intTypePromotion=3

Thông tư 84/2008 hướng dẫn thuế thu nhập cá nhân mới nhất năm 2008

Chia sẻ: Nhungmon Nhungmon | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:77

1
1.374
lượt xem
1.029
download

Thông tư 84/2008 hướng dẫn thuế thu nhập cá nhân mới nhất năm 2008

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 84/2008 hướng dẫn thuế thu nhập cá nhân mới nhất năm 2008. Hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân và hướng dẫn thi hành Nghị định số 100/2008/NĐ-CP ngày 8/9/2008 của Chính Phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 84/2008 hướng dẫn thuế thu nhập cá nhân mới nhất năm 2008

 1. Cung c p b i kiemtoan.com.vn B TÀI CHÍNH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ð c l p - T do - H nh phúc S : 84/2008/TT-BTC Hà n i, ngày 30 tháng 9 năm 2008 THÔNG TƯ Hư ng d n thi hành m t s ñi u c a Lu t Thu thu nh p cá nhân và hư ng d n thi hành Ngh ñ nh s 100/2008/Nð-CP ngày 08/9/2008 c a Chính ph quy ñ nh chi ti t m t s ñi u c a Lu t Thu thu nh p cá nhân Căn c Lu t Thu thu nh p cá nhân s 04/2007/QH 12 ngày 21 tháng 11 năm 2007; Căn c Lu t qu n lý thu s 78/2006/QH 11 ngày 29 tháng 11 năm 2006; Căn c Ngh ñ nh s 100/2008/Nð-CP ngày 08/9/2008 c a Chính ph quy ñ nh chi ti t m t s ñi u c a Lu t Thu thu nh p cá nhân; Căn c Ngh ñ nh s 77/2003/Nð-CP ngày 1/7/2003 c a Chính ph quy ñ nh v ch c năng nhi m v , quy n h n, cơ c u t ch c B Tài chính; B Tài chính hư ng d n th c hi n m t s ñi u c a Lu t Thu thu nh p cá nhân và hư ng d n Ngh ñ nh s 100/2008/Nð-CP ngày 08/9/2008 c a Chính ph quy ñ nh chi ti t m t s ñi u c a Lu t Thu thu nh p cá nhân như sau: PH N A - QUY ð NH CHUNG I. ð i tư ng n p thu Theo quy ñ nh t i ði u 2 c a Lu t Thu thu nh p cá nhân, ði u 2 c a Ngh ñ nh s 100/2008/Nð-CP ngày 8/9/2008 c a Chính ph quy ñ nh chi ti t m t s ñi u c a Lu t Thu thu nh p cá nhân (sau ñây g i t t là Ngh ñ nh s 100/2008/Nð-CP), ñ i tư ng n p thu thu nh p cá nhân bao g m cá nhân cư trú và cá nhân không cư trú có thu nh p ch u thu theo quy ñ nh t i ði u 3 c a Lu t Thu thu nh p cá nhân và ði u 3 c a Ngh ñ nh s 100/2008/Nð-CP. Ph m vi xác ñ nh thu nh p ch u thu c a ñ i tư ng n p thu như sau: ð i v i cá nhân cư trú, thu nh p ch u thu là thu nh p phát sinh trong và ngoài lãnh th Vi t Nam, không phân bi t nơi tr và nh n thu nh p. ð i v i cá nhân không cư trú, thu nh p ch u thu là thu nh p phát sinh t i Vi t Nam, không phân bi t nơi tr và nh n thu nh p.
 2. Cung c p b i kiemtoan.com.vn 1. Cá nhân cư trú là ngư i ñáp ng m t trong các ñi u ki n sau ñây: 1.1. Có m t t i Vi t Nam t 183 ngày tr lên tính trong m t năm dương l ch ho c trong 12 tháng liên t c k t ngày ñ u tiên có m t t i Vi t Nam, trong ñó, ngày ñ n ñư c tính là m t ngày và ngày ñi cũng ñư c tính là m t ngày. Ngày ñ n và ngày ñi ñư c xác ñ nh căn c vào ch ng th c c a cơ quan qu n lý xu t nh p c nh trên h chi u (ho c gi y thông hành) c a cá nhân ñó khi ñ n và khi r i Vi t Nam. Trư ng h p nh p c nh và xu t c nh trong cùng m t ngày thì ñư c tính chung là m t ngày cư trú. Cá nhân có m t t i Vi t Nam theo hư ng d n t i ñi m này là s hi n di n c a cá nhân ñó trên lãnh th Vi t Nam. 1.2. Có nơi thư ng xuyên t i Vi t Nam theo m t trong hai trư ng h p sau: a) Có nơi ñăng ký thư ng trú theo quy ñ nh c a pháp lu t v cư trú: - ð i v i công dân Vi t Nam: nơi ñăng ký thư ng trú là nơi công dân sinh s ng thư ng xuyên, n ñ nh không có th i h n t i m t ch nh t ñ nh và ñã ñăng ký cư trú theo quy ñ nh c a Lu t cư trú. - ð i v i ngư i nư c ngoài: nơi thư ng xuyên c a ngư i nư c ngoài là nơi ñăng ký và ñư c ghi trong Th thư ng trú ho c Th t m trú do cơ quan có th m quy n thu c B Công an c p. b) Có nhà thuê ñ t i Vi t Nam theo quy ñ nh c a pháp lu t v nhà , v i th i h n c a h p ñ ng thuê t 90 ngày tr lên trong năm tính thu , c th như sau: - Cá nhân chưa ho c không có nơi ñư c ñăng ký thư ng trú, ho c không ñư c c p Th thư ng trú, Th t m trú theo hư ng d n nêu trên, nhưng có t ng s ngày thuê nhà theo h p ñ ng thuê t 90 ngày tr lên trong năm tính thu cũng thu c ñ i tư ng là cá nhân cư trú, k c trư ng h p thuê nhi u nơi. - Nhà thuê ñ bao g m c trư ng h p khách s n, nhà khách, nhà ngh , nhà tr , nơi làm vi c, tr s cơ quan,... không phân bi t cá nhân t thuê hay ngư i s d ng lao ñ ng thuê cho ngư i lao ñ ng. 2. Cá nhân không cư trú là ngư i không ñáp ng ñi u ki n nêu t i kho n 1 nêu trên. 3. ð i tư ng n p thu trong m t s trư ng h p c th ñư c xác ñ nh như sau: 3.1. ð i v i cá nhân có thu nh p t kinh doanh (sau ñây g i là cá nhân kinh doanh) a) Trư ng h p ch có m t ngư i ñ ng tên trong ñăng ký kinh doanh thì 2
 3. Cung c p b i kiemtoan.com.vn ñ i tư ng n p thu là cá nhân ñ ng tên trong ñăng ký kinh doanh. b) Trư ng h p nhi u ngư i cùng ñ ng tên trong ñăng ký kinh doanh (nhóm cá nhân kinh doanh), cùng tham gia kinh doanh thì ñ i tư ng n p thu ñư c xác ñ nh là t ng thành viên có tên ghi trong ñăng ký kinh doanh. c) Trư ng h p trong m t h gia ñình có nhi u ngư i cùng tham gia kinh doanh nhưng ch có m t ngư i ñ ng tên trong ñăng ký kinh doanh thì ñ i tư ng n p thu ñư c xác ñ nh là ngư i ñ ng tên trong ñăng ký kinh doanh. d) Trư ng h p cá nhân, h gia ñình th c t có kinh doanh nhưng không có ñăng ký kinh doanh (ho c gi y phép hành ngh ) thì ñ i tư ng n p thu là cá nhân ñang th c hi n ho t ñ ng kinh doanh. ñ) ð i v i ho t ñ ng cho thuê nhà, cho thuê m t b ng không có ñăng ký kinh doanh, ñ i tư ng n p thu là ngư i ñ ng tên s h u nhà, quy n s d ng ñ t. Trư ng h p nhi u ngư i cùng ñ ng tên s h u nhà, quy n s d ng ñ t thì ñ i tư ng n p thu là t ng cá nhân ghi trong gi y ch ng nh n quy n s h u nhà, quy n s d ng ñ t. 3.2. ð i v i cá nhân có thu nh p ch u thu khác - Trư ng h p chuy n như ng b t ñ ng s n là ñ ng s h u, ñ i tư ng n p thu là t ng cá nhân ñ ng s h u. - Trư ng h p chuy n giao, chuy n quy n s d ng các ñ i tư ng ñư c b o h theo quy ñ nh c a Lu t S h u trí tu , Lu t Chuy n giao công ngh mà ñ i tư ng chuy n giao, chuy n quy n là ñ ng s h u, ñ ng tác gi c a nhi u cá nhân (nhi u tác gi ) thì ñ i tư ng n p thu là t ng cá nhân có quy n s h u, quy n tác gi và hư ng thu nh p t vi c chuy n giao, chuy n quy n nêu trên. - Trư ng h p cá nhân như ng quy n thương m i theo quy ñ nh c a Lu t Thương m i mà ñ i tư ng như ng quy n thương m i là nhi u cá nhân tham gia như ng quy n thì ñ i tư ng n p thu là t ng cá nhân ñư c hư ng thu nh p t như ng quy n thương m i. 4. ð i tư ng n p thu theo hư ng d n t i các kho n 1 và 2 m c I nêu trên bao g m: - Cá nhân có qu c t ch Vi t Nam k c cá nhân ñư c c ñi công tác, lao ñ ng, h c t p nư c ngoài có thu nh p ch u thu . - Cá nhân là ngư i không mang qu c t ch Vi t Nam nhưng có thu nh p ch u thu , bao g m: ngư i nư c ngoài làm vi c t i Vi t Nam; ngư i nư c ngoài không hi n di n t i Vi t Nam nhưng có thu nh p ch u thu phát sinh t i Vi t Nam. II. Các kho n thu nh p ch u thu 3
 4. Cung c p b i kiemtoan.com.vn Theo quy ñ nh t i ði u 3 c a Lu t Thu thu nh p cá nhân và ði u 3 c a Ngh ñ nh s 100/2008/Nð-CP, các kho n thu nh p ch u thu thu nh p cá nhân bao g m: 1. Thu nh p t kinh doanh Thu nh p t kinh doanh là thu nh p có ñư c t ho t ñ ng s n xu t, kinh doanh trong các lĩnh v c sau: 1.1. Thu nh p t s n xu t, kinh doanh hàng hoá, d ch v thu c t t c các lĩnh v c, ngành ngh kinh doanh theo quy ñ nh c a pháp lu t như: s n xu t, kinh doanh hàng hoá; xây d ng; v n t i; kinh doanh ăn u ng; kinh doanh d ch v , k c d ch v cho thuê nhà, cho thuê m t b ng. 1.2. Thu nh p t ho t ñ ng hành ngh ñ c l p c a cá nhân trong nh ng lĩnh v c, ngành ngh ñư c c p gi y phép ho c ch ng ch hành ngh theo quy ñ nh c a pháp lu t. 1.3. Thu nh p t ho t ñ ng s n xu t, kinh doanh nông nghi p, lâm nghi p, làm mu i, nuôi tr ng, ñánh b t thu s n không ñáp ng ñ ñi u ki n ñư c mi n thu quy ñ nh t i kho n 6 m c III ph n A Thông tư này. 2. Thu nh p t ti n lương, ti n công 2.1. Thu nh p t ti n lương, ti n công là các kho n thu nh p ngư i lao ñ ng nh n ñư c t ngư i s d ng lao ñ ng dư i các hình th c b ng ti n ho c không b ng ti n, bao g m: a) Ti n lương, ti n công và các kho n có tính ch t ti n lương, ti n công. b) Các kho n ph c p, tr c p k c sinh ho t phí mà ngư i lao ñ ng nh n ñư c, tr m t s kho n ph c p, tr c p theo quy ñ nh t i ñi m 2.2 dư i ñây. c) Ti n thù lao nh n ñư c dư i các hình th c như: ti n hoa h ng môi gi i, ti n tham gia các ñ tài nghiên c u khoa h c, k thu t; ti n tham gia các d án, ñ án; ti n nhu n bút do vi t sách, báo, d ch tài li u,...; ti n tham gia các ho t ñ ng gi ng d y; bi u di n văn hoá, ngh thu t, th d c, th thao,...; ti n thu ñư c t các d ch v qu ng cáo và t các d ch v khác. d) Ti n nh n ñư c do tham gia vào các h i, hi p h i ngh nghi p, hi p h i kinh doanh, h i ñ ng qu n tr doanh nghi p, ban ki m soát doanh nghi p, ban qu n lý d án, h i ñ ng qu n lý, h i ñ ng doanh nghi p và các t ch c khác. ñ) Các kho n l i ích khác b ng ti n ho c không b ng ti n mà ngư i lao ñ ng ñư c hư ng ngoài ti n lương, ti n công do ngư i s d ng lao ñ ng tr ho c tr h cho ngư i lao ñ ng, c th như sau: 4
 5. Cung c p b i kiemtoan.com.vn - Ti n nhà , ti n ñi n, nư c và các lo i d ch v khác kèm theo. Trư ng h p cá nhân t i tr s làm vi c thì thu nh p ch u thu căn c vào ti n thuê nhà, ho c chi phí kh u hao, ti n ñi n, nư c và các d ch v khác tính theo t l gi a di n tích cá nhân s d ng v i di n tích tr s làm vi c. - Ti n mua b o hi m ñ i v i các hình th c b o hi m mà pháp lu t không quy ñ nh trách nhi m b t bu c ngư i s d ng lao ñ ng ph i mua cho ngư i lao ñ ng. - Các kho n phí h i viên ph c v cho cá nhân như: th h i viên sân gôn, sân qu n v t, th sinh ho t các câu l c b văn hoá, ngh thu t, th d c, th thao. - Các d ch v khác ph c v cho cá nhân trong ho t ñ ng chăm sóc s c kho , vui chơi, th thao, gi i trí, th m m . - Các kho n l i ích khác mà ngư i s d ng lao ñ ng chi cho ngư i lao ñ ng phù h p v i các quy ñ nh c a pháp lu t như: chi trong các ngày ngh , l ; thuê các d ch v tư v n, thuê kê khai thu ; chi cho ngư i giúp vi c gia ñình như lái xe, ngư i n u ăn, ngư i làm các công vi c khác trong gia ñình theo h p ñ ng, tr các kho n khoán chi như: văn phòng ph m, ñi n tho i, công tác phí, trang ph c. e) Các kho n thư ng tháng, quý, năm, thư ng ñ t xu t, thư ng tháng lương th 13,... b ng ti n ho c không b ng ti n (k c thư ng b ng ch ng khoán), tr m t s kho n ti n thư ng quy ñ nh t i ñi m 2.3 dư i ñây. Trư ng h p ngư i lao ñ ng ñư c thư ng b ng c phi u thì giá tr thư ng ñư c xác ñ nh theo m c thư ng ghi trên s sách k toán c a ñơn v tr thư ng. Các kho n thu nh p nêu trên làm căn c xác ñ nh thu nh p ch u thu là thu nh p trư c khi kh u tr thu thu nh p cá nhân (thu nh p trư c thu ). Trư ng h p thu nh p th c nh n không bao g m thu thu nh p cá nhân (thu nh p sau thu ) thì ph i quy ñ i thành thu nh p trư c thu theo ph l c s 01/PL-TNCN ban hành kèm theo Thông tư này. 2.2. Các kho n ph c p, tr c p ñư c tr khi xác ñ nh thu nh p ch u thu t ti n lương, ti n công bao g m: a) Ph c p ñ i v i ngư i có công v i cách m ng theo quy ñ nh c a pháp lu t v ưu ñãi ñ i v i ngư i có công, bao g m: ph c p, tr c p cho thương binh, b nh binh, cho thân nhân li t s ; ph c p, tr c p cho cán b ho t ñ ng cách m ng; ph c p, tr c p cho các anh hùng l c lư ng vũ trang, anh hùng lao ñ ng, Bà m Vi t Nam anh hùng. b) Ph c p qu c phòng, an ninh theo quy ñ nh c a pháp lu t. c) Các kho n ph c p theo quy ñ nh c a B lu t Lao ñ ng, g m: - Ph c p ñ c h i, nguy hi m ñ i v i nh ng ngành, ngh ho c công vi c 5
 6. Cung c p b i kiemtoan.com.vn nơi làm vi c có y u t ñ c h i, nguy hi m. - Ph c p thu hút ñ i v i vùng kinh t m i, cơ s kinh t và ñ o xa ñ t li n có ñi u ki n sinh ho t ñ c bi t khó khăn. - Ph c p khu v c theo quy ñ nh c a pháp lu t ñ i v i ngư i làm vi c vùng xa xôi, h o lánh và khí h u x u. d) Các kho n tr c p theo quy ñ nh c a Lu t B o hi m xã h i và B lu t Lao ñ ng: - Tr c p khó khăn ñ t xu t, tr c p tai n n lao ñ ng, b nh ngh nghi p. - Tr c p m t l n khi sinh con, nh n con nuôi. - Tr c p do suy gi m kh năng lao ñ ng. - Tr c p hưu trí m t l n, ti n tu t hàng tháng. - Các kho n tr c p thôi vi c, tr c p m t vi c làm, tr c p th t nghi p. - Các kho n tr c p khác do B o hi m xã h i tr . ñ) Tr c p ñ gi i quy t t n n xã h i theo quy ñ nh c a pháp lu t. Các kho n ph c p, tr c p, m c ph c p, tr c p ñư c tr khi xác ñ nh thu nh p ch u thu ñ i v i thu nh p t ti n lương, ti n công nêu trên th c hi n theo các văn b n hư ng d n c a cơ quan nhà nư c có th m quy n và ñư c áp d ng th ng nh t v i t t c các ñ i tư ng, các thành ph n kinh t . Trư ng h p các văn b n hư ng d n v các kho n ph c p, tr c p, m c ph c p, tr c p áp d ng ñ i v i khu v c nhà nư c thì các thành ph n kinh t khác, các cơ s kinh doanh khác ñư c căn c vào danh m c và m c ph c p, tr c p hư ng d n ñ i v i khu v c nhà nư c ñ tính tr . Các trư ng h p chi cao hơn m c ph c p, tr c p theo quy ñ nh trên thì ph n chi vư t ph i tính vào thu nh p ch u thu . 2.3. Các kho n ti n thư ng ñư c tr khi tính thu nh p ch u thu t ti n lương, ti n công: a) Ti n thư ng kèm theo các danh hi u ñư c nhà nư c phong t ng bao g m c ti n thư ng kèm theo các danh hi u thi ñua, các hình th c khen thư ng theo quy ñ nh c a pháp lu t v thi ñua khen thư ng, c th : - Ti n thư ng kèm theo các danh hi u thi ñua g m: Chi n sĩ thi ñua toàn qu c; Chi n sĩ thi ñua c p B , ngành, ñoàn th Trung ương, t nh, thành ph tr c thu c Trung ương; Chi n sĩ thi ñua cơ s , Lao ñ ng tiên ti n, Chi n s tiên ti n; - Ti n thư ng kèm theo các hình th c khen thư ng g m: Huân chương, Huy chương các lo i. - Ti n thư ng kèm theo các danh hi u vinh d nhà nư c như danh hi u 6
 7. Cung c p b i kiemtoan.com.vn Bà m Vi t Nam anh hùng, danh hi u Anh hùng l c lư ng vũ trang nhân dân, danh hi u Anh hùng, danh hi u Nhà giáo, Th y thu c, Ngh s Nhân dân,... - Ti n thư ng kèm theo gi i thư ng H Chí Minh, gi i thư ng Nhà nư c. - Ti n thư ng kèm theo K ni m chương, Huy hi u. - Ti n thư ng kèm theo B ng khen, Gi y khen. Th m quy n ra quy t ñ nh khen thư ng, m c ti n thư ng kèm theo các danh hi u thi ñua, hình th c khen thư ng nêu trên ph i phù h p v i quy ñ nh c a Lu t Thi ñua khen thư ng. b) Ti n thư ng kèm theo các gi i thư ng qu c gia, gi i thư ng qu c t ñư c Nhà nư c Vi t Nam th a nh n. c) Ti n thư ng v c i ti n k thu t, sáng ch , phát minh ñư c cơ quan nhà nư c có th m quy n công nh n. d) Ti n thư ng v phát hi n, khai báo hành vi vi ph m pháp lu t v i cơ quan nhà nư c có th m quy n. 3. Thu nh p t ñ u tư v n Thu nh p t ñ u tư v n là kho n thu nh p nh n ñư c t ho t ñ ng cho cơ s s n xu t, kinh doanh vay, mua c ph n ho c góp v n s n xu t, kinh doanh dư i các hình th c: 3.1. Ti n lãi nh n ñư c t các ho t ñ ng cho các t ch c, doanh nghi p, h gia ñình, nhóm cá nhân kinh doanh, cá nhân vay theo h p ñ ng vay (tr lãi ti n g i nh n ñư c t ngân hàng, t ch c tín d ng). 3.2. L i t c, c t c nh n ñư c t vi c góp v n c ph n. 3.3. L i t c nh n ñư c do tham gia góp v n vào công ty trách nhi m h u h n, công ty h p danh, h p tác xã, liên doanh, h p ñ ng h p tác kinh doanh và các hình th c kinh doanh khác theo quy ñ nh c a Lu t Doanh nghi p và Lu t H p tác xã . 3.4. Ph n tăng thêm c a giá tr v n góp nh n ñư c khi gi i th doanh nghi p, chuy n ñ i mô hình ho t ñ ng, sáp nh p, h p nh t doanh nghi p ho c khi rút v n (không bao g m v n g c ñư c nh n l i). 3.5. Thu nh p nh n ñư c t các kho n lãi trái phi u, tín phi u và các gi y t có giá khác do các t ch c trong nư c phát hành (k c các t ch c nư c ngoài ñư c phép thành l p và ho t ñ ng t i Vi t Nam), tr thu nh p t lãi trái phi u do Chính ph Vi t Nam phát hành. 3.6. Các kho n thu nh p nh n ñư c t ñ u tư v n dư i các hình th c khác k c trư ng h p góp v n ñ u tư b ng hi n v t, b ng danh ti ng, b ng quy n s 7
 8. Cung c p b i kiemtoan.com.vn d ng ñ t, b ng phát minh, sáng ch ,... 3.7. Thu nh p t c phi u tr thay c t c là giá tr c a c t c ñư c xác ñ nh trên s sách k toán và do ñ i h i c ñông thông qua. 4. Thu nh p t chuy n như ng v n Thu nh p t chuy n như ng v n là kho n ti n lãi nh n ñư c t vi c chuy n như ng v n c a cá nhân trong các trư ng h p sau: 4.1. Thu nh p t chuy n như ng ph n v n góp trong các công ty trách nhi m h u h n, công ty h p danh, công ty c ph n, các h p ñ ng h p tác kinh doanh, h p tác xã, t ch c kinh t , t ch c khác. 4.2. Thu nh p t chuy n như ng ch ng khoán bao g m thu nh p t vi c chuy n như ng c phi u, trái phi u, ch ng ch qu và các lo i ch ng khoán khác theo quy ñ nh c a Lu t Ch ng khoán. 4.3. Thu nh p t chuy n như ng v n dư i các hình th c khác 5. Thu nh p t chuy n như ng b t ñ ng s n Thu nh p t chuy n như ng b t ñ ng s n là kho n thu nh p nh n ñư c t vi c chuy n như ng b t ñ ng s n, bao g m: 5.1. Thu nh p t chuy n như ng quy n s d ng ñ t. 5.2. Thu nh p t chuy n như ng quy n s d ng ñ t và tài s n g n li n v i ñ t. Tài s n g n li n v i ñ t, bao g m: - Nhà ; - K t c u h t ng và các công trình xây d ng g n li n v i ñ t; - Các tài s n khác g n li n v i ñ t bao g m các tài s n là s n ph m nông nghi p, lâm nghi p, ngư nghi p (cây tr ng, v t nuôi,...). 5.3. Thu nh p t chuy n như ng quy n s h u ho c s d ng nhà . 5.4. Thu nh p t chuy n quy n thuê ñ t, thuê m t nư c. 5.5. Các kho n thu nh p khác nh n ñư c t chuy n như ng b t ñ ng s n. 6. Thu nh p t trúng thư ng Thu nh p t trúng thư ng là các kho n ti n ho c hi n v t mà cá nhân nh n ñư c dư i các hình th c sau ñây: 6.1. Trúng thư ng x s do các công ty x s phát hành th c hi n. 6.2. Trúng thư ng trong các hình th c khuy n m i khi tham gia mua bán hàng hoá, d ch v . 6.3. Trúng thư ng trong các hình th c cá cư c, ñ t cư c ñư c pháp lu t 8
 9. Cung c p b i kiemtoan.com.vn cho phép. 6.4. Trúng thư ng trong các casino ñư c pháp lu t cho phép ho t ñ ng. 6.5. Trúng thư ng trong các trò chơi, cu c thi có thư ng và các hình th c trúng thư ng khác do các t ch c kinh t , cơ quan hành chính, s nghi p, các ñoàn th và các t ch c, cá nhân khác t ch c. 7. Thu nh p t b n quy n Thu nh p t b n quy n là thu nh p nh n ñư c khi chuy n như ng, chuy n giao quy n s d ng các ñ i tư ng c a quy n s h u trí tu theo quy ñ nh c a Lu t S h u trí tu ; thu nh p t chuy n giao công ngh theo quy ñ nh c a Lu t Chuy n giao công ngh , c th : 7.1. ð i tư ng c a quy n s h u trí tu th c hi n theo quy ñ nh t i ði u 3 c a Lu t S h u trí tu và các văn b n hư ng d n liên quan, bao g m: a) ð i tư ng quy n tác gi bao g m các tác ph m văn h c, tác ph m ngh thu t, khoa h c; ñ i tư ng quy n liên quan ñ n quy n tác gi bao g m: ghi hình, ghi âm chương trình phát sóng, tín hi u v tinh mang chương trình ñư c mã hoá. b) ð i tư ng quy n s h u công nghi p bao g m sáng ch , ki u dáng công nghi p, thi t k b trí m ch tích h p bán d n, bí m t kinh doanh, nhãn hi u, tên thương m i và ch d n ñ a lý. c) ð i tư ng quy n ñ i v i gi ng cây tr ng là gi ng cây tr ng và v t li u nhân gi ng. 7.2. ð i tư ng c a chuy n giao công ngh th c hi n theo quy ñ nh t i ði u 7 c a Lu t Chuy n giao công ngh , bao g m: - Chuy n giao các bí quy t k thu t. - Chuy n giao ki n th c k thu t v công ngh dư i d ng phương án công ngh , quy trình công ngh , gi i pháp k thu t, công th c, thông s k thu t, b n v , sơ ñ k thu t, chương trình máy tính, thông tin d li u. - Chuy n giao gi i pháp h p lý hoá s n xu t, ñ i m i công ngh . Thu nh p t chuy n giao, chuy n quy n các ñ i tư ng c a quy n s h u trí tu và chuy n giao công ngh nêu trên bao g m c vi c chuy n như ng l i. 8. Thu nh p t như ng quy n thương m i Như ng quy n thương m i là ho t ñ ng thương m i, theo ñó bên như ng quy n cho phép và yêu c u bên nh n quy n t mình ti n hành vi c mua bán hàng hóa, cung ng d ch v theo các ñi u ki n c a bên như ng quy n. Thu nh p t như ng quy n thương m i là các kho n thu nh p mà cá nhân 9
 10. Cung c p b i kiemtoan.com.vn nh n ñư c t các h p ñ ng như ng quy n thương m i nêu trên, bao g m c vi c như ng l i quy n thương m i theo quy ñ nh c a pháp lu t v như ng quy n thương m i. 9. Thu nh p t nh n th a k Thu nh p t nh n th a k là kho n thu nh p mà cá nhân nh n ñư c theo di chúc ho c theo quy ñ nh c a pháp lu t v tài s n th a k ñ i v i các lo i tài s n sau ñây: 9.1. ð i v i nh n th a k là ch ng khoán bao g m: c phi u, trái phi u, tín phi u, ch ng ch qu và các lo i ch ng khoán khác theo quy ñ nh c a Lu t Ch ng khoán. 9.2. ð i v i nh n th a k là ph n v n trong các t ch c kinh t , cơ s kinh doanh bao g m: v n góp trong công ty trách nhi m h u h n, công ty c ph n, h p tác xã, công ty h p danh, h p ñ ng h p tác kinh doanh; v n trong doanh nghi p tư nhân, cơ s kinh doanh c a cá nhân, v n trong các hi p h i, qu ñư c phép thành l p theo quy ñ nh c a pháp lu t ho c toàn b cơ s kinh doanh n u là doanh nghi p tư nhân, cơ s kinh doanh c a cá nhân. 9.3. ð i v i nh n th a k là b t ñ ng s n bao g m: quy n s d ng ñ t, quy n s d ng ñ t có tài s n g n li n v i ñ t, quy n s h u nhà, căn h chung cư, quy n thuê ñ t, m t nư c... 9.4. ð i v i nh n th a k là các tài s n khác ph i ñăng ký quy n s h u ho c quy n s d ng v i cơ quan qu n lý nhà nư c như: ô tô, xe g n máy (xe mô tô), tàu, thuy n, máy bay... 10. Thu nh p t nh n quà t ng Thu nh p t nh n quà t ng là kho n thu nh p c a cá nhân nh n ñư c t các t ch c, cá nhân trong và ngoài nư c ñ i v i các lo i tài s n sau ñây: 10.1. ð i v i nh n quà t ng là ch ng khoán bao g m: c phi u, trái phi u, tín phi u, ch ng ch qu và các lo i ch ng khoán khác theo qui ñ nh c a Lu t Ch ng khoán. 10.2. ð i v i nh n quà t ng là ph n v n trong các t ch c kinh t , cơ s kinh doanh bao g m: v n trong công ty trách nhi m h u h n, công ty c ph n, h p tác xã, công ty h p danh, h p ñ ng h p tác kinh doanh, v n trong doanh nghi p tư nhân, cơ s kinh doanh c a cá nhân, v n trong các hi p h i, qu ñư c phép thành l p theo quy ñ nh c a pháp lu t ho c toàn b cơ s kinh doanh n u là doanh nghi p tư nhân, cơ s kinh doanh c a cá nhân. 10.3. ð i v i nh n quà t ng là b t ñ ng s n bao g m: quy n s d ng ñ t, quy n s d ng ñ t có tài s n g n li n v i ñ t, quy n s h u nhà, căn h chung cư, quy n thuê ñ t, m t nư c,... 10
 11. Cung c p b i kiemtoan.com.vn 10.4. ð i v i nh n quà t ng là các tài s n khác ph i ñăng ký quy n s h u ho c quy n s d ng v i cơ quan qu n lý nhà nư c có th m quy n như: ô tô, xe g n máy (xe mô tô), tàu, thuy n, máy bay,... III. Các kho n thu nh p ñư c mi n thu Căn c quy ñ nh t i ði u 4 c a Lu t Thu thu nh p cá nhân, ði u 4 c a Ngh ñ nh s 100/2008/Nð-CP, các kho n thu nh p ñư c mi n thu và h sơ làm căn c xác ñ nh thu nh p ñư c mi n thu như sau: 1. Thu nh p t chuy n như ng b t ñ ng s n gi a v v i ch ng, gi a cha ñ , m ñ v i con ñ , cha nuôi, m nuôi v i con nuôi; gi a m ch ng, cha ch ng v i con dâu; gi a b v , m v v i con r ; gi a ông n i, bà n i v i cháu n i; gi a ông bà ngo i v i cháu ngo i; gi a anh ch em ru t v i nhau. H sơ mi n thu ñ i v i t ng trư ng h p c th như sau: 1.1. ð i v i b t ñ ng s n chuy n như ng gi a v v i ch ng c n m t trong các gi y t sau: B n sao s h kh u ho c b n sao gi y ch ng nh n k t hôn ho c quy t ñ nh c a toà án x ly hôn, tái hôn (ñ i v i trư ng h p chia nhà do ly hôn, h p nh t quy n s h u do tái hôn). 1.2. ð i v i b t ñ ng s n chuy n như ng gi a cha ñ , m ñ v i con ñ c n có m t trong hai gi y t sau: b n sao s h kh u (n u cùng s h kh u) ho c b n sao gi y khai sinh. Trư ng h p con ngoài giá thú thì ph i có b n sao quy t ñ nh công nh n vi c nh n cha, m , con c a cơ quan có th m quy n. 1.3. ð i v i b t ñ ng s n chuy n như ng gi a cha nuôi, m nuôi v i con nuôi c n có m t trong hai gi y t sau: b n sao s h kh u (n u cùng s h kh u) ho c b n sao quy t ñ nh công nh n vi c nuôi con nuôi c a cơ quan có th m quy n. 1.4. ð i v i b t ñ ng s n chuy n như ng gi a ông n i, bà n i v i cháu n i c n có gi y t sau: B n sao Gi y khai sinh c a cháu n i và b n sao Gi y khai sinh c a b cháu n i; ho c b n sao s h kh u có th hi n m i quan h gi a ông n i, bà n i v i cháu n i. 1.5. ð i v i b t ñ ng s n chuy n như ng gi a ông ngo i, bà ngo i v i cháu ngo i c n có gi y t sau: B n sao Gi y khai sinh c a cháu ngo i và b n sao Gi y khai sinh c a m cháu ngo i; ho c b n sao s h kh u có th hi n m i quan h gi a ông ngo i, bà ngo i v i cháu ngo i. 1.6. ð i v i b t ñ ng s n chuy n như ng gi a anh, ch , em ru t v i nhau c n có gi y t sau: b n sao s h kh u ho c b n sao Gi y khai sinh c a ngư i chuy n như ng và c a ngư i nh n chuy n như ng th hi n m i quan h có chung cha m ho c cùng cha khác m ho c cùng m khác cha ho c các gi y t 11
 12. Cung c p b i kiemtoan.com.vn khác ch ng minh có quan h huy t th ng. 1.7. ð i v i b t ñ ng s n chuy n như ng gi a cha ch ng, m ch ng v i con dâu; cha v , m v v i con r c n có gi y t sau: B n sao s h kh u ghi rõ m i quan h gi a cha ch ng, m ch ng v i con dâu; gi a cha v , m v v i con r ; ho c b n sao Gi y ch ng nh n k t hôn và Gi y khai sinh c a ch ng ho c v làm căn c xác ñ nh m i quan h gi a ngư i chuy n như ng là cha ch ng, m ch ng v i con dâu ho c cha v , m v v i con r . Trư ng h p chuy n như ng b t ñ ng s n thu c ñ i tư ng ñư c mi n thu nêu trên nhưng ngư i chuy n như ng không có Gi y khai sinh ho c s h kh u thì ph i có xác nh n c a U ban nhân dân c p xã v m i quan h gi a ngư i chuy n như ng và ngư i nh n chuy n như ng làm căn c ñ xác ñ nh thu nh p ñư c mi n thu . 2. Thu nh p t chuy n như ng nhà , quy n s d ng ñ t và tài s n g n li n v i ñ t c a cá nhân trong trư ng h p ngư i chuy n như ng ch có duy nh t m t nhà , quy n s d ng ñ t t i Vi t Nam. 2.1. Cá nhân có nhà , quy n s d ng ñ t duy nh t theo quy ñ nh này là cá nhân chuy n như ng ch có quy n s h u m t căn nhà duy nh t ho c ch có quy n s d ng m t th a ñ t duy nh t Vi t Nam, k c trư ng h p trên th a ñ t ñó ñã ho c chưa ñư c xây d ng nhà. 2.2. Trư ng h p chuy n như ng nhà có chung quy n s h u, ñ t có chung quy n s d ng thì ch cá nhân chưa có quy n s h u nhà , quy n s d ng ñ t nơi khác m i ñư c mi n thu . Cá nhân có chung quy n s h u nhà , quy n s d ng ñ t còn có quy n s h u nhà , quy n s d ng ñ t khác không ñư c mi n thu . 2.3. Trư ng h p v ch ng cùng ñ ng tên trong gi y ch ng nh n quy n s h u nhà , quy n s d ng ñ t và cũng là duy nh t c a chung v ch ng nhưng v ho c ch ng còn có nhà , ñ t riêng khác thì khi chuy n như ng nhà , ñ t c a chung v ch ng ch v ho c ch ng chưa có nhà , ñ t riêng khác m i ñư c mi n thu ; ch ng ho c v có nhà , ñ t riêng khác không ñ c mi n. 2.4. Trư ng h p cá nhân có quy n ho c chung quy n s h u nhà, quy n s d ng ñ t duy nh t nhưng chuy n như ng m t ph n thì không ñư c mi n thu cho ph n chuy n như ng ñó. 2.5. Căn c xác ñ nh thu nh p t chuy n như ng nhà , ñ t duy nh t ñư c mi n thu do ngư i chuy n như ng b t ñ ng s n t khai và ch u trách nhi m v tính trung th c trong b n khai. N u phát hi n không ñúng s b x lý truy thu thu và ph t v hành vi gian l n thu theo quy ñ nh c a Lu t Qu n lý thu . 3. Thu nh p t giá tr quy n s d ng ñ t c a cá nhân ñư c nhà nư c giao 12
 13. Cung c p b i kiemtoan.com.vn ñ t không ph i tr ti n ho c ñư c gi m ti n s d ng ñ t theo quy ñ nh c a pháp lu t: 3.1. Cá nhân ñư c mi n, gi m ti n s d ng ñ t khi giao ñ t, khi chuy n như ng di n tích ñ t ñư c mi n, gi m ti n s d ng ñ t thì giá v n c a ñ t chuy n như ng ñư c xác ñ nh theo giá do U ban nhân dân c p t nh quy ñ nh t i th i ñi m giao ñ t. 3.2. H sơ mi n thu g m: b n sao quy t ñ nh giao ñ t c a cơ quan có th m quy n ghi rõ m c mi n, gi m ti n s d ng ñ t. 4. Thu nh p t nh n th a k , quà t ng là b t ñ ng s n gi a v v i ch ng; gi a cha ñ , m ñ v i con ñ , gi a cha nuôi, m nuôi v i con nuôi; gi a cha ch ng, m ch ng v i con dâu; gi a cha v , m v v i con r ; gi a ông n i, bà n i v i cháu n i, gi a ông ngo i, bà ngo i v i cháu ngo i; gi a anh ch em ru t v i nhau. H sơ mi n thu ñ i v i các trư ng h p này ñư c áp d ng tương t như h sơ mi n thu ñ i v i trư ng h p chuy n như ng b t ñ ng s n nêu t i kho n 1 m c III ph n A Thông tư này. 5. Thu nh p t chuy n ñ i ñ t nông nghi p c a h gia ñình, cá nhân ñư c Nhà nư c giao ñ s n xu t. 5.1. H gia ñình, cá nhân tr c ti p s n xu t nông nghi p chuy n ñ i ñ t nông nghi p ñ h p lý hoá s n xu t nông nghi p thì thu nh p t chuy n ñ i ñ t nông nghi p ñư c mi n thu . 5.2. H sơ mi n thu g m: Văn b n tho thu n vi c chuy n ñ i ñ t gi a các bên ñư c cơ quan có th m quy n xác nh n. B n sao các gi y t ñ i v i các trư ng h p chuy n như ng b t ñ ng s n t i các kho n 1, 2 , 3, 4, 5 m c III nêu trên ph i có công ch ng ho c ch ng th c c a y ban nhân dân c p xã. Trư ng h p không có công ch ng ho c ch ng th c c a y ban nhân dân c p xã thì ngư i chuy n như ng ph i xu t trình b n chính ñ cơ quan thu ki m tra ñ i chi u. Ngư i chuy n như ng b t ñ ng s n th c hi n th t c mi n thu ñ i v i các trư ng h p chuy n như ng b t ñ ng s n t i các kho n 1, 2, 3, 4, 5 m c III nêu trên theo qui ñ nh t i ñi m 2.5 kho n 2 m c II ph n D Thông tư này. 6. Thu nh p c a h gia ñình, cá nhân tr c ti p tham gia vào ho t ñ ng s n xu t nông nghi p, lâm nghi p, làm mu i, nuôi tr ng, ñánh b t thu s n chưa qua ch bi n thành các s n ph m khác ho c ch qua sơ ch thông thư ng. H gia ñình, cá nhân tr c ti p tham gia vào ho t ñ ng s n xu t nông nghi p, lâm nghi p, làm mu i, nuôi tr ng, ñánh b t thu s n chưa qua ch bi n thành các s n ph m khác ho c ch qua sơ ch thông thư ng có thu nh p ñư c 13
 14. Cung c p b i kiemtoan.com.vn mi n thu ph i tho mãn các ñi u ki n sau: 6.1. Có quy n s d ng ñ t, quy n thuê ñ t, quy n s d ng m t nư c, quy n thuê m t nư c h p pháp ñ s n xu t và tr c ti p tham gia lao ñ ng s n xu t nông nghi p, lâm nghi p, làm mu i, nuôi tr ng thu s n. Trư ng h p ñi thuê l i ñ t, m t nư c c a t ch c, cá nhân khác thì ph i có văn b n thuê ñ t, m t nư c theo quy ñ nh c a pháp lu t. ð i v i ho t ñ ng ñánh b t thu s n ph i có gi y ch ng nh n quy n s h u ho c h p ñ ng thuê tàu, thuy n s d ng vào m c ñích ñánh b t và tr c ti p tham gia ho t ñ ng ñánh b t thu s n. 6.2. Th c t cư trú t i ñ a phương nơi di n ra ho t ñ ng s n xu t nông nghi p, lâm nghi p, làm mu i, nuôi tr ng, ñánh b t thu s n. ð a phương nơi di n ra ho t ñ ng s n xu t nông nghi p, lâm nghi p, làm mu i, nuôi tr ng thu s n theo quy ñ nh này là qu n, huy n, th xã, thành ph thu c t nh (g i chung là ñơn v hành chính c p huy n) ho c huy n giáp ranh nơi di n ra ho t ñ ng s n xu t. Riêng ñ i v i ho t ñ ng ñánh b t thu s n thì không ph thu c nơi cư trú. 6.3. Các s n ph m nông nghi p, lâm nghi p, làm mu i, nuôi tr ng ñánh b t thu s n chưa ch bi n thành các s n ph m khác ho c m i ch sơ ch thông thư ng ñư c hi u như sau: - ð i v i s n ph m tr ng tr t là các s n ph m m i ñư c phơi, s y khô, làm s ch, b o qu n tươi b ng hoá ch t, bóc v , phân lo i và ñóng gói. - ð i v i s n ph m chăn nuôi, thu s n là các s n ph m m i ñư c phơi, s y khô, làm s ch, ư p ñông, ư p mu i, phân lo i và ñóng gói. 7. Thu nh p t lãi ti n g i t i ngân hàng, t ch c tín d ng, lãi t h p ñ ng b o hi m nhân th 7.1. Lãi ti n g i ñư c mi n thu theo quy ñ nh t i ñi m này là kho n ti n lãi mà cá nhân nh n ñư c t vi c g i ti n t i các ngân hàng, t ch c tín d ng. Các trư ng h p nh n lãi ti n g i không ph i t các t ch c tín d ng thành l p và ho t ñ ng theo quy ñ nh c a Lu t Các t ch c tín d ng ñ u không thu c di n ñư c mi n thu . 7.2. Lãi t h p ñ ng b o hi m nhân th là kho n lãi mà cá nhân nh n ñư c theo h p ñ ng mua b o hi m nhân th c a các doanh nghi p b o hi m. 7.3. Căn c ñ xác ñ nh thu nh p mi n thu ñ i v i các kho n lãi nêu trên như sau: - ð i v i thu nh p t lãi ti n g i là s ti t ki m (ho c th ti t ki m) c a cá nhân. 14
 15. Cung c p b i kiemtoan.com.vn - ð i v i thu nh p t lãi h p ñ ng b o hi m nhân th là ch ng t tr ti n lãi t h p ñ ng b o hi m nhân th . 8. Thu nh p t ki u h i 8.1. Thu nh p ñư c mi n thu t ki u h i là kho n ti n cá nhân nh n ñư c t nư c ngoài do thân nhân là ngư i Vi t Nam ñ nh cư nư c ngoài, ngư i Vi t Nam ñi lao ñ ng, công tác, h c t p t i nư c ngoài g i ti n v cho thân nhân trong nư c. 8.2. Căn c xác ñ nh thu nh p t ki u h i ñư c mi n thu là: các gi y t ch ng minh ngu n ti n nh n t nư c ngoài và ch ng t chi ti n c a t ch c tr h (n u có). 9. Thu nh p t ph n ti n lương, ti n công làm vi c ban ñêm, làm thêm gi ñư c tr cao hơn so v i ti n lương, ti n công làm vi c ban ngày, làm vi c trong gi theo quy ñ nh c a B lu t Lao ñ ng: 9.1. Ph n ti n lương, ti n công tr cao hơn do ph i làm vi c ban ñêm, làm thêm gi ñư c mi n thu căn c vào ti n lương, ti n công th c tr do ph i làm ñêm, thêm gi tr ñi m c ti n lương, ti n công tính theo ngày làm vi c bình thư ng. Ví d : M t cá nhân có m c lương tr theo ngày làm vi c bình thư ng theo quy ñ nh c a B lu t Lao ñ ng là 20.000 ñ ng/gi . - Trư ng h p cá nhân làm thêm gi vào ngày thư ng, cá nhân ñư c tr 30.000 ñ ng/gi thì thu nh p ñư c mi n thu là: 30.000 ñ ng/gi – 20.000 ñ ng/gi = 10.000 ñ ng/gi - Trư ng h p cá nhân làm thêm gi vào ngày ngh ho c ngày l , cá nhân ñư c tr 40.000 ñ ng/gi thì thu nh p ñư c mi n thu là: 40.000 ñ ng/gi – 20.000 ñ ng/gi = 20.000 ñ ng/gi 9.2. ðơn v s d ng lao ñ ng ph i l p b ng kê ph n ánh rõ th i gian làm ñêm, làm thêm gi , kho n ti n lương tr thêm do làm ñêm, làm thêm gi ñã tr cho ngư i lao ñ ng. B ng kê này ñư c g i cho cơ quan thu cùng v i h sơ khai quy t toán thu . 10. Thu nh p t ti n lương hưu do b o hi m xã h i tr theo quy ñ nh c a Lu t B o hi m xã h i. Ngư i lao ñ ng có tham gia b o hi m xã h i ñư c ngh hưu theo ch ñ quy ñ nh thì thu nh p t ti n lương hưu do b o hi m xã h i Vi t Nam tr ñư c mi n thu . Cá nhân sinh s ng t i Vi t Nam ñư c mi n thu ñ i v i ti n lương hưu do các t ch c nư c ngoài thành l p theo pháp lu t b o hi m xã h i c a nư c 15
 16. Cung c p b i kiemtoan.com.vn ñó. 11. Thu nh p t h c b ng, bao g m: 11.1. H c b ng nh n ñư c t ngân sách nhà nư c bao g m: h c b ng do B Giáo d c và ðào t o, S Giáo d c và ðào t o, các trư ng công l p ho c các lo i h c b ng khác có ngu n t ngân sách nhà nư c. 11.2. H c b ng nh n ñư c t t ch c trong nư c và ngoài nư c theo chương trình h tr khuy n h c c a t ch c ñó. 11.3. Cơ quan tr h c b ng cho cá nhân ph i lưu gi các quy t ñ nh c p h c b ng và các ch ng t tr h c b ng . Trư ng h p cá nhân nh n h c b ng tr c ti p t các t ch c nư c ngoài thì cá nhân nh n thu nh p ph i lưu gi tài li u, ch ng t ch ng minh thu nh p nh n ñư c là h c b ng do các t ch c ngoài nư c c p. 12. Thu nh p t b i thư ng h p ñ ng b o hi m nhân th , phi nhân th , ti n b i thư ng tai n n lao ñ ng, các kho n b i thư ng nhà nư c và các kho n b i thư ng khác theo quy ñ nh c a pháp lu t ñư c mi n thu thu nh p cá nhân. 12.1. Thu nh p t b i thư ng h p ñ ng b o hi m nhân th , phi nhân th là kho n ti n mà cá nhân nh n ñư c do cơ quan b o hi m nhân th , phi nhân th tr cho ngư i ñư c b o hi m theo h p ñ ng b o hi m ñã ký k t. Căn c ñ xác ñ nh thu nh p là ti n b i thư ng b o hi m nhân th , phi nhân th là: Quy t ñ nh b i thư ng c a cơ quan b o hi m ho c toà án và ch ng t tr ti n b i thư ng. 12.2. Thu nh p t ti n b i thư ng tai n n lao ñ ng là kho n ti n ngư i lao ñ ng nh n ñư c t cơ quan s d ng lao ñ ng ho c qu b o hi m xã h i do b tai n n trong quá trình tham gia lao ñ ng. Căn c ñ xác ñ nh thu nh p t ti n b i thư ng tai n n lao ñ ng là: Quy t ñ nh b i thư ng c a cơ quan s d ng lao ñ ng ho c toà án và ch ng t chi b i thư ng tai n n lao ñ ng. 12.3. Thu nh p t b i thư ng nhà nư c và các kho n b i thư ng khác theo quy ñ nh c a pháp lu t. - Thu nh p t b i thư ng nhà nư c là kho n ti n cá nhân ñư c b i thư ng do các quy t ñ nh x ph t vi ph m hành chính không ñúng c a ngư i có th m quy n, c a cơ quan nhà nư c có th m quy n gây thi t h i ñ n quy n l i c a cá nhân; thu nh p t b i thư ng cho ngư i b oan sai do cơ quan có th m quy n trong ho t ñ ng t t ng hình s quy t ñ nh. - Căn c ñ xác ñ nh thu nh p t b i thư ng nhà nư c là: Quy t ñ nh c a cơ quan nhà nư c có th m quy n bu c cơ quan ho c cá nhân có quy t ñ nh sai 16
 17. Cung c p b i kiemtoan.com.vn ph i b i thư ng và ch ng t chi b i thư ng. 13. Thu nh p nh n ñư c t các qu t thi n ñư c cơ quan nhà nư c có th m quy n cho phép thành l p ho c công nh n, ho t ñ ng vì m c ñích t thi n, nhân ñ o, khuy n h c không nh m m c ñích thu l i nhu n. Qu t thi n nêu t i kho n này là các qu t thi n ñư c thành l p và ho t ñ ng theo quy ñ nh t i Ngh ñ nh s 148/2007/Nð-CP ngày 25/9/2007 c a Chính ph v t ch c, ho t ñ ng c a qu xã h i, qu t thi n. Căn c ñ xác ñ nh thu nh p nh n ñư c t các qu t thi n ñư c mi n thu là: Quy t ñ nh trao kho n thu nh p c a qu t thi n và ch ng t chi ti n, hi n v t t qu t thi n. 14. Thu nh p nh n ñư c t các ngu n vi n tr c a nư c ngoài vì m c ñích t thi n, nhân ñ o dư i hình th c Chính ph và phi Chính ph ñư c cơ quan nhà nư c có th m quy n phê duy t. Căn c ñ xác ñ nh thu nh p nh n ñư c t các ngu n vi n tr c a nư c ngoài ñư c mi n thu là văn b n c a cơ quan nhà nư c có th m quy n phê duy t vi c nh n vi n tr . IV. Gi m thu Theo quy ñ nh t i ði u 5 c a Ngh ñ nh s 100/2008/Nð-CP, ñ i tư ng n p thu g p khó khăn do thiên tai, ho ho n, tai n n, b nh hi m nghèo nh hư ng ñ n kh năng n p thu thì ñư c xét gi m thu tương ng v i m c ñ thi t h i nhưng không vư t quá s thu ph i n p. 1. Xác ñ nh s thu ñư c gi m 1.1. Vi c xét gi m thu ñư c th c hi n theo năm dương l ch. ð i tư ng n p thu g p khó khăn do thiên tai, ho ho n, tai n n, b nh hi m nghèo trong năm nào thì ñư c xét gi m s thu ph i n p c a năm ñó. 1.2. S thu ph i n p làm căn c xét gi m thu là t ng s thu thu nh p cá nhân mà ñ i tư ng n p thu ph i n p trong năm tính thu , bao g m: - Thu thu nh p cá nhân ñã n p ho c ñã kh u tr ñ i v i các kho n thu nh p ch u thu tính theo bi u thu toàn ph n quy ñ nh t i ði u 23 c a Lu t Thu thu nh p cá nhân. - Thu thu nh p cá nhân ph i n p ñ i v i thu nh p t kinh doanh và thu nh p t ti n lương, ti n công. 1.3. Căn c ñ xác ñ nh m c ñ thi t h i ñư c gi m thu là t ng chi phí th c t ñ kh c ph c thi t h i tr ñi các kho n b i thư ng nh n ñư c t cơ quan b o hi m (n u có), ho c t t ch c, cá nhân gây ra tai n n (n u có). 1.4. S thu gi m ñư c xác ñ nh như sau: 17
 18. Cung c p b i kiemtoan.com.vn - Trư ng h p s thu ph i n p trong năm tính thu l n hơn m c ñ thi t h i thì s thu gi m s b ng m c ñ thi t h i. - Trư ng h p s thu ph i n p trong năm tính thu nh hơn m c ñ thi t h i thì s thu gi m s b ng s thu ph i n p. 2. H sơ, th t c xét gi m thu 2.1. ð i v i ñ i tư ng n p thu g p khó khăn do thiên tai, ho ho n ð i tư ng n p thu g p khó khăn do thiên tai, ho ho n ñư c xét gi m thu ph i g i cho cơ quan thu tr c ti p qu n lý ñ i tư ng n p thu , h sơ gi m thu g m các gi y t sau: - Văn b n ñ ngh gi m thu theo m u s 18/MGT-TNCN ban hành kèm theo Thông tư này. - Biên b n xác ñ nh m c ñ thi t h i v tài s n c a cơ quan có th m quy n ho c b n xác nh n thi t h i c a U ban nhân dân c p xã nơi x y ra thiên tai, ho ho n. - Ch ng t b i thư ng c a cơ quan b o hi m (n u có) ho c tho thu n b i thư ng c a ngư i gây ho ho n (n u có). - Các ch ng t chi liên quan tr c ti p ñ n vi c kh c ph c thiên tai, ho ho n. - T khai quy t toán thu thu nh p cá nhân (n u thu c ñ i tư ng ph i quy t toán thu ). 2.2. ð i v i ñ i tư ng n p thu g p khó khăn do b tai n n ð i tư ng n p thu g p tai n n ñư c gi m thu ph i g i cho cơ quan thu nơi tr c ti p qu n lý ñ i tư ng n p thu , h sơ gi m thu g m các gi y t sau: - Văn b n ñ ngh gi m thu theo m u s 18/MGT-TNCN ban hành kèm theo Thông tư này. - Văn b n ho c biên b n xác nh n tai n n có xác nh n c a cơ quan công an ho c xác nh n m c ñ thương t t c a cơ quan y t . - Gi y t xác ñ nh vi c b i thư ng c a cơ quan b o hi m ho c tho thu n b i thư ng c a ngư i gây tai n n (n u có). - Các ch ng t chi liên quan tr c ti p ñ n vi c kh c ph c tai n n. - T khai quy t toán thu thu nh p cá nhân (n u thu c ñ i tư ng ph i quy t toán thu ). 2.3. ð i v i ñ i tư ng n p thu m c b nh hi m nghèo a) ð i tư ng n p thu m c b nh hi m nghèo ñư c xét gi m thu theo 18
 19. Cung c p b i kiemtoan.com.vn hư ng d n này là ngư i b m c b nh, n u không ñi u tr theo ch ñ nh c a cơ quan y t ho c bác s s gây nh hư ng nguy h i tr c ti p ñ n tính m ng. b) Ngư i m c b nh hi m nghèo ñư c xét gi m thu ph i g i cho cơ quan thu nơi tr c ti p qu n lý ñ i tư ng n p thu , h sơ gi m thu g m các gi y t sau: - Văn b n ñ ngh gi m thu theo m u s 18/MGT-TNCN ban hành kèm theo Thông tư này. - B n sao h sơ b nh án ho c s khám b nh. - Các ch ng t ch ng minh chi phí khám ch a b nh do cơ quan y t c p; ho c hoá ñơn mua thu c ch a b nh kèm theo ñơn thu c c a bác s . - T khai quy t toán thu thu nh p cá nhân (n u thu c ñ i tư ng ph i quy t toán thu ). 3. Th m quy n ban hành quy t ñ nh gi m thu Th m quy n ban hành quy t ñ nh gi m thu là th trư ng cơ quan thu tr c ti p qu n lý ñ i tư ng n p thu . V. Quy ñ i thu nh p ch u thu ra ð ng Vi t Nam 1. Thu nh p ch u thu thu nh p cá nhân ñư c tính b ng ð ng Vi t Nam. Trư ng h p thu nh p ch u thu nh n ñư c b ng ngo i t ph i quy ñ i ra ð ng Vi t Nam theo t giá giao d ch bình quân trên th trư ng ngo i t liên ngân hàng t i th i ñi m phát sinh thu nh p. ð i v i lo i ngo i t không có t giá h i ñoái v i ð ng Vi t Nam thì ph i quy ñ i thông qua m t lo i ngo i t có t giá h i ñoái v i ð ng Vi t Nam 2. Thu nh p ch u thu nh n ñư c không b ng ti n ph i quy ñ i ra ð ng Vi t Nam theo giá th trư ng c a s n ph m, d ch v ñó ho c s n ph m, d ch v cùng lo i ho c tương ñương t i th i ñi m phát sinh thu nh p. VI. Kỳ tính thu 1. ð i v i cá nhân cư trú 1.1. Kỳ tính thu theo năm: áp d ng ñ i v i thu nh p t kinh doanh và thu nh p t ti n lương, ti n công. Trư ng h p trong năm dương l ch, cá nhân có m t t i Vi t Nam t 183 ngày tr lên thì năm tính thu ñư c tính theo năm dương l ch. Trư ng h p trong năm dương l ch, cá nhân có m t t i Vi t Nam dư i 183 ngày, nhưng tính trong 12 tháng liên t c k t ngày ñ u tiên có m t t i Vi t Nam là t 183 ngày tr lên thì năm tính thu ñ u tiên ñư c xác ñ nh là 12 tháng liên t c k t ngày ñ u tiên có m t t i Vi t Nam. T năm th hai, năm tính thu 19
 20. Cung c p b i kiemtoan.com.vn căn c theo năm dương l ch. Ví d : Ông X có qu c t ch Nh t ñ n Vi t Nam t ngày 15/5/2009. Trong năm 2009, ông X có m t t i Vi t Nam t ng c ng 140 ngày và trong năm 2010, tính ñ n 14/5/2010, ông X có m t t i Vi t Nam trên 43 ngày. Năm tính thu ñ u tiên c a ông X ñư c xác ñ nh t ngày 15/5/2009 ñ n h t ngày 14/5/2010. Năm tính thu th hai ñư c xác ñ nh t ngày 01/01/2010 ñ n h t ngày 31/12/2010. 1.2. Kỳ tính thu theo t ng l n phát sinh thu nh p: áp d ng ñ i v i thu nh p t ñ u tư v n; thu nh p t chuy n như ng v n; thu nh p t chuy n như ng b t ñ ng s n; thu nh p t trúng thư ng; thu nh p t b n quy n; thu nh p t như ng quy n thương m i; thu nh p t th a k ; thu nh p t quà t ng. 1.3. Kỳ tính thu theo t ng l n chuy n như ng ho c theo năm ñ i v i thu nh p t chuy n như ng ch ng khoán. Trư ng h p cá nhân áp d ng kỳ tính thu theo năm thì ph i ñăng ký t ñ u năm v i cơ quan thu . 2. ð i v i cá nhân không cư trú: Kỳ tính thu ñ i v i cá nhân không cư trú ñư c tính theo t ng l n phát sinh thu nh p áp d ng ñ i v i t t c thu nh p ch u thu . Trư ng h p cá nhân kinh doanh không cư trú có ñ a ñi m kinh doanh c ñ nh như c a hàng, qu y hàng,.. thì kỳ tính thu áp d ng như ñ i v i cá nhân cư trú có thu nh p t kinh doanh. PH N B - CĂN C TÍNH THU ð I V I CÁ NHÂN CƯ TRÚ I. Căn c tính thu ñ i v i thu nh p t kinh doanh, thu nh p t ti n lương, ti n công. Căn c tính thu ñ i v i thu nh p t kinh doanh và thu nh p t ti n lương, ti n công là thu nh p tính thu và thu su t. Thu nh p tính thu ñư c xác ñ nh b ng thu nh p ch u thu tr các kho n sau: - Các kho n ñóng góp b o hi m b t bu c như: B o hi m xã h i, b o hi m y t , b o hi m trách nhi m ngh nghi p ñ i v i m t s ngành, ngh ph i tham gia b o hi m b t bu c và các kho n b o hi m b t bu c khác theo quy ñ nh c a pháp lu t. - Các kho n gi m tr gia c nh. 20

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản