶n sao Hîp  ®ång  giao thÇu    mét phÇn  c«ng  viÖc  cho    c¸cNhµ thÇu  phô. II. èi víi  §  c¸c d ù  ¸n s ö  d ô n g  n g u å n  v è n O D A  v a y thuéc di Ö n  ® îc  N g © n  s¸ch N h µ  n íc  ® Ç u  t k h « n g  h o µ n  tr¶: C¸c  ¸n  dông  dù  sö  nguån  vèn ODA  vay  thuéc diÖn  îcNg©n     ®   s¸ch Nhµ    níc®Çu      tkh«ng  hoµn    tr¶quy  ®Þnh  it¹  §iÒu  QuyÕt  2  ®Þnh  223/1999/Q§­ sè  TTg  ngµy  7/12/1999 cña  Thñ íng  t ChÝnh  phñ, bao    gåm     ¸n  dông  c¸c dù  sö  vèn  vay  c¸c dù    dông  vµ    ¸n sö  nguån  vèn ODA   hçn    ¸n cã  dông  hîp (dù    sö  mét  phÇn  vèn ODA   kh«ng  hoµn   l¹ nhng  i phÇn  vèn  ODA  kh«ng hoµn      l¹ ®ã kh«ng  i ® îctµitrî       b»ng HiÖp ®Þnh  riªng)® îcNg©n      s¸ch Nhµ      níc(Ng©n  s¸ch Trung    ­ ¬ng  hoÆc  Ng©n  s¸ch ®Þa    ph¬ng) ®Çu      ttoµn  hoÆc   bé  cÊp  mét  phÇn  vèn. C¸c  ¸n      îc hoµn  i thuÕ  dù  nãi trªn®   l¹ sè    GTGT   tr¶khinhËp  ®∙      khÈu vµ  mua  hµng    ho¸,dÞch  trongníc®Ó   vô      thùc hiÖn  ¸n.   dù  1.§èivíi       hµng       ho¸,vËttnhËp  khÈu: Sè thuÕ  GTGT   nép    ®∙  khinhËp  khÈu  hµng       ho¸,vËt t theo  quy  ®Þnh  i t¹  LuËt thuÕ    GTGT   îchoµn  iHå  hoµn  ®   l¹  s¬  . thuÕ  bao gåm: +  C«ng v¨n    ®Ò nghÞ hoµn thuÕ  GTGT  theo mÉu   09/GTGT   sè  ban  hµnh kÌm theo Th«ng t sè 89/1998/TT­BTC  ngµy 27/6/1998 cña Bé  Tµi  chÝnh. + QuyÕt ®Þnh  ®Çu    hoÆc   t phª duyÖt  ¸n  dù  cña  quan  thÈm  c¬  cã  quyÒn  (b¶n  sao  x¸cnhËn  cã    cña  Chñ  ¸n ­nép  ®Çu). dù     lÇn  +  khai hµng  Tê    ho¸ xuÊt khÈu, nhËp    khÈu (b¶n sao  x¸c nhËn  cã    cña  Chñ  ¸n). dù  +  Biªn lainép      thuÕ GTGT  ®èi    víihµng ho¸ nhËp khÈu  cña H¶i quan  hoÆc  GiÊy  nép tiÒn b»ng chuyÓn kho¶n  x¸c  cã  nhËn cña Kho b¹c   (b¶n  chÝnh). + Hîp ®ång  th¸cnhËp  uû    khÈu ®èi    êng  uû    víitr hîp  th¸ccho    c¸c doanh  nghiÖp  kh¸cnhËp    khÈu  (b¶n  sao  x¸cnhËn  cã    cña  Chñ  ¸n hoÆc   dù    Nhµ  thÇu  chÝnh).
  3. 3 + Hîp ®ång  gi÷a Chñ  ¸n  Nhµ  ký    dù  vµ  thÇu chÝnh trong tr   êng    hîp Nhµ  thÇu chÝnh  lµm      thñ tôcnhËp  khÈu hµng    ho¸ (b¶n  sao  ®ãng  cã  dÊu    x¸cnhËn  cña Chñ  ¸n). dù  Trêng  hîp Chñ  ¸n    dù  trùc tiÕp nhËp khÈu  hµng ho¸,vËt   thuéc    t diÖn  chÞu thuÕ  GTGT,  Chñ  ¸n  thÓ    dù  cã  ®Ò nghÞ  îc ghi thu,ghi chi sè  ®           thuÕ  GTGT  ph¶inép    cïng víi     thuÕ  nhËp khÈu (nÕu    cã).Thñ    tr×nh tùghithu  tôcvµ        ghichi® îcthùc hiÖn  ®èi víi êng                    nh      tr hîp ghithu,ghichithuÕ nhËp  khÈu. 2.§èivíi       hµng    ho¸,dÞch  mua  vô  trongníc:   Sè thuÕ GTGT   Chñ  ¸n ®∙      dù    tr¶khimua  hµng    ho¸,dÞch  ® îchoµn  i vô    l¹  . Ngay sau    khinhËn  îcho¸ d¬n  ®     thanh    to¸ncña Nhµ cung cÊp, Chñ  ¸n göi   dù      hå  tí c¬  s¬    quan  i thuÕ    îchoµn  ®Ó ®   thuÕ. Hå  hoµn    s¬  thuÕ  quy  nh  ®Þnh    t¹i Kho¶n  §iÓm   Môc   trªn. b  2  Inªu  Trêng hîp Chñ  ¸n  dù  giao  thÇu  cho    c¸c Nhµ  thÇu chÝnh  trong    vµ  gi¸ thÇu kh«ng bao  gåm  thuÕ GTGT   khithanh      th×    to¸nvíiChñ  ¸n,Nhµ  dù    thÇu  chÝnh  kh«ng tÝnh thuÕ GTGT   Nhµ  vµ  thÇu chÝnh  îchoµn  ®   thuÕ GTGT  ®∙  tr¶khimua       hµng    ho¸,dÞch    s¬  vô.Hå  hoµn  thuÕ  ngoµihíng dÉn  i     t¹ kho¶n a  §iÓm   Môc   trªn, 2  Inªu   Nhµ thÇu chÝnh  ph¶inép      bæ sung  ®Çu   lÇn  C«ng    v¨n cña Chñ  ¸n    dù  ®Ò nghÞ  hoµn  thuÕ    trùctiÕp cho  Nhµ thÇu chÝnh  trong do    gi¸thÇu    kh«ng bao gåm  thuÕ GTGT. III.§ èi víi    c¸c d ù  ¸n v ay k h¸c: C¸c  ¸n  dông  dù  sö  nguån vèn  ODA  vay      l¹ tõ Ng©n   i s¸ch nhµ    c¶    níc,kÓ  c¸c dù    dông    ¸n sö  nguån  vèn  ODA   hçn    hîp,kh«ng  thuéc diÖn  îcNg©n    ®   s¸ch  nhµ    níc ®Çu    hoÆc   trîmét  t hç    phÇn  vèn, ph¶i nép      thuÕ  GTGT  theo LuËt  thuÕ  GTGT   c¸cv¨n b¶n  vµ      híng dÉn    hiÖn  hµnh. Chñ  ¸n tù lovèn    dù        ®Ó nép thuÕ GTGT     tõ nguån  vèn  trong níc,kh«ng      sö dông nguån vèn ODA     ®Ó nép  thuÕ. Sè    GTGT   tr¶trong qu¸ tr×nh tr   ®∙          iÓn khaithùc hiÖn  ¸n ® îckhÊu        dù      trõhoÆc   hoµn    l¹ theo  i híng dÉn  i     t¹  Th«ng  c¸c t  sè 89/1998/TT­BTC  ngµy 27/6/1998  Th«ng   sè  vµ  t 93/1999/TT­ BTC  ngµy  28/7/1999 cña  TµichÝnh.   