Thông tư 86/2000/TT-BTC của Bộ Tài chính

Chia sẻ: Tu Uyen | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:6

0
75
lượt xem
1
download

Thông tư 86/2000/TT-BTC của Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 86/2000/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện chính sách hỗ trợ về tài chính và ưu đãi về thuế để phát triển các sản phẩm công nghiệp trọng điểm theo quy định của Quyết định số 37/2000/QĐ-TTg ngày 24/3/2000 của Thủ tướng Chính phủ

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 86/2000/TT-BTC của Bộ Tài chính

  1. v¨n phßng quèc héi c¬ së d÷ liÖu luËt viÖt nam LAWDATA Th«ng t cña Bé Tµi chÝnh Sè 86/2000/TT-BTC ngµy 16 th¸ng 8 n¨m 2000 Híng dÉn thùc hiÖn chÝnh s¸ch hç trî vÒ tµi chÝnh vµ u ®·i vÒ thuÕ ®Ó ph¸t triÓn c¸c s¶n phÈm c«ng nghiÖp träng ®iÓm theo quy ®Þnh cña QuyÕt ®Þnh sè 37/2000/Q§-TTg ngµy 24/3/2000 cña Thñ tíng ChÝnh phñ - C¨n cø LuËt thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp vµ c¸c v¨n b¶n híng dÉn vÒ thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp hiÖn hµnh; - C¨n cø LuËt thuÕ xuÊt khÈu, thuÕ nhËp khÈu vµ c¸c v¨n b¶n híng dÉn vÒ thuÕ xuÊt khÈu, thuÕ nhËp khÈu hiÖn hµnh; - C¨n cø QuyÕt ®Þnh sè 37/2000/Q§-TTg ngµy 24/3/2000 cña Thñ tíng ChÝnh phñ vÒ viÖc ban hµnh chÝnh s¸ch hç trî ph¸t triÓn c¸c s¶n phÈm c«ng nghiÖp träng ®iÓm( ¸p dông cho tµu biÓn 11.500 tÊn, ®éng c¬ ®èt trong cì nhá díi 30 m· lùc, m¸y thu h×nh mµu), Bé Tµi chÝnh híng dÉn thùc hiÖn chÝnh s¸ch hç trî vÒ tµi chÝnh vµ u ®·i vÒ thuÕ ®Ó ph¸t triÓn c¸c s¶n phÈm c«ng nghiÖp träng ®iÓm nh sau: I- Ph¹m vi ¸p dông 1- S¶n phÈm c«ng nghiÖp träng ®iÓm ®îc hëng chÝnh s¸ch hç trî vÒ tµi chÝnh theo quy ®Þnh cña QuyÕt ®Þnh sè 37/2000/Q§-TTg ngµy 24/3/2000 cña Thñ tíng ChÝnh phñ bao gåm: tµu biÓn 11.500 tÊn, ®éng c¬ ®èt trong cì nhá díi 30 m· lùc, m¸y thu h×nh mµu. C¸c s¶n phÈm nµy ph¶i mang th¬ng hiÖu ViÖt nam vµ ®îc s¶n xuÊt t¹i ViÖt nam. 2- §èi tîng ®îc hëng c¸c chÝnh s¸ch hç trî vÒ tµi chÝnh vµ u ®·i vÒ thuÕ theo quy ®Þnh cña QuyÕt ®Þnh sè 37/2000/Q§-TTg ngµy 24/3/2000 cña Thñ tíng ChÝnh phñ vµ híng dÉn t¹i Th«ng t nµy, bao gåm: a) C¸c doanh nghiÖp ®îc giao nhiÖm vô chñ tr× triÓn khai thùc hiÖn dù ¸n s¶n xuÊt s¶n phÈm c«ng nghiÖp träng ®iÓm bao gåm: - Tæng c«ng ty c«ng nghiÖp tµu thuû ViÖt nam - Chñ tr× triÓn khai thùc hiÖn dù ¸n s¶n xuÊt s¶n phÈm tµu biÓn 11.500 tÊn. - Tæng c«ng ty M¸y ®éng lùc vµ M¸y n«ng nghiÖp - Chñ tr× triÓn khai thùc hiÖn dù ¸n s¶n xuÊt s¶n phÈm ®éng c¬ ®èt trong cì nhá díi 30 m· lùc. - C«ng ty ®iÖn tö Hµ Néi - Chñ tr× triÓn khai thùc hiÖn dù ¸n s¶n xuÊt s¶n phÈm M¸y thu h×nh mµu. b) C¸c doanh nghiÖp ®îc ph©n c«ng phèi hîp ®Ó tham gia s¶n xuÊt c¸c s¶n phÈm c«ng nghiÖp träng ®iÓm lµ c¸c doanh nghiÖp (kh«ng ph©n biÖt doanh nghiÖp trong níc hay doanh nghiÖp cã vèn ®Çu t níc ngoµi) tham gia cung cÊp vËt t, nguyªn liÖu, b¸n thµnh phÈm, chi tiÕt, phô tïng...( kÓ c¶ cung cÊp cho c¸c nhµ s¶n xuÊt b¸n thµnh phÈm, chi tiÕt, phô tïng...) dïng cho s¶n xuÊt c¸c s¶n phÈm c«ng nghiÖp träng ®iÓm vµ ®îc Bé C«ng nghiÖp x¸c nhËn.
  2. 2 C¸c doanh nghiÖp nªu t¹i §iÓm 2 Môc I nµy chØ ®îc hëng c¸c chÕ ®é u ®·i vÒ thuÕ vµ tiÒn thuª ®Êt theo híng dÉn t¹i Th«ng t nµy khi ®ang trong thêi h¹n ®îc u ®·i vµ s¶n phÈm s¶n xuÊt ra ®¸p øng ®Çy ®ñ c¸c tiªu chuÈn theo ®óng híng dÉn t¹i Th«ng t sè 03/2000/TT-BCN ngµy 31/5/2000 cña Bé C«ng nghiÖp. II- Nh÷ng néi dung u ®·i cô thÓ A - ChÝnh s¸ch hç trî vÒ thuÕ: 1- VÒ thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp a) Møc u ®·i vÒ thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp ®èi víi ho¹t ®éng s¶n xuÊt c¸c s¶n phÈm tµu biÓn 11.500 tÊn, ®éng c¬ ®èt trong cì nhá díi 30 m· lùc vµ m¸y thu h×nh mµu quy ®Þnh t¹i phô lôc sè 1,2 vµ 3 cña QuyÕt ®Þnh sè 37/2000/Q§-TTg ngµy 24/3/2000 cña Thñ tíng ChÝnh phñ thùc hiÖn nh sau: Thu nhËp tõ ho¹t ®éng s¶n xuÊt c¸c s¶n phÈm c«ng nghiÖp träng ®iÓm nªu trªn (kÓ c¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt c¸c vËt t, nguyªn liÖu, b¸n thµnh phÈm, chi tiÕt phô tïng ®Ó cung øng cho doanh nghiÖp chñ tr× dù ¸n s¶n xuÊt c¸c s¶n phÈm c«ng nghiÖp träng ®iÓm) ®îc ¸p dông møc thuÕ suÊt thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp lµ 25%, ®îc miÔn thuÕ 2 n¨m ®Çu kÓ tõ khi cã thu nhËp chÞu thuÕ vµ ®îc gi¶m 50% sè thuÕ thu nhËp ph¶i nép trong thêi gian 2 n¨m tiÕp theo. b) C¸c doanh nghiÖp nªu t¹i ®iÓm 2 môc I Th«ng t nµy chØ ®îc hëng c¸c møc u ®·i vÒ thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp theo híng dÉn t¹i Th«ng t nµy khi thùc hiÖn ®óng chÕ ®é kÕ to¸n thèng kª vµ h¹ch to¸n riªng ®îc kÕt qu¶ kinh doanh cña ho¹t ®éng s¶n xuÊt s¶n phÈm c«ng nghiÖp träng ®iÓm (hoÆc ho¹t ®éng s¶n xuÊt c¸c vËt t, nguyªn liÖu, b¸n thµnh phÈm, chi tiÕt phô tïng ®Ó cung øng cho doanh nghiÖp chñ tr× dù ¸n s¶n xuÊt c¸c s¶n phÈm c«ng nghiÖp träng ®iÓm). Møc thuÕ suÊt thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp 25% ®îc ¸p dông trong thêi gian ®îc hëng u ®·i theo híng dÉn t¹i Th«ng t sè 03/2000/TT-BCN ngµy 31/5/2000 cña Bé C«ng nghiÖp. HÕt thêi h¹n u ®·i trªn, doanh nghiÖp ph¶i kª khai nép thuÕ theo ®óng møc thuÕ suÊt quy ®Þnh t¹i LuËt thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp . Ngoµi ho¹t ®éng s¶n xuÊt c¸c s¶n phÈm c«ng nghiÖp träng ®iÓm (hoÆc ho¹t ®éng s¶n xuÊt c¸c vËt t, nguyªn liÖu, b¸n thµnh phÈm, chi tiÕt phô tïng ®Ó cung øng cho doanh nghiÖp chñ tr× dù ¸n s¶n xuÊt c¸c s¶n phÈm c«ng nghiÖp träng ®iÓm) ®îc ¸p dông thuÕ suÊt 25%, nÕu doanh nghiÖp cã c¸c ho¹t ®éng s¶n xuÊt, kinh doanh kh¸c th× vÉn ¸p dông kª khai nép thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp theo c¸c møc thuÕ suÊt quy ®Þnh t¹i LuËt thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp. §Ó cã c¨n cø x¸c ®Þnh sè thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp ®îc miÔn, gi¶m theo chÕ ®é, doanh nghiÖp ph¶i göi hå s¬ ®Ò nghÞ miÔn thuÕ, gi¶m thuÕ ®Õn c¬ quan thuÕ trùc tiÕp qu¶n lý cïng víi viÖc nép tê khai thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp t¹m nép c¶ n¨m. Hå s¬ gåm cã:
  3. 3 - C«ng v¨n ®Ò nghÞ miÔn thuÕ, gi¶m thuÕ trong ®ã nªu râ lý do ®Ò nghÞ miÔn thuÕ, gi¶m thuÕ vµ møc thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp ®Ò nghÞ miÔn, gi¶m (theo sè dù to¸n n¨m xin gi¶m thuÕ). - Dù ¸n s¶n xuÊt s¶n phÈm c«ng nghiÖp träng ®iÓm ®· ®îc c¬ quan nhµ níc cã thÈm quyÒn phª duyÖt hoÆc v¨n b¶n x¸c nhËn cña Bé C«ng nghiÖp (®èi víi doanh nghiÖp tham gia phèi hîp s¶n xuÊt c¸c s¶n phÈm c«ng nghiÖp träng ®iÓm). C¨n cø hå s¬ ®Ò nghÞ cña doanh nghiÖp c¬ quan thuÕ kiÓm tra x¸c ®Þnh sè thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp ®îc t¹m miÔn, gi¶m c¶ n¨m vµ chia ra tõng quý. Hµng quý, C¬ quan thuÕ trùc tiÕp qu¶n lý doanh nghiÖp thùc hiÖn t¹m miÔn, gi¶m b»ng 70% møc thuÕ doanh nghiÖp ph¶i t¹m nép cña tõng quý ®èi víi phÇn thu nhËp tõ ho¹t ®éng s¶n xuÊt s¶n phÈm c«ng nghiÖp träng ®iÓm (hoÆc ho¹t ®éng s¶n xuÊt c¸c vËt t, nguyªn liÖu, b¸n thµnh phÈm, chi tiÕt phô tïng ®Ó cung øng cho doanh nghiÖp chñ tr× dù ¸n s¶n xuÊt c¸c s¶n phÈm c«ng nghiÖp träng ®iÓm). ViÖc t¹m miÔn, gi¶m thuÕ nªu trªn ph¶i ®îc ghi râ trong th«ng b¸o nép thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp . Cuèi n¨m, c¨n cø vµo b¸o c¸o quyÕt to¸n tµi chÝnh vµ quyÕt to¸n thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp, doanh nghiÖp ph¶i x¸c ®Þnh sè thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp ®îc miÔn, gi¶m chÝnh thøc vµ cã sè liÖu gi¶i tr×nh chi tiÕt vÒ kÕt qu¶ kinh doanh cña ho¹t ®éng s¶n xuÊt c¸c s¶n phÈm c«ng nghiÖp träng ®iÓm (hoÆc ho¹t ®éng s¶n xuÊt c¸c vËt t, nguyªn liÖu, b¸n thµnh phÈm, chi tiÕt phô tïng ®Ó cung øng cho doanh nghiÖp chñ tr× dù ¸n s¶n xuÊt c¸c s¶n phÈm c«ng nghiÖp träng ®iÓm) göi c¬ quan thuÕ lµm c¬ së quyÕt ®Þnh sè ®îc gi¶m cña n¨m. C¬ quan thuÕ kiÓm tra b¸o c¸o cña doanh nghiÖp vµ ra quyÕt ®Þnh chÝnh thøc vÒ sè thuÕ thu nhËp ®îc miÔn, gi¶m ®èi víi phÇn thu nhËp tõ ho¹t ®éng s¶n xuÊt c¸c s¶n phÈm c«ng nghiÖp träng ®iÓm ®Ó lµm c¨n cø quyÕt to¸n thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp c¶ n¨m cña doanh nghiÖp. Trong cïng mét thêi gian nÕu doanh nghiÖp thuéc diÖn ®îc hëng u ®·i vÒ thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp theo nhiÒu chÕ ®é quy ®Þnh kh¸c nhau (LuËt thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp, LuËt khuyÕn khÝch ®Çu t trong níc vµ QuyÕt ®Þnh sè 37/2000/Q§-TTg ngµy 24/3/2000 cña Thñ tíng ChÝnh phñ) th× doanh nghiÖp chØ ®îc lùa chän mét trong c¸c chÕ ®é u ®·i quy ®Þnh trong c¸c v¨n b¶n nªu trªn vµ ph¶i ghi râ trong c«ng v¨n ®Ò nghÞ miÔn thuÕ, gi¶m thuÕ. 2- VÒ thuÕ nhËp khÈu a) MiÔn thuÕ nhËp khÈu ®Õn hÕt ngµy 31/12/2003 ®èi víi thiÕt bÞ, m¸y mãc, ph¬ng tiÖn vËn t¶i chuyªn dïng n»m trong d©y chuyÒn c«ng nghÖ ®Ó t¹o tµi s¶n cè ®Þnh cña doanh nghiÖp mµ trong níc cha s¶n xuÊt ®îc ®Ó s¶n xuÊt c¸c s¶n phÈm tµu biÓn 11.500 tÊn, ®éng c¬ ®èt trong cì nhá díi 30 m· lùc, m¸y thu h×nh mµu (quy ®Þnh t¹i phô lôc sè 1, 2 vµ 3 cña QuyÕt ®Þnh sè 37/2000/Q§-TTg ngµy 24/3/2000 cña Thñ tíng ChÝnh phñ). ViÖc u ®·i miÔn thuÕ ®èi víi thiÕt bÞ, m¸y mãc, ph¬ng tiÖn vËn t¶i chuyªn dïng n»m trong d©y chuyÒn c«ng nghÖ ®Ó t¹o tµi s¶n cè ®Þnh cña doanh nghiÖp lo¹i trong níc cha s¶n xuÊt ®îc chØ ¸p dông ®èi víi c¸c doanh nghiÖp chñ tr× triÓn khai thùc hiÖn dù ¸n s¶n xuÊt s¶n phÈm c«ng nghiÖp träng ®iÓm, kh«ng ¸p dông ®èi víi doanh nghiÖp phèi hîp tham gia s¶n xuÊt c¸c s¶n phÈm trªn. Trêng hîp ®Æc biÖt, doanh nghiÖp phèi hîp tham gia s¶n
  4. 4 xuÊt s¶n phÈm c«ng nghiÖp träng ®iÓm ®îc miÔn thuÕ nhËp khÈu ®èi víi thiÕt bÞ, m¸y mãc nhËp khÈu chØ dïng cho môc ®Ých s¶n xuÊt vËt t, nguyªn liÖu, b¸n thµnh phÈm, chi tiÕt, phô tïng cung cÊp cho doanh nghiÖp chñ tr× thùc hiÖn dù ¸n vµ ®îc Bé C«ng nghiÖp x¸c nhËn. Danh môc thiÕt bÞ, m¸y mãc, ph¬ng tiÖn vËn t¶i chuyªn dïng n»m trong d©y chuyÒn c«ng nghÖ ®Ó t¹o tµi s¶n cè ®Þnh cña doanh nghiÖp mµ trong níc cha s¶n xuÊt ®îc, ®Ó s¶n xuÊt ra c¸c s¶n phÈm c«ng nghiÖp träng ®iÓm, ®îc x©y dùng trªn c¬ së ph©n biÖt víi danh môc thiÕt bÞ, m¸y mãc, ph¬ng tiÖn vËn t¶i chuyªn dïng lo¹i trong níc ®· s¶n xuÊt ®îc do Bé KÕ ho¹ch vµ §Çu t ban hµnh. b) MiÔn thuÕ nhËp khÈu ®Õn hÕt ngµy 31/12/2003 ®èi víi vËt t cÇn nhËp khÈu mµ trong níc cha s¶n xuÊt ®îc ®Ó s¶n xuÊt ra c¸c s¶n phÈm tµu biÓn 11.500 tÊn, ®éng c¬ ®èt trong cì nhá díi 30 m· lùc (quy ®Þnh t¹i phô lôc sè 1 vµ 2 cña QuyÕt ®Þnh sè 37/2000/Q§-TTg ngµy 24/3/2000 cña Thñ tíng ChÝnh phñ). Danh môc vËt t cÇn nhËp khÈu mµ trong níc cha s¶n xuÊt ®îc ®Ó s¶n xuÊt ra c¸c s¶n phÈm tµu biÓn 11.500 tÊn, ®éng c¬ ®èt trong cì nhá díi 30 m· lùc do Bé C«ng nghiÖp ban hµnh cô thÓ cho tõng s¶n phÈm. Trêng hîp c¸c dù ¸n s¶n xuÊt s¶n phÈm c«ng nghiÖp träng ®iÓm ®· triÓn khai, mµ Bé C«ng nghiÖp cha ban hµnh danh môc vËt t cÇn nhËp khÈu mµ trong níc cha s¶n xuÊt ®îc ®Ó s¶n xuÊt ra c¸c s¶n phÈm c«ng nghiÖp träng ®iÓm th× Bé C«ng nghiÖp x¸c ®Þnh danh môc vËt t ®îc miÔn thuÕ cho tõng dù ¸n cô thÓ. c) Riªng ®èi víi vËt t, linh kiÖn, chi tiÕt phô tïng nhËp khÈu ®Ó s¶n xuÊt, l¾p r¸p m¸y thu h×nh mµu, nÕu thùc hiÖn tÝnh thuÕ nhËp khÈu theo tû lÖ néi ®Þa ho¸ th× ®îc hëng chØ sè u tiªn víi hÖ sè ®iÒu chØnh b»ng 0,5 ®Ó tÝnh thuÕ nhËp khÈu theo tû lÖ néi ®Þa ho¸ quy ®Þnh t¹i Th«ng t liªn tÞch sè 176/1998/TTLT ngµy 25/12/1998 cña Bé Tµi chÝnh - Bé C«ng nghiÖp - Tæng côc H¶i quan vµ chØ ¸p dông cho phÇn gi¸ trÞ nhËp khÈu CIP vËt t, linh kiÖn, chi tiÕt phô tïng ®Ó s¶n xuÊt s¶n phÈm vµ phô tïng cña m¸y thu h×nh mµu. d) Sau khi ®îc c¬ quan cã thÈm quyÒn phª duyÖt dù ¸n s¶n xuÊt s¶n phÈm c«ng nghiÖp träng ®iÓm, hµng n¨m hoÆc ®Þnh kú (quý, 6 th¸ng, n¨m), doanh nghiÖp chñ tr× triÓn khai thùc hiÖn dù ¸n s¶n xuÊt s¶n phÈm c«ng nghiÖp träng ®iÓm ph¶i cã ph¬ng ¸n s¶n xuÊt, lËp danh môc vµ kÕ ho¹ch nhËp khÈu thiÕt bÞ, m¸y mãc, ph¬ng tiÖn vËn t¶i chuyªn dïng n»m trong d©y chuyÒn c«ng nghÖ ®Ó t¹o tµi s¶n cè ®Þnh cña doanh nghiÖp vµ vËt t cÇn nhËp khÈu mµ trong níc cha s¶n xuÊt ®îc dïng ®Ó s¶n xuÊt c¸c s¶n phÈm c«ng nghiÖp träng ®iÓm göi c¬ quan H¶i quan ®Ó ®¨ng ký viÖc thùc hiÖn miÔn thuÕ nhËp khÈu (riªng ®èi víi doanh nghiÖp phèi hîp tham gia s¶n xuÊt s¶n phÈm c«ng nghiÖp träng ®iÓm hå s¬ göi H¶i quan ph¶i kÌm theo hîp ®ång nhËn s¶n xuÊt, gia c«ng vËt t víi doanh nghiÖp chñ tr× dù ¸n vµ v¨n b¶n x¸c nhËn cña Bé C«ng nghiÖp vÒ viÖc phèi hîp tham gia trªn). Trªn c¬ së ®èi chiÕu c¸c danh môc do Bé KÕ hoach vµ §Çu t vµ Bé C«ng nghiÖp ban hµnh (hoÆc x¸c nhËn cña Bé C«ng nhiÖp vÒ danh môc vËt t ®îc miÔn thuÕ cho tõng dù ¸n) vµ danh môc cña doanh nghiÖp ®· ®¨ng ký, c¬ quan H¶i quan thùc hiÖn t¹m thêi kh«ng thu thuÕ nhËp khÈu theo tõng lÇn doanh nghiÖp thùc tÕ nhËp khÈu. Doanh nghiÖp nhËp khÈu ph¶i thùc hiÖn thanh, quyÕt to¸n sè thuÕ nhËp khÈu thùc tÕ ®îc miÔn nép NSNN víi c¬ quan H¶i quan.
  5. 5 C¬ quan thuÕ trùc tiÕp qu¶n lý doanh nghiÖp cã tr¸ch nhiÖm gi¸m s¸t viÖc nhËp khÈu thiÕt bÞ, m¸y mãc, ph¬ng tiÖn vËn t¶i chuyªn dïng vµ vËt t nhËp khÈu miÔn thuÕ trong c¸c trêng hîp nªu trªn trªn, nÕu ph¸t hiÖn viÖc sö dông hµng nhËp khÈu sai môc ®Ých ph¶i xö lý truy thu thuÕ vµ xö ph¹t theo quy ®Þnh cña LuËt thuÕ xuÊt khÈu, thuÕ nhËp khÈu. B- ChÝnh s¸ch hç trî vÒ tiÒn thuª ®Êt: C¸c doanh nghiÖp nªu t¹i ®iÓm 2 môc I Th«ng t nµy ®îc gi¶m 50% tiÒn thuª ®Êt ph¶i nép Ng©n s¸ch nhµ níc ®èi víi phÇn diÖn tÝch ®Êt sö dông ®Ó s¶n xuÊt s¶n phÈm c«ng nghiÖp träng ®iÓm (hoÆc s¶n xuÊt vËt t, b¸n thµnh phÈm, chi tiÕt, phô tïng... dïng cho s¶n xuÊt c¸c s¶n phÈm c«ng nghiÖp träng ®iÓm) trong thêi h¹n triÓn khai thùc hiÖn dù ¸n ®· ®îc c¬ quan cã thÈm quyÒn phª duyÖt hoÆc trong thêi gian phèi hîp tham gia s¶n xuÊt s¶n phÈm c«ng nghiÖp träng ®iÓm (®èi víi doanh nghiÖp s¶n xuÊt vËt t, b¸n thµnh phÈm, chi tiÕt, phô tïng... dïng cho s¶n xuÊt c¸c s¶n phÈm c«ng nghiÖp träng ®iÓm). Trêng hîp doanh nghiÖp kh«ng thÓ ph©n ®Þnh ®îc diÖn tÝch ®Êt dïng vµo s¶n xuÊt s¶n phÈm c«ng nghiÖp träng ®iÓm (hoÆc ho¹t ®éng s¶n xuÊt vËt t, b¸n thµnh phÈm, chi tiÕt, phô tïng... dïng cho s¶n xuÊt c¸c s¶n phÈm c«ng nghiÖp träng ®iÓm) víi diÖn tÝch ®Êt sö dông vµo c¸c môc ®Ých kinh doanh kh¸c cña doanh nghiÖp th× viÖc x¸c ®Þnh tiÒn thuª ®Êt ®Ó xÐt gi¶m ®îc x¸c ®Þnh theo tû träng cña doanh thu tõ ho¹t ®éng s¶n xuÊt s¶n phÈm c«ng nghiÖp träng ®iÓm (hoÆc ho¹t ®éng s¶n xuÊt vËt t, b¸n thµnh phÈm, chi tiÕt, phô tïng... dïng cho s¶n xuÊt c¸c s¶n phÈm c«ng nghiÖp träng ®iÓm) trªn tæng doanh thu cña doanh nghiÖp. NÕu tû träng trªn thÊp h¬n 30% th× ¸p dông møc 30% lµm c¨n cø ®Ó x¸c ®Þnh tiÒn thuª ®Êt ®îc xÐt gi¶m. VÝ dô 1: N¨m 2000, Doanh nghiÖp A cã tæng diÖn tÝch ®Êt thuª cña nhµ níc lµ 100.000 m2 trong ®ã doanh nghiÖp sö dông 70.000m2 ®Êt ®Ó lµm nhµ kho vµ ph©n xëng s¶n xuÊt m¸y thu h×nh mµu, phÇn diÖn tÝch cßn l¹i doanh nghiÖp sö dông vµo c¸c môc ®Ých kinh doanh kh¸c; C¨n cø QuyÕt ®Þnh sè 37/2000/Q§-TTg ngµy 24/3/2000 cña Thñ tíng ChÝnh phñ vµ híng dÉn t¹i Th«ng t nµy th× doanh nghiÖp A ®îc gi¶m 50% tiÒn thuª ®Êt ph¶i nép ®èi víi 70.000 m2 ®Êt sö dông cho môc ®Ých s¶n xuÊt m¸y thu h×nh mµu. PhÇn diÖn tÝch ®Êt 30.000m2 ®Êt cßn l¹i doanh nghiÖp ph¶i nép tiÒn thuª ®Êt theo ®óng chÕ ®é quy ®Þnh. VÝ dô 2: Còng doanh nghiÖp A nªu trªn, nhng doanh nghiÖp kh«ng thÓ x¸c ®Þnh ®îc diÖn tÝch ®Êt sö dông vµo môc ®Ých s¶n xuÊt m¸y thu h×nh mµu víi diÖn tÝch ®Êt sö dông vµo c¸c ho¹t ®éng kinh doanh kh¸c. Theo b¸o c¸o quyÕt to¸n tµi chÝnh vµ quyÕt to¸n thuÕ n¨m 2000 x¸c ®Þnh ®îc tæng doanh thu kinh doanh cña doanh nghiÖp lµ 100 tû ®ång, doanh thu tõ ho¹t ®éng s¶n xuÊt m¸y thu h×nh mµu lµ 40 tû ®ång (tû träng 40% trªn tæng doanh thu) vµ tæng sè tiÒn thuª ®Êt ph¶i nép theo chÕ ®é lµ 50 triÖu ®ång th× sè tiÒn thuª ®Êt ®îc gi¶m theo QuyÕt ®Þnh sè 37/2000/Q§-TTg x¸c ®Þnh nh sau: TiÒn thuª ®Êt ®îc gi¶m = 50.000.000 ®ång x 40% x 50%= 10.000.000 ®ång.
  6. 6 VÝ dô 3: Còng vÝ dô 2 nªu trªn, nÕu doanh thu tõ ho¹t ®éng s¶n xuÊt m¸y thu h×nh mµu lµ 25 tû ®ång (tû träng 25% trªn tæng doanh thu) th× sè tiÒn thuª ®Êt ®îc gi¶m theo QuyÕt ®Þnh sè 37/2000/Q§-TTg x¸c ®Þnh nh sau: TiÒn thuª ®Êt ®îc gi¶m = 50.000.000 ®ång x 30% x 50% =7.500.000 ®ång. Trêng hîp doanh nghiÖp võa thuéc diÖn ®îc gi¶m tiÒn thuª ®Êt theo QuyÕt ®Þnh sè 37/2000/Q§-TTg ngµy 24/3/2000 cña Thñ tíng ChÝnh phñ, võa thuéc diÖn ®îc miÔn gi¶m tiÒn thuª ®Êt theo c¸c chÕ ®é quy ®Þnh kh¸c th× doanh nghiÖp chØ ®îc miÔn, gi¶m tiÒn thuª ®Êt theo mét trong c¸c quy ®Þnh trªn, tuú theo doanh nghiÖp lùa chän. Thêi gian x¸c ®Þnh gi¶m tiÒn thuª ®Êt ®îc tÝnh theo n¨m. Riªng n¨m b¾t ®Çu triÓn khai dù ¸n nÕu b¾t ®Çu thùc hiÖn dù ¸n vµo s¸u th¸ng ®Çu n¨m th× thêi gian ®îc xÐt gi¶m lµ c¶ n¨m, nÕu b¾t ®Çu thùc hiÖn vµo 6 th¸ng cuèi n¨m th× thêi gian ®îc xÐt gi¶m lµ 6 th¸ng. Tr×nh tù, thñ tôc xÐt gi¶m tiÒn thuª ®Êt thùc hiÖn theo quy ®Þnh hiÖn hµnh C- ChÝnh s¸ch hç trî vÒ vèn: Thùc hiÖn theo c¸c møc u ®·i cô thÓ cho tõng s¶n phÈm c«ng nghiÖp träng ®iÓm theo quy ®Þnh t¹i c¸c Phô lôc 1,2 vµ 3 ban hµnh kÌm theo QuyÕt ®Þnh sè 37/2000/Q§-TTg ngµy 24/3/2000 cña Thñ tíng ChÝnh phñ. Thñ tôc cÊp vèn hç trî tõ ng©n s¸ch vµ thñ tôc vay vèn tÝn dông ®Çu t ph¸t triÓn cña Nhµ níc tõ Quü hç trî ph¸t triÓn thùc hiÖn theo chÕ ®é hiÖn hµnh. III- Tæ chøc thùc hiÖn. Th«ng t nµy cã hiÖu lùc thi hµnh kÓ tõ ngµy ký. Trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn nÕu cã vÊn ®Ò g× víng m¾c, ®Ò nghÞ c¸c ®¬n vÞ b¸o c¸o vÒ Bé Tµi chÝnh ®Ó híng dÉn gi¶i quyÕt.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản