intTypePromotion=1

Thông tư 173/1998/TT-BTC của Bộ Tài chính

Chia sẻ: Anh Phuong | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:10

0
65
lượt xem
2
download

Thông tư 173/1998/TT-BTC của Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 173/1998/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thu thuế đối với các cá nhân có hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hoá dịch vụ nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp tính trực tiếp trên giá trị gia tăng

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 173/1998/TT-BTC của Bộ Tài chính

  1. v¨n  quèc                  c¬  d÷  iÖu luËtviÖtnam   phßng  héi                  së  l       LAWDATA Th«ng t cña  é   µi c h Ý n h   è  173/1998/TT­B T C   n g µ y   B T S 22 th¸ng 12 n¨ m  1998 H ­ íng d É n  thu thu Õ  ® èi víi c¸c c¸ n h © n  cã  o¹t ® é n g   n x u Êt,   h s¶  kinh  d o a n h   µ n g  h o¸ d Þ c h  v ô  né p   h thu Õ  Gi¸ trÞ gia t¨ng theo p h ¬ n g  p h¸p  tÝnh trùc tiÕp trªn  Gi¸ trÞ gia t¨ng ­C¨n  LuËt thuÕ          02/1997/QH9    cø    Gi¸trÞgiat¨ngsè  ngµy  10/5/1997; ­ C¨n  NghÞ   cø  ®Þnh   28/1998/N§­   sè  CP ngµy  11/5/1998 cña ChÝnh   phñ  quy  ®Þnh        chitiÕtthihµnh  LuËt thuÕ          Gi¸trÞgiat¨ng;   ­ C¨n  Th«ng   89/1998/TT­   cø  tsè  BTC  ngµy  27/6/1998 cña  TµichÝnh    Bé    híng dÉn      thihµnh  NghÞ ®Þnh  28/1998/N§­   sè  CP ngµy 11/5/1998 cña    ChÝnh   phñ. Bé    Tµi chÝnh híng dÉn    thªm mét  ®iÓm   thu thuÕ        sè  vÒ    gi¸trÞ gia t¨ng  ®èi víi         c¸nh©n  c¸c s¶n xuÊtkinh doanh      hµng    dÞch  nép  ho¸ vµ  vô  thuÕ    gi¸trÞ  giat¨ngtheo ph¬ng        ph¸p tÝnh      trùctiÕp trªngi¸trÞgiat¨ngnh              sau: I/ èi tîng n é p  thu Õ    § §èit    îng nép thuÕ          gi¸trÞgia t¨ngtheo quy ®Þnh  i t¹ Th«ng     tnµy        lµc¸c c¸ nh©n  ho¹t®éng  cã    s¶n xuÊt,kinh    doanh hµng  ho¸,dÞch  chÞu    vô  thuÕ  ë  ViÖt nam,    kh«ng  ph©n  biÖtngµnh    nghÒ kinh doanh,quy        m« kinh doanh,cã      ®¨ng  kinh doanh  ký    hay kh«ng  ®¨ng  kinh doanh    cã  ký    (gäichung    kinh lµ hé    doanh) thuéc  ®èi  îng  t ph¶i nép    thuÕ      gi¸trÞ gia t¨ng theo    ph¬ng  ph¸p    trùc tiÕp,bao    gåm: 1­ C¸c      c¸nh©n  nhãm     vµ  c¸nh©n s¶n xuÊt,kinh doanh      theo quy    ®Þnh  i t¹  NghÞ  ®Þnh  sè 66­H§BT  ngµy 2/3/1992 cña Héi ®ång  Bé  trëng (nay lµ  ChÝnh phñ) vÒ      c¸nh©n  nhãm     vµ  c¸nh©n  kinhdoanh.   2­ C¸c  kinh tÕ      hé    gia®×nh  s¶n  xuÊtkinh doanh      theo quy ®Þnh    t¹ NghÞ  i ®Þnh  29/H§BT  sè  ngµy 9/3/1988 cña    Héi ®ång  tr Bé  ëng (nay lµChÝnh      phñ)  vÒ kinh tÕ      gia ®×nh  bao gåm   nh÷ng  n«ng  c¶  hé  d©n  ho¹t®éng  cã    chÕ  biÕn  s¶n phÈm  n«ng s¶n  m×nh    do  trùctiÕp s¶n    xuÊtra.   3­ C¸c      c¸nh©n  kinhdoanh u    l ®éng  (bu«n  chuyÕn) 4­ Ngêicho          thuªtµis¶n:nhµ,cöa      hµng,kho,b∙i .     .. 5­ C¸c      c¸nh©n, nhãm       c¸nh©n  hµnh  nghÒ    tùdo. 6­ C¸c      c¸ nh©n, nhãm       c¸ nh©n  lµm viÖc  trong c¸c tæ      chøc kinh tÕ    nhËn  kho¸n tùchÞu      tr¸chnhiÖm  kÕt    vÒ  qu¶  kinhdoanh.   II/  C¨n c ø  tÝnh thu Õ  
  2. 2 1­ C¨n  tÝnh  cø  thuÕ      gi¸trÞ gia t¨ng ®èi    c¸    víihé  thÓ  s¶n  xuÊt,kinh     doanh  nép thuÕ theo ph¬ng ph¸p tÝnh    trùctiÕp trªngi¸trÞ gia t¨ng lµ gi¸trÞ                   giat¨ngvµ      thuÕ  suÊt. a) Gi¸trÞgiat¨ng:         Gi¸ trÞ gia t¨ng cña          hµng    ho¸ dÞch  lµ chªnh  vô    lÖch gi÷a gi¸thanh        to¸n cña hµng    ho¸,dÞch  chÞu  vô  thuÕ b¸n  trõ(­    ra    ) gi¸thanh    to¸ncña hµng    ho¸, dÞch  mua  vô  vµo ¬ng  t øng.  ­ Gi¸ thanh      to¸n cña    hµng ho¸,dÞch  b¸n  (gäilµ doanh  b¸n      vô  ra      sè  ra) tÝnh theo  l hµng  sè îng  ho¸ dÞch  b¸n  vµ    vô  ra  gi¸b¸n thùc  bªn  tÕ  mua  ph¶i  thanh to¸n bao    gåm   thuÕ        c¶  gi¸trÞ gia t¨ng vµ      c¸c kho¶n phô    thu,phÝ    thu thªm (nÕu    cã). ­ Gi¸thanh        to¸ncña hµng    ho¸,dÞch  mua  vô  vµo ¬ng  t øng,® îcx¸c®Þnh        b»ng  l   sè îng hµng    ho¸,dÞch  nh©n      vô  (x)víi®¬n    gi¸thanh    to¸ncña hµng    ho¸, dÞch  mua  vô  vµo    së  dïng  mµ c¬  ®∙  vµo  s¶n xuÊt,kinh doanh,t      ¬ng øng    víisè  l   îng hµng    ho¸,dÞch  chÞu  vô  thuÕ          ra. gi¸trÞgiat¨ngb¸n  §èi víimét  ngµnh      sè  nghÒ  kinh doanh          gi¸trÞ gi¸t¨ng ® îc x¸c ®Þnh        nh sau: ­ §èivíiho¹t®éng          s¶n xuÊt,kinh doanh  ¬ng      th nghiÖp    chªnh  lµsè  lÖch  gi÷a doanh  b¸n  víigi¸thanh      sè  ra      to¸nhµng    ho¸,dÞch  mua   vô  vµo dïng  cho  s¶n  xuÊt,kinh    doanh. Trêng    hîp  së  c¬  kinh  doanh  kh«ng h¹ch to¸n ® îc gi¸       thanh    to¸nhµng  hãa,dÞch  mua    vô  vµo ¬ng  t øng    víidoanh  hµng      sè  b¸n ra th×  x¸c®Þnh  sau:   nh  Gi¸ thanh    to¸n hµng    mua  vµo  ¬ng  t øng b»ng      (=) Gi¸ thanh to¸n hµng    mua     tån ®Çu   céng      kú  (+)Gi¸ thanh    to¸nhµng mua  trong kú    ) Gi¸ thanh    trõ(­    to¸nhµng    mua    tån cuèikú.   ­§èivíi       x©y dùng,l¾p  Æt    chªnh    ® lµsè  lÖch gi÷a tiÒn thu vÒ        x©y  dùng,  l¾p  Æt   ® c«ng tr×nh,h¹ng    môc  c«ng tr×nh trõ(­        ) chiphÝ   , nguyªn  vËt t  liÖu,   chiphÝ    ®éng    lùc,vËn  , t¶i dÞch  vµ    vô  chiphÝ  kh¸c mua     ngoµi ®Ó     phôc vô  cho    ho¹t®éng  x©y  dùng,l¾p  Æt    ® c«ng tr×nh,h¹ng    môc  c«ng tr×nh,trong gi¸       mua  c¶  cã  thuÕ          gi¸trÞgiat¨ng®Çu   vµo ­ §èivíi        ho¹t®éng vËn      chªnh  t¶i sè  lµ lÖch gi÷a tiÒn thu cícvËn  ,         t¶i bèc    xÕp    ) chiphÝ  trõ(­    x¨ng dÇu, phô    tïng thay thÕ  chiphÝ  vµ    kh¸c mua     ngoµi  dïng cho      ho¹t®éng vËn  . t¶i ­ §èivíi        ho¹t®éng  kinh doanh      ¨n uèng    chªnh  lµsè  lÖch  gi÷a tiÒn thu vÒ        b¸n hµng  uèng, tiÒn  ¨n    phôc  vµ    vô  c¸c kho¶n  thu kh¸c trõ (­        ) gi¸thanh  to¸n  hµng    ho¸,dÞch  mua  vô  ngoµidïng cho      kinhdoanh      ¨n uèng. ­ §èi víiho¹t®éng          cho thuªnhµ, thuªkho, b∙ivµ    i             c¸c lo¹  s¶n  tµi kh¸c lµ     chªnh lÖch  gi÷a tiÒn thu    vÒ cho thuª trõ (­  gi¸trÞ vËt t nguyªn        ) ®i          vËt liÖu  dïng ®Ó     söa  ch÷a;chiphÝ      ®iÖn    níc(nÕu  cho    bªn  thuªph¶ithanh    to¸n). ­      §èi víiho¹t®éng        ®¹i lý b¸n hµng, uû      th¸c mua  hµng hëng hoa  hång  kh«ng  ph¶i nép    thuÕ        gi¸trÞ gia t¨ng tÝnh      trªnhoa hång  îc hëng    ®   mµ chØ  ph¶inép    thuÕ  nhËp  thu  doanh  nghiÖp. Hé       c¸ thÓ  nhËn      ®¹ilýb¸n hµng, uû    th¸c mua     hµng  hëng hoa  hång  ®¸p øng      ®ñ c¸c ®iÒu kiÖn sau ®©y  kh«ng  ph¶inép    thuÕ            gi¸trÞgiat¨ngtrªnhoa  hång  îchëng: ®     +  Ph¶icã    ®¨ng  kinhdoanh    ký    ho¹t®éng      th¸c. ®¹ilý,uû 
  3. 3 + Ph¶i cã  ®ång      ®ång  th¸cghirâ    hîp  ®¹ilý,hîp  uû      hoa  hång  îc hëng, ®     mua, b¸n hµng ho¸ theo ®óng    gi¸cña bªn giao      ®¹i lý,bªn giao  th¸c quy  uû    ®Þnh. + Hµng          th¸cmua  ho¸ ®¹ilýb¸n,uû    ph¶iph¶n  trªnho¸ ®¬n,    ¸nh      chøng    tõ hîp lÖ.   +  NÕu   hÕt    hîp ®ång      th¸cph¶icã  ®¹ilý,uû      quyÕt to¸nhîp ®ång.         C¸c  êng          tr hîp ®¹ilýb¸n hµng,uû      th¸cmua hµng kh«ng ®¸p  øng    c¸c®iÒu  kiÖn    trªnth× thuÕ          îc tÝnh  ®èi    gi¸trÞ gia t¨ng ®   nh  víiho¹t®éng    kinh doanh    th¬ng nghiÖp (mua  ®øt,b¸n    ®o¹n).   ­ §èivíi           ho¹t®éng  c¸c kinh doanh    kh¸clµsè      chªnh lÖch  gi÷a tiÒn thu vÒ         ho¹t®éng    kinh doanh    ) gi¸thanh      trõ(­    to¸ncña hµng    ho¸,dÞch  mua   vô  ngoµi   ®Ó   thùc hiÖn      ho¹t®éng kinhdoanh    ®ã. Doanh  hµng    sè  ho¸,dÞch  b¸n    vô  ra quy  ®Þnh    trªn®©y   bao gåm   c¸c c¶    kho¶n phô    thu,phÝ thu thªm ngoµi gi¸b¸n    së      mµ c¬  kinh  doanh  îc hëng, ®     kh«ng  ph©n  biÖt®∙      thu tiÒn hay    cha    îctiÒn. thu ®   Gi¸thanh      to¸nhµng    ho¸,dÞch  mua  vô  vµo  quy  ®Þnh    trªn®©y   bao gåm   c¶    c¸c kho¶n thuÕ  phÝ  tr¶tÝnh  vµ  ®∙    trong gi¸thanh        to¸nhµng    ho¸,dÞch vô  mua  vµo hoÆc  hµng    ho¸ nhËp khÈu. b) ThuÕ     suÊtthuÕ          gi¸trÞgiat¨ng:   ThuÕ  suÊt thuÕ          îc¸p dông    gi¸trÞ gia t¨ng ®     theo Môc    IIPhÇn  Th«ng  B  t sè 89/1998/TT­BTC  ngµy  27/6/1998  cña  Tµi chÝnh  Bé    híng dÉn    thihµnh  NghÞ  ®Þnh  28/1998/N§­   sè  CP ngµy  11/5/1998 cña    ChÝnh phñ quy  ®Þnh   chi tiÕtthi    hµnh LuËt thuÕ          gi¸trÞgiat¨ng. Hé kinh doanh    nhiÒu  Æt   m hµng  thuÕ  cã  suÊt kh¸c nhau      ph¶ih¹ch      to¸n vµ  khai riªng doanh  cña  kª      sè  tõng  Æt   m hµng    dông  ®Ó ¸p  thuÕ suÊt riªng     cho tõng  Æt   m hµng. NÕu     kh«ng  h¹ch    to¸nriªng® îcdoanh  cña      sè  tõng  Æt   m hµng      th× ¸p dông  thuÕ suÊtcña  Æt     m hµng  cao  nhÊt. Hé kinh doanh    kh«ng thùc hiÖn    chÕ  kÕ  ®é  to¸n,ho¸ ®¬n,      chøng    tõ,c¬  quan  thuÕ ph¶i Ên    ®Þnh  doanh  ®Ó   sè  tÝnh thuÕ. NÕu     kinh doanh nhiÒu  m Æt   hµng      th× ¸p dông  thuÕ suÊtcña  Æt     m hµng  tûträng línnhÊt. cã          2­ Ph¬ng    ph¸p tÝnh    thuÕ: 2.1 Ph¬ng    ph¸p tÝnh thuÕ      ®èi víitõng  êng    thÓ  îc¸p dông  tr hîp cô  ®     nh  sau:   a)      kinh  §èi víihé  doanh  thùc  ®∙  hiÖn  ®Çy     ®ñ chÕ     ®é lËp ho¸ ®¬n,  chøng    tõ theo quy ®Þnh,    gi¸thanh to¸n cña    hµng ho¸,dÞch  mua     vô  vµo vµ  doanh  b¸n ra cña  sè      hµng    ho¸,dÞch  ®Òu   ho¸ ®¬n, chøng        vô  cã      tõhîp lÖ: ThuÕ           gi¸trÞgiat¨ngph¶inép  (Doanh  b¸n ­Gi¸thanh      =  sè       to¸ncña  hµng  ho¸,dÞch  mua    vô  vµo)(x)thuÕ      suÊt  hay ThuÕ         gi¸trÞ gia t¨ng ph¶inép  Gi¸ trÞ gia t¨ng nh©n          =          (x)víithuÕ  suÊt. Gi¸ trÞ gia t¨ng ® îc x¸c ®Þnh    vµo              c¨n cø  doanh  b¸n  ph¶n  sè  ra  ¸nh    trªn ho¸ ®¬n, chøng      trõ®i        tõhîp lÖ    gi¸thanh    to¸ncña hµng    ho¸,dÞch  mua  vô  vµo  ph¶n        ¸nh trªnho¸ ®¬n, chøng      cña    tõhîp lÖ  hµng    ho¸,dÞch  chÞu  vô  thuÕ. 
  4. 4 VÝ     dô: Mét  së  s¶n  s¬  A  xuÊt ®å  trong th¸ng b¸n  îc150    gç      ®   s¶n phÈm,  tæng  doanh  b¸n    tr   sè  lµ25  iÖu®ång. Gi¸trÞ vËt tnguyªn vËt liÖu mua                vµo    ®Ó s¶n  xuÊt 150    s¶n phÈm     lµ20  tr   iÖu ®ång  (trong®ã  c¶    cã  nguyªn vËt liÖu chÝnh,nguyªn vËt liÖu phô,tiÒn                   ®iÖn,níc,®iÖn      tho¹i . . , .) ThuÕ   suÊtthuÕ              gi¸trÞgiat¨nglµ10%. ThuÕ           së  ph¶inép  îctÝnh  sau: gi¸trÞgiat¨ngc¬  A    ®   nh    +          Gi¸trÞgiat¨ngcña  s¶n  phÈm   ra: b¸n    25  iÖu®ång   tr   tr   ­20  iÖu®ång  5  iÖu®ång  =  tr   +  ThuÕ           gi¸trÞgiat¨ngph¶inép:   5  iÖu®ång  10%   0,5 tr   tr   x  =    iÖu®ång. b) §èivíi kinh doanh  thùc hiÖn        hé    ®∙    chÕ  lËp    ®é  ho¸ ®¬n, chøng        tõ khi b¸n hµng      ho¸,dÞch  nhng  vô  kh«ng  ®ñ    cã  ho¸ ®¬n, chøng          tõ®èi víihµng    ho¸, dÞch  mua  vô  vµo: ThuÕ           Doanh  b¸n  nh©n    lÖ          gi¸trÞ gia t¨ng =  sè  ra  (x)Tû  gi¸trÞ gia t¨ng nh©n    (x)thuÕ suÊt. Gi¸trÞ gia t¨ng ® îcx¸c ®Þnh    vµo              c¨n cø  doanh  b¸n    sè  ra cña hµng    ho¸, dÞch  chÞu  vô  thuÕ ph¶n        ¸nh trªnho¸ ®¬n, chøng    tûlÖ          tõvµ    gi¸trÞgiat¨ng. VÝ    dô:VÉn  së  c¬  kinh doanh  nªu    doanh  b¸n    A  trªncã  sè  150  s¶n  phÈm   lµ25  iÖu®ång.   tr     Tû  gi¸trÞ gia t¨ng cña  Æt   lÖ          m hµng  së  c¬  s¶n xuÊt ® îc quy      ®Þnh    lµ 20%     trªndoanh  b¸n ra. sè    ThuÕ           gi¸trÞgiat¨ngph¶inép    lµ: +  ®Þnh        X¸c  gi¸trÞgiat¨ng: 25  iÖu®ång  20%   5  iÖu®ång. tr   x  =  tr   +  ThuÕ           gi¸trÞgiat¨ngph¶inép:   5  iÖu®ång  10%   0,5 tr   tr   x  =    iÖu®ång. c) §èi víihé        kinh doanh    kh«ng thùc hiÖn    chÕ      ®é kÕ to¸n,chÕ      ®é lËp  ho¸ ®¬n, chøng          tõkhimua,    b¸n hµng    ho¸,dÞch    vô: ThuÕ           Doanh  Ên  gi¸trÞ gia t¨ng =  sè  ®Þnh nh©n        gi¸trÞ gia (x)víitû lÖ        t¨ngnh©n      (x)thuÕ  suÊt. Gi¸ trÞ gia t¨ng ® îcx¸c ®Þnh    doanh  Ên              c¨n cø  sè  ®Þnh  tû lÖ      vµ    gi¸trÞ giat¨ng.     Doanh  Ên  sè  ®Þnh  îc x¸c ®Þnh  ®     c¨n  vµo  cø  t×nh h×nh s¶n xuÊt kinh     doanh cña tõng  kinh doanh.§Ó   hé      ®¶m  b¶o viÖc  ®Þnh  Ên  doanh  cho    sè  s¸t víit×nh    h×nh kinh doanh  kh¸ch  vµ  quan, viÖc  ®Þnh    Ên  doanh  ® îc thùc sè      hiÖn  sau: nh  +  kinh doanh    vµo  Hé    c¨n cø  kÕt qu¶  kinh doanh  tr   dù    kú  ícvµ  kiÕn  kh¶  n¨ng  t¨ng,gi¶m    kinhdoanh    trongthêigian tiÕp theo,tùkª khaidoanh  b×nh                  sè  qu©n  th¸ngkú    tiÕp theo nép      cho  quan  c¬  thuÕ.
  5. 5 +    C¬ quan  thuÕ c¨n  tê khaicña  kinh doanh  cø      hé    tiÕn hµnh  ®iÒu    tra hoÆc  phèihîp víi         Héi ®ång  tvÊn  ®iÒu      tra,x¸c minh      ®Ó     c¸c c¨n cø  x¸c ®Þnh  tÝnh chÝnh    x¸ccña viÖc    kª khai.  Trêng    kinh doanh    hîp hé    kª khaithiÕu    trung  thùc hoÆc     kh«ng    kª khaisÏsö      dông  lu«n tµiliÖu ®iÒu            tra®Ó lµm    Ên  c¨n cø  ®Þnh. C¸c      néidung  ®iÒu    quan  trac¬  thuÕ cÇn  n¾m   îclµ: ®     . Gi¸ trÞ hµng        ho¸,dÞch  mua     vô  vµo, b¸n  b×nh    ra  qu©n  i   t¹ thêi®iÓm   ®iÒu  tra. .Gi¸trÞhµng          ho¸ cßn  tån. .DiÖn    tÝch  SXKD. .Sè      lao®éng  phôc  SXKD. vô  .§Þa    ®iÓm   kinhdoanh.. .   . ViÖc  ®iÒu    thÓ  tracã  tiÕn hµnh  thÓ    cô  víitõng  hoÆc   hé  ph©n  nhãm,  tæ chøc ®iÒu    tra ®iÓn h×nh sau    ®ã suy  c¸c hé  ra    kinh  doanh cïng ngµnh  nghÒ, cïng quy    m«. + LËp danh  s¸ch  kinh doanh, dù  hé      kiÕn doanh  tõng  kinh doanh  sè  hé    vµ thùc hiÖn    niªm yÕt  c«ng khait¹    UBND     i së  trô phêng, x∙,ban      qu¶n      lýchî ®Ó  tham kh¶o  kiÕn. ý    Sau    thêigian niªm    yÕt,c«ng    khailÊy ý      kiÕn,ph¶inghiªncøu  ý        kü  kiÕn  tham    gia cña  kinh doanh, cña  hé      UBND  phêng, x∙,ban      qu¶n      nh©n  lýchî vµ  d©n. Trêng  hîp cÇn ®iÒu      tra x¸c minh  i l¹ ph¶i phèi hîp        víiHéi ®ång   vÊn  t ®iÒu        tral¹®Ó kÕt  i luËn. Doanh  tõng  kinh doanh  sè  hé    sau    ® îc ®iÒu  khi®∙    chØnh  i l¹ tr×nh l∙nh       ®¹o    chicôc thuÕ duyÖt lµm    ®Ó       c¨n cø  x¸c®Þnh          tÝnh  gi¸trÞgia t¨ngvµ  thuÕ  gi¸trÞgiat¨ngph¶inép.           Trêng    kinh doanh  kª khaihoÆc   quan  hîp hé    ®∙      c¬  thuÕ  ®iÒu    ®∙  traÊn  ®Þnh  doanh  ®Ó   sè  tÝnh thuÕ          gi¸trÞ gia t¨ng nhng  tµiliÖu kh¼ng  cã      ®Þnh  sè liÖu kª khaihoÆc         doanh  ®∙  ®Þnh  sè  Ên  thÊp  h¬n doanh  thùc tÕ, c¬  sè      quan  thuÕ  îc quyÒn   ®   tÝnh  isè  l¹  thuÕ    gi¸ trÞ gia t¨ng theo kÕt qu¶  kinh  doanh  thùc tÕ.   d) §èivíi kinhdoanh        hé    bu«n  chuyÕn:  ThuÕ           Gi¸thanh    gi¸trÞgia t¨ng=    to¸ncña  hµng    ho¸ mua  vµo  nh©n      (x)tû lÖ            gi¸trÞgiat¨ng(x)thuÕ  suÊt. 2.2 Tû  gi¸trÞgiat¨ng:   lÖ        Tû  gi¸trÞgiat¨ngdo  quan  lÖ          c¬  thuÕ tØnh,thµnh    phè    trùcthuéc trung ­     ¬ng ®iÒu      tra,x¸c ®Þnh  theo híng dÉn    cña Tæng  côc thuÕ. Tû  gi¸trÞ gia   lÖ        t¨ng ® îc Ên      ®Þnh   theo ngµnh, nghÒ   m Æt     vµ  hµng  kinh doanh, phï hîp        víi tõng ®Þa    bµn  thÓ  cô  (thµnh phè,®ång      b»ng,miÒn    nói). §Ó  ®¶m   b¶o c©n  ®èi chung  gi÷a    c¸c ®Þa  ph¬ng, c¸c vïng,Tæng         côc  thuÕ híng dÉn    khung    cho  tû lÖ  tõng ngµnh  nghÒ   theo  vµ  vïng    l∙nhthæ. C¨n    cø khung  híng  ®∙  dÉn, Côc    thuÕ  thÓ    cô  ho¸ cho    víi® Æc   phï hîp    ®iÓm  cña  tõng ®Þa  bµn. Trêng  c¸ biÖt vîtqu¸ khung    hîp          theo  híng dÉn    cña  Tæng  côc  thuÕ, Côc  thuÕ b¸o c¸o    kiÕn    îc sù  xin ý  ®Ó ®   chÊp  thuËn  cña  Tæng  côc  thuÕ.
  6. 6 III/§¨ng k ý kª k h ai n é p  thu Õ:   1­ §¨ng  nép    ký  thuÕ: C¸c   îng quy  ®èi t   ®Þnh    t¹ Môc   i ITh«ng   tnµy ®Òu   ph¶i®¨ng  nép    ký  thuÕ  víiChi côc      thuÕ    ®Þa   n¬i cã  ®iÓm  kinh doanh    vÒ: ngµnh  nghÒ  kinh doanh,     m Æt  hµng kinh doanh,lao ®éng, vèn,.   c¸c chØ            .vµ    . tiªukh¸c theo    mÉu  ®¨ng  ký nép thuÕ  híng dÉn  vµ    cña  quan  c¬  thuÕ. ­ §èivíihé            míira kinh doanh,thêigian ®¨ng  nép          ký  thuÕ  chËm   nhÊt lµ     10  ngµy  tõngµy    kÓ    ra kinh doanh.   ­ C¸c  ®∙  hé  ®¨ng  nép  ký  thuÕ  nÕu   thay  cã  ®æi quy    m« kinh  doanh,  nghØ  kinh doanh  hay kinh doanh  thªm ngµnh nghÒ,  Æt   m hµng kh¸c ph¶i  ®¨ng  bæ   ký  sung  hoÆc   ®¬n    cã  göi®Õn   quan  c¬  thuÕ chËm  nhÊt lµ5      ngµy  tr     sù  íckhicã  thay ®æi    ®ã. §Ó   qu¶n    lýchÆt      SXKD,    chÏc¸ché  yªu cÇu  quan  c¬  thuÕ  ph¶ithùc hiÖn      c¸cquy    ®Þnh sau: TÊt  c¸c hé  c¶    kinh  doanh  bao  gåm   c¸c hé  thu  c¶    cã  nhËp  thÊp thuéc  diÖn  îc miÔn  ®   thuÕ          gi¸trÞ gia t¨ng ®Òu  ph¶i® îc ph¶n      ¸nh      thuÕ  trªnsæ bé  cña  quan  c¬  thuÕ. ­ §èi víihé        kinh doanh  ®Þnh,  kinh doanh      cè  ®∙    æn ®Þnh  thêigian  (cã    kinhdoanh  ªntôctõ3    li       th¸ngtrëlªn)ph¶n          ¸nh vµo    chÝnh. sæ bé  ­ C¸c  kinh doanh    hé    kh¸c (bao    gåm   kinh doanh  hé    kh«ng  êng  th xuyªn,   hé v∙ng lai hé    , kinh doanh      kinh doanh      thêivô,hé    s¸ng,tèi  kinh doanh    , hé    cã  thu nhËp    thÊp thuéc diÖn    miÔn  thuÕ,..   .ph¶n  vµo    phô. ) ¸nh  sæ bé  ­C¸c  xint¹m    hé    nghØ  kinh doanh    còng  vÉn  ph¶iph¶n      ¸nh vµo  thuÕ. bé  2­ Kª    khaithuÕ            gi¸trÞgiat¨ngph¶inép:   Theo quy  ®Þnh  cña  LuËt thuÕ    gi¸ trÞ gia t¨ng, hµng    th¸ng  kinh hé    doanh ph¶i  lËp vµ göi tê khai tÝnh thuÕ  gi¸  trÞ gia t¨ng theo mÉu  sè  06/GTGT  ban  hµnh kÌm theo  Th«ng   sè  t 89/1998/TT­ BTC   ngµy 27/6/1998  cña  TµichÝnh.§Ó         Æc   Bé      phïhîp víi ® ®iÓm   kinh doanh,ph¬ng      thøc qu¶n      lý cña  quan  c¬  thuÕ,viÖc      kª khaithuÕ          îcthùc hiÖn  sau:   gi¸trÞgiat¨ng®     nh  2.1 Hé    kinh doanh    thùc hiÖn    chÕ    to¸n,chÕ      ®é kÕ    ®é ho¸ ®¬n, chøng  tõ nép    thuÕ theo ph¬ng ph¸p  khaith×  kª    thùc hiÖn      kª khaihµng    th¸ng.Thêi     h¹n nép      têkhaicho      chicôc thuÕ  chËm  nhÊt lµngµy  cña      10  th¸ngsau.   2.2 §èivíi kinhdoanh  quan        hé    c¬  thuÕ  ph¶iÊn    ®Þnh  doanh    sè: ­ Nh÷ng  kinh doanh  îc chi côc    hé    ®     thuÕ  ®Þnh  Ên  doanh  ®Ó   sè  tÝnh  thuÕ        gi¸trÞ gia t¨ng,thuÕ    thu nhËp  doanh  nghiÖp  æn   vµ  ®Þnh  møc  thuÕ  trong 1      thêigian nhÊt ®Þnh        (3 th¸ng,6    th¸nghoÆc   n¨m),thêih¹n      1      kª khaivµ    nép    têkhaichËm     nhÊt lµngµy  cña      10  th¸ngcuèicïng thêih¹n æn             ®Þnh  (quý,  6 th¸nghay  n¨m).   c¶  VÝ         îc c¬  dô: Hé A ®   quan  thuÕ    æn ®Þnh   møc  thuÕ  th¸ng  ®Õn   tõ  1  th¸ng 6. Thêi h¹n            Hé A ph¶ilËp  göi tê khaitÝnh    vµ        thuÕ    quan  ®Ó c¬  thuÕ  xem       xÐt æn ®Þnh  cho  th¸ngcuèin¨m    6      (tõth¸ng7    ®Õn  th¸ng12) chËm       nhÊt  lµngµy    10/6.
  7. 7 Hé  kinh doanh  îc chi côc  ®     thuÕ    æn ®Þnh  møc  thuÕ, nÕu   trong    thêi gian    æn ®Þnh  bæ   cã  sung ngµnh  nghÒ,  Æt   m hµng kinh doanh  hé    th×  kinh   doanh ph¶ikhaib¸o            l¹ víi côc  i chi thuÕ      ®Ó chicôc thuÕ  tÝnh    thuÕ  l¹ sè  i ph¶i  nép. Tuú theo  t×nh  h×nh  ® Æc   vµ  ®iÓm   tõng  ®Þa ph¬ng,côc    thuÕ híng dÉn    chicôc    thuÕ    vµo  c¨n cø  quy    m« cña  kinh doanh  hé    kh«ng thùc hiÖn    chÕ ®é  kÕ to¸n,chÕ  lËp      ®é  ho¸ ®¬n, chøng          tõ ®Ó ¸p dông  viÖc    æn ®Þnh  doanh sè  vµ møc thuÕ theo 3    th¸ng,6    th¸nghay  n¨m.   c¶  §Ó  ®¬n  gi¶n trong c«ng      t¸cqu¶n    thuËn  lývµ  tiÖn cho  kinh doanh, hé      ®èi    kinh doanh  víihé    chØ  thùc hiÖn  îc chÕ      ®   ®é ho¸  ®¬n, chøng      tõ khib¸n  hµng    ho¸,dÞch  nhng  vô  kh«ng  ho¸ ®¬n, chøng    ®ñ      tõ hµng    ho¸,dÞch  mua  vô  vµo, vµ  kinh    hé  doanh  kh«ng  thùc hiÖn chÕ       ®é kÕ to¸n,chÕ       ®é lËp ho¸  ®¬n,  chøng  khi b¸n  tõ    hµng, c¬    quan  thuÕ ph¶i Ên    ®Þnh   doanh  chÞu  sè  thuÕ, khitÝnh      thuÕ          gi¸trÞgia t¨ng®ång    thêitÝnh lu«n thuÕ      thu nhËp  doanh  nghiÖp  th«ng  vµ  b¸o chung  vµo cïng mét th«ng b¸o thuÕ    kinh doanh  ®Ó hé    nép cïng thêigian vµ        cïng mét      n¬i. 2.3 §èivíi kinh doanh        hé    bu«n  chuyÕn  ph¶ikª khai,       xuÊt tr×nh ho¸ ®¬n,        chøng  mua  hµng  tõ  vµ nép  thuÕ    gi¸ trÞ gia t¨ng,  thuÕ  thu nhËp  doanh  nghiÖp  theo  tõng chuyÕn  hµng      víichi côc thuÕ    n¬i mua  hµng  íc khi vËn  tr     chuyÓn  hµng   ®i.NÕu  kh«ng  ho¸ ®¬n, chøng    cã      tõmua  hµng  hoÆc     ho¸ ®¬n,  chøng    tõ mua   hµng kh«ng      hîp lÖ,kh«ng  ®Çy       ®ñ chicôc  thuÕ    gi¸c¶  c¨n cø    thÞ  êng    tr t¹ ®Þa  i ph¬ng  îcquyÒn  ®Þnh  ®   Ên  doanh  mua  sè  hµng    ®Ó lµm    c¨n cø tÝnh thuÕ.   NÕu  kh«ng    kª khainép    thuÕ  i   t¹  vËn  n¬i chuyÓn  hµng    coilµtrèn ®i,bÞ        thuÕ, ngoµiviÖc      ph¶inép  sè    ®ñ  thuÕ  cßn  ph¹tvÒ  bÞ    hµnh      vitrènthuÕ  theo  quy ®Þnh cña LuËt thuÕ.     3.Nép    thuÕ        gi¸trÞgiat¨ng: 3.1 §Þa    ®iÓm   nép  thuÕ: C¸c  kinh  hé  doanh  thuéc ®èi  îng  t ph¶i nép    thuÕ      gi¸trÞ gia t¨ng ®Òu     ph¶i nép    thuÕ theo ®óng  thuÕ, ngµy  sè    nép  thuÕ  ®Þa   vµ  ®iÓm   nép thuÕ  ghi trong    th«ng b¸o. §Þa    ®iÓm  nép  thuÕ  îc quy  ®   ®Þnh   imét  t¹  trong    c¸c ®iÓm   sau: nh  ­      kinh  §èi víihé  doanh thùc hiÖn chÕ     khai nép  ®é kª    thuÕ,  kinh hé    doanh    lín,®Þa  ®iÓm   nép  thuÕ    t¹ Kho    i b¹c Nhµ    nícquËn,huyÖn, thÞ      x∙. Tuú theo t×nh h×nh  ® Æc   vµ  ®iÓm   ®Þa   ë  ph¬ng, côc    thuÕ quy  ®Þnh  hé  kinh doanh  sè    cã  thuÕ  b×nh qu©n hµng  th¸ng línph¶i®Õn         nép    trùctiÕp  t¹ Kho    i b¹c. ­ C¸c  êng    tr hîp kh¸c nÕu    thuËn tiÖn còng ph¶i nép    thuÕ    trùc tiÕp vµo  Kho    b¹c.Trêng    hîp kh«ng nép    trùctiÕp  îc vµo  ®   Kho    nép  b¹c th×  thuÕ  i   t¹ trô së  UBND   phêng,x∙,   chicôc      së    trô thuÕ,®éi thuÕ,tr¹m thuÕ.           C¬  quan thuÕ  chøc  tæ  viÖc thu thuÕ  itrô së  t¹    UBND   phêng, x∙.§éi       thuÕ, tr¹m thuÕ  ph¶i thùc    hiÖn  ®óng  quy ®Þnh     vÒ qu¶n    lý biªn laithuÕ,       thanh to¸n biªn l¹ thuÕ, qu¶n        i    lý tiÒn thuÕ thu  îc,nép  ®   tiÒn thuÕ  vµo Kho  b¹c.C¨n  vµo    cø  t×nh  h×nh  ® Æc   vµ  ®iÓm  cña tõng ®Þa  bµn, côc    thuÕ  quy  ®Þnh  lÞch thanh  to¸n biªn laithuÕ  nép        vµ  tiÒn thuÕ vµo Kho  b¹c    ®Ó thùc  
  8. 8 hiÖn thèng nhÊt.Thêi h¹n        gi÷ tiÒn thuÕ  ®èi    víikhu vùc quËn, thÞ      x∙,thµnh  phè    trùc thuéc tØnh kh«ng qu¸  ngµy. C¸c  2    huyÖn  ®ång  b»ng  kh«ng qu¸ 3  ngµy,c¸chuyÖn      miÒn    nóikh«ng    ngµy. qu¸ 6  ­ §èivíi   kinh doanh u        hé  c¸c   l ®éng, kinh doanh      bu«n  chuyÕn, hé    v∙ng lai     nÕu  gÇn  ®Þa  ®iÓm  ®éi,tr¹m    thuÕ  tæ  th×  chøc    thu ngay  i   ®éi,tr¹m t¹  së  trô     thuÕ,tr   êng    c¸c®Þa  hîp xa    ®iÓm         thuÕ  îcthu trùctiÕp vµ  thu th× c¸n bé  ®         cÊp  biªnlai nhng    ,   ph¶ithùc hiÖn      ®óng quy  ®Þnh  thanh        vÒ  to¸nbiªnlai nép  , tiÒn  thuÕ. 3.2 Thêih¹n nép        thuÕ: ­ §èivíi kinh doanh        hé    nép  thuÕ theo chÕ  kª khai,   nép  ®é     thêih¹n  thuÕ  theo ngµy      ghi trªnth«ng b¸o thuÕ, chËm     nhÊt kh«ng      qu¸ ngµy  cña  25  th¸ng  sau. ­ §èi víihé        kinh doanh  îc chi côc    ®     thuÕ    æn ®Þnh  møc  thuÕ, thêih¹n       nép  thuÕ  theo th«ng  cña    b¸o  chicôc  thuÕ. Nhng    chËm   nhÊt kh«ng      qu¸ ngµy  5  cña  th¸ngsau.   ­ §èi víihé        kinh doanh    bu«n chuyÕn, thêih¹n      nép thuÕ    íc khivËn  lµ tr     chuyÓn hµng    ra khái®Þa    ph¬ng    thu mua. IV. i Ô n, gi¶ m  thu Õ; K h « n g  p h ¶i n é p  thu Õ  M 1.MiÔn, gi¶m      thuÕ      xinnghØ  ®èi víihé    kinh doanh:   Hé    c¸ thÓ nghØ  kinh doanh    trong th¸ng tõ 15        ngµy      îc xÐt gi¶m  trëlªn®     50%   thuÕ  sè  ph¶inép    cña th¸ng,nÕu    nghØ  th¸ng th×  îcmiÔn  c¶    ®   nép  thuÕ  cña  th¸ng®ã.   ThÈm  quyÒn xÐt  miÔn, gi¶m thuÕ        gi¸trÞ gia t¨ng ®èi    xin nghØ     víihé    kinh doanh  chicôc  ëng      do    tr chicôc thuÕ quËn, huyÖn, thÞ          x∙ra quyÕt  ®Þnh  cho tõng    hé.ChËm  nhÊt sau  ngµy    10  nhËn  îc®¬n    ®   xinnghØ  kinh doanh      chi côc thuÕ ph¶ith«ng      b¸o miÔn, gi¶m    thuÕ  cho  kinhdoanh  hé    biÕt. ViÖc xÐt miÔn, gi¶m thuÕ cho  xin nghØ   hé    kinh doanh  îc thùc hiÖn    ®     nh  sau: Hé kinh doanh    nghØ  kinh doanh    ph¶icã    ®¬n   xin nghØ   kinh doanh    nép  c¬ quan thuÕ  íc05  tr   ngµy  b¾t  ®Çu  nghØ.  Trêng    hîp nghØ  kinh doanh  lý   v×    do ®ét xuÊt nh    èm,  thiªntai hoÆc     bÞ    ,   c¸c c«ng viÖc ®ét  xuÊt kh¸c th× chËm         nhÊt kh«ng    ngµy  tõngµy    qu¸ 05  kÓ    b¾t  ®Çu  nghØ  kinh doanh    ph¶inép    ®¬n  cho  quan  c¬  thuÕ  kÌm theo    c¸c chøng  gi¶itr×nh lýdo  cø        nghØ  ®ét xuÊt.C¸c    tr êng    hîp nghØ  kh«ng  ®¬n    cã  xinnghØ   sÏkh«ng  îcgi¶m  ®   thuÕ.  Chi côc    thuÕ  nhËn  îc ®¬n    ®   xin nghØ  ph¶itæ    chøc  kiÓm       trax¸c minh.  NÕu  thùc  nghØ  th×  quyÕt  ra  ®Þnh   miÔn,  gi¶m  thuÕ  trong thêi gian      xin nghØ.      kinh doanh  lýdo  §èivíi hé    v×    ®ét  xuÊt ph¶inghØ      kinh doanh,nÕu        chi côc thuÕ  th«ng  ®∙  b¸o  thuÕ  sè  ph¶i nép    th×  thuÕ  sè  gi¶m, miÔn    îc trõ   sÏ ®     vµo th¸ng tiÕp theo.Khi miÔn, gi¶m            thuÕ  cho  nghØ  hé  kinh doanh    thùc hiÖn    c¶  miÔn, gi¶m    thuÕ          thuÕ    gi¸trÞgiat¨ngvµ  thu nhËp  doanh  nghiÖp. Hé kinh doanh    nÕu trong thêigian  îc miÔn,      ®   gi¶m thuÕ  nghØ   do  kinh  doanh nÕu    ra kinh doanh    sím h¬n hoÆc  muèn  nghØ  thªm ®Òu  ph¶ib¸o      c¸o
  9. 9 víi quan   c¬  thuÕ. Trêng    trël¹ kinh doanh    hîp ®∙      i   nhng  kh«ng  khaib¸o  îccoi   ®     lµtrènlËu thuÕ  bÞ  lýviph¹m        vµ  xö      theo quy    ®Þnh. 2.Kh«ng    ph¶inép    thuÕ: Theo quy ®Þnh  i t¹ §iÓm   §iÒu  NghÞ    26  4  ®Þnh  28/1998/N§­   sè  CP ngµy  11/5/1998 cña  ChÝnh  phñ  quy  ®Þnh        chi tiÕtthihµnh  LuËt thuÕ        gi¸trÞ gia t¨ng th×    hµng    ho¸ dÞch  cña  vô  nh÷ng    c¸ nh©n  kinh doanh  møc   nhËp    cã  thu  b×nh  qu©n  th¸ng thÊp    h¬n møc  ¬ng    l tèithiÓu  Nhµ    do  níc quy ®Þnh  ®èi    víi c«ng  chøc  nhµ      nícth× kh«ng  ph¶inép    thuÕ        gi¸trÞgiat¨ng. Theo  quy ®Þnh  trªn  vµ c¨n cø  vµo NghÞ  ®Þnh  sè 06/CP  ngµy  21/1/1997 cña  ChÝnh  phñ  viÖc    vÒ  gi¶iquyÕt tiÒn ¬ng  trî l vµ    cÊp n¨m 1997  ®èi    víic«ng  chøc,viªnchøc      hµnh chÝnh, sù    nghiÖp,ngêi vÒ        hu, nghØ   mÊt  søc,lùc l   trang,c¸n  x∙,phêng  mét  ®èi îng chÝnh     îng vò    bé    vµ  sè  t   s¸ch x∙ héi       th× nh÷ng  kinh  hé  doanh  thu  cã  nhËp  b×nh qu©n  th¸ng    díi144.000 ®ång  kh«ng  ph¶i nép    thuÕ        gi¸trÞ gia t¨ng ®ång    îc miÔn    thêi®   lu«n  thuÕ    c¶  thu nhËp  doanh  nghiÖp. Chi côc  ëng      tr chicôc thuÕ quyÕt ®Þnh  kinh doanh  thu nhËp    hé    cã    thÊp  kh«ng  ph¶inép    thuÕ          thuÕ    gi¸trÞgiat¨ngvµ  thu nhËp doanh nghiÖp.   C¨n  xem   cø  xÐt  thñ      vµ  tôc x¸c ®Þnh  kinh doanh  thu  hé    cã  nhËp thÊp  kh«ng  ph¶inép    thuÕ  îcthùc hiÖn  sau: ®     nh    ­ Hé    kinh doanh    hµng    ho¸ dÞch  cã  nhËp  vô  thu  thÊp ph¶ilµm    ®¬n    xin kh«ng  ph¶inép    thuÕ          thuÕ    gi¸trÞ gia t¨ng vµ  thu nhËp doanh nghiÖp      göichi côc  thuÕ    n¬i®¨ng  nép  ký  thuÕ.  ­ NhËn  îc ®¬n      ®   xin kh«ng  ph¶inép    thuÕ        gi¸trÞ gia t¨ng,chicôc      thuÕ  tæ  chøc  kiÓm     trahoÆc  phèihîp víiHéi ®ång           tvÊn  thuÕ kiÓm       tra,x¸c minh  l¹  ithu  nhËp  thùc  ®¹t ® îc trong  tÕ      qu¸  tr×nh kinh doanh. NÕu     thuéc  diÖn  kh«ng  ph¶inép    thuÕ          thuÕ    gi¸trÞ gia t¨ng vµ  thu nhËp doanh  nghiÖp  chi th×    côc  ëng    tr chicôc thuÕ    ra th«ng      kinhdoanh  b¸o ®Ó hé    biÕt.  Hé kinh doanh    trong thêigian ® îcth«ng  kh«ng          b¸o  ph¶inép    thuÕ      gi¸trÞ gia t¨ng nÕu       t×nh h×nh  kinh  doanh  thay  cã  ®æi, thu    nhËp  kinh doanh      t¨ng lªn,       qu¸ møc  îcmiÔn  vît ®   nép thuÕ theo  quy  ®Þnh  ph¶ikhaib¸o    quan      ®Ó c¬  thuÕ  th«ng    b¸o ®iÒu  chØnh. Trêng      hîp qua  kiÓm      tra,ph¸thiÖn    thu nhËp kinh  doanh  cao h¬n  møc   nhËp  thu  kh«ng  ph¶inép    thuÕ        gi¸trÞ gia t¨ng,c¬    quan  thuÕ  îc phÐp  ®   ®×nh  chØ  thùc hiÖn    th«ng  b¸o kh«ng  ph¶inép    thuÕ      gi¸trÞ gia t¨ng vµ  kinh doanh      hé    ph¶inép    thuÕ          tõ th¸ng kiÓm    gi¸trÞ gia t¨ng kÓ      tra ph¸thiÖn.   V. K hi Õ u  n¹i µ gi¶i u y Õt k hi Õ u n¹i  v  q 1­    Hé kinh doanh  quyÒn  cã  khiÕu      n¹ivÒ viÖc  c¸n  thuÕ,  quan  bé  c¬  thuÕ    thihµnh kh«ng ®óng  LuËt thuÕ          gi¸trÞgia t¨ng,NghÞ    ®Þnh  cña  ChÝnh  phñ quy  ®Þnh        chitiÕtthihµnh  c¸c Th«ng    vµ    t híng dÉn  thuÕ        vÒ  gi¸trÞ gia t¨ngcña  TµichÝnh.   Bé    §¬n  khiÕu    îc göi ®Õn     n¹i®     chicôc thuÕ      n¬i ph¸thµnh  th«ng b¸o thuÕ,  lÖnh    thu hoÆc  quyÕt ®Þnh  lý.Trong    xö    khichê xem  xÐt    gi¶iquyÕt  kinh hé   
  10. 10 doanh khiÕu    n¹ivÉn ph¶inép    tiÒn thuÕ,tiÒn ph¹ttheo ®óng      tiÒn           thêih¹n,sè    thuÕ,sè    tiÒn ph¹t®∙      th«ng  b¸o. 2­    Chi côc thuÕ nhËn  îc ®¬n  ®   khiÕu    n¹icña  kinh doanh, trong thêi hé          h¹n  ngµy      15  kÓ tõ ngµy nhËn  îc ®¬n  ®   ph¶i tr¶lêi®Ó   kinh        hé  doanh biÕt.  NÕu  cÇn ®iÒu      tra, minh  x¸c thªm còng ph¶ith«ng      kinh doanh    b¸o ®Ó hé    biÕt  nhng        kh«ng    ngµy. thêih¹n tèi®a  qu¸ 30  3­ Sau        khichicôc  thuÕ    , tr¶lêi nÕu    thÊy cha tho¶ ®¸ng,hoÆc     ®¬n    göi ®∙ qu¸  ngµy  30  cha  îc tr¶ lêi  kinh  ®     , hé  doanh  îc quyÒn  ®   khiÕu      n¹ilªn côc  thuÕ  tØnh, thµnh    phè  trùc thuéc    trung ¬ng      ®Ó gi¶iquyÕt. Trêng    hîp côc  thuÕ      kinh doanh  tr¶lêihé    vÉn kh«ng  ®ång  víikÕt  ý    luËn cña côc thuÕ    th× ® îcquyÒn      göikhiÕu      n¹ilªnTæng  côc thuÕ hoÆc   TµichÝnh. Bé    QuyÕt ®Þnh cña  Tµi chÝnh    Bé    gi¶iquyÕt khiÕu      n¹ivÒ thuÕ    lµ quyÕt  ®Þnh cuèicïng.   4­ ViÖc      gi¶iquyÕt khiÕu    thuÕ    n¹ivÒ  cña  kinh c¸thÓ  chicôc  hé      do    thuÕ  trùctiÕp qu¶n        lýthùc hiÖn.Côc      thuÕ chØ  ®¹o,kiÓm          trac¸cchicôc  thuÕ    gi¶i quyÕt  nhanh, døt    ®iÓm     khiÕu    c¸c vô  n¹itheo ®óng LuËt  thuÕ  thêih¹n  vµ    trªn.  Nghiªm  cÊm  viÖc ®ïn ®Èy  tr¸chnhiÖm       gi¶iquyÕt khiÕu      quan  n¹ilªnc¬  cÊp  trªn. VI. æ  c h ø c thùc hi Ö n:  T 1­ Th«ng     tnµy  hiÖu      cã  lùcthihµnh    tõngµy  1/1/1999. 2­ Th«ng     tnµy  chØ híng dÉn    thªm viÖc  tÝnh  thuÕ, thu thuÕ            ®èi víic¸c hé s¶n xuÊt kinh doanh      nép  thuÕ          gi¸trÞ gia t¨ng theo ph¬ng  ph¸p    trùctiÕp.  C¸c quy  ®Þnh kh¸c kh«ng    nªu trong th«ng     t nµy  îc thùc hiÖn  ®     theo Th«ng  t sè 89/1998/TT­BTC  ngµy  27/6/1998 vµ        c¸c v¨n b¶n  kh¸c cña  TµichÝnh    Bé    h­ íng dÉn      thihµnh NghÞ  ®Þnh  28/1998/N§­   sè  CP ngµy  11/5/1998  cña ChÝnh  phñ quy ®Þnh        chitiÕtthihµnh  LuËt thuÕ          Gi¸trÞgiat¨ng. 3­ Tæng  côc  thuÕ chÞu  tr¸ch nhiÖm   chøc    tæ  thùc hiÖn Th«ng   nµy. t   Trong    qu¸ tr×nh thùc hiÖn      nÕu  khã  cã  kh¨n,víng m ¾c,        ®Ò nghÞ    chøc  c¸ctæ  vµ    c¸nh©n  ph¶n  kÞp      TµichÝnh  ¸nh  thêi®Ó Bé    nghiªncøu  lý.   xö 
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2