intTypePromotion=1

Thông tư 70/1998/TT-BTC của Bộ Tài chính

Chia sẻ: Anh Phuong | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
111
lượt xem
11
download

Thông tư 70/1998/TT-BTC của Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 70/1998/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn sửa đổi một số quy định tại Thông tư số 56-TC/NSNN ngày 21/8/1997 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Quyết định số 100/QĐ/TW ngày 3/6/1995 của Ban Bí thư TW về kinh phí hoạt động của Trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 70/1998/TT-BTC của Bộ Tài chính

  1. v¨n phßng quèc héi c¬ së d÷ liÖu luËt viÖt nam LAWDATA Th«ng t cña Bé Tµi chÝnh sè 70/1998/TT-BTC ngµy 21 th¸ng 5 n¨m 1998 híng dÉn söa ®æi mét sè ®iÓm quy ®Þnh t¹i Th«ng t sè 56 TC/NSNN ngµy 21/8/1997 cña Bé Tµi chÝnh híng dÉn thùc hiÖn QuyÕt ®Þnh sè 100 Q§/TW ngµy 3/6/1995 cña Ban BÝ th Trung ¬ng vÒ kinh phÝ ho¹t ®éng cña Trung t©m båi dìng chÝnh trÞ cÊp huyÖn Sau mét thêi gian thùc hiÖn Th«ng t sè 56 TC/NSNN ngµy 21/8/1997 cña Bé Tµi chÝnh híng dÉn thùc hiÖn QuyÕt ®Þnh sè 100 Q§/TW ngµy 3/6/1995 cña Ban BÝ th Trung ¬ng vÒ kinh phÝ ho¹t ®éng cña Trung t©m båi dìng chÝnh trÞ cÊp huyÖn; theo ®Ò nghÞ cña c¸c cÊp uû §¶ng vµ Ban T tëng v¨n ho¸ Trung ¬ng; nh»m ®¸p øng yªu cÇu cña §¶ng vÒ tæ chøc båi d- ìng chÝnh trÞ cho c¸n bé cÊp c¬ së, Bé Tµi chÝnh híng dÉn söa ®æi mét sè ®iÓm sau ®©y: 1. Møc chi tr¶ thï lao cho gi¶ng viªn, b¸o c¸o viªn kiªm chøc ®îc n©ng tõ 30.000 ®ång/buæi vµ 60.000 ®ång/ngµy lªn 50.000 ®ång/buæi vµ 100.000 ®ång/ngµy. 2. Møc hç trî tiÒn ¨n cho c¸c häc viªn tõ 5.000 ®ång - 10.000 ®ång/ngµy, kh«ng ph©n biÖt cù ly. Møc hç trî cô thÓ do ®Þa ph¬ng quy ®Þnh phï hîp víi ®iÒu kiÖn cña ®Þa ph¬ng. 3. Nguån chi tr¶ thï lao gi¶ng viªn, b¸o c¸o viªn kiªm chøc vµ møc hç trî tiÒn ¨n cho c¸c häc viªn t¨ng thªm trong n¨m 1998, c¸c trung t©m båi dìng chÝnh trÞ s¾p xÕp trong ph¹m vi ng©n s¸ch ®· ®îc giao tõ ®Çu n¨m. Tõ n¨m 1999 trë ®i, Trung t©m båi dìng chÝnh trÞ tæng hîp vµo dù to¸n tr×nh cÊp cã thÈm quyÒn quyÕt ®Þnh theo quy ®Þnh chung. 4. C¸c quy ®Þnh kh¸c vÉn ®îc thùc hiÖn theo Th«ng t sè 56 TC/NSNN ngµy 21/8/1997 cña Bé Tµi chÝnh. 5. Th«ng t nµy cã hiÖu lùc thi hµnh sau 15 ngµy kÓ tõ ngµy ký.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2