Bé    IV. h ñ  tôc ®¨n g k ý m ∙  s è thu Õ:  T 1.§èivíi         Nhµ  c¸c thÇu  chÝnh: ­ Nhµ thÇu  chÝnh trong    dông  sè  níc sö  m∙  thuÕ  ® îc cÊp    ®∙    ®Ó giao  dÞch  lµm      vµ  thñ tôchoµn thuÕ  GTGT. ­ Nhµ    thÇu    níc ngoµi ®ang    kinh doanh  i   t¹ ViÖt Nam   ® îc cÊp  sè    ®∙    m∙  thuÕ  îctiÕp tôcsö  ®       dông  sè  m∙  thuÕ  khilµm      ®ã    thñ tôchoµn  thuÕ. ­ Nhµ  thÇu    níc ngoµi lÇn    ®Çu     i tiªntí kinh doanh  iViÖt  t¹  Nam  hoÆc   ®ang  kinh doanh  i   t¹ ViÖt Nam     nhng cha  îc cÊp  sè  ®   m∙  thuÕ   (c¸cNhµ  thÇu  ®ang    kª khai,  nép thuÕ th«ng qua    chøc,c¸nh©n  c¸ctæ      ViÖt Nam     b»ng biÖn  ph¸p khÊu      trõthuÕ) ph¶ilËp hå  göic¬        s¬    quan  thuÕ ®Þa  ph¬ng    Æt  n¬i® V¨n 
  4. 4 phßng ®iÒu  hµnh (®èivíic¸c Nhµ        thÇu  cã  phßng  ®∙  v¨n  ®iÒu hµnh) hoÆc     c¬ quan thuÕ ®Þa  ph¬ng    n¬i x©y dùng c«ng tr×nh theo    mÉu   04/§K­ sè  TCT  ban hµnh kÌm theo Th«ng   79/1998/TT­ t sè  BTC  ngµy 12/6/1998 cña  Tµi Bé    chÝnh. C¬     quan  thuÕ  cÊp  sè  m∙  thuÕ  cho    c¸c Nhµ  thÇu    níc ngoµitheo    quy  ®Þnh. 2.§èivíi         Chñ  ¸n: c¸c dù  ­ Chñ  ¸n  ®¨ng  m∙  thuÕ, sö    dù  ®∙  ký  sè    dông  sè      m∙  ®ã khilµm  tôc thñ    hoµn  thuÕ. ­ §èivíic¸c Chñ  ¸n míithµnh  cã          dù      lËp  nhu  cÇu  ®¨ng  m∙  ®Ó   ký  sè  lµm  thñ    tôc hoµn thuÕ, lËp  s¬    hå  ®¨ng  m∙  thuÕ    quan  ký  sè  víic¬  thuÕ    Æt   n¬i ® V¨n phßng  ®iÒu  hµnh trong vßng  ngµy          10  kÓ tõ khinhËn  îc QuyÕt  ®   ®Þnh  ®Çu    cña  quan  thÈm   t c¬  cã  quyÒn  theo ®óng   híng dÉn t¹  iTh«ng   sè  t 79/1998/TT­ BTC  ngµy 12/6/1998 cña  TµichÝnh.   Bé    ­ Trêng  Chñ  ¸n  ®¨ng  m∙  thuÕ    hîp  dù  ®∙  ký  sè  nhng  quyÒn  uû  cho mét  ®¬n  (Ban  vÞ  qu¶n    ¸n)chÞu  lýdù    tr¸chnhiÖm     qu¶n    thùc hiÖn  lývµ    h¹ch    to¸n riªngkho¶n    thuÕ  GTGT  ®Çu   vµo    ph¸tsinh trong qu¸ tr×nh ®Çu    ¸n b»ng          t dù    nguån  vèn  ODA,  quan  c¬  thuÕ    n¬i Ban  qu¶n    ¸n  Æt  lýdù  ® V¨n phßng  ®iÒu  hµnh  thùc hiÖn    cÊp  sè  m∙  thuÕ    ¸p dông      ®èi víi®¬n  phô  vÞ  thuéc cho    ®¬n vÞ  ® îcChñ  ¸n uû    dù    quyÒn. V. Tr×n h tù h o µ n  thu Õ  G T G T : 1.C¬    quan  thùc hiÖn    viÖc  hoµn  thuÕ: C¬  quan thuÕ  ®Þa  ph¬ng  (tØnh,thµnh    phè    trùc thuéc Trung ¬ng)    n¬i cÊp  sè  m∙  thuÕ  thùc hiÖn    viÖc  hoµn  thuÕ theo  híng dÉn  i   t¹ Th«ng   tnµy.Tr­   êng    hîp c«ng tr×nh ® îcchiathµnh        nhiÒu    gãithÇu  hoÆc   îcx©y  ®   dùng thuéc  nhiÒu ®Þa  ph¬ng kh¸c nhau  t¹ mçi    vµ  i  ®Þa  ph¬ng  Ban  cã  qu¶n    ¸n riªng lýdù      th×  quan  c¬  thuÕ  ®Þa  ph¬ng   n¬i Chñ   ¸n  dù  hoÆc   Nhµ  chÝnh  Æt     ® v¨n phßng ®iÒu  hµnh chÝnh    sÏthùc hiÖn    viÖc hoµn thuÕ. Trêng  Chñ  ¸n  hîp  dù  nhËp  khÈu hµng       lµm  tôc ghi thu ho¸,vËt t vµ  thñ        ghi chithuÕ      GTGT  theo híng dÉn  i t¹ §iÓm   Môc    1  IITh«ng    t nµy th× kh«ng  thùc hiÖn    viÖc hoµn thuÕ. 2.Tr×nh    thêigian hoµn    tùvµ      thuÕ: a. §èi víic¸c dù  sö          ¸n  dông  vèn ODA  kh«ng hoµn  i c¸c dù  ® îc l¹ vµ    ¸n    Ng©n s¸ch Nhµ      níc®Çu    tkh«ng  hoµn tr¶: Sau   khinhËn  îchå  ®Ò   ®   s¬  nghÞ hoµn  thuÕ  GTGT     cña  hîp lÖ  Chñ  dù  ¸n hoÆc     Nhµ thÇu chÝnh,chËm     nhÊt trong vßng  ngµy      3  lµm viÖc,Côc    thuÕ  c¸c tØnh,thµnh      phè    ra QuyÕt ®Þnh  hoµn  thuÕ    quan  göic¬  Kho    b¹c Nhµ    níc ®ång      quan  thêigöi c¬  qu¶n      lý tµichÝnh  cña  ¸n. Trêng  dù    hîp Nhµ  thÇu  chÝnh  thuéc ®èi îng  îc hoµn  t ®   thuÕ th×    quyÕt  khi ra  ®Þnh  hoµn  thuÕ, c¬    quan  thuÕ    göimét b¶n QuyÕt ®Þnh  hoµn thuÕ  cho  Chñ  ¸n ®Ó   dù    theo dâi.   Trêng hîp  s¬    hå  ®Ò nghÞ  hoµn  thuÕ cha ®Çy  ®ñ, trong vßng  ngµy    2  lµm viÖc, Côc    thuÕ  ph¶i th«ng    b¸o    cho  lý do  Chñ   ¸n  dù  hoÆc   Nhµ  thÇu  chÝnh    ®Ò hoµn  chØnh  s¬. hå 
  5. 5 C¬  quan Kho  b¹c Nhµ    níc thùc hiÖn hoµn thuÕ cho Chñ  ¸n  dù  hoÆc   Nhµ thÇu  chÝnh trong vßng  ngµy        2  kÓ tõ khi nhËn  îc quyÕt  ®   ®Þnh  hoµn  thuÕ  cña  quan  c¬  thuÕ. b. C¸c  ¸n sö    dù    dông  vèn ODA     díi h×nh thøc vay        l¹ tõ Ng©n  i s¸ch Nhµ    n­ íc,c¸c Nhµ      thÇu chÝnh  thùc hiÖn    ¸n sö    c¸c dù    dông  vèn  ODA  kh«ng hoµn    l¹i hoÆc     ¸n sö  c¸cdù    dông  vèn ODA   îcNg©n  ®   s¸ch ®Çu      tkh«ng  hoµn    tr¶,nhng  kh«ng  h¹ch to¸ntr ªng® îcthuÕ      i     GTGT  ®Çu  vµo cña tõng  ¸n th× viÖc  dù      khÊu  trõ thuÕ  ®Çu  vµo  hoÆc  hoµn  thuÕ  ® îc thùc hiÖn theo Th«ng  t  sè  89/1998/TT­ BTC  ngµy 27/6/1998 vµ  Th«ng  t  sè 93/1999/TT­ BTC  ngµy  28/7/1999 cña  TµichÝnh.   Bé    c.§èivíi   ¸n sö        dù    dông  c¸c nguån vèn  ODA   kh«ng  hoµn    l¹ hoÆc     i c¸c dù  ¸n  îc Ng©n   ®   s¸ch ®Çu    t kh«ng hoµn    cã  tr¶,®∙  quyÕt  ®Þnh ®Çu    ®ang  t vµ  tr   iÓn khai thùc    hiÖn  íc ngµy  tr   QuyÕt  ®Þnh   223/Q§­ sè  TTg  hiÖu      cã  lùc thi hµnh, sè    thuÕ  GTGT   Chñ  ¸n  dù  hoÆc     c¸c Nhµ thÇu chÝnh  tr¶® îc xö    ®∙      lý nh sau:  ­ C¸c  êng    tr hîp  thùc hiÖn  ®∙    tÝnh  nép  vµ  thuÕ  GTGT  theo Th«ng    t sè  82/1999/TT­ BTC  ngµy  30/6/1999 cña  Tµi chÝnh  sè  Bé    th×  thuÕ  GTGT   ®Çu   vµo cha  îc khÊu    ®   trõ hoÆc  cha khÊu    trõ hÕt  îc khÊu    ®   trõ hoÆc  hoµn    l¹i theo Th«ng     tnµy. ­ Trêng      ¸n ®∙  îcbè      hîp c¸cdù    ®   trÝvèn    ®èi øng    (tõn¨m 1999    tr   trëvÒ  íc) cho Ng©n   s¸ch ®Þa  ph¬ng hoÆc  Ng©n  s¸ch Trung ¬ng (Bé, ngµnh) hoÆc       trong gi¸thÇu  ® îcduyÖt  ký      ®∙    vµ  kÕt    hîp ®ång  cã  ®∙  phÇn  thuÕ  Chñ  th×  dù  ¸n ph¶isö      dông  vèn    ®èi øng  ® îccÊp    ®∙    ®Ó thanh      to¸nc¸ckho¶n  thuÕ GTGT   ph¸tsinh.   ­Trêng      ¸n cha  îccÊp    hîp c¸cdù    ®   vèn    ®èi øng    ®Ó nép thuÕ  GTGT,  Chñ  dù  hoÆc   ¸n  Nhµ  thÇu chÝnh  îc hoµn  ®   thuÕ  GTGT   nép  ®∙  theo quy ®Þnh  nªu trªn.Hå   hoµn    s¬  thuÕ    bæ sung  thªm x¸c nhËn cña  quan  thÈm  c¬  cã  quyÒn  viÖc  vÒ  cha  cÊp vèn    ®èi øng cho  Chñ  ¸n ®Ó   dù    nép  thuÕ GTGT. Do  íc®©y  tr   mét  Chñ  ¸n vµ  sè  dù    Nhµ  thÇu    nícngoµicha  îccÊp  sè    ®   m∙  thuÕ  nªn  êng  tr hîp  íc ®©y   tr   Chñ  ¸n  dù  hoÆc   Nhµ  thÇu    níc ngoµi ®∙    thanh  to¸nthuÕ    GTGT   nhng          trªnbiªnlai thuÕ  thu GTGT  hµng  nhËp  khÈu hoÆc     ho¸ ®¬n  thanh  to¸n kh«ng    sè    ghi m∙  thuÕ  cña Chñ  ¸n  dù  hoÆc   Nhµ  thÇu    níc ngoµith× còng  îcgi¶i     ®     quyÕt hoµn    thuÕ theo híng dÉn        t¹ Th«ng   i tnµy. 3.KiÓm       tra,quyÕt to¸nthuÕ      GTGT   îchoµn: ®   Chñ  ¸n hoÆc   dù    Nhµ  thÇu  chÝnh  ph¶ichÞu    tr¸chnhiÖm  tÝnh    vÒ  chÝnh  x¸c cña  s¬    hå  hoµn  thuÕ. Trêng    hîp  nghi vÊn, c¬  cã      quan  thuÕ  quyÒn  cã  kiÓm     tra c¸c c¨n  hoµn  cø  thuÕ  khi c«ng  vµ    tr×nh hoµn thµnh, Chñ   ¸n   dù    hoÆc   Nhµ  thÇu  chÝnh ph¶i quyÕt    to¸n thuÕ    quan    víic¬  thuÕ  theo quy  ®Þnh. VI. hi t¨ng v è n ® Ç u  t   G §èi víic¸c dù  sö        ¸n  dông  nguån vèn ODA  vay hoÆc     ¸n  dông  c¸c dù  sö  nguån  vèn ODA   hçn    îcNg©n   hîp ®   s¸ch ®Çu      tkh«ng hoµn      tr¶,khinhËn  îc ®   QuyÕt  ®Þnh  hoµn  thuÕ cña  quan  c¬  thuÕ, c¬    quan   tµichÝnh  qu¶n    ¸n  lýdù  tiÕn hµnh    ghi t¨ng vèn    cÊp cho Chñ  ¸n.Khi tÝnh    dù      kÕ ho¹ch  vèn ®èi øng 
  6. 6 hµng  n¨m theo híng dÉn  iTh«ng   Liªn tÞch  06/1998/TTLT­ t¹  t   sè  BKH­BTC   ngµy 14/8/1998 cña  ªnBé    li   Tµi chÝnh  Bé    vµ  KÕ ho¹ch  §Çu ,c¸c Chñ  vµ  t    dù  ¸n kh«ng    ph¶itÝnh  ho¹ch vèn      kÕ    ®èi øng    ®Ó nép  thuÕ  GTGT. VII.  §iÒ u k h o ¶ n  thi µ n h  h Th«ng   t nµy  hiÖu    tõ ngµy  cã  lùc kÓ    QuyÕt  ®Þnh  223/1999/Q§­ sè  TTg  ngµy 7/12/1999 cña Thñ  íng  t ChÝnh  phñ  hiÖu      cã  lùc thihµnh  thay  vµ  thÕ  cho  Th«ng   82/1999/TT­ tsè  BTC  ngµy  30/6/1999 cña  TµichÝnh.   Bé    §èi víic¸c ®Þa         ph¬ng quü hoµn thuÕ GTGT  kh«ng      ®ñ ®Ó hoµn  thuÕ  cho    ¸n ODA   c¸cdù    ph¶ib¸o c¸o Bé          TµichÝnh   xem     ®Ó   xÐt,®iÒu chØnh theo  quy ®Þnh  i t¹ QuyÕt    ®Þnh  1632/1998/Q§­ sè  BTC   ngµy 17/11/1998  cña  tr Bé  ­ ëng  TµichÝnh. Bé    Trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn    nÕu  g×  cã  víng  ¾c,    m ®Ò nghÞ    c¸c ®¬n vÞ  ph¶n  ¶nh  Bé    vÒ  TµichÝnh    ®Ó xem      xÐt,gi¶iquyÕt.
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD


ERROR:connection to 10.20.1.100:9312 failed (errno=113, msg=No route to host)
ERROR:connection to 10.20.1.100:9312 failed (errno=113, msg=No route to host)

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2