Thông tư 143/1998/TT-BTC của Bộ Tài chính

Chia sẻ: Anh Phuong | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
36
lượt xem
2
download

Thông tư 143/1998/TT-BTC của Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 143/1998/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn xử lý thuế đối với nguyên liệu, vật tư nhập khẩu để sản xuất hàng xuất khẩu

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 143/1998/TT-BTC của Bộ Tài chính

  1. v¨n phßng quèc héi c¬ së d÷ liÖu luËt viÖt nam LAWDATA Th«ng t cña bé tµi chÝnh sè 143/1998/TT- BTC ngµy 2 th¸ng 11 n¨m 1998 Híng dÉn xö lý thuÕ ®èi víi nguyªn liÖu, vËt t nhËp khÈu ®Ó s¶n xuÊt hµng xuÊt khÈu C¨n cø LuËt thuÕ xuÊt khÈu, thuÕ nhËp khÈu vµ NghÞ ®Þnh sè 54/CP ngµy 28-8-1993 cña ChÝnh phñ quy ®Þnh chi tiÕt thi hµnh LuËt thuÕ xuÊt khÈu, thuÕ nhËp khÈu vµ LuËt söa ®æi, bæ sung mét sè ®iÒu cña LuËt thuÕ xuÊt khÈu, thuÕ nhËp khÈu; Th«ng t sè 53 TC/TCT ngµy 13-7-1995; Th«ng t sè 84/1997/TT/BTC ngµy 13-11-1997 cña Bé Tµi chÝnh; Sau khi thèng nhÊt ý kiÕn víi Bé Th¬ng m¹i vµ Tæng côc H¶i quan; Bé Tµi chÝnh h- íng dÉn bæ sung viÖc xö lý hoµn thuÕ ®èi víi nguyªn liÖu, vËt t nhËp khÈu ®Ó s¶n xuÊt hµng xuÊt khÈu nh sau: 1. Ph¹m vi ¸p dông: VËt t, nguyªn liÖu nhËp khÈu tham gia vµo qu¸ tr×nh s¶n xuÊt hµng xuÊt khÈu nhng kh«ng trùc tiÕp chuyÓn ho¸ thµnh hµng ho¸ hoÆc kh«ng cÊu thµnh thùc thÓ s¶n phÈm bao gåm: giÊy, phÊn, bót vÏ, bót v¹ch dÊu, ®inh ghim quÇn ¸o, mùc s¬n in, bµn ch¶i quÐt keo, chæi quÐt keo, khung in líi, kÕp tÈy, dÇu ®¸nh bãng... ®îc hoµn thuÕ nhËp khÈu nÕu doanh nghiÖp x©y dùng thµnh ®Þnh møc tiªu hao cho ®¬n vÞ s¶n phÈm vµ ®îc gi¸m ®èc doanh nghiÖp chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ ®Þnh møc nµy. §èi víi c«ng cô lao ®éng nhËp khÈu ®Ó phôc vô s¶n xuÊt hµng xuÊt khÈu nh: thít chÆt, khu«n Ðp ®Õ, khu«n giÇy, k×m, kÐo, kim m¸y, tµi liÖu kü thuËt, vËt t cña m¸y mãc thiÕt bÞ (phô tïng, dông cô...) th× kh«ng thuéc diÖn ®îc xÐt hoµn thuÕ nhËp khÈu. 2. Tæ chøc thùc hiÖn: ThÈm quyÒn vµ thñ tôc xö lý hoµn thuÕ thùc hiÖn theo ®óng c¸c quy ®Þnh t¹i Th«ng t sè 53 TC/TCT ngµy 13-7-1995; Th«ng t sè 84/1997/TT/BTC ngµy 13-11-1997; C«ng v¨n sè 732 TC/TCT ngµy 1-4-1994 cña Bé Tµi chÝnh. 3. Thêi h¹n hiÖu lùc: Th«ng t nµy cã hiÖu lùc thi hµnh sau 15 ngµy kÓ tõ ngµy ký. C¸c néi dung híng dÉn tríc ®©y kh¸c víi néi dung híng dÉn t¹i Th«ng t nµy kh«ng cßn hiÖu lùc thi hµnh. Trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn cã g× víng m¾c, ®Ò nghÞ c¸c ®¬n vÞ ph¶n ¸nh vÒ Bé Tµi chÝnh ®Ó kÞp thêi gi¶i quyÕt.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản