intTypePromotion=1

Thông tư 95/2000/TT-BTC của Bộ Tài chính

Chia sẻ: Tu Uyen | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
80
lượt xem
2
download

Thông tư 95/2000/TT-BTC của Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 95/2000/TT-BTC của Bộ Tài chính về hướng dẫn tạm thời việc thu và sử dụng lệ phí tuyển sinh đi đào tạo ở nước ngoài bằng ngân sách Nhà nước

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 95/2000/TT-BTC của Bộ Tài chính

  1. v¨n phßng quèc héi c¬ së d÷ liÖu luËt viÖt nam LAWDATA Th«ng t cña Bé Tµi ChÝnh Sè 95/2000/TT-BTC ngµy 22 th¸ng 9 n¨m 2000 Híng dÉn t¹m thêi viÖc thu vµ sö dông lÖ phÝ tuyÓn sinh ®i ®µo t¹o ë níc ngoµi b»ng ng©n s¸ch nhµ níc C¨n cø NghÞ ®Þnh sè 178/CP ngµy 28/10/1994 cña ChÝnh phñ vÒ nhiÖm vô, quyÒn h¹n vµ tæ chøc bé m¸y Bé Tµi chÝnh. C¨n cø NghÞ ®Þnh sè 04/1999/N§-CP ngµy 30/1/1999 cña ChÝnh phñ vÒ phÝ, lÖ phÝ thuéc ng©n s¸ch Nhµ níc. C¨n cø QuyÕt ®Þnh sè 322/Q§-TTg ngµy 19/4/2000 cña Thñ tíng ChÝnh phñ vÒ viÖc phª duyÖt ®Ò ¸n "§µo t¹o c¸n bé khoa häc kü thuËt t¹i c¸c c¬ së níc ngoµi b»ng ng©n s¸ch nhµ níc". Theo ®Ò nghÞ cña Bé trëng Bé Gi¸o dôc vµ §µo t¹o t¹i c«ng v¨n sè 6354/S§H ngµy 11/7/2000. Bé Tµi chÝnh híng dÉn thùc hiÖn viÖc thu vµ sö dông lÖ phÝ tuyÓn sinh ®i ®µo t¹o ë níc ngoµi b»ng ng©n s¸ch nhµ níc nh sau: I. Quy ®Þnh chung: 1. LÖ phÝ tuyÓn sinh ®i ®µo t¹o ë níc ngoµi b»ng kinh phÝ do ng©n s¸ch nhµ níc lµ tiÒn ®ãng gãp cña ngêi tham dù kú thi tuyÓn sinh 2. LÖ phÝ tuyÓn sinh chØ ®îc thu theo møc quy ®Þnh vµ qu¶n lý chi tiªu tiÕt kiÖm theo chÕ ®é tµi chÝnh hiÖn hµnh. II. Nh÷ng quy ®Þnh cô thÓ 1. LÖ phÝ tuyÓn sinh bao gåm: - LÖ phÝ ®¨ng ký dù thi: khi ®¨ng ký dù thi thÝ sinh ph¶i nép mét kho¶n tiÒn ®Ó chi cho viÖc chuÈn bÞ tæ chøc c¸c kú thi tuyÓn sinh, bao gåm c¸c c«ng viÖc nh lªn m¸y tÝnh danh s¸ch ®¨ng ký dù thi, thuª phßng thi vµ c¸c c«ng viÖc kh¸c cã liªn quan. - LÖ phÝ dù thi: lµ kho¶n tiÒn do thÝ sinh dù thi nép ®Ó chi cho viÖc tæ chøc c¸c kú thi tuyÓn sinh. 2. LÖ phÝ tuyÓn sinh nép trùc tiÕp cho Bé Gi¸o dôc vµ §µo t¹o a. Møc lÖ phÝ ®¨ng ký dù thi thèng nhÊt cho c¶ ba ®èi tîng lµ 50.000 ®/ hå s¬. b. Møc lÖ phÝ dù thi : - LÖ phÝ dù thi m«n ngo¹i ng÷ thèng nhÊt cho c¶ ba ®èi tîng lµ 200.000 ®ång/thÝ sinh.
  2. 2 - LÖ phÝ dù thi m«n c¬ së, m«n c¬ b¶n vµ m«n chuyªn ngµnh b×nh qu©n 100.000 ®ång/m«n. 3. Sö dông lÖ phÝ tuyÓn sinh: LÖ phÝ tuyÓn sinh ®îc sö dông ®Ó trang tr¶i c¸c kho¶n chi phÝ liªn quan ®Õn c«ng t¸c tæ chøc tuyÓn sinh nh: chi phÝ ra ®Ò thi, lµm ®Ò thi c¸c m«n, thuª ®Þa ®iÓm thi, chi phÝ cho Héi ®ång thi, Héi ®ång duyÖt ®Ò c¬ng cho Nghiªn cøu sinh, thùc tËp sinh; chi phÝ coi thi, chÊm thi, xÐt tuyÓn, b¸o ®iÓm vµ c¸c chi phÝ kh¸c phôc vô cho c«ng t¸c tuyÓn sinh. C¸c kho¶n chi cho c«ng t¸c thanh tra, kiÓm tra tuyÓn sinh, tæ chøc héi nghÞ triÓn khai, héi nghÞ tæng kÕt, x©y dùng phÇn mÒm qu¶n lý. ViÖc sö dông nguån lÖ phÝ thu ®îc thùc hiÖn theo quy ®Þnh t¹i §iÓm 5.b DÊu sao thø 4 Th«ng t sè 54/1999/TT/BTC ngµy 10/5/2000 cña Bé Tµi chÝnh "Híng dÉn thùc hiÖn NghÞ ®Þnh sè 04/1999/N§-CP ngµy 30/1/1999 cña ChÝnh phñ vÒ phÝ, lÖ phÝ thuéc ng©n s¸ch Nhµ níc". 4. Qu¶n lý thu - chi lÖ phÝ tuyÓn sinh: Bé Gi¸o dôc vµ §µo t¹o qu¶n lý viÖc thu - chi lÖ phÝ tuyÓn sinh theo ®óng quy ®Þnh vÒ ho¸ ®¬n , chøng tõ, chÕ ®é tµi chÝnh hiÖn hµnh vµ quy chÕ c«ng khai tµi chÝnh trong tÊt c¶ c¸c kh©u lËp kÕ ho¹ch, thu, chi vµ b¸o c¸o quyÕt to¸n. Bé Gi¸o dôc vµ §µo t¹o cã tr¸ch nhiÖm tæng hîp t×nh h×nh thu, chi lÖ phÝ tuyÓn sinh chung vµo b¸o c¸o quyÕt to¸n ng©n s¸ch n¨m cña Bé theo chÕ ®é quy ®Þnh hiÖn hµnh. III. §iÒu kho¶n thi hµnh Th«ng t nµy cã hiÖu lùc thi hµnh ®èi víi kú thi tuyÓn sinh ®i ®µo t¹o níc ngoµi n¨m 2000 b»ng nguån kinh phÝ tõ ng©n s¸ch nhµ níc. Trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn cã g× víng m¾c, ®Ò nghÞ ph¶n ¶nh vÒ Bé Tµi chÝnh ®Ó bæ sung, söa ®æi cho phï hîp.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2