intTypePromotion=1

Thông tư 81/2000/TT-BTC của Bộ Tài chính

Chia sẻ: Tu Uyen | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:3

0
89
lượt xem
4
download

Thông tư 81/2000/TT-BTC của Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 81/2000/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn xử lý thuế giá trị gia tăng đối với các nhà máy đường

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 81/2000/TT-BTC của Bộ Tài chính

  1. v¨n phßng quèc héi c¬ së d÷ liÖu luËt viÖt nam LAWDATA Th«ng t cña Bé Tµi chÝnh Sè 81/2000/TT- BTC ngµy 02 th¸ng 8 n¨m 2000 vÒ viÖc Híng dÉn xö lý thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng ®èi víi c¸c nhµ m¸y ®êng C¨n cø vµo QuyÕt ®Þnh sè 65/2000/Q§-TTg ngµy 7/6/2000 cña Thñ t- íng ChÝnh phñ vÒ gi¶m thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng (GTGT) ph¶i nép ®èi víi c¸c doanh nghiÖp s¶n xuÊt ®êng. Bé Tµi chÝnh híng dÉn thùc hiÖn nh sau: I. §èi tîng ®îc xÐt gi¶m thuÕ GTGT: 1. C¸c doanh nghiÖp s¶n xuÊt mÝa ®êng nép thuÕ GTGT theo ph¬ng ph¸p khÊu trõ thuÕ gÆp khã kh¨n trong s¶n xuÊt kinh doanh dÉn ®Õn bÞ lç th× ®îc xÐt gi¶m thuÕ GTGT ph¶i nép ®èi víi s¶n phÈm ®êng vµ c¸c lo¹i phô phÈm, phÕ liÖu thu håi trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt ®êng (mËt rØ, b· mÝa, b· bïn) gäi chung lµ phÕ liÖu thu håi. 2. Trêng hîp doanh nghiÖp võa s¶n xuÊt ®êng võa s¶n xuÊt mét sè s¶n phÈm phô kh¸c th× ph¶i h¹ch to¸n riªng kÕt qu¶ kinh doanh cña tõng lo¹i. Trêng hîp doanh nghiÖp s¶n xuÊt ®êng cã s¶n xuÊt mét sè s¶n phÈm phô kh¸c tõ phÕ liÖu thu håi (ph©n vi sinh, v¸n Ðp...) mµ kh«ng h¹ch to¸n riªng ®îc kÕt qu¶ kinh doanh cña tõng lo¹i s¶n phÈm hµng ho¸ th× møc gi¶m thuÕ GTGT ®èi víi s¶n phÈm ®êng vµ c¸c phÕ liÖu thu håi t¬ng øng víi sè lç ph¸t sinh trong n¨m cña doanh nghiÖp nhng kh«ng vît qu¸ sè thuÕ GTGT ph¶i nép cña c¸c lo¹i s¶n phÈm ®ã. II. Møc gi¶m thuÕ GTGT: 1. N¨m 1999, gi¶m sè thuÕ GTGT ph¶i nép t¬ng øng víi sè lç nhng tèi ®a kh«ng vît qu¸ sè thuÕ GTGT ph¶i nép trong n¨m. Sè thuÕ Sè thuÕ GTGT ®Çu Sè thuÕ GTGT ®Çu GTGT ra cña s¶n phÈm ®- vµo ®îc khÊu trõ cña = - ph¶i nép êng vµ c¸c phÕ liÖu s¶n phÈm ®êng vµ c¸c thu håi b¸n ra lo¹i phÕ liÖu thu håi 2. N¨m 2000, ®îc t¹m gi¶m 50% sè thuÕ GTGT ph¶i nép hµng th¸ng ®èi víi s¶n phÈm ®êng vµ c¸c phÕ liÖu thu håi b¸n ra. Khi quyÕt to¸n n¨m, nÕu sè thuÕ GTGT ph¶i nép ®· t¹m gi¶m hµng th¸ng lín h¬n sè thùc lç ph¸t sinh th× chØ ®îc gi¶m sè thuÕ GTGT ph¶i nép b»ng víi sè lç, doanh nghiÖp ph¶i nép sè chªnh lÖch (sè thuÕ GTGT ph¶i nép ®· t¹m gi¶m - sè lç thùc tÕ) vµo ng©n s¸ch nhµ níc trong thêi h¹n 10 ngµy kÓ tõ ngµy lËp xong b¸o c¸o tµi chÝnh n¨m theo quy ®Þnh cña chÕ ®é hiÖn hµnh.
  2. 2 Trêng hîp nÕu ®· gi¶m 50% sè thuÕ GTGT ph¶i nép mµ doanh nghiÖp vÉn cßn lç th× ®îc gi¶m tiÕp sè thuÕ GTGT ph¶i nép b»ng víi sè thùc lç, nh- ng møc gi¶m tèi ®a kh«ng vît qu¸ sè thuÕ GTGT ph¶i nép trong n¨m. III. Hå s¬ xÐt gi¶m thuÕ GTGT: Doanh nghiÖp s¶n xuÊt mÝa ®êng bÞ lç lËp hå s¬ xÐt gi¶m thuÕ bao gåm: C«ng v¨n ®Ò nghÞ gi¶m thuÕ cña doanh nghiÖp cã gi¶i tr×nh gi¸ thµnh, gi¸ b¸n kh«ng cã thuÕ GTGT vµ thuÕ GTGT cña tõng s¶n phÈm, hµng ho¸. B¸o c¸o tµi chÝnh cña n¨m xin gi¶m thuÕ. B¸o c¸o quyÕt to¸n thuÕ ghi râ sè thuÕ GTGT ph¶i nép, sè thuÕ GTGT t¹m gi¶m, sè thuÕ GTGT cßn ph¶i nép. B¶n nhËn xÐt ®¸nh gi¸ sau kiÓm tra b¸o c¸o quyÕt to¸n thuÕ. IV. Tr×nh tù vµ thÈm quyÒn xÐt gi¶m thuÕ GTGT: 1. Tr×nh tù xÐt gi¶m thuÕ GTGT: Hå s¬ gi¶m thuÕ cña doanh nghiÖp ®îc göi tíi c¬ quan thuÕ trùc tiÕp qu¶n lý thu thuÕ. C¬ quan thuÕ tiÕp nhËn hå s¬ cã tr¸ch nhiÖm kiÓm tra hå s¬, x¸c minh tÝnh chÝnh x¸c cña sè liÖu; x¸c ®Þnh kÕt qu¶ cña s¶n xuÊt vµ tiªu thô s¶n phÈm ®êng, c¸c phÕ liÖu thu håi b¸n ra. Trong thêi h¹n 15 ngµy kÓ tõ ngµy nhËn ®ñ hå s¬, c¬ quan thuÕ xem xÐt vµ ra quyÕt ®Þnh gi¶m thuÕ theo thÈm quyÒn. Trêng hîp kh«ng thuéc thÈm quyÒn quyÕt ®Þnh gi¶m thuÕ th× ph¶i cã tê tr×nh kiÕn nghÞ c¬ quan thuÕ cÊp trªn xem xÐt quyÕt ®Þnh. 2. ThÈm quyÒn xö lý gi¶m thuÕ: Trong n¨m 2000, viÖc t¹m gi¶m 50% thuÕ GTGT ph¶i nép hµng th¸ng ®èi víi s¶n phÈm ®êng vµ c¸c phÕ liÖu thu håi b¸n ra do Gi¸m ®èc doanh nghiÖp tù kª khai thuÕ hµng th¸ng víi c¬ quan thuÕ vµ chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ tÝnh chÝnh x¸c cña sè liÖu kª khai tríc ph¸p luËt. Sau khi kÕt thóc n¨m tµi chÝnh, c¨n cø vµo quyÕt to¸n thuÕ ®îc duyÖt, thÈm quyÒn xö lý gi¶m thuÕ nh sau: - Møc gi¶m thuÕ GTGT díi 1 tû ®ång do Côc trëng Côc thuÕ quyÕt ®Þnh. Côc thuÕ cã tr¸ch nhiÖm th«ng b¸o cho ®¬n vÞ ®ång thêi göi mét b¶n vÒ Tæng côc thuÕ thay b¸o c¸o. - Møc gi¶m thuÕ GTGT tõ 1 tû ®ång trë lªn do Tæng côc trëng Tæng côc thuÕ quyÕt ®Þnh. - Xö lý tån t¹i:
  3. 3 a. C¸c lo¹i phÕ liÖu (mËt rØ, b· mÝa, b· bïn) thu håi b¸n ra ¸p dông thuÕ suÊt thuÕ GTGT lµ 5% theo quy ®Þnh t¹i §iÓm 2h - Th«ng t sè 49/2000/TT- BTC ngµy 31/5/2000 cña Bé Tµi chÝnh. Trêng hîp c¸c lo¹i phÕ liÖu thu håi ®¬n vÞ b¸n ra, ®· xuÊt ho¸ ®¬n GTGT cã c¸c møc thuÕ suÊt kh¸c víi quy ®Þnh nµy th× ®¬n vÞ kª khai nép thuÕ theo thùc tÕ ghi trªn ho¸ ®¬n b¸n hµng. b. Trêng hîp trong n¨m 1999, doanh nghiÖp s¶n xuÊt mÝa ®êng bÞ lç, thuÕ GTGT ®èi víi s¶n phÈm ®êng vµ c¸c phÕ liÖu thu håi ®· nép ng©n s¸ch nhµ níc cao h¬n møc ph¶i nép quy ®Þnh t¹i QuyÕt ®Þnh sè 65/2000/Q§-TTg ngµy 7/6/2000 cña Thñ tíng ChÝnh phñ vµ Th«ng t nµy th× Côc trëng Côc thuÕ ra quyÕt ®Þnh hoµn l¹i thuÕ GTGT ®· nép thõa cho doanh nghiÖp. Tr- êng hîp nép thiÕu, doanh nghiÖp ph¶i nép ngay sè thuÕ cßn l¹i vµo Ng©n s¸ch nhµ níc. c. Trong 6 th¸ng ®Çu n¨m 2000, c¸c doanh nghiÖp s¶n xuÊt mÝa ®êng cha thùc hiÖn t¹m gi¶m 50% thuÕ GTGT ph¶i nép hµng th¸ng th× ®îc t¹m gi¶m 50% thuÕ GTGT ph¶i nép trong 6 th¸ng ®Çu n¨m 2000. Trêng hîp sè thuÕ GTGT doanh nghiÖp ®· nép lín h¬n sè thuÕ ph¶i nép (sau khi ®îc t¹m gi¶m 50%) th× ®îc trõ vµo sè thuÕ GTGT ph¶i nép cña 3 th¸ng tiÕp theo. Sau 3 th¸ng nÕu cha bï trõ hÕt sè thuÕ GTGT ®· nép th× Côc trëng Côc thuÕ ra quyÕt ®Þnh hoµn thuÕ GTGT cho doanh nghiÖp. Trêng hîp nép cha ®ñ, doanh nghiÖp ph¶i nép ngay sè thuÕ cßn thiÕu vµo ng©n s¸ch nhµ níc. 4. Tæng hîp b¸o c¸o: - Hµng quý Côc thuÕ tØnh, thµnh phè cã xö lý thuÕ GTGT cho c¸c doanh nghiÖp s¶n xuÊt mÝa ®êng tæng hîp b¸o c¸o vÒ Tæng côc thuÕ vµo ngµy cuèi cïng cña quý b¸o c¸o. - Tæng côc thuÕ cã tr¸ch nhiÖm tæng hîp sè liÖu gi¶m thuÕ GTGT ®èi víi c¸c doanh nghiÖp s¶n xuÊt mÝa ®êng ®Ó b¸o c¸o Bé trëng Bé Tµi chÝnh. V. Tæ chøc thùc hiÖn: Th«ng t nµy cã hiÖu lùc thi hµnh tõ ngµy ký. Trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn, nÕu cã víng m¾c, ®Ò nghÞ c¸c ®¬n vÞ ph¶n ¸nh kÞp thêi vÒ Bé Tµi chÝnh (Tæng côc thuÕ) ®Ó nghiªn cøu xö lý.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2