Thông tư 96/1999/TT-BTC của Bộ Tài chính

Chia sẻ: Anh Phuong | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:9

0
52
lượt xem
6
download

Thông tư 96/1999/TT-BTC của Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 96/1999/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thuế thu nhập doanh nghiệp đối với các hộ gia đình, cá nhân sản xuất nông nghiệp có giá trị sản lượng hàng hoá lớn, có thu nhập cao

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 96/1999/TT-BTC của Bộ Tài chính

  1. v¨n  quèc                  c¬  d÷  iÖu luËtviÖtnam   phßng  héi                  së  l       LAWDATA Th«ng t  c ña B é  T µi  h Ý n h  sè 96/1999/TT­B T C   g µy  12 th¸ng 8 n¨ m  1999  íng  c n H d É n  thu Õ  thu n h Ë p   o a n h  n g hi Ö p   èi víi d ®  c¸c h é   gia  × n h, c¸ n h © n  s¶ n xu Êt n « n g  n g hi Ö p  cã gi¸ trÞ  ®   s¶n  lîng h µ n g  h o¸ lín,  cã thu  h Ë p  cao n C¨n  LuËt  cø  thuÕ thu nhËp  doanh nghiÖp (TNDN)  NghÞ   vµ  ®Þnh  sè  30/1998/N§­   CP ngµy  13/5/1998 cña  ChÝnh phñ quy  ®Þnh        chitiÕtthihµnh  LuËt thuÕ thu nhËp doanh  nghiÖp, Bé      Tµi chÝnh  ban  ®∙  hµnh Th«ng    t sè  99/1998/TT­BTC  ngµy 14/7/1998 híng dÉn      thùc hiÖn    NghÞ  ®Þnh  cña  ChÝnh  phñ  thuÕ    vÒ  thu nhËp doanh nghiÖp. C¨n  C«ng    179/UBTVQH10  cø  v¨n sè  ngµy  17/3/1999  cña  ban  êng  Uû  th vô Quèc    viÖc    Héi vÒ  thu thuÕ    thu nhËp      ®èi víingêicã      thu nhËp cao    lµ chñ  c¸ctrang tr¹s¶n        i xuÊtn«ng,l©m      nghiÖp. C¨n  vµo  cø  Kho¶n  ­ §iÒu  ­ NghÞ   2c    1    ®Þnh  30/1998/N§­   sè  CP ngµy  13/5/1998 cña ChÝnh phñ quy ®Þnh        chi tiÕtthihµnh  LuËt thuÕ thu nhËp   doanh nghiÖp.  Bé    TµichÝnh híng dÉn      bæ sung  mét  vÊn    thuÕ  sè  ®Ò vÒ  TNDN       ®èi víi hé    gia®×nh    c¸nh©n  s¶n  xuÊtn«ng    nghiÖp  gi¸trÞs¶n îng hµng      cã      l   ho¸ líncã  thu nhËp    cao  sau: nh  I. Ò  ® èi tîng n é p  thu Õ  T N D N :  V Hé     gia ®×nh,    c¸ nh©n s¶n  xuÊt n«ng    nghiÖp, l©m     nghiÖp, nu«i trång       thuû s¶n    (gäichung    s¶n  lµ hé  xuÊt  n«ng  nghiÖp) bao    gåm  ho¹t®éng    s¶n  xuÊt    s¶n  t¹o ra  phÈm   trång  , trät ch¨n  nu«i,nu«i trång      thuû s¶n  c¸c ho¹t vµ      ®éng  s¶n  xuÊt n«ng    nghiÖp  kh¸c (trång hoa      c©y  c¶nh, nu«i chim, thó..         . cã  ) tæng      gi¸trÞ s¶n  phÈm   hµng      tr   ho¸ trªn90  iÖu ®ång/n¨m  cã    vµ  thu nhËp    trªn 36  iÖu®ång/n¨m  tr   thuéc ®èi t      îng nép  thuÕ  TNDN   cho  phÇn    thu nhËp    trªn36  tr   iÖu®ång/n¨m. Hé s¶n xuÊt n«ng    nghiÖp  îcx¸c ®Þnh    vµo  ® îcgiao ®Êt,hé  ®     c¨n cø  hé        nhËn  kho¸n,® îcthuª®Êt          ®Ó s¶n  xuÊt n«ng    nghiÖp  c¸cnhãm,  tËp  vµ    tæ  thÓ  cã    ho¹t®éng s¶n xuÊtn«ng    nghiÖp      díi h×nh  c¸c thøc kh¸c.   Hé    gia ®×nh, c¸ nh©n      s¶n xuÊt,kinh doanh      n«ng nghiÖp,l©m    nghiÖp,  nu«itrång thuû      s¶n  ®¨ng  kinh doanh  cã  ký    thuéc ®èi t      îng nép  thuÕ        gi¸trÞgia t¨ng th×    kh«ng thuéc  ®èi îng  t nép  thuÕ TNDN  theo quy ®Þnh  cña Th«ng    t nµy. II. Ò  c¨n c ø  tÝn h thu Õ  v µ thu Õ  s u Êt:  V C¨n  tÝnh  cø  thuÕ      lµthu nhËp  chÞu  thuÕ  thuÕ  vµ  suÊt:
  2. 2 1.Thu    nhËp  chÞu  thuÕ  îcx¸c®Þnh  sau: ®     nh  Thu  nhËp  chÞu  thuÕ  (doanh       =  thu ­chiphÝ)   tr   ­36  iÖu®ång. a. Doanh  hé    thu  s¶n  xuÊt n«ng    nghiÖp  îc x¸c ®Þnh  ®     b»ng  l s¶n  sè îng  phÈm  hµng    ho¸ n«ng,l©m    nghiÖp nh©n      tõng  i víi b¸n  gi¸ lo¹  s¶n phÈm   i   t¹ thêi   ®iÓm       tiªuthô hoÆc     thêi®iÓm  tÝnh      gi¸trÞ s¶n îng vµ  l   doanh          thu tõ c¸c ho¹t ®éng  s¶n xuÊt n«ng    nghiÖp kh¸ccña  s¶n    hé  xuÊt n«ng    nghiÖp    îctrong thu ®     n¨m  tÝnh  thuÕ  TNDN. ­Sè îng s¶n    l   phÈm: + S¶n phÈm   trång trät Lµ  l     : sè îng s¶n    phÈm   trång trät     thùc tÕ      thu ho¹ch  trong n¨m    hoÆc     vµo  c¨n cø  diÖn tÝch  ®Êt thùc tÕ    canh   t¸c(bao gåm  ®Êt  îc ®   giao,® îc nhËn      kho¸n  cña  n«ng  êng, tr¹m  ihîp      s¶n  tr   tr¹   , t¸cx∙,tæ  xuÊt,®Êt    nhËn  chuyÓn  do  nhîng    quyÒn  dông  sö  ®Êt,®Êt  thuª®Ó     ®i    canh    t¸c)nh©n  víi  n¨ng suÊttõng lo¹ c©y      i   trång(c©y    hµng n¨m, c©y  n¨m).   l©u  +  S¶n  phÈm  ch¨n nu«i:   l       sè îng s¶n  lµ phÈm   ch¨n nu«i(giasóc,giacÇm,            nu«itrång thuû      s¶n tÝnh theo con hoÆc  ®µn hoÆc  tÝnh theo träng l      îng kg, tÊn)thu ho¹ch trongn¨m          thùc tÕ  b¸n ra.   ®∙    Trêng    hîp kh«ng    x¸c®Þnh  îcsè îng s¶n  ®   l   phÈm  trång trät vËtnu«ithùc      ,     tÕ thu  ho¹ch, b¸n  th×    ra  tÝnh theo  liÖu  sè  thèng  hoÆc   kª  theo n¨ng  suÊt  ®iÒu      tratrªnmét  ®¬n  diÖn  vÞ  tÝch c©y  trång,sè îng    l ®Çu   con    gia sóc,gia     cÇm  ch¨n nu«i,s¶n      phÈm  nu«itrång thuû      s¶n    lµn¨ng suÊt thu ho¹ch kg,tÊn          trªndiÖn    tÝch  hå. ao  ­ VÒ     s¶n    gi¸b¸n  phÈm:      thùc tÕ  lµgi¸b¸n    theo  tõng    thêi®iÓm     thu ho¹ch,   tiªuthô;tr     êng  kh«ng    hîp  x¸c ®Þnh  îc gi¸b¸n  ®     thùc tÕ  th×      tÝnh  theo    gi¸b¸n  b×nh  qu©n  cña tõng  i lo¹  s¶n  phÈm   theo    gi¸thÞ  êng  tr tõng    (th¸ng,quý  thêikú    hoÆc   mïa vô). VÝ     «ng  ë  dô: Hé  A  ®ång  b»ng s«ng Cöu  Long  trång 2ha        lóa thu ho¹ch  haivô,vô      ®«ng  xu©n  tÊn    b×nh  14  gi¸b¸n  qu©n  2.000®/kg,vô    mïa  tÊn    10  gi¸ b¸n b×nh  qu©n 2.200®/kg;Cã   ao        1  th¶ c¸ 0,4  thu  ha  5.000  gi¸b¸n  kg    b×nh  qu©n  12.000®/kg.Ch¨n    nu«igia sóc:trong n¨m          b¸n  îc 6  ®   con  thu  îc 15  bª  ®   tr   iÖu®ång. Thu    nhËp  kh¸c60  iÖu®ång:   tr   X¸c  ®Þnh      gi¸trÞs¶n  phÈm   hµng    ho¸ cña  A: hé  ­VÒ       14000          lóa:     kg  x  2000®/kg         tr       =  28  iÖu®ång.            10000                    kg  x  2200®/kg         tr       =  22  iÖu®ång.  ­C¸                    5000      12000®/kg         tr   kg  x       =  60  iÖu®ång.     ­Bß            con                 =  15  iÖu®ång.             6                       tr   ­Doanh        thu tõc©y    ¨n qu¶  ch¨n nu«ikh¸c    tr   vµ         60  iÖu®ång. Céng                                                                  185  iÖu®ång.   tr     b. VÒ       chiphÝ  s¶n  xuÊt:Chi    phÝ s¶n xuÊt ® îc x¸c ®Þnh        theo    chiphÝ  thùc tÕ    bao  gåm:    Chi phÝ  c©y  vÒ  con gièng;Chi phÝ    ;ph©n      vËt t   bãn, thøc     ¨n    gia sóc, thuèc      trõ s©u,      trõ cá, thuèc phßng dÞch  bÖnh... Chi    ; phÝ  nh©n  c«ng gåm:  c«ng    tù lµm  c«ng    ín;Chi phÝ  m¸y  vµ  thuªm     vÒ  mãc  thiÕtbÞ    gåm: 
  3. 3 KhÊu  hao  b¶n  khÊu  c¬  vµ  hao söa ch÷a    lín,söa ch÷a  êng  th xuyªn tµis¶n      cè  ®Þnh;    Chi phÝ  m¸y mãc, thiÕtbÞ    ®éng    lùc thuªngoµi;Chi phÝ  c«ng        vÒ  cô  lao ®éng, vËt rÎtiÒn mau           háng  phôc  cho  vô  s¶n  xuÊt;ThuÕ   c¸ckho¶n      vµ    chi phÝ  thùc tÕ    kh¸c li     ªnquan  ®Õn  s¶n xuÊt ra c¸c lo¹ s¶n        i   phÈm   hµng    ho¸ n«ng  l©m  s¶n,thuû s¶n          tiªuthô trong n¨m.   ­ §èi víitr       êng  hîp  gia ®×nh,    hé    c¸ nh©n  sæ   cã  s¸ch    kÕ to¸n ghi chÐp      ®Çy     ®ñ theo  chÕ       ®é kÕ to¸n cña    Nhµ       níc,chi phÝ hîp    lý,hîp  ® îc x¸c lÖ      ®Þnh  theo  híng dÉn  iMôc   IphÇn    t¹  II  B Th«ng   sè  t 99/1998/TT­ BTC  ngµy  14/7/1998 cña  TµichÝnh.   Bé    ­Trêng    gia®×nh, c¸nh©n    hîp hé        kh«ng      ghisæ s¸ch kÕ          to¸nth× chiphÝ  s¶n xuÊt ® îc x¸c ®Þnh        theo    (%)  ¬ng  tû lÖ  t øng    víidoanh thu tõng  i lo¹ s¶n  phÈm  s¶n xuÊtn«ng    nghiÖp (theosè      liÖu ®iÒu      trathu nhËp cña  s¶n  hé  xuÊt  n«ng nghiÖp). c.X¸c    ®Þnh    thu nhËp  chÞu  thuÕ §èi víihé      s¶n  xuÊt n«ng    nghiÖp  më     ®∙  sæ s¸ch  to¸nghi chÐp  kÕ      ®Çy   ®ñ  doanh      thu,chi phÝ, thu nhËp th× thu nhËp chÞu thuÕ  îc x¸c ®Þnh  ®     =  (doanh       thu ­chiphÝ)   tr   ­36  iÖu®ång. §èivíi s¶n      hé  xuÊt n«ng    nghiÖp  cha      më sæ s¸ch kÕ    to¸n.Thu    nhËp  cña  hé s¶n  xuÊtn«ng    nghiÖp  îctÝnh  ®   theo ph¬ng    ph¸p ®iÒu          tra®Ó x¸c®Þnh    tû lÖ (%)   thu nhËp    trªndoanh   thu s¶n  phÈm   hµng    Tµi chÝnh  ho¸.Bé    ban hµnh  kÌm  theo  Th«ng   tnµy biÓu  khung    (%)    tû lÖ  thu nhËp  doanh  nghiÖp  tÝnh    trªn doanh    thu cña  mét  lo¹ s¶n  sè  i   phÈm   trång trät ch¨n nu«i,nu«itrång thñy s¶n    ,             theo  tõng  khu  vùc (biÓu khung    thu nhËp    tû lÖ    trªndoanh    thu ®Ýnh  kÌm).Côc    thuÕ    vµo  c¨n cø  khung    (%)    tûlÖ  thu nhËp doanh  nghiÖp    trªndoanh   thu,t×nh  h×nh  s¶n  xuÊtn«ng    nghiÖp  gi¸b¸n  vµ    s¶n  phÈm     t¹ ®Þa  i ph¬ng      ®Ó x¸c®Þnh  tû lÖ  nhËp  thÓ    thu  cô  ®èi    víitõng  i lo¹ c©y  trång,vËt nu«ië        ®Þa   ph¬ng  cho  phï hîp víithùc tÕ          cña  tõng   vô, tõng vïng,tõng    n¨m. Trêng  do    s¶n    hîp  gi¸c¶  phÈm   n«ng  l©m, thuû s¶n        tiªuthô trªnthÞ  êng  tr biÕn  ®éng    t¨ng hoÆc   gi¶m  trªn20%   víigi¸khiCôc    so        thuÕ  x©y  dùng    thu  tû lÖ  nhËp  th× Côc  thuÕ    x¸c ®Þnh      %     l¹ tû lÖ  thu nhËp    i trªndoanh        thu ®Ó x¸c ®Þnh    thu nhËp  chÞu  thuÕ  cho    hîp lý. VÝ     sè  dô: Tõ  liÖu doanh  cña  n«ng    thu  hé  d©n    A nªu trªn,tû lÖ        % thu  nhËp  îc x¸c ®Þnh   ®     ®èi    víic©y hµng  n¨m    lµ 30%, s¶n phÈm   ch¨n  nu«i lµ     25%,  nu«itrångthuû s¶n          lµ25%,    thu nhËp cña  A  hé  tÝnh  sau: nh  Thu  nhËp    tõ trång trät=      50,0 tr     iÖu ®ång  30%                 15,0  x                =  tr   iÖu®ång Thu  nhËp    tõ ch¨n nu«i=  tr       15  iÖu ®ång x    25%                          =                            3,75  tr   iÖu®ång Thu nhËp    tõ nu«itrång thuû      s¶n  60  iÖu ®ång  25%             =  =  tr   x              15  tr   iÖu®ång Thu nhËp    tõ s¶n xuÊt n«ng    nghiÖp kh¸c =  tr     60  iÖu ®ång  25%   15  x  =  tr   iÖu®ång    Tæng                                                                                          48,75  tr   iÖu®ång
  4. 4 +  Thu  nhËp  chÞu  thuÕ  thu nhËp  =    doanh  nghiÖp   tr   ­36  iÖu®ång =  48,75 tr     iÖu®ång   tr   ­36  iÖu®ång  12,75 tr   =    iÖu®ång 2. ThuÕ     suÊt thuÕ    TNDN     ¸p dông thèng nhÊt ®èi víihé        s¶n  xuÊt n«ng    nghiÖp    lµ32%. +  Thu  nhËp  doanh  nghiÖp  n«ng  hé  d©n  ph¶inép  A    lµ: 12,75 tr     iÖu®ång  32%   4,08 tr   x  =    iÖu®ång III.§¨ng k ý, kª k h ai, é p  thu Õ, q u y Õt to¸n thu Õ:    n Chñ  s¶n  hé  xuÊt n«ng    nghiÖp  hµng      thu  ho¸ líncã  nhËp  cao ®Õn  møc  quy ®Þnh  i t¹ Môc     Itrªn®©y   nghÜa  ®¨ng    kª khainép  cã  vô  ký,      thuÕ, quyÕt    to¸nthuÕ    TNDN  theo quy    ®Þnh    t¹ phÇn  Th«ng   99/1998/TT­ i C,  tsè  BTC  ngµy  14 th¸ng7    n¨m 1998 cña  TµichÝnh  híng dÉn    Bé    vµ    t¹ Th«ng   i tnµy.Cô    thÓ: 1. Kª    khaithuÕ: Chñ  gia ®×nh        hé    c¸ nh©n s¶n xuÊt n«ng    nghiÖp  gi¸ cã    trÞ s¶n îng    l hµng  ho¸    thu  líncã  nhËp  cao  tr¸chnhiÖm   cã    ®¨ng    khai, ký, kª    nép  thuÕ  thu nhËp doanh  nghiÖp    víiChi côc thuÕ  i   ho¹t®éng  t¹  cã  n¬i   s¶n  xuÊtn«ng    nghiÖp theo mÉu       kª khaivµ    híng dÉn    cña  quan  c¬  thuÕ. Trêng  hé    hîp  gia ®×nh  hé  cã  khÈu  êng    mét    th tróë  n¬i,s¶n xuÊt n«ng    nghiÖp  nhiÒu    ë  n¬i,th×  khaitÝnh      kª    gi¸trÞ s¶n îng  l b»ng  hµng ho¸  thu vµ    nhËp  tõng    s¶n  ë  n¬icã  xuÊt n«ng    nghiÖp      víi®éi thuÕ    x∙,phêng    ®Ó chuyÓn  vÒ  Chi côc thuÕ quËn, huyÖn.  Trêng hîp  cã  hé  s¶n  xuÊt n«ng  nghiÖp ë  nhiÒu  huyÖn kh¸c nhau    th× chuyÓn  Chi  vÒ  côc thuÕ    hé  n¬i cã  khÈu  êng  th tróhoÆc       n¬is¶n xuÊtchÝnh      ®Ó tæng    hîp chung  thu nhËp  vÒ    cña hé. Trêng  chñ  gia ®×nh    hîp  hé    c¸ nh©n s¶n xuÊt hµng      thu    ho¸ líncã  nhËp  cao kh«ng  ®¨ng  kª khaith×  quan  ký      C¬  thuÕ    trùctiÕp qu¶n        lýthu thuÕ phèi  hîp víihéi®ång         tvÊn thuÕ    x¸c ®Þnh møc    thu nhËp cña     îng nµy    c¸c ®èi t   b¸o c¸o chÝnh    quyÒn  cïng cÊp      ®Ó th«ng  cho  s¶n  b¸o  hé  xuÊt n«ng    nghiÖp biÕt,  thùc hiÖn    nép thuÕ    thu nhËp  doanh  nghiÖp. C¨n  vµo      cø  tê kª khaithuÕ    cña  gia ®×nh, c¸ nh©n, chicôc  hé            thuÕ    trùc tiÕp  qu¶n      lýthu thuÕ thùc hiÖn    tÝnh thuÕ    thu nhËp doanh nghiÖp cho tõng  hé,ra th«ng  nép      b¸o  thuÕ  cho  nép  hé  thuÕ biÕt®Ó     thùc hiÖn    nghÜa  nép  vô  thuÕ. 2.Nép    thuÕ    thu nhËp doanh nghiÖp.Do  Æc     ® ®iÓm  cña s¶n xuÊtn«ng    nghiÖp  gia ®×nh    hé    c¸ nh©n s¶n xuÊt n«ng    nghiÖp thuéc ®èi îng  t ph¶inép    thuÕ TNDN   thùc hiÖn    t¹m nép thuÕ TNDN  theo tõng quý hoÆc  theo  thu vô    ho¹ch theo th«ng        b¸o cña  quan  c¬  thuÕ. ­ Thêi h¹n    nép thuÕ TNDN   cña  s¶n  hé  xuÊt  n«ng nghiÖp chËm  nhÊt  kh«ng    ngµy  tõ ngµy  qu¸ 25  kÓ    nhËn  îcth«ng    ®   b¸o.Nhng  tæng  thuÕ  sè  ph¶i   nép cña  n¨m thuÕ, hé    s¶n  xuÊt n«ng    nghiÖp ph¶inép    xong  íc 31/12  tr   hµng  n¨m.
  5. 5 ­ Hé     nép  thuÕ  TNDN   nép    trùc tiÕp  vµo Kho    b¹c Nhµ    níc quËn, huyÖn    n¬icã    s¶n  xuÊt n«ng    nghiÖp  theo  th«ng  cña  quan  b¸o  c¬  thuÕ. Trêng      hîp hé  nép  thuÕ  xa  ë  Kho  b¹c quËn, huyÖn    th×  c¸n  thuÕ  bé  thu    trùc tiÕp,khi thu      tiÒn thuÕ  ph¶ira      thuÕ    biªn laithu  cña  Tµi chÝnh    Bé    ph¸thµnh  ngay  i   t¹ thêi ®iÓm   thu  thuÕ  ph¶i nép  vµ    tiÒn  thuÕ  thu      ®∙  vÒ chicôc  thuÕ    ®Ó nép  vµo  Kho  b¹c  Nhµ    níc.Thêi h¹n    ph¶i nép    thuÕ  vµo Kho  b¹c Nhµ    níc chËm   nhÊt  kh«ng    ngµy  tõngµy    îctiÒn thuÕ,tr qu¸ 3  kÓ    thu ®       êng    hîp vïng nóihoÆc       vïng  ®i    nhiÒu  l¹cã  i khã kh¨n th× chËm       nhÊt kh«ng    ngµy.   qu¸ 6  Trêng    nép  hîp hé  thuÕ  TNDN   thùc hiÖn  nép  ®∙    t¹m  thuÕ theo quý,theo    vô hoÆc   nép  ®∙  thuÕ  n¨m  c¶  theo th«ng b¸o cña  quan  c¬  thuÕ nhng  trong  n¨m  thiªntai do    biÕn  do    , gi¸c¶    ®éng  lµm gi¶m doanh    thu nhËp; doanh  thu vµ      thu chØ     i tr   ®¹t tí 90  iÖu ®ång/n¨m    hoÆc   nhËp  i tr   thu  tí 36  iÖu ®ång/n¨m      th× hé nµy  kh«ng  ph¶i nép    thuÕ  TNDN.   Sè thuÕ  t¹m  ®∙  nép trong n¨m   îc ®   chuyÓn  sang n¨m  sau hoÆc   îc xem   ®   xÐt hoµn    thuÕ  nép  tr¶sè  ®∙  theo    yªu cÇu  cña  nép  hé  thuÕ. 3.QuyÕt      to¸nthuÕ  TNDN. ­ KÕt    thóc n¨m, Chi côc        thuÕ    vµo  c¨n cø  kÕt qu¶  s¶n  xuÊt n«ng    nghiÖp  trong n¨m    cña  nép  hé  thuÕ, sè    thuÕ  TNDN  ph¶inép,sè      thuÕ  nép    ®∙  ®Ó ®èi  chiÕu    thuÕ  nép  víisè  ®∙  kho    b¹c Nhµ    níctheo  tõng  x¸c®Þnh  thuÕ  hé    sè  nép  thõa,nép    thiÕu ®Ó     theo dâi.   ­ Chi côc      thuÕ  tr¸chnhiÖm   cã    quyÕt    to¸nthuÕ  TNDN   hµng n¨m      ®èi víi hé gia ®×nh   c¸ nh©n  s¶n xuÊt n«ng nghiÖp  thuéc ®èi  îng  t ph¶i nép    thuÕ  TNDN   theo  ®óng  quy  ®Þnh     vÒ quyÕt to¸n thuÕ,  th«ng    ra  b¸o quyÕt  to¸n   thuÕ ®Õn   nép  hé  thuÕ  tõng    s¶n  vµ  n¬i cã  xuÊt n«ng nghiÖp  chÞu  thuÕ  TNDN. IV. Ò  m i Ô n  thu Õ, gi¶ m  thu Õ  T N D N  V 1. MiÔn    thuÕ, gi¶m    thuÕ  TNDN   cho  s¶n  hé  xuÊt n«ng    nghiÖp ®èi    víi s¶n phÈm   trång trät ch¨n nu«i,nu«itrång thuû    ,           s¶n    thu nhËp  míicã    lÇn ®Çu   nh sau:§îcmiÔn      thuÕ    thu nhËp  doanh  nghiÖp  n¨m  2  ®Çu   tõkhis¶n  kÓ      xuÊt  n«ng  nghiÖp  thu ho¹ch  cã    lÇn ®Çu   ® îcgi¶m  vµ    50%  thuÕ TNDN  cña  n¨m  2  tiÕp theo.Trêng  hé    hîp  s¶n  xuÊt n«ng    nghiÖp  miÒn    lµ d©n    ë  nói,hé    téc Ýt  ngêicßn  îcgi¶m    ®   thuÕ  kÐo    dµithªm  n¨m. 2  2. Trêng    s¶n    hîp hé  xuÊt n«ng    nghiÖp  võa  ho¹t®éng  cã    s¶n xuÊt trång     trät ch¨n nu«i,nu«itrång thuû    ,         s¶n  tõng  i cã  lo¹ s¶n phÈm   hµng    ho¸ trong n¨m    tÝnh  thuÕ  TNDN     thu ho¹ch  míicã    lÇn ®Çu     nép  mµ hé  thuÕ  tæng  thu cã  sè    nhËp  ®Õn  møc  nép thuÕ    îcmiÔn  th× ®   thuÕ  hoÆc   gi¶m thuÕ ¬ng  t øng      víitû lÖ thu  nhËp  chÞu  thuÕ cña  i  lo¹  s¶n phÈm  hµng ho¸    ®ã theo    thêigian  îc ®   miÔn, gi¶m    thuÕ quy ®Þnh    t¹ ®iÓm   nªu  i 1  trªn. 3.Thñ      tôcmiÔn  thuÕ. ­    Hé thuéc ®èi  îng  t nép thuÕ TNDN   ®¬n     cã  ®Ò nghÞ  îc xÐt  ®   miÔn  gi¶m thuÕ    göi ®Õn  Chi côc thuÕ    n¬i ®èi  îng  t nép thuÕ  s¶n  cã  xuÊt n«ng    nghiÖp. ­ X¸c nhËn cña  chÝnh quyÒn  phêng, x∙ n¬i hé        nép  thuÕ  s¶n  cã  xuÊt  n«ng  nghiÖp  thuéc diÖn  îcxÐt miÔn    ®     gi¶m  thuÕ  c¸cchØ  vÒ    tiªu:
  6. 6 + DiÖn tÝch gieo trång hoÆc   l gia sóc, gia cÇm,  sè îng        thuû s¶n nu«i   trång. +      Gi¸trÞs¶n îng cña  l   tõng lo¹ s¶n      i phÈm   cña  n¨m  tÝnh  thuÕ. +  N¨m  giao trång,ch¨n nu«ivµ          n¨m  b¾t  ®Çu   cho    thu ho¹ch. +  Møc    thu nhËp  tõng lo¹ s¶n    i   phÈm   hµng  ho¸. 4.ThÈm     quyÒn    xÐt miÔn  gi¶m  thuÕ  TNDN. ­ Chi côc      thuÕ    diÖn  n¬i cã  tÝch thuéc diÖn miÔn, gi¶m thuÕ tæng    hîp hå  vµ  tê tr×nh göivÒ  s¬  cã        Côc  thuÕ    n¬ichñ  ®¨ng  th hé  ký  êng    tróhoÆc     n¬i hé  s¶n  cã  xuÊtchÝnh      xinmiÔn  gi¶m. ­ Côc  ëng    tr Côc thuÕ xÐt  quyÕt  vµ  ®Þnh miÔn  gi¶m thuÕ cho  nép  hé  thuÕ  th«ng  ®Õn     vµ  b¸o  Chi côc  thuÕ    s¶n  n¬icã  xuÊt n«ng    nghiÖp  îcmiÔn, ®     gi¶m. 5. Tæ     chøc viÖc thùc hiÖn    tho¸i     thuÕ  tr¶ cho  s¶n  hé  xuÊt n«ng    nghiÖp  trong tr   êng    t¹m  hîp ®∙  nép  theo  mïa    vô,theo th«ng  cña  quan  b¸o  c¬  thuÕ  nh­ ng  thiªntai  do    , thiÖth¹ix¸c ®Þnh          l¹ kh«ng  i ph¶inép, nÕu      ®èi îng  t nép  thuÕ  yªu cÇu    hoµn    thuÕ  nép. tr¶sè  ®∙  ­ Hé    nép  thuÕ ph¶icã    ®¬n    ®Ò nghÞ    quan  víic¬  thuÕ  ra  ®∙  th«ng b¸o  nép  thuÕ  râ lýdo    nªu      xintho¸i     thuÕ. tr¶ ­ Côc    thuÕ    vµo  c¨n cø  ®¬n    ®Ò nghÞ  ý  vµ  kiÕn b»ng    v¨n b¶n    x¸c ®Þnh  sè    liÖu tÝnh  thuÕ  cña      c¸c Chi côc thuÕ    s¶n  n¬icã  xuÊt n«ng    nghiÖp lµm c¬  së    x¸c ®Þnh   th«ng b¸o  t¹m nép, sè    thùc  ®∙  tÕ  nép  c¨n  x¸c ®Þnh   i vµ  cø    l¹  doanh    nhËp  thu,thu  kh«ng  thuéc ®èi îng ph¶inép  t     thuÕ    ®Ó Côc  ëng  tr Côc  thuÕ    ra quyÕt ®Þnh    tho¸i     thuÕ. tr¶ V. T æ  c h ø c  thùc hi Ö n 1. UBND     cÊp  tØnh,thµnh    phè    trùcthuéc Trung    ¬ng  chØ ®¹o    c¸c ngµnh  cã  ªnquan;Tµi chÝnh, KÕ   li         ho¹ch  thèng    kª,N«ng nghiÖp  ph¸ttr   vµ    iÓn n«ng  th«n phèi hîp    quan    víic¬  ThuÕ  trong viÖc  chøc  tæ  thùc hiÖn thu thuÕ    thu nhËp  doanh nghiÖp  cña  n«ng  hé  d©n    trªn®Þa bµn. 2.C¬    quan  thuÕ. a.C¨n  vµo        cø  têkª khaithuÕ    cña  nép  hé  thuÕ hoÆc   theo kh¶o      s¸t®iÒu  tra®Ó   quan    c¬  thuÕ    x¸c ®Þnh    c¸c ®èi îng    gia ®×nh    t lµ hé    c¸ nh©n  s¶n  cã  xuÊt n«ng  nghiÖp  ®Õn  møc  ph¶i nép    thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp hµng  n¨m lµm  së  c¬  cho  viÖc    vµ  lËp bé  qu¶n     îng nép  lý®èi t   thuÕ. Trêng  hîp  s¶n  hé  xuÊt n«ng nghiÖp  nhiÒu    ë  n¬i (kh¸c huyÖn,    kh¸c  tØnh) th×      Chi côc  thuÕ    s¶n  n¬ihé  xuÊt cã  khÈu  êng    tr¸chnhiÖm    hé  th trócã    tæng      hîp tê khaithuÕ  c¸c tµiliÖu ®iÒu        vµ        trax¸c ®Þnh    thu nhËp chÞu thuÕ  b¸o c¸o vÒ      Côc  thuÕ    sù  ®Ó cã  chØ  ®¹o  thu thuÕ  vµ    theo ®óng    quy ®Þnh. b. Côc    thuÕ  cø  c¨n  vµo    tµiliÖu cña    Chi côc thuÕ, kiÓm       tranÕu    lµ hé  gia ®×nh, c¸ nh©n  s¶n        cã  xuÊt n«ng    nghiÖp  c¸ctØnh,thµnh  ë      phè kh¸cnhau    th×  sù  cã  phèi hîp      víiCôc thuÕ    c¸c ®Þa  ph¬ng    thuéc  mµ hä  ®èi  îng  t nép 
  7. 7 thuÕ  s¶n  cã  xuÊt n«ng    nghiÖp      ®Ó x¸c ®Þnh  nhËp  thu  chÞu thuÕ  ph©n  vµ  bæ   thuÕ    sè  thu nhËp doanh nghiÖp  theo    thu nhËp  tõng  tû lÖ    ë  quËn huyÖn  cho    phïhîp. c. C¬     quan  thuÕ  tr¸chnhiÖm   cã    th«ng b¸o c«ng khaivÒ      hé, doanh    sè, thu nhËp  møc    vµ  thuÕ TNDN  ph¶inép    cña tõng  t¹      cã  hé  i n¬i hé  s¶n  x∙ xuÊt  n«ng nghiÖp    ®Ó mäi ngêibiÕt.   d. C¬     quan  thuÕ  hµng  n¨m  tr¸chnhiÖm   cã    kiÓm     tra,gi¸m      s¸t®Ó ph¸t   hiÖn    s¶n  c¸c hé  xuÊt n«ng    nghiÖp  thuéc ®èi îng nép  t   thuÕ  nhËp  thu  doanh  nghiÖp.Trêng        hîp ph¸thiÖn  s¶n  hé  xuÊtn«ng    nghiÖp  kh«ng    kª khai®Çy    ®ñ,  ®óng    thu nhËp, cè    t×nh  khaisai,     khaithiÕu      thu nhËp, th× ph¶itruythu ®ñ            sè  thuÕ ph¶inép  xö        vµ  ph¹tviph¹m  hµnh  chÝnh  trong lÜnh    vùc  thuÕ  theo quy  ®Þnh  cña ph¸p luËt.   e. Tæng     côc thuÕ  chØ ®¹o Côc  thuÕ phèihîp        víic¸c ngµnh  chøc n¨ng  cã  ªnquan  chøc  li   tæ  thùc hiÖn thu thuÕ TNDN  theo ®óng quy ®Þnh  cña  ph¸p luËtvµ      híng dÉn      t¹ Th«ng   i tnµy. Th«ng   tnµy  hiÖu      cã  lùc thihµnh    tõ ngµy 1/1/1999.Trong      qu¸ tr×nh tæ    chøc thùc hiÖn nÕu   khã  cã  kh¨n, víng  ¾c,      m ®Ò nghÞ  c¸c  chøc  c¸ tæ  vµ    nh©n  ph¶n ¶nh kÞp    Bé    thêivÒ  Tµi chÝnh  (Tæng  côc thuÕ)    ®Ó nghiªncøu,     gi¶i  quyÕt.         T ê  k h ai tÝn h thu Õ  thu n h Ë p  d o a n h  n g hi Ö p   ¸p d ô n g  ® èi víi é  n « n g  d © n  h Kª  hai né p  thu Õ  T N D N  n¨ m  .... k A.  h Ç n  c h ñ  h é   P kª khai ­Tªn    chñ  hé:.. . ...........     §iÖn  . ............      .. tho¹i ªnl¹c.. . .....       . . .... li ­§Þa    chØ  êng    th tró:Th«n  . . . . .HuyÖn... . . .. . .. .   x∙. . . ..  TØnh... . ..... . . ..... ­Ngµnh    nghÒ  kinhdoanh    ­§Þa    ®iÓm   s¶n  xuÊtn«ng    nghiÖp:X∙ .. . ..HuyÖn  . . . TØnh.. . .     . . .  . . .. . .. ..     ChØ   tiªu §¬n  Quy    m« s¶n  S¶n îng Doanh  Thu  l   nhËp  doanh  vÞ  xuÊt(diÖn    thu  thu  nghiÖp   tÝnh tÝch  ®Êt,®µn, ho¹ch (®ång)     con) Tû  (%)  Sè  lÖ  tiÒn  thu nhËp/ (®ång)     Doanh  thu 1. Ngµnh  trång  trät
  8. 8 ­Lóa   ­Cµ    phª ... 2.  Ngµnh  ch¨n   nu«i ­Tr©u    bß ­Lîn   ­Gµ   ... 3.Nu«itrång thuû         s¶n ­C¸   ­T«m   ... 4. S¶n    xuÊt n«ng    nghiÖp kh¸c  T«i xin cam       ®oan  liÖu kª khaitrªn®©y     sè          lµ ®óng thùc tÕ,nÕu          sait«i hoµn toµn  chÞu tr¸chnhiÖm   thùc hiÖn    vµ    theo  ® îcc¬  sè    quan  thuÕ  kiÓm    tra x¸c®Þnh  i   l¹ .     . . ,   .. . .  ngµy..   .th¸ng..  . .n¨m... . . .    Chñ  ký    x¸cnhËn     hé  tªnvµ    K h u n g  tû lÖ ( %) thu n h Ë p  d o a n h  n g hi Ö p   tÝnh trªn d o a n h  thu         ChØ  tiªu   Khu  vùc  I Khu  vùc  II Khu  vùc  I Khu  II vùc  IV 1.Ngµnh    trång trät     ­C©y    hµng  n¨m 10­25 5­15 15­30 5­10 ­C©y  n¨m   l©u  + Thu ho¹ch mét    lÇn 10­25 5­15 10­25 5­15 + C©y    ¨n qu¶ 10­25 5­20 10­30 5­20 + C©y c«ng  nghiÖp  10­20 10­25  10­30 10­20 2. Ch¨n nu«i  gia sóc  giacÇm   10­20 5­15 10­20 5­15 3.Nu«itrång thuû s¶n         10­20 10­20 15­25 5­15 4.  S¶n  xuÊt  n«ng  nghiÖp  kh¸c  10­   25    15  5­    25  5­ 5­15 Khu  vùc    I:§ång  b»ng  B¾c  Bé Khu vùc  : II Trung  B¾c  vµ      du  Bé  tõThanh  Ho¸    trëvµo  ®Õn   B×nh  ThuËn,  L©m   §ång,B×nh    Phíc
  9. 9 Khu vùc  I §ång  II   : b»ng Nam   vµ    bé  c¸c tØnh §«ng nam  Bé:  RÞa     Bµ  ­ Vòng  Tµu,§ång      Nai,B×nh  ¬ng,T©y  D   Ninh... Khu  vùc    IV:Vïng    nóiphÝa  B¾c.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản