Thông tư 16/1999/TT-BTC của Bộ Tài chính

Chia sẻ: Anh Phuong | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:15

0
65
lượt xem
11
download

Thông tư 16/1999/TT-BTC của Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 16/1999/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện thuế cước đối với hoạt động kinh doanh vận chuyển hàng hoá bằng tàu biển của các hãng vận tải nước ngoài vào Việt Nam khai thác vận tải

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 16/1999/TT-BTC của Bộ Tài chính

 1. v¨n  quèc                  c¬  d÷  iÖu luËtviÖtnam   phßng  héi                  së  l       LAWDATA Th«ng t cña  é   µi c h Ý n h   è  16/1999/TT/BT C  n g µy  th¸ng 02 n¨ m  1999 B T S H íng d É n   thùc hi Ö n   thu Õ  cíc ® èi víi o¹t ® é n g    h kinh d o a n h   Ë n  c h u y Ó n  h µ n g  h ãa b» n g  tµu  Ó n  c ña  v bi c¸c h∙ng  Ë n  t¶i n íc n g o µi vµ o  Vi Öt na m  khai th¸c  v   v Ë n  t¶i ­ C¨n  LuËt thuÕ      cø    thu nhËp  doanh  nghiÖp  îcQuèc    ®   héikho¸ IX    th«ng  qua  ngµy  10/5/1997; ­ C¨n  NghÞ    cø  ®Þnh  30/1998/N§­CP   sè    ngµy  13/5/1998,quy    ®Þnh    chi tiÕtthi     hµnh  LuËt thuÕ      thu nhËp  doanh  nghiÖp; ­ C¨n cø v¨n b¶n sè 1554/CP­ KTTH  ngµy 31/12/1998 cña Thñ t íng  ChÝnh phñ  viÖc    vÒ  thu thuÕ          cíc®èi víi biÓn    tµu nícngoµi; Bé    Tµi chÝnh híng dÉn    viÖc    thu thuÕ          cíc®èi víiho¹t®éng kinh doanh    vËn  chuyÓn  hµng hãa b»ng    tµu biÓn  cña    c¸ch∙ng vËn        t¶i ngoµinh  níc   sau: I. èi tîng n é p  thu Õ  cíc   § 1­ §èit      îng nép  thuÕ    cíctheo híng dÉn  Th«ng     ë  tnµy      chøc,c¸ lµc¸c tæ      nh©n    níc ngoµi cã    ho¹t®éng    kinh  doanh vËn chuyÓn  hµng  hãa  b»ng    tµu biÓn      tõ c¸c c¶ng biÓn ViÖt Nam   níc ngoµihoÆc     ra      gi÷a c¸c c¶ng      biÓn ViÖt  Nam, bao  gåm: ­    Tæ chøc, c¸    nh©n    níc ngoµi dïng    tµu biÓn thuéc  h÷u  së  cña m×nh  hoÆc         thuªtµu ®Ó thùc hiÖn    dÞch  vËn  vô  chuyÓn  hµng hãa. ­    Tæ chøc, c¸    nh©n   níc ngoµi cã    ho¹t ®éng    kinh doanh  vËn chuyÓn  hµng hãa b»ng  biÓn  tµu  th«ng qua        c¸c ®¹ilýxÕp    dì,giao nhËn    vËn chuyÓn  lµc¸ctæ      chøc,c¸ nh©n      ViÖt nam     nhng    chøc,c¸ nh©n    c¸ctæ      nícngoµilµng­     êichÞu    tr¸chnhiÖm    ph¸p lý®èi víi        hµng hãa cña  chñ hµng.  2­ Th«ng   t nµy kh«ng  dông  ¸p  ®èi      chøc,c¸ nh©n  víic¸c tæ      kinh doanh    vËn    t¶ibiÓn  îcthµnh  vµ    ®   lËp  ho¹t®éng  theo    luËtph¸p ViÖt nam         nh:C«ng    ty vËn    t¶ibiÓn ViÖt Nam     hoÆc  C«ng    tyvËn    t¶ibiÓn  vèn  cã  ®Çu      tnícngoµi® ­   îcthµnh    ho¹t®éng    lËp vµ    theo LuËt ®Çu          tnícngoµit¹ ViÖtNam.     i   II.  C¨n c ø  tÝnh thu Õ  cíc 1.X¸c    ®Þnh  thuÕ    cícph¶inép:     ThuÕ     cícph¶inép =      Tæng  tiÒn cícvËn      chuyÓn  ThuÕ   x  suÊtthuÕ    cíc TiÒn    cíc vËn chuyÓn lµm    tÝnh  c¨n cø  thuÕ    lµ toµn  tiÒn      îc bé  cíc thu ®   tõ ho¹t®éng    vËn chuyÓn  hµng ho¸  c¶ng  tõ  xÕp hµng  cña ViÖt nam  ®Õn   c¶ng cuèicïng bèc        dì hµng    (bao  ho¸ ®ã  gåm   tiÒn cíccña      c¶      c¸cl«hµng  ph¶i  
 2. 2 chuyÓn    t¶i qua    c¸cc¶ng trung gian)vµ/hoÆc      tiÒn cícthu ® îcdo          vËn  chuyÓn  hµng    ho¸ gi÷a c¸cc¶ng      ViÖtnam.   TiÒn    cícvËn  chuyÓn  lµm    tÝnh  c¨n cø  thuÕ    cíckh«ng  bao gåm   tiÒn cíc     ®∙ tÝnh thuÕ    i cíc t¹ c¶ng ViÖt nam     ®èi    víichñ tµu    níc ngoµi vµ    tiÒn      cíc tr¶ cho doanh  nghiÖp  vËn    t¶iViÖt  nam   ®∙  do  tham  gia vËn chuyÓn  hµng   tõ C¶ng  ViÖtnam     ®Õn   mét c¶ng trung gian.   ThuÕ   suÊtthuÕ      cícquy  ®Þnh    lµ3%. VÝ     dô: Doanh nghiÖp Hoa Cóc thùc hiÖn    lµm      §¹ilýcho H∙ng vËn    t¶iZ  cña    níc ngoµi.Theo    Hîp ®ång      ®¹i lý vËn  ,Doanh  t¶i  nghiÖp Hoa Cóc  thay  m Æt  h∙ng  nhËn  Z  hµng vËn chuyÓn  níc ngoµi,ph¸thµnh  ra        vËn ®¬n,    thu tiÒn vËn    chuyÓn...   Doanh nghiÖp  cña  A  ViÖtnam       thuªh∙ng Z    (qua  doanh nghiÖp  Hoa  cóc)  vËn chuyÓn hµng    tõ ViÖt nam     sang Hoa  víisè  kú    tiÒn  vËn chuyÓn    lµ:100  000USD. Doanh  nghiÖp  Hoa Cóc  thuª tµu  ®∙    biÓn cña doanh  nghiÖp ViÖt nam     hoÆc  tµu biÓn    níc ngoµi chë    hµng    tõ ViÖt nam     sang Singapore víitiÒn        cíc vËn chuyÓn    000  lµ 20  USD   tõ Singapore  vµ    hµng    îc vËn  sÏ ®   chuyÓn  tiÕp  sang Hoa kú. Doanh nghiÖp  Hoa cóc  tr¸ch nhiÖm   cã    khÊu    trõ thuÕ    cíc cña H∙ng Z  nép cho Ng©n s¸ch Nhµ    thuÕ      níc.Sè  cíckhÊu         trõsÏlµ:(100  000    000) x  ­ 20    3%. NÕu  tµu biÓn    níc ngoµi chë    hµng    tõ ViÖt nam     sang Singapore th×    c¬  quan      ®¹ilýtµu  biÓn thùc hiÖn  thuÕ      thu  cíc ®èi    víitµu    níc ngoµi víisè      tiÒn   lµ:20.000  3%.    x  2.§ång    tiÒn nép    thuÕ      cíclµ®ång  ngo¹itÖ    chuyÓn  ®æi. III  . Mi Ô n  thu Õ, gi¶ m  thu Õ  cíc 1­ C¸c  chøc,c¸ nh©n    tæ      nícngoµivËn    chuyÓn dÇu    th« xuÊt khÈu    cña  ViÖtNam   îcgi¶m    ®   60%  thuÕ  suÊtquy    ®Þnh. 2­ Trong  nh÷ng  êng  ® Æc   tr hîp  biÖt Nhµ      quy    níc sÏ cã  ®Þnh  cho gi¶m  thuÕ    cíc ®èi    víivËn  chuyÓn  mét  m Æt   sè  hµng  thÓ.  cô  C¸c ®èi  îng  îc t ®   miÔn, gi¶m  nép  thuÕ  ph¶i cã    ®Çy       ®ñ tµiliÖu  chøng  minh thuéc diÖn  îc ®   miÔn, gi¶m    nép  thuÕ tr×nh bµy    quan          víic¬  ®¹ilýtµu biÓn  theo tõng  chuyÕn  hµng. C¬    quan        ®¹ilýtµu biÓn u        l gi÷ c¸c tµiliÖu nµy    cuèith¸ng tæng        hîp vµo  B¶ng    kª khaithu thuÕ        cíctheo Phô    2    lôcsè  ban  hµnh kÌm  theo Th«ng     tnµy. 3­      chøc    §èi víitæ  ,c¸nh©n    níc ngoµi thuéc    ký    níc ®∙  HiÖp  ®Þnh  tr¸nh  ®¸nh  thuÕ    hailÇn    víiViÖt nam   tïytheo    th×    quy ®Þnh  cña HiÖp ®Þnh  ký  ®∙  ®Ó     x¸c ®Þnh  møc  miÔn  gi¶m thuÕ    cíc.Trong    êng  nµy, møc   c¸c tr hîp    thuÕ  Thu  nhËp  doanh  nghiÖp  lµm c¨n  x¸c  cø  ®Þnh   møc  miÔn  gi¶m  theo quy  ®Þnh   cña HiÖp  ®Þnh   1%   lµ  trong tæng  møc  thuÕ      cíc 3% quy  ®Þnh     t¹i Th«ng  tnµy.
 3. 3 IV. kª k h ai n é p  thu Õ  cíc v µ ki Ó m  tra thu n é p   thu Õ  cíc 1.Uû    quyÒn    kª khai,     nép  thu thuÕ  cíc: Bé    Tµi chÝnh  quyÒn  ñy  cho    c¸c ®¬n  lµm      biÓn  ® îcCôc  vÞ  ®¹ilýtµu  ®∙    Hµng    h¶i ViÖt Nam     cÊp  giÊy phÐp  ho¹t®éng        ®¹i lý tµu biÓn  c¸c ®¹i lý vµ        giao nhËn    hµng    ho¸ vËn chuyÓn  cho    c¸c h∙ng vËn      t¶inícngoµitrùctiÕp        thu thuÕ    nép  cícvµ  Ng©n  s¸ch Nhµ      níctheo quy    ®Þnh    t¹ Th«ng   i tnµy. §¬n  lµm      biÓn, ®¹ilýgiao  vÞ  ®¹ilýtµu        nhËn  hµng    ho¸ vËn chuyÓn  cña  c¸c h∙ng    vËn    t¶ithuéc  chøc, c¸ nh©n    tæ      níc ngoµi,ngoµi viÖc      ®¨ng      ký, kª khainép    thuÕ  ho¹t®éng      ho¹t®éng  vÒ    ®¹ilývµ    kinh doanh    kh¸c cña    ®¬n  vÞ  m×nh,  ph¶ithùc hiÖn      ®¨ng  kª khainép  ký      thuÕ      cícvíiCôc  thuÕ ®Þa  ph¬ng  theo mÉu   i t¹ Phô    1  lôc sè  ban  hµnh kÌm theo Th«ng    t nµy. Riªng          ®¹i lý c¸c h∙ng vËn      t¶iníc ngoµi ph¶i göi mét        b¶n Hîp ®ång      ®¹i lý (b¶n sao) cho    c¬  quan  thuÕ. Tê khai®¨ng  lËp thµnh  b¶n      ký    2  göiCôc  thuÕ  kiÓm      tra, nhËn    x¸c (1 b¶n  tr¶l¹ ®¬n  lµm      biÓn,1      i vÞ  ®¹ilýtµu    b¶n  quan  c¬  thuÕ u  s¬  l hå  theo    dâithùc   hiÖn nép thuÕ).Khicã  thay ®æi        sù    c¸cchØ    ®¨ng  nép  tiªu®∙  ký  thuÕ    cíchay  thay ®æi    lµm        ®¹ilýtµu cho    c¸c h∙ng    tµu kh¸c hoÆc       s¸tnhËp, ph©n    chia,gi¶i     thÓ,c¸c®¬n  ® îcñy      vÞ    quyÒn    thu thuÕ    cícph¶ikª khaivíi quan         c¬  thuÕ  ®Þa   ph¬ng  chËm  nhÊt 5    ngµy  íckhicã  thay ®æi  thanh    tr     sù    vµ  to¸nhÕt  tiÒn c­ sè    íccßn      nîNg©n  s¸ch Nhµ    níc. Tê khai®¨ng  nép    ký  thuÕ    ® îc c¬  cíc ®∙    quan  thuÕ    x¸c nhËn    së  lµ c¬  ph¸p lýx¸cnhËn       ®¬n  ®∙  îcc¬  vÞ  ®   quan  thuÕ  quyÒn    ñy  thu thuÕ cíc. 2.Tr¸chnhiÖm      cña  chñ    tµu biÓn,®¹ilýcña         c¸ch∙ng vËn        t¶i ngoµi: níc a   )Tr¸chnhiÖm    cña  chñ    tµu biÓn:   Tæ  chøc, c¸ nh©n        níc ngoµi lµ chñ      tµu biÓn    tµu  khicã  biÓn  vµo c¶ng  cña  ViÖt nam  thùc  hiÖn  viÖc  vËn  chuyÓn  hµng  ho¸ xuÊt khÈu  hoÆc   vËn  chuyÓn  hµng  ho¸  gi÷a c¸c  c¶ng  ViÖt  Nam,  tr¸ch nhiÖm   khai ®óng  cã    kª    doanh      thu cíc,cung  cÊp ®Çy  c¸cchøng        ®ñ    tõnh:hîp ®ång  vËn  chuyÓn, vËn    ®¬n  c¸cchøng    ªnquan  vµ    tõ li   kh¸ccho    ®¬n  ®¹ilýtµu biÓn  vÞ        lµm    x¸c c¨n cø    ®Þnh  thuÕ    cíc ph¶inép. Thanh        to¸n hoÆc   chÊp nhËn  thanh    to¸n tiÒn thuÕ  cícph¶inép                ghitrªnbiªnlai thuÕ    ®¬n  ® îcuû  thu cícdo  vÞ    quyÒn    thu thuÕ  c­ íclËp.   b) Tr¸ch nhiÖm       cña        ®¹ilýc¸c h∙ng v©n      t¶inícngoµivµ      c¸c ®¬n  lµm  vÞ  ®¹ilýtµu biÓn:      ­ Kª    khai®óng    doanh thu    cíc cña    c¸c h∙ng vËn    t¶ibiÓn    níc ngoµi khai     th¸cvËn      t¶ibiÓn  i t¹ ViÖt nam,    cung  cÊp ®Çy       ®ñ c¸c chøng    Hîp  tõ nh  ®ång  vËn chuyÓn, vËn    ®¬n  c¸cchøng    ªnquan  vµ    tõli   kh¸ccho  quan    c¬  thuÕ    khicã  yªu cÇu.   ­ KiÓm     tra hîp ®ång  vËn  chuyÓn hµng  ho¸ gi÷a c¸c chñ  tµu  chñ  vµ  hµng, biÓu        gi¸cíc chñ  c«ng  ph¶iphï hîp          tµu  bè      víigi¸cíc trªnthÞ  êng tr thÕ  gií t¹    i i   thêi®iÓm   thùc hiÖn  hîp ®ång vËn chuyÓn.  TÝnh  to¸n chÝnh      x¸c sè  thuÕ  ph¶ithu,khÊu        trõtiÒn thuÕ    vµ/hoÆc    thu ®ñ,    thu kÞp    thêithuÕ    cícchñ  tµu ph¶inép.    
 4. 4 ­ Trêng  chñ      hîp  tµu,chñ hµng  kh«ng cung cÊp hoÆc   cung cÊp kh«ng  ®Çy     ®ñ c¸c    tµiliÖu lµm  së  c¬  tÝnh  thuÕ    cíc,®¬n   ®¹i lý tµu  vÞ      biÓn cã  quyÒn  ®Þnh  thuÕ    Ên  sè  cíccña chñ    tµu ph¶inép    dùa    trªnb¶n îckhaihµng  l     ho¸,biÓu        gi¸cícquèc  hoÆc   tÕ  chøng    li   tõcã  ªnquan kh¸c. ­ Th«ng  thuÕ      b¸o  cícph¶inép    cho chñ    tµu biÕt,viÕtbiªnlai           thuÕ  thu c­ íc (Biªnlaido  Tµi chÝnh          Bé    ph¸thµnh theo Phô    3  lôc sè  ban hµnh kÌm theo  Th«ng  tnµy)tr           íckhitµu rêic¶ng.Biªnlai         thuÕ    îcviÕtthµnh  li : thu cíc®     4  ªn ­Liªn1:B¸o        so¸t ­Liªn2:Giao        cho  ngêinép    thuÕ ­Liªn3:Dïng          ®Ó thanh  to¸n ­Liªn4:Lu          t¹ cuèng    i biªnlai Hµng  th¸ng c¨n cø      vµo        biªnlaithu thuÕ    cíc,®¬n  ®¹ilýtµu  vÞ      biÓn   lËp "B¶ng  khai thu  kª    thuÕ    cíc"theo mÉu   iPhô    2  t¹  lôc sè  ban hµnh kÌm theo  Th«ng   tnµy    quan  göic¬  thuÕ vµo ngµy  hµng  05  th¸ng. ­ Nép    ®Çy ®ñ, kÞp    thêitiÒn thuÕ      cícph¶inép    vµo Ng©n  s¸ch Nhµ      níc theo th«ng      b¸o thuÕ  hµng  th¸ngcña  quan    c¬  thuÕ. 3.KiÓm         so¸tthu thuÕ  cíc: C¶ng  khilµm  tôc cho    níc ngoµi vËn  vô    thñ    c¸c tµu      chuyÓn   rêic¶ng  cã  nhiÖm   kiÓm     vô  traviÖc  nép thuÕ    cíccña  chñ    tµu.ViÖc  kiÓm      vµo  trac¨n cø  biªn lainép      thuÕ, ®èi  chiÕu    víic¸c  s¬  ªnquan.  hå  li   Trêng  hîp ngêi vËn    chuyÓn  cha  nép hoÆc  cha  chÊp nhËn  nép thuÕ      cícth× c¶ng  yªu cÇu  vô    ng­ êivËn    chuyÓn  ph¶inép    thuÕ hoÆc  chÊp  nhËn  nép thuÕ  íckhicho  rêi tr     tµu    c¶ng.Trong    nh÷ng  êng    Æc   tr hîp ® biÖtph¶icho          tµu rêic¶ng    th× c¶ng  lËp vô    biªnb¶n      víichñ      tµu x¸c nhËn viÖc cha  nép thuÕ    cíc(theo mÉu   i   t¹ Phô      lôcsè  4 ban  hµnh  kÌm theo Th«ng     tnµy),biªnb¶n        lËp thµnh  b¶n  3  giao cho    chñ  tµu  1 b¶n,1    b¶n    göiCôc  thuÕ  ®Þa ph¬ng,1    b¶n  C¶ng  l vô u. ­ Hµng    th¸ng c¨n  vµo  s¬    cø  hå  theo   dâi tµu    ra,tµu vµo c¶ng, C¶ng    vô  tæng    B¶ng    hîp lËp  kª khaicña    C¶ng  (theo mÉu   i vô    t¹  Phô    5  lôcsè  ban  hµnh  kÌm theo Th«ng   tnµy)göiCôc      thuÕ ®Þa  ph¬ng  lµm  së  c¬  kiÓm   traviÖc nép  thuÕ    cíc.B¶ng    kª hµng th¸nggöitr       ícngµy  th¸ngsau. 05    4.KiÓm         trathu,nép  thuÕ    cíccña  quan  c¬  thuÕ: ­ C¬    quan  thuÕ  nhiÖm   kiÓm    cã  vô  trab¶ng    kª khaithu thuÕ        cíccña    c¸c ®¬n  ®aÞ       vÞ  lýtµu biÓn,®¹ilýH∙ng        vËn      t¶inícngoµi,kiÓm        tra®èi chiÕu    víi biªnlaithu thuÕ          cíc,b¶ng    tµu    kª vÒ  ra,vµo  c¶ng  cña C¶ng  vµ    vô  c¸c chøng  tõ cã  ªnquan    li   kh¸c;x¸c ®Þnh  thuÕ        sè  cícph¶ithu vµ  nép      ®∙  ng©n  s¸ch cña    c¸c®¬n  ®¹ilý® îcBé      vÞ        TµichÝnh  quyÒn    uû  thu thuÕ  cíc. ­ X¸c    ®Þnh  thuÕ    cíc®¬n  ®¹ilýph¶inép,lËp  vÞ          th«ng  nép  b¸o  thuÕ    cíc hµng  th¸nggöi®¬n  ®¹ilýthùc hiÖn.     vÞ        ­ Xö      lýhoÆc   kiÕn nghÞ    quan  c¸c c¬  ph¸p    lýc¸c viph¹m  thu luËtxö        vÒ    nép  thuÕ    cíctheo luËtph¸p hiÖn        hµnh. V. X ö  lý vi p h¹ m  v µ gi¶i u y Õt k hi Õ u  n¹i.  q
 5. 5 1/Xö        lýviph¹m:  C¸c  chøc, c¸  tæ    nh©n   níc ngoµi vµo    ViÖt nam  khai th¸c vËn      chuyÓn  hµng ho¸ b»ng  tµu biÓn  c¸c ®¬n  ® îc ñy  vµ    vÞ    quyÒn  thu thuÕ    tr¸ch cíc cã    nhiÖm  thùc hiÖn    nghiªm chØnh    c¸c quy ®Þnh cña LuËt ph¸p  thuÕ    vÒ  hiÖn  hµnh  híng dÉn    vµ    t¹ Th«ng   i tnµy.  C¸c chñ    tµu biÓn    nícngoµivµ/hoÆc      c¸c®¬n  ®¹ilý® îcBé    vÞ        TµichÝnh  uû quyÒn  thu thuÕ    cíc chËm  nép thuÕ    cíc vµ/hoÆc  tiÒn ph¹tvi ph¹m      vÒ  thuÕ th× ngoµi viÖc    ph¶i nép      ®ñ tiÒn thuÕ, tiÒn    ph¹ttheo    quy ®Þnh,  mçi  ngµy chËm  nép cßn  ph¹t0,1%    bÞ    (1 phÇn  ngh×n)trªnsè      tiÒn chËm     nép.  C¸c ®¬n  ®¹ilý® îcBé    vÞ        Tµi chÝnh  quyÒn    uû  thu thuÕ    cícnÕu kh«ng  thùc hiÖn    ®óng    c¸c quy ®Þnh  ®¨ng      vÒ  ký,kª khainép    thuÕ      xö    cícsÏbÞ  ph¹t theo quy    ®Þnh    t¹ Ph¸p  i lÖnh  xö      vÒ  ph¹tviph¹m hµnh chÝnh.   C¸c  ®¬n  ® îc ñy  vÞ    quyÒn  thuÕ    thu  cíc nÕu kh«ng thùc hiÖn  thuÕ    thu  cíc theo    híng dÉn  i t¹ Th«ng   t nµy  nguyªn  vµ  nh©n  îc x¸c ®Þnh  ®     thuéc tr¸ch   nhiÖm   cña ®¬n  ® îc ñy  vÞ    quyÒn  th× ®¬n  ® îc ñy  vÞ    quyÒn  ph¶i nép      ph¹t b»ng  tiÒn thuÕ        sè    cícthÊtthu. 2/Gi¶iquyÕt khiÕu          n¹i: C¸c  khiÕu    thuÕ    c¬  n¹ivÒ  cícdo  quan  thuÕ    trùctiÕp qu¶n      lý®¬n  ® îc vÞ    ñy quyÒn  thu thuÕ  lý.NÕu   xö    ngêi khiÕu      n¹icha tho¶ m∙n    lýcña  víixö    c¬  quan thuÕ    trùctiÕp qu¶n    thuÕ  cã  lýthu  th×  thÓ   göi®¬n  khiÕu      n¹ití Tæng   i côc ThuÕ   Bé    vµ  Tµi chÝnh. QuyÕt    ®Þnh  lýcña  tr xö    Bé  ëng  Tµi chÝnh    Bé    lµ quyÕt ®Þnh   cuèi cïng. Trong        khi chê  quyÕt  ®Þnh   lý cña  xö    cÊp  thÈm  cã  quyÒn, ngêi khiÕu      n¹ivÉn  ph¶i thùc    hiÖn  nghiªm chØnh  kÕt luËn cña c¬  quan thuÕ ®Þa  ph¬ng    trùctiÕp qu¶n        lýthu thuÕ  ® a  ®∙  ra. C¸c khiÕu    thuÕ  ªnquan  n¹ivÒ  li   ®Õn     c¸cquy  ®Þnh  cña mét  HiÖp  ®Þnh  ký gi÷a ChÝnh phñ ViÖt Nam       víiChÝnh  phñ mét    níc kh¸c sÏ ® îc gi¶iquyÕt           theo    tôc gi¶iquyÕt  c¸c thñ      khiÕu    tranh chÊp  quy  n¹ivµ    ®∙  ®Þnh  trong HiÖp    ®Þnh  ®ã. VI. æ  c h ø c thùc hi Ö n  T 1­ Côc thuÕ    c¸c tØnh,thµnh    phè    trùcthuéc Trung ¬ng chñ    tr×phèihîp     víi     ®¬n  ® îcñy  c¸c vÞ    quyÒn, ®¹ilýhµng          h¶i,C¶ng  tæ  vô  chøc  thùc hiÖn      thu thuÕ    cíctheo ®óng    quy  ®Þnh    t¹ Th«ng   i tnµy. Bé    TµichÝnh  quyÒn  uû  cho Côc hµng    h¶iViÖt Nam     dÞch  cung  vµ  cÊp  b¶n dÞch Th«ng  tnµy    ra tiÕng  Anh, göicho        c¸c ®¬n  lµm      vÞ  ®¹ilýlµm  së  c¬  ph¸p lýth«ng        b¸o cho    c¸ch∙ng      tµu nícngoµivµo    c¶ng ViÖtNam     khaith¸cvËn      chuyÓn  hµng hãa biÕt®Ó     thùc hiÖn    nép  thuÕ    cíctheo quy    ®Þnh. 2­ C¸c    ®¬n  ® îcñy  vÞ    quyÒn    thu thuÕ    îchëng  cíc®   møc          thïlaolµ1% sè  thuÕ    cícthùc tÕ    îc.Sè    thu ®   tiÒn thïlao nµy  îckhÊu      thuÕ            ®   trõtõ sè  cícthu ® îc tr       íc khi nép vµo    tµikho¶n cña  Ng©n  s¸ch Nhµ    ® îc sö  níc vµ    dông    ®Ó trang        tr¶ic¸c chi phÝ cho viÖc thu nép  thuÕ  ®Ó   vµ  khen  ëng  th cho      c¸c c¸ nh©n  tham      giathu nép  thuÕ.
 6. 6 3­ Th«ng     tnµy  hiÖu      cã  lùcthihµnh    tõ ngµy  01/01/1999  thay thÕ    vµ    c¸c Th«ng   v¨n b¶n  tvµ    híng dÉn, quy      ®Þnh cña  TµichÝnh  thu thuÕ    Bé    vÒ    cíc®∙  ban  hµnh  íc®©y. tr   Trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn    nÕu  g×  cã  víng  ¾c,    m ®Ò nghÞ    c¸c ®¬n vÞ  b¸o c¸o vÒ  TµichÝnh        Bé    ®Ó xem     xÐt,quyÕt ®Þnh.  
 7. 7 P h ô  lôc s è 1  (Ban  hµnh  kÌm  theo Th«ng   16/1999/TT­   tsè  BTC   ngµy  4/2/1999) C é n g  h o µ  x∙ h éi c h ñ  n g h Ü a  viÖt na m   §éc     do   lËp ­Tù  ­H¹nh  phóc tê k h ai ®¨n g k ý thu n é p  thu Õ  cíc v Ë n  t¶i Ó n  bi KÝnh  göi: . ..................(1) . . .................  .. 1.Tªn    ®¬n  lµm        vÞ  ®¹ilýtµu biÓn:.. . ................(2)   . . ...............  .. 2.Hä      tªnGi¸m  ®èc:.. . ...........................( )   . . ........................... 3 3. QuyÕt ®Þnh  thµnh lËp doanh nghiÖp sè.. .  ngµy.. .  c¬ quan  .. . .. . cÊp... . . GiÊy  phÐp  Côc  Hµng    h¶iViÖtnam     cÊp... .ngµy.. .th¸ng.. .n¨m... . . . . . . . 4.Thêigian b¾t        ®Çu   lµm    . . ....................( ) ®¹ilý. . ..................... 4 5.§¹ilýcho       h∙ng:.. . ............................. 5   . . ............................( ) 6.§Þa    ®iÓm   kinhdoanh:. . .........................( )   . . ......................... 6 7.Tæng  vèn    sè  kinh doanh:.. . ...      . . ...(§ång  . . ViÖtnam)    (7) Trong  :Vèn  ®ã   ph¸p ®Þnh... . ............   . . ........... Vèn  NSNN   cÊp... . ........... . . .......... Nguån  vèn  kh¸c.. . .......... . . .......... 8.H×nh    thøc kÕ        to¸n¸p dông:.. . .................... . ..................... 9.Tµikho¶n  .. . .......t¹ Ng©n      sè  . . ......    . i . hµng... . .......... . . ......... Tµikho¶n  .. . .......t¹ Kho    sè  . . ......    . i . b¹c.. . ............ . . ............ 10.§¨ng  nép    ký  thuÕ... . ..........................( ) . . .......................... 8 Xin  chÞu tr¸chnhiÖm   nh÷ng    vÒ  ®iÓm     kª khaitrªn®©y         lµ®óng  thËt sù    vµ    ®Ò nghÞ  îcuû  ®   quyÒn    thu thuÕ  cíc. Ngµy... th . ¨m..                 . ¸ng. .n .               Ngµy... . h   .n¨m... . . t ¸ng..   . NgêikiÓm        tratêkhai                 quan                      TM c¬  ®¹ilýtµu biÓn      Gi¸m       ®èc  (Ký    tªn®ãng  dÊu) X¸c nhËn  ®¬n  ®¹ilýtµu biÓn.. . . vÞ        . .. ® îcuû    quyÒn    thu thuÕ      cíctµu biÓn.               Ngµy... . t ¸ng. . . ¨m ..h ..n L∙nh ®¹o  quan    c¬  thuÕ  tªn®ãng  ký    dÊu
 8. P h ô  lôc s è 2 C é n g  h o µ  x∙ h éi c h ñ  n g h Ü a  Vi Öt N a m §éc     do   lËp ­Tù  ­H¹nh  phóc B ¶ n  kª k hai thu thu Õ  cíc th¸ng...... m.........  n¨ Tªn ®¬n  kª khai. . .......    vÞ    . . .......T¹ic¶ng . . §Þa  chØ... . ...............  . . ................ . Tµikho¶n  . . .............T¹iNg©n    .. . .............    .. hµng  (Kho  b¹c)
 9. Tªn  PhÇn    kª khaicña      ®¹ilý KiÓm     tracña c¬  tµu quan thuÕ Trän Ngµy Lo¹i   Lîng C¶ng C¶ng  Tæn ThuÕ  Tæng  Sè    sè  thuÕ  Tæng  sè  Tæng  sè  g    t¶i hµng  hµng  hµng  hµng  g sè  suÊt  tiÒn  cíc® îc     thuÕ    thuÕ    cíc cíc tµu vËn  vËn  ®i ®Õn tiÒn thuÕ  thuÕ    miÔn    cíc Biªnlai   ph¶ithu ph¶inép     chuyÓ chuyÓ cíc cíc ph¶ithu gi¶m   n n §Õn §i Sè Ngµy... .. th¸ng.. . . . n¨m... . .. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11=9x10 12 13 14 15 16
 10. 1­ Tæng  thuÕ        sè  ghithu (theobiªnlai . ....     ) . .... 2­ Sè  îctrÝch ®Ó   i . ........   ®     l¹ . ........ 3­ Sè    cßn  ph¶inép    NSNN   th¸ngnµy.. . .....   . . .... Sè  nép  thõa th¸ngtr . . ...............     íc. . ............... Sè  nép  thiÕu th¸ngtr . . ..............     íc. . .............. Ngµy... .th¸ng.. . .n¨m... . .. . . . ..  . . . .. Ngµy... .th¸ng.. .  . . ... n¨m NgêilËp b¶ng        kª khai Gi¸m ®èc hoÆc   to¸ntr kÕ    ëng Ký  tªn (Ký    tªn®ãng  dÊu) §¬n  lËp b¶ng    vÞ    kª khaitÝnh    thuÕ    cícthµnh  b¶n 2  PhÇn  kiÓm    tracña  quan  c¬  thuÕ ­1    b¶n u  l ®¬n vÞ ­1    b¶n    quan  göic¬  thuÕ ®Þa  ph¬ng C¬  quan thuÕ kiÓm    tralµm  së  c¬  th«ng    b¸o thuÕ    cícph¶inép  
 11. P h Ç n  h íng d É n  n éi d u n g kª k h ai ®¨n g k ý v Ò  thu Õ  cíc 1.C¬    quan  thuÕ    trùctiÕp qu¶n        lýthu thuÕ  c¬  kinhdoanh ë  së    2.Ghi tªn®¬n  lµm            vÞ  ®¹ilývËn    t¶ibiÓn   (theo quyÕt ®Þnh      thµnh    lËp ) 3.Hä      tªngi¸m  ®èc      ®¹ilývËn    t¶ibiÓn 4.Thêigian b¾t        ®Çu     ho¹t®éng  cña  së  c¬  kinhdoanh   5. §¹ilýcho        H∙ng     tµu .Ghi    c¸c H∙ng      tµu nícngßai®¬n  th   vÞ  êng  lµm    ®¹i lý. 6. §Þa ®iÓm  kinh doanh    : V¨n phßng    chÝnh  v¨n  trô së  vµ  phßng    ®¹i diÖn   (nÕu      cã)n¬ithùc hiÖn        ®¹ilývËn    t¶i. 7. Vèn    kinh doanh      :Kª khaic¸c nguån      vèn  i   t¹ thêi®iÓm  ®¨ng    ký( §ång  ViÖtnam).   8.§¨ng  nép    ký  thuÕ      quan  cíct¹ c¬  i Kho    b¹c hay  Ng©n  hµng  nµo  ? 
 12. P h ô  lôc s è 3 AppendixNo    3 Bé    TµichÝnh             é n g  h o µ  x∙ h éi c h ñ  n g h Ü a  Vi Öt na m            C Tæng  côc  thuÕ                                      §éc     do   lËp ­Tù  ­H¹nh  phóc     Ministry          Finance                of               Social   isRepublicofVietnam t     General Department of Taxation          Independence ­ Freedom  ­Happiness                                                                                           MÉu   CTT  28 biªn lai  thu thu Õ  cíc (Liªn1:B¸o      so¸t) R e c eipt of Freight tax (No1   :Checking) Tªn tÇu:  Quèc tÞch M.V   Flag Ngµy  ®Õn:  Ngµy ®i: Arrivedon    Sailedon   C¶ng  xÕp hµng: Portofloading       Sè Hµng    Lo¹ihµng  Gi¸cíc1  Tæng  ho¸       sè  ThuÕ  suÊt Sè thuÕ TT bèc xÕp bèc xÕp tÊn/CBM   cíc Freighttax ph¶inép       Cargo  Kind    of hµng Amount of rate(%) TotalFreight           loaded cargoes Freightrate Freight     taxtobe      per  paid ton/CBM Céng: Sè tiÒn thuÕ      ghib»ng  ch÷:                    Ngµy  .                           ..  th¸ng ..    . n¨m  . .. (Total  amount inwords)                                                               Date
 13. T u q. T æ n g  côc thu Õ  ­ B é  tµi h Ý n h  c o n   e h alf b  of the  e nerral e p artme nt of taxation g  d of the m i nistry  of finance C ¬  q u a n  thu thu Õ  cíc revenue de part me nt (Ký    tªn®ãng  dÊu   ­Signed  and  Stemped) P h ô  lôc s è 4 A p p e n dix N o 4 C é n g  h o µ  x∙ héi ch ñ  n g h Ü a  Vi Öt  a m N §éc     do   lËp ­Tù  ­H¹nh  phóc Social   isRepublicofVietnam t     Independence  ­Freedom Happiness ­ Ngµy... . t ¸ng. . . ¨m. ..h ..n . Date Biªn b ¶ n  x¸c n h Ë n  c h a n é p  thu Õ  cíc Certifcateoffreight           notbeing paid tax   Tªn tµu:. . ............................................. . . ............................................ Name     ofship: Träng  :. . ................................. t¶i . . ................................ Tonnage: Tªn chñ  (hoÆc   tµu  ngêi®¹idiÖn):. . ..........     . . .......... Name     ofshipowner(orhisrepresentat       ive) §Õn  c¶ng:. . ........... . . .......... PortofArrival     Ngµy  ®Õn :. . ............Ngµy  . . ...........  .. ®i.. . ................ . . ............... Date    ofArrival                        Date      ofdeparture Lo¹ihµng    ho¸  vËn  chuyÓn :. . ....... . . ....... Type    ofgood  transported Lîng  hµng  ho¸  vËn  chuyÓn   (tÊn): . . ..... .. . ...... Quanti     ty goods  of transported(tone)   C¶ng   dì hµng  cuèicïng:. . .......   . . ...... Finalportofdischarge       §¬n  lµm      vÞ  ®¹ilýcho  tµu:. . .... . . ... Shippingagent   Biªn b¶n  îclËp  ®   thµnh  b¶n:. . ... 3  . . ... Hai Bªn   x¸c nhËn  r»ng thuÕ   cíc cha  îc nép  ®   vµo    thêi®iÓm   tµu    rêikhái  c¶ng. Itishere        to cert f r by  i i d both    part     freighttax receiptisissued    iesthatno          at the moment    when    the shipdepart     ingfrom   the port. ­1    b¶n  giao cho    thuyÒn  ëng  tr hoÆc   ngêi®¹idiÖn     One  copy      tothe shipmaster(orthe ship’srepresentat         ive) ­2    b¶n u    l t¹ ViÖtNam i   Two  copiesforfi         le Vietnam  in (one  copy        to the portauthori   tyand one  copy  tothe localtaxauthori )         ty
 14. Thuy Ò n   ëng tr §¹idiÖn    c¶ng vô S hipmaster Rortauthori     tyrepresentative (HoÆc  ngêi®¹idiÖn)     Ký,ghirâ hä        tªn Signtureanffulname       l Signatureand      fulname l Biªnb¶n    nµy    viÕtb»ng tiÕng  ViÖtNam     kÌm  tiÕng  Anh Thiscert f ca       i i te writ     is teninVietnamese    Englishtranslat withan    ion
 15. P h ô  lôc 5 cé n g  h o µ  x∙ h éi  h ñ  n g h Ü a   Öt n a m c Vi §éc     do   lËp ­Tù  ­H¹nh  phóc B ¶ n g  kª k h ai c ñ a c ¶ n g  v ô 1­ C¶ng                               vô............................ 2­ §Þa    chØ                  ................(Trôsë    chÝnh) 3­ Tµikho¶n  ..........T¹i..........     sè                       Sè  Tªn  Trän Ngµy Ngµy  Lo¹i   Lîng C¶n C¶n §¬n  TiÒn    thuÕ    cíc TT tµu g    ®Õn t¶i ®i hµng  hµng  g  ®i g  vÞ  nép theo biªnlai     tµu vËn  vËn  ®Õn lµm  chuyÓ chuyÓ ®¹ilý   n n Sè  Ngµy, TiÒ   biªn th¸ng, n      lai n¨m thu Õ c­ íc Ngµy... . .. h . ... ¨m19... . .. . ..t ¸ng. . .. n   . .. Ngµy... . .. h . . ... ¨m19.. . . . . .t ¸ng . ... n .. NgêilËp b¶ng      kª TM.§¬n  vÞ Ký    tªn,®ãng  dÊu ­B¶ng      kª khailËp thµnh  b¶n     2   (Göic¬      quan  thuÕ  b¶n) 1  ­ Cét  tiÒn thuÕ      cíc ghi theo biªn l¹    i thuÕ    chñ    cícdo  tµu hoÆc   thuyÒn  ­ tr ëng  xuÊt  tr×nh. NÕu     kh«ng  biªn cã    lai G¹ch    : chÐo (X)

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản