Thông tư 74/1999/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định

Chia sẻ: Anh Phuong | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:3

0
107
lượt xem
8
download

Thông tư 74/1999/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 74/1999/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định về chế độ công tác phí đối với cán bộ xã

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 74/1999/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định

  1. v¨n  quèc                  c¬  d÷  iÖu luËtviÖtnam   phßng  héi                  së  l       LAWDATA Th«ng t  c ña B é  T µi  h Ý n h  sè 74/1999/TT­B T C   g µy  14 th¸ng 6 n¨ m  1999 c n Q u y  ® Þ n h  v Ò  c h Õ  ® é  c« n g  t¸c p h Ý  ® èi   c¸n b é     víi x∙ C¨n  NghÞ  cø  ®Þnh  09/1998/N§­   sè  CP ngµy  23/01/1998 cña    ChÝnh phñ  söa  ®æi, bæ     sung NghÞ ®Þnh  50/CP  sè  ngµy  26/7/1995 cña    ChÝnh phñ    vÒ chÕ  sinhho¹tphÝ        x∙,phêng,thÞ  ®é      ®èi víi bé    c¸n   trÊn; C¨n  NghÞ   cø  ®Þnh   178/CP  sè  ngµy 28/10/1994 cña ChÝnh phñ    vÒ nhiÖm    vô,quyÒn    tæ  h¹n vµ  chøc  m¸y  bé  cña  TµichÝnh; Bé    C¨n  Th«ng   94/1998/TT­ cø  t sè  BTC  ngµy  30/6/1998 cña  Tµi chÝnh  Bé    quy ®Þnh  chÕ     ®é c«ng    t¸cphÝ cho c¸n    bé, c«ng chøc nhµ    c«ng    níc ®i  t¸c trongníc;   Bé    TµichÝnh  híng dÉn    chÕ  c«ng    ®é  t¸cphÝ        x∙nh  ®èi víi bé    sau: c¸n I­ èi tîng v µ ®i Ò u  ki Ö n ® îc h ë n g  c h Õ  ® é    § c « n g  t¸c h Ý  p 1­   îng ® îchëng  §èit     chÕ    ®é thanh    to¸nc«ng    t¸cphÝ cho    x∙ bao  c¸n bé    gåm:    bé  c¸c c¸n  lµm  c«ng    t¸c§¶ng, c«ng      t¸cchÝnh quyÒn  c¸c ®oµn  vµ    thÓ  nh  Æt   M trËn Tæ     quèc,Héi phô          n÷, Héi n«ng d©n, Héi cùu      chiÕn binh,§oµn    thanh    niªncéng  s¶n  ChÝ   Hå  Minh,c¸n bé      chuyªn m«n    thuéc c¸c tæ      chøc    trªn ® îccö  c«ng    ®i  t¸c. 2­ C¸c    ®iÒu  kiÖn    îcthanh    ®Ó ®   to¸nc«ng    t¸cphÝ: ­Cã    quyÕt ®Þnh  ®i    cö  c«ng    t¸ccña  cÊp  thÈm  cã  quyÒn. ­Thùc    hiÖn  ®óng  nhiÖm  vµ    vô  thêigian ® îcgiao.     ­Cã  c¸cchøng        ®ñ    tõ®Ó thanh  to¸n. II­  C¸c k h o ¶ n  thanh to¸n c « n g  t¸c h Ý    p c h o  c¸n b é  x∙ Do tÝnh chÊt® Æc     ®iÓm     ho¹t®éng  chÕ  c«ng    nªn  ®é  t¸cphÝ      ®èi víic¸n  bé    îcchialµm    i x∙®     hailo¹ : 1­ Lo¹ithanh        to¸ntheo ®îtc«ng      t¸c. 1.1. §èi t     îng    lµ c¸c c¸n  x∙ ® îc cö  c«ng    bé      ®i  t¸c ngoµi huyÖn    (kÓ c¶  ngoµitØnh),nÕu  ®é        cã  dµi®o¹n  êng      ® tõx∙®Õn     n¬ic«ng      t¸ctèithiÓu 15    km  ®èi víi     miÒn    nói,vïng cao,biªngií           ih¶i®¶o, vïng s©u; 20          ,       km ®èi víi vïng  c¸c cßn  i l¹ . 1.2.Néi dung      thanh  to¸n. 1.2.1.Thanh      to¸ntiÒn tÇu      xe:gåm  tiÒn vР           cíctµu,xe,cícqua  phµ, ®ß     ngang, lÖ    phÝ  s©n bay, phÝ    qua cÇu  êng  cíc hµnh    ® vµ    lý phôc  c¸n  vô  bé 
  2. 2 trong chuyÕn  c«ng      ®i  t¸c.C¸n  x∙ ®i  bé    c«ng    t¸cb»ng  ph¬ng  tiÖn giao th«ng  c«ng  céng  îc thanh  ®   to¸n tiÒn    theo      gi¸cíc th«ng  êng  th Nhµ    níc quy  ®Þnh  nÕu  vР   cã  hîp ph¸p;riªngvÒ  m¸y      vР bay chØ  îcthanh    ®   to¸ntrong tr   êng    hîp ® Æc  biÖtkhÈn  ¬ng,ph¶i® îcChñ    tr       tÞch  ban  Uû  nh©n  d©n    x∙duyÖt.NÕu     ®i  xe cña  quan, ®¬n  kh«ng  c¬    vÞ  ph¶i tr¶tiÒn      th× kh«ng  îc thanh  ®   to¸n tiÒn     tÇu xe. Trêng hîp  c«ng    nh÷ng  ®i  t¸c ë  vïng kh«ng  ph¬ng  cã  tiÖn giao th«ng  c«ng  céng, c¸n  x∙ ph¶i ®i    bé      b»ng  ph¬ng tiÖn giao th«ng   t nh©n  îc thanh  ®   to¸ntheo    chøng    tõ cña  chøc,t nh©n    tæ     thu tiÒn hoÆc     ®i  c¸n bé  c«ng      t¸ctù kª khai(nÕu      kh«ng  chøng    c¶  êng        cã  tõkÓ  tr hîp tùtócph¬ng  tiÖn ®i  itr×nh   l¹  )   l∙nh®¹o      x∙duyÖt thanh    to¸n. 1.2.2.Phô    cÊp  c«ng    t¸cphÝ  hay cßn      gäilµphô  cÊp u      l trólµkho¶n  phô  cÊp thanh    to¸ncho    x∙khi®i  c¸n bé      c«ng    t¸cph¶ixa    x∙nh»m     trôsë    ®¶m   b¶o  cho    cã  c¸n bé  ®iÒu  kiÖn    tèithiÓu æn     ®Þnh      l¹  ¨n,ë,®i  iThêigian ® îctÝnh    .       tõ ngµy  ®Õn     x∙(kÓ  ngµy  vµ  ®i  khivÒ    c¶  lÔ  chñ  nhËt nÕu  nhu    do  cÇu c«ng    t¸c ph¶ië        l¹ n¬ic«ng  . i t¸c) Møc    phô cÊp  îctÝnh    lµ20.000  ®   tèi®a    ®ång/ngµy;tr  ­ êng  ®i  hîp  c«ng      t¸ctõ miÒn  ®ång  b»ng, nói thÊp      ®Õn  c«ng    vïng  t¸cë  cao,   h¶i®¶o, biªngií        ivïng s©u    kh«ng    ,   tèi®a  qu¸ 30.000 ®/ngµy. C¸c  êng   u    tr hîp l trókh«ng  thanh        to¸nlµthêigian ®iÒu        trÞt¹ bÖnh  i viÖn,   bÖnh    x¸,nhµ nghØ  ®iÒu  dìng;ngµy    lµm viÖc riªng trong      thêigian  c«ng  ®i  t¸c;  nh÷ng ngµy  häc  tr ®i  ë  êng  ®µo      t¹o, dìng;thêigian biÖtph¸i båi         . 1.2.3.  TiÒn  thanh    to¸nchç  n¬i®Õn   ë    c«ng  t¸c. C¸n  x∙ ® îc cö  c«ng    bé      ®i  t¸cph¶ië  i   l¹ qua    ®ªm     n¬i c«ng    îc thanh  t¸c®   to¸ntiÒn thuªchç  theo ho¸ ®¬n          ë      thu tiÒn hîp ph¸p,nhng    kh«ng            tèi®a  qu¸ c¸c møc  sau: nh  ­90.000    ®/ngµy      Néi vµ  ®èi víiHµ    Thµnh  phè  ChÝ  Hå  Minh. ­60.000    ®/ngµy        ®èi víi tØnh  c¸c kh¸c. ­40.000    ®/ngµy        ®èi víi ®iÓm   c¸c c«ng    t¸ctrong ®Þa    bµn  tØnh. Trêng hîp c¸n  ®i  bé  c«ng   t¸cmét m×nh,  lÎngêi th×  ®i      møc  thanh    to¸n tiÒn ngñ    kh«ng        tèi®a  qu¸ c¸cmøc sau: ­150.000  ®/ngµy      Néi vµ  ®èi víiHµ    Thµnh  phè  ChÝ  Hå  Minh. ­90.000    ®/ngµy        ®èi víi tØnh  c¸c kh¸c. ­60.000    ®/ngµy        ®èi víi ®iÓm   c¸c c«ng    t¸ctrong ®Þa    bµn  tØnh. Trêng hîp c¸n  x∙ ®i  bé    c«ng    t¸cnghØ   i   l¹ c¸c ®Þa     ph¬ng  kh«ng  nhµ  cã  nghØ,  nhµ kh¸ch    mµ ph¶i tù tóc chç  (cã  quan          ë  c¬  n¬i ®Õn     x¸c nhËn)  îc ®   thanh to¸n tiÒn    thuª phßng    ngñ  theo møc   kho¸n      tèi®a kh«ng  qu¸  20.000  ®ång/ngµy.Ho¸    ®¬n, chøng      tõ kh«ng    hîp ph¸p kh«ng  îcthanh  ®   to¸n.VÐ,      ho¸ ®¬n, chøng    tõ hîp ph¸p    i lµ lo¹ vÐ, ho¸ ®¬n  c¬  do  quan    tµichÝnh  hoÆc   c¬  quan  îcphÐp    ®   ph¸thµnh. 2­ Lo¹ithanh        to¸nc«ng    t¸cphÝ  kho¸n hµng    th¸ng. ¸ dông  p  cho  êng  tr hîp c¸n  ® îc cö  c«ng    êng  bé    ®i  t¸c th xuyªn  trong  huyÖn    ngµy/th¸ng.Møc  trªn10    kho¸n quy    ®Þnh    tõ20.000 ®Õn   30.000  ®ång/ th¸ng.Trêng    hîp    c«ng    tuy ®i  t¸ctrong huyÖn  nhng  kh«ng  êng  th xuyªn  îc ®   thanh    to¸ntheo ®îtc«ng    quy      t¸cnh  ®Þnh    t¹ ®iÓm   phÇn  . i 1  II
  3. 3 Møc  thÓ    cô  ¸p dông  cho      x∙tuú theo kho¶ng c¸ch th   êng xuyªn ph¶i®i        l¹ i tõ x∙®Õn       huyÖn  huyÖn  do  quy ®Þnh  sau    khithèng nhÊt víiSë        Tµi chÝnh    ­ VËt    gi¸tØnh. X∙ kh«ng  îcchithªm      h×nh  ®     díibÊt cø  thøc nµo    ngoµic¸c kho¶n        chiquy  ®Þnh    trªncho    ® îccö  c«ng  c¸n bé    ®i  t¸c. 3­ Qu¶n      c«ng      lýchivÒ  t¸cphÝ. Chi c«ng      t¸cphÝ  îc  ®  tÝnh  trong chiphÝ      qu¶n    lýhµnh chÝnh cña      x∙.§Ó ®¶m  b¶o qu¶n    lýchÆt    chÏ,mçi    nhu  khicã  cÇu  c«ng      ëng    ®i  t¸c, tr thñ c¸c®¬n  vÞ thuéc x∙c©n      nh¾c ®ång      thêi®Ò nghÞ  ban  Uû  Nh©n  d©n    x∙quyÕt ®Þnh  vµ  cÊp  giÊy ®i  êng.   ® 4­ Trêng      x∙ do  hîp c¸n bé    cÊp    trªn®iÒu ®éng thùc hiÖn    nhiÖm   cña  vô  cÊp  trªn, c«ng    t¸cphÝ  ®¬n  ®iÒu  do  vÞ  ®éng      chitr¶theo chÕ  hiÖn    ®é  hµnh. II­ Ò u k h o ¶ n  thi µ n h  §i  h 1­ Th«ng   tnµy  dông  ¸p  cho  ®¬n  hµnh  c¶  vÞ  chÝnh thÞ trÊn,phêng    vµ  cã hiÖu      lùcthihµnh  sau  ngµy  tõngµy    15  kÓ    ký,nh÷ng  quy ®Þnh  íc®©y    tr   tr¸i víi  quy ®Þnh nµy ®Òu     b∙ibá. 2­ Møc  thanh    to¸n tiÒn phô cÊp c«ng    t¸cphÝ, tiÒn    thuªchç  n¬i ®Õn     ë    c«ng    tiÒn c«ng    t¸cvµ    t¸cphÝ  kho¸n hµng    th¸ng nªu  i   t¹  ®iÓm       trªn®©y  2, 3, 4    lµ møc      tèi®a, Chñ tÞch  ban  Uû  nh©n d©n huyÖn, quËn, thÞ        x∙sau      khitrao ®æi    Tµi chÝnh    víiSë    ­ VËt    gi¸quy  ®Þnh  møc   thÓ  cô  cho    phï hîp    Æc   víi® ®iÓm   t×nh  h×nh      c¸cx∙cña  ®Þa  ph¬ng. 3­ ChÕ     ®é c«ng    t¸cphÝ    lµ chÕ       dông  ®é míi ¸p  cho c¸n  x∙,phêng, bé      thÞ trÊn;trong    qu¸ tr×nh thùc hiÖn  g×  cã  víng  ¾c     m ®Ò nghÞ  ®Þa  ph¬ng,  ®¬n  ph¶n    Bé    vÞ  ¸nh vÒ  TµichÝnh  híng dÉn    thùc hiÖn.  
Đồng bộ tài khoản