Thông tư hướng dẫn các hình thức quản lý thực hiện dự án đầu tư và xây dựng và đăng ký hoạt động xây dựng

Chia sẻ: Nguyen Thi Quynh Trang | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:13

0
213
lượt xem
70
download

Thông tư hướng dẫn các hình thức quản lý thực hiện dự án đầu tư và xây dựng và đăng ký hoạt động xây dựng

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư hướng dẫn các hình thức quản lý thực hiện dự án đầu tư và xây dựng và đăng ký hoạt động xây dựng

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư hướng dẫn các hình thức quản lý thực hiện dự án đầu tư và xây dựng và đăng ký hoạt động xây dựng

 1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA th«ng    t c ñ a b é  x © y  d ù n g  S è  01/2000/TT­B X D  n g µ y 01 th¸ng  n¨ m  2000 h í ng  3  d É n  c¸c h × n h  thøc q u ¶ n   ý th ù c hi Ö n  d ù  ¸n  l ® Ç u  t v µ  x © y  d ù n g  v µ  ® ¨n g  k ý  h o ¹t ® é n g  x © y  d ù n g C¨n  NghÞ   nh  è  cø  ®Þ s 15/CP  µy  ng 04/3/1994  ña  Ýnh  ñ  Ò   c Ch ph v chøc  n¨ng,nhiÖ m  ô,quyÒn  ¹n  µ  ¬  Êu  chøc  ña  é  ©y  ùng.   v  h v c c tæ  c BX d C¨n  Quy  Õ   cø  ch qu¶n  ý®Ç u    µ  ©y  ùng  l  tv x d ban  µnh  Ìm  h k theo NghÞ   ®Þnh  è  s 52/1999/N§­   µy  CP ng 08/7/1999 cña  Ýnh  ñ.   Ch ph Bé   ©y  ùng  íng  Én    ×nh  X d h d c¸c h thøc qu¶n  ýthùc hiÖn  ù  vµ  ¨ng  l    d ¸n  ® ký  ¹t®éng  ©y  ùng    ho   xd nh sau: I.  C¸c h × n h  thøc q u ¶ n  l ý th ù c hi Ö n  d ù  ¸n  ® Ç u  t v µ  x © y  d ù n g 1.C¸c  ×nh    h thøc qu¶n  ýthùc hiÖn  ù      l    d ¸n: 1.1. Theo    quy  nh   ¹  Òu  cña  ®Þ t i§i 59  Quy  Õ   ch qu¶n  ý ®Ç u    vµ  ©y  l  t x dùng ban  µnh  Ìm  h k theo  NghÞ   nh  è  ®Þ s 52/1999/N§­   µy  CP ng 08/7/1999  ña  c ChÝnh  ñ  ph (sau  y  äit¾t lµQuy  Õ   ®© g       ch qu¶n  ý®Ç u    µ  ©y  ùng  l  tv x d 52/CP):   Tuú theo quy m«,  Ýnh  Êt cña  ù    µ  t ch   d ¸n v n¨ng  ùccña  × nh,  ñ   u    ùa l  m Ch ®Ç tl   chän  ét  m trong c¸ch×nh     thøc sau  y      ®© ®Ó qu¶n  ýthùc hiÖn  ù  l    d ¸n: ­Chñ  u    ùctiÕp qu¶n  ýthùc hiÖn  ù    ®Ç ttr     l    d ¸n ­Chñ  Öm  iÒu  µnh  ù    nhi ® h d ¸n ­Ch×a    kho¸traotay    ­Tù  ùc hiÖn  ù    th   d ¸n 1.2.ViÖc  chøc  ¹t®éng  µ  ¨ng  ý  ¹t®éng  ©y  ùng  ña      tæ  ho   v® k ho   x d c c¸c h×nh thøc qu¶n  ýdù    ùc hiÖn  l   ¸n th   theo  Quy  Õ   ch qu¶n  ý®Ç u    µ  ©y  ùng  l  tv x d 52/CP  µ  v Th«ng   µy. tn 1.3.Chi phÝ      qu¶n  ýdù  thùc hiÖn  l   ¸n    theo Th«ng   è  t s 08/1999/TT­ BXD   ngµy  16/11/1999 cña  é  ëng  é  ©y  ùng.   B tr BX d 2.Tr¸chnhiÖ m  Ò       v qu¶n  ýthùc hiÖn  ù  l    d ¸n: 2.1.Chñ   u    ï ¸p  ông  ×nh    ®Ç t d   d h thøc  µo    n ®Ó qu¶n  ýthùc hiÖn  ù    l    d ¸n vÉn ph¶ichÞu    tr¸chnhiÖm   µn  Ön  íc ph¸p  Ëtvµ  êi cã  Èm   Òn    to di tr   lu   ng   th quy quyÕt ®Þnh  u    Ò     ×nh thùc hiÖn  ù      ®Ç tv qu¸ tr     d ¸n. 2.2.Tæ     chøc qu¶n  ýthùc hiÖn  ù    Þu  l    d ¸n ch tr¸chnhiÖ m   ícChñ   u      tr   ®Ç t vµ ph¸p  Ëttheo  Ö m   ô  îc Chñ   u    lu   nhi v®  ®Ç t giao hoÆc   îp  ng  ý  Õt  íi h ®å k k v  Chñ   u  . Khi thay  æi  chøc  ®Ç t    ® tæ  qu¶n  ýthùc  Ön  ù  th×  chøc  íi l  hi d ¸n  tæ  m  ph¶ichÞu    tr¸chnhiÖm  Õ   õa toµn  é    k th   b c«ng  Öc  ña  chøc  vi c tæ  qu¶n  ýcò. l  3.H×nh    thøc Chñ  u    ùctiÕp qu¶n  ýthùc hiÖn  ù    ®Ç ttr     l    d ¸n: 3.1.H×nh    thøc  µy  îc ¸p  ông  i  íic¸c Chñ   u    ã    n ® d ®è v     ®Ç t c ®ñ n¨ng  ùc l  chuyªn m«n      ®Ó qu¶n  ýthùc hiÖn  ù    l    d ¸n.
 2. 2 3.2.Chñ   u    ® îc sö  ông  é    ®Ç t  d b m¸y  ã    c ®ñ n¨ng  ùc chuyªn  l  m«n   ña  c m × nh   µ  ö  êi phô  v c ng   tr¸ch®Ó     qu¶n  ý thùc  Ön  ù  m µ   l  hi d ¸n  kh«ng  Çn  Ëp  c l Ban  Qu¶n  ýdù  l   ¸n. 3.3.Trêng  îp  é    h b m¸y  ña  ñ   u    kh«ng    iÒu  Ön    c Ch ®Ç t ®ñ ® ki ®Ó kiªm  nhiÖ m  Öc  vi qu¶n  ýthùc hiÖn  ù    × Chñ  u    Ëp Ban  l    d ¸n th   ®Ç tl   qu¶n  ýdù    ùc l   ¸n tr   thuéc m × nh, cã        ®ñ n¨ng  ùcvÒ   l   chuyªn m«n,    nghiÖp  ô    v ®Ó qu¶n  ýthùc hiÖn  l    dù    ¸n.Ban  Qu¶n  ýdù    l   ¸n trong tr ng  îp nµy  µ®¬n  Þ  ùcthuéc Chñ  u  ,  ê h   l  v tr     ®Ç t  thùc hiÖn    Ö m  ô  Chñ  u      c¸cnhi v do  ®Ç tgiao. C¬   Êu  chøc  ña  c tæ  c Ban  qu¶n  ýdù  vµ  ëng  l   ¸n  Tr ban qu¶n  ýdù  do  l   ¸n  Chñ   u    Õt  nh.  ®Ç t quy ®Þ Sau    ù  ®∙  µn  µnh  ×  khid ¸n  ho th th Ban  qu¶n  ýdù    l   ¸n ph¶i® îcgi¶i Ó.     th 3.4.NhiÖ m   ô  ña    v c Ban  qu¶n  ýdù  l   ¸n: C¨n  tr¸chnhiÖm,  Òn  ¹n  ña  ñ  u    cø    quy h c Ch ®Ç tquy  nh  ¹ §iÒu  cña  ®Þ t i 14  Quy  Õ   ch qu¶n  ý®Ç u    µ  ©y  ùng  l  tv x d 52/CP, Chñ   u      ®Ç t giao  Ö m   ô    nhi v cho Ban  qu¶n  ýdù      l   ¸n trªnnguyªn t¾c    sau  y: ®© ­ NhiÖ m   ô, quyÒn  ¹n  îc giao    ùc hiÖn      v  h®  ®Ó th   c¸c yªu  Çu  Ò   c v qu¶n  ý l  thùc hiÖn  ù  ph¶irâ  µng;phï hîp  íi®iÒu  Ö  ¹t®éng, nguyªn  ¾c      d ¸n   r     v  l ho     t tæ chøc  ña  ñ  u    µ    c Ch ®Ç tv c¸cquy  nh  ña  ®Þ c ph¸p luËt.     ­ Ban    qu¶n  ýdù    l   ¸n ph¶ithùc hiÖn  Õ         ch ®é b¸o    êng  c¸o th xuyªn víiChñ     ®Ç u  .Chñ  u    t  ®Ç tph¶ithùc hiÖn  Öc  Óm    ¹t®éng  ña      vi ki traho   c Ban  qu¶n  ýdù  l  ¸n  µ  ã  v c tr¸chnhiÖ m   ö  ýkÞp  êinh÷ng  Ên    îtthÈm  Òn  ña    x l  th   v ®Ò v   quy c Ban  qu¶n  ýdù      ¶m   l   ¸n ®Ó ® b¶o  Õn ®é   µ    Çu  ña  ù  ti   v yªu c c d ¸n. 3.5.Yªu  Çu  Ò     c v n¨ng  ùccña  l  Ban  qu¶n  ýdù    l   ¸n: Ban  qu¶n  ýdù  ph¶icã  ùc l ng chuyªn m«n   ï hîp ®Ó   l   ¸n    l  î     ph     qu¶n  ýthùc l    hiÖn  ù    µ  d ¸n v ph¶i®¨ng  ý  ¹t®éng  ¹ c¬    k ho   t   quan  µ  íccã  Èm  Òn. i nh n   th quy Trëng  ban  qu¶n  ý dù  nhã m   B   l   ¸n  A,  ph¶i cã  ×nh    i häc  ë lªn,   tr ®é ®¹   tr     chuyªn m«n   ï hîp víinhiÖm   ô    ph       v qu¶n  ýthùc hiÖn  ù  vµ  l    d ¸n  ph¶iqua    íp   c¸c l   ®µo  ¹ovÒ   t   qu¶n  ýdù  l   ¸n. 4.H×nh    thøc Chñ  Ö m  iÒu  µnh  ù    nhi ® h d ¸n: 4.1.Chñ   u      ®Ç tkh«ng    iÒu  Ön    ùctiÕp qu¶n  ýthùc hiÖn  ù  ®ñ ® ki ®Ó tr     l    d ¸n  ×  th ph¶i giao    cho Ban qu¶n  ý ®iÒu  µnh  ù  chuyªn  µnh  µm  ñ   l  h d ¸n  ng l Ch nhiÖ m   iÒu  µnh  ù    ® h d ¸n hoÆc  thuªtæ    chøc  ã  c n¨ng  ùc chuyªn m«n   ï hîp  l    ph   ®Ó  qu¶n  ý®iÒu  µnh  ù    ñ   Ö m   iÒu  µnh  ù    µm ét  l  h d ¸n.Ch nhi ® h d ¸n l   ph¸p  ©n  nh ®éc  Ëp,cã  l   n¨ng  ùcvµ  ã  ¨ng  ý  ¹t®éng  ©y  ùng. l  c® k ho   xd 4.2.H×nh    thøc