Thông tư 58/1998/TT-BTC của Bộ Tài chính

Chia sẻ: Anh Phuong | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:7

0
54
lượt xem
2
download

Thông tư 58/1998/TT-BTC của Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 58/1998/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn bổ sung, sửa đổi Thông tư số 19-TC/TCT ngày 16/3/1995 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 193/CP ngày 29/12/1994 của Chính phủ về lệ phí trước bạ

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 58/1998/TT-BTC của Bộ Tài chính

  1. v¨n phßng quèc héi c¬ së d÷ liÖu luËt viÖt nam LAWDATA Th«ng t cña Bé Tµi chÝnh sè 58/1998/TT-BTC ngµy 11 th¸ng 5 n¨m 1998 híng dÉn bæ sung, söa ®æi Th«ng t sè 19 TC/TCT ngµy 16/3/1995 cña Bé Tµi chÝnh híng dÉn thùc hiÖn NghÞ ®Þnh sè 193/CP ngµy 29/12/1994 cña ChÝnh phñ vÒ lÖ phÝ tríc b¹ C¨n cø NghÞ ®Þnh sè 193/CP ngµy 19/12/1994 cña ChÝnh phñ quy ®Þnh vÒ lÖ phÝ tríc b¹; C¨n cø C«ng v¨n sè 197/CP-KTN ngµy 25/2/1998 cña ChÝnh phñ vÒ viÖc miÔn thu lÖ phÝ tríc b¹ nhµ, ®Êt ®èi víi c¬ quan hµnh chÝnh sù nghiÖp; Bé Tµi chÝnh híng dÉn söa ®æi, bæ sung Th«ng t sè 19 TC/TCT ngµy 16/3/1995 nh sau: 1. Bæ sung vµo môc I Th«ng t sè 19 TC/TCT ngµy 16/3/1995 cña Bé Tµi chÝnh mét ®iÓm híng dÉn thùc hiÖn C«ng v¨n sè 197/CP-KTN ngµy 25/2/1998 cña ChÝnh phñ nh sau: a. MiÔn thu lÖ phÝ tríc b¹ nhµ, ®Êt lµ trô së lµm viÖc cña c¬ quan hµnh chÝnh sù nghiÖp khi ®îc c¬ quan qu¶n lý Nhµ níc cã thÈm quyÒn cÊp giÊy chøng nhËn quyÒn së h÷u nhµ, quyÒn sö dông ®Êt theo Quy chÕ qu¶n lý vµ sö dông nhµ lµm viÖc cña c¸c c¬ quan hµnh chÝnh sù nghiÖp (Ban hµnh kÌm theo QuyÕt ®Þnh sè 399 TC/QLCS ngµy 17/5/1995 cña Bé trëng Bé Tµi chÝnh). - C¬ quan hµnh chÝnh sù nghiÖp thuéc ®èi tîng ®îc miÔn nép lÖ phÝ tríc b¹ khi ®¨ng ký quyÒn së h÷u nhµ, quyÒn sö dông ®Êt lµ trô së lµm viÖc bao gåm c¸c ®¬n vÞ hµnh chÝnh sù nghiÖp Nhµ níc, c¬ quan t ph¸p Nhµ níc, c¸c ®¬n vÞ lùc lîng vò trang, tæ chøc chÝnh trÞ, tæ chøc chÝnh trÞ - x· héi, tæ chøc x· héi - nghÒ nghiÖp ®îc ng©n s¸ch Nhµ níc trùc tiÕp cÊp kinh phÝ ®Ó ho¹t ®éng. - §èi víi nhµ, ®Êt lµ trô së lµm viÖc cña c¸c c¬ quan §¶ng ®· ®îc Nhµ n- íc x¸c nhËn, quyÕt ®Þnh chuyÓn giao quyÒn së h÷u nhµ, quyÒn sö dông ®Êt vµ ®· nép lÖ phÝ tríc b¹ theo Th«ng t sè 82 TC/VI ngµy 11/11/1995 cña Bé Tµi chÝnh híng dÉn viÖc nép lÖ phÝ tríc b¹ ®èi víi tµi s¶n cña §¶ng ®îc Nhµ níc x¸c nhËn; chuyÓn giao quyÒn së h÷u, sö dông theo QuyÕt ®Þnh sè 248/CT ngµy 02/7/1992 cña Chñ tÞch Héi ®ång Bé trëng (nay lµ Thñ tíng ChÝnh phñ) th× kh«ng thuéc ®èi tîng ¸p dông Th«ng t nµy. b. Nhµ, ®Êt lµ trô së lµm viÖc thuéc ®èi tîng miÔn thu lÖ phÝ tríc b¹ lµ c¸c lo¹i nhµ, ®Êt ®îc quy ®Þnh t¹i ®iÓm 1, môc I Th«ng t sè 45 TC/QLCS ngµy 14/6/1995 cña Bé Tµi chÝnh híng dÉn thùc hiÖn quy chÕ qu¶n lý nhµ lµm viÖc cña c¸c c¬ quan hµnh chÝnh sù nghiÖp. C¸c lo¹i nhµ, ®Êt kh¸c cña c¬ quan hµnh chÝnh sù nghiÖp ngoµi quy ®Þnh t¹i ®iÓm 1, môc I Th«ng t sè 45 TC/QLCS kh«ng thuéc ®èi tîng ®îc miÔn thu lÖ phÝ tríc b¹ khi ®¨ng ký quyÒn së h÷u, quyÒn sö dông víi c¬ quan qu¶n lý Nhµ níc.
  2. 2 c. C¬ quan hµnh chÝnh sù nghiÖp ®ãng trô së ë ®Þa ph¬ng nµo cã tr¸ch nhiÖm kª khai nép lÖ phÝ tríc b¹ víi c¬ quan thuÕ ë ®Þa ph¬ng ®ã ®Ó ®îc c¬ quan thuÕ xem xÐt, x¸c nhËn thuéc ®èi tîng miÔn nép lÖ phÝ tríc b¹ tríc khi ®¨ng ký nhµ, ®Êt víi c¬ quan Nhµ níc cã thÈm quyÒn. Hå s¬, tµi liÖu ®Ó lµm c¨n cø xÐt miÔn nép lÖ phÝ tríc b¹ nhµ, ®Êt kÌm theo tê khai lÖ phÝ tríc b¹ ngoµi quy ®Þnh ®· ®îc híng dÉn t¹i Th«ng t sè 19 TC/TCT ngµy 16/3/1995 cña Bé Tµi chÝnh cßn ®îc thùc hiÖn theo quy ®Þnh t¹i ®iÓm 1, môc II Th«ng t sè 45 TC/QLCS ngµy 14/6/1995 cña Bé Tµi chÝnh. d. §èi víi nhµ, ®Êt lµ trô së lµm viÖc cña c¬ quan hµnh chÝnh sù nghiÖp ®· kª khai, nép lÖ phÝ tríc b¹ vµo ng©n s¸ch Nhµ níc tríc ngµy Th«ng t nµy cã hiÖu lùc thi hµnh th× kh«ng ®îc tho¸i tr¶ sè tiÒn lÖ phÝ tríc b¹ ®· nép, sè tiÒn lÖ phÝ tríc b¹ ®· nép ®îc quyÕt to¸n víi ng©n s¸ch Nhµ níc theo chÕ ®é quy ®Þnh. 2. Bæ sung vµo ®iÓm 2a, môc III Th«ng t sè 19 TC/TCT ngµy 16/3/1995 cña Bé Tµi chÝnh quy ®Þnh: §èi víi tµi s¶n lµ «t«, xe g¾n m¸y thuéc ®èi tîng chÞu lÖ phÝ tríc b¹ cña c¸c ®¬n vÞ thuéc Bé Quèc phßng ®îc ®¨ng ký t¹i Côc qu¶n lý xe m¸y - Tæng côc kü thuËt - Bé Quèc phßng hoÆc t¹i Bé Néi vô (Côc C¶nh s¸t giao th«ng trËt tù ®êng bé, ®êng s¾t) theo quy ®Þnh t¹i Th«ng t liªn Bé sè 2552 TTLB/NV-QP ngµy 27/12/1995 cña liªn Bé Néi vô - Quèc phßng vÒ viÖc thùc hiÖn NghÞ ®Þnh sè 36/CP ngµy 27/12/1995 cña ChÝnh phñ, th× c¸c ®¬n vÞ nµy ph¶i thùc hiÖn viÖc kª khai nép lÖ phÝ tríc b¹ víi Côc thuÕ tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung ¬ng n¬i ®¬n vÞ ®ãng trô së tríc khi ®¨ng ký quyÒn së h÷u, quyÒn sö dông. Do ®Æc thï cña viÖc qu¶n lý ®¨ng ký «t«, xe g¾n m¸y ¸p dông t¹i c¸c ®¬n vÞ thuéc Bé Quèc phßng nªn thñ tôc, giÊy tê hîp lÖ liªn quan ®Õn viÖc tÝnh thu lÖ phÝ tríc b¹ ngoµi nh÷ng quy ®Þnh hiÖn hµnh, cßn ®îc thùc hiÖn theo híng dÉn t¹i Th«ng t sè 2552 TTLB/NV-QP ngµy 27/12/1995 cña liªn Bé Néi vô - Quèc phßng. 3. Söa ®æi, thay thÕ hai mÉu tê khai lÖ phÝ tríc b¹ kÌm theo Th«ng t sè 19 TC/TCT ngµy 16/3/1995 cña Bé Tµi chÝnh b»ng hai mÉu tê khai lÖ phÝ tríc b¹ ®Ýnh kÌm Th«ng t nµy. 4. Th«ng t nµy cã hiÖu lùc sau 15 ngµy kÓ tõ ngµy ký. Nh÷ng néi dung quy ®Þnh kh¸c vÒ lÖ phÝ tríc b¹ kh«ng nªu t¹i Th«ng t nµy ®îc thùc hiÖn theo c¸c quy ®Þnh t¹i c¸c v¨n b¶n híng dÉn hiÖn hµnh cña Bé Tµi chÝnh. Trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn nÕu cã víng m¾c, ®Ò nghÞ c¸c Bé, ngµnh, ®Þa ph¬ng ph¶n ¸nh kÞp thêi vÒ Bé Tµi chÝnh ®Ó nghiªn cøu híng dÉn bæ sung. Côc Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam thuÕ...... Chi côc....... §éc lËp - Tù do - H¹nh phóc
  3. 3 Tê khai lÖ phÝ tríc b¹ (Dïng cho tµi s¶n lµ nhµ ®Êt) Tªn tæ chøc, c¸ nh©n cã tµi s¶n tríc b¹......................... §Þa chØ:......................................................... Sè chøng minh th (hoÆc hé khÈu)................................. Ngµy cÊp... /... /..... n¬i cÊp.................................. ChØ tiªu kª khai PhÇn tù kª khai PhÇn kiÓm tra cña c¬ quan thuÕ 1. VÞ trÝ nhµ, ®Êt - Sè - Ngâ, hÎm - §êng, phè, th«n (tæ) 2. §Êt - L« ®Êt sè - Sæ ®Þa chÝnh - DiÖn tÝch ®Êt (m2) - Gi¸ 1 m2 ®Êt - Gi¸ trÞ khu ®Êt 3. Nhµ - Lo¹i nhµ - CÊp nhµ - H¹ng nhµ - DiÖn tÝch nhµ (m2) - ChÊt lîng cña nhµ (%) - Gi¸ 1 m2 nhµ - Gi¸ trÞ nhµ 4. Tæng gi¸ trÞ nhµ vµ ®Êt Nguån gèc tµi s¶n: - Nhµ........................................................... - §Êt........................................................... - Tæ chøc, c¸ nh©n giao tµi s¶n:...... Ngµy.... /... /..........
  4. 4 - §Þa chØ:...................................................... - Ngµy lµm giÊy tê chuyÓn dÞch tµi s¶n:......................... - GiÊy tê kÌm theo:............................................. ................................................................ ................................................................ §èi tîng kh«ng ph¶i nép lÖ phÝ tríc b¹ (ghi râ lý do): Chñ tµi s¶n cam ®oan néi dung kª khai lµ X¸c nhËn cña c¸n bé kiÓm tra tµi ®óng s¶n Ký tªn, ghi râ hä tªn vµ ®ãng dÊu Ký tªn, ghi râ hä tªn (nÕu lµ tæ chøc) PhÇn tÝnh lÖ phÝ tríc b¹ cña c¬ quan thuÕ (Thay cho th«ng b¸o) 1. Gi¸ trÞ tµi s¶n tÝnh lÖ phÝ tríc b¹:................... ®ång (ViÕt b»ng ch÷:................................................................................................................. Trong ®ã DiÖn tÝch (m2) §¬n gi¸ (®/m2) Thµnh tiÒn (®ång) - §Êt: .............. .............. .............. - Nhµ: .............. .............. .............. 2. Sè tiÒn lÖ phÝ tríc b¹ ph¶i nép:....................... ®ång (ViÕt b»ng ch÷:................................................................................................................. 3. Sè tiÒn ph¹t ph¶i nép nÕu cã:........................... ®ång (ViÕt b»ng ch÷:................................................................................................................. Nguyªn nh©n ph¹t:............................................... 4. §Þa ®iÓm nép: 5. Thêi h¹n nép tríc ngµy... th¸ng... n¨m...................... Qu¸ thêi h¹n trªn nÕu kh«ng nép ®ñ sÏ bÞ xö lý ph¹t theo luËt ®Þnh 6. Sè tµi kho¶n nép lÖ phÝ tríc b¹:............................ cña.............. më t¹i Kho b¹c Nhµ níc....................... 7. Hå s¬ kÌm theo:.............................................. ................................................................ ................................................................ ................................................................ ................................................................ 8. Kh«ng thu lÖ phÝ tríc b¹:...................................
  5. 5 - C¨n cø:....................................................... ................................................................ ................................................................ - Lý do kh«ng thu:.............................................. ................................................................ ................................................................ ................................................................ Ngµy... th¸ng... n¨m... C¸n bé tÝnh lÖ phÝ tríc b¹ Thñ trëng c¬ quan thuÕ duyÖt Ký tªn, ghi râ hä tªn Ký tªn, ghi râ hä tªn, ®ãng dÊu Côc Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam thuÕ...... Chi côc....... §éc lËp - Tù do - H¹nh phóc Tê khai lÖ phÝ tríc b¹ (Dïng cho tµi s¶n lµ «t«, xe g¾n m¸y, tµu thuyÒn...) Tªn tæ chøc, c¸ nh©n cã tµi s¶n tríc b¹......................... §Þa chØ:......................................................... ChØ tiªu kª khai PhÇn tù kª khai PhÇn kiÓm tra cña c¬ quan thuÕ Lo¹i tµi s¶n Tªn hiÖu tµi s¶n Níc s¶n xuÊt Dung tÝch xi-lanh Träng t¶i (c«ng suÊt) Sè chç ngåi (PT chë kh¸ch) ChÊt lîng tµi s¶n (%) Khung sè Sè m¸y
  6. 6 BiÓn kiÓm so¸t Sè ®¨ng ký TrÞ gi¸ tµi s¶n Nguån gèc tµi s¶n: - Tæ chøc, c¸ nh©n giao tµi s¶n:...... Ngµy.... /... /.......... - §Þa chØ:...................................................... - Ngµy lµm giÊy tê chuyÓn dÞch tµi s¶n:......................... - GiÊy tê kÌm theo:............................................. ................................................................ ................................................................ §èi tîng kh«ng ph¶i nép lÖ phÝ tríc b¹ (ghi râ lý do): Chñ tµi s¶n cam ®oan néi dung kª khai lµ X¸c nhËn cña c¸n bé kiÓm tra tµi ®óng s¶n Ký tªn, ghi râ hä tªn vµ ®ãng dÊu Ký tªn, ghi râ hä tªn (nÕu lµ tæ chøc) PhÇn tÝnh lÖ phÝ tríc b¹ cña c¬ quan thuÕ (Thay cho th«ng b¸o) 1. Gi¸ trÞ tµi s¶n tÝnh lÖ phÝ tríc b¹:................... ®ång (ViÕt b»ng ch÷:................................................................................................................. C¨n cø tÝnh 2. Sè tiÒn lÖ phÝ tríc b¹ ph¶i nép:....................... ®ång (ViÕt b»ng ch÷:................................................................................................................. 3. Sè tiÒn ph¹t ph¶i nép nÕu cã:........................... ®ång (ViÕt b»ng ch÷:................................................................................................................. Nguyªn nh©n ph¹t:............................................... 4. §Þa ®iÓm nép: 5. Thêi h¹n nép tríc ngµy... th¸ng... n¨m...................... Qu¸ thêi h¹n trªn nÕu kh«ng nép ®ñ sÏ bÞ xö lý ph¹t theo luËt ®Þnh 6. Sè tµi kho¶n nép lÖ phÝ tríc b¹:............................ cña.............. më t¹i Kho b¹c Nhµ níc....................... 7. Hå s¬ kÌm theo:..............................................
  7. 7 ................................................................ ................................................................ ................................................................ ................................................................ 8. Kh«ng thu lÖ phÝ tríc b¹:................................... - C¨n cø:....................................................... ................................................................ ................................................................ - Lý do kh«ng thu:.............................................. ................................................................ ................................................................ ................................................................ Ngµy... th¸ng... n¨m... C¸n bé tÝnh lÖ phÝ tríc b¹ Thñ trëng c¬ quan thuÕ duyÖt Ký tªn, ghi râ hä tªn Ký tªn, ghi râ hä tªn, ®ãng dÊu

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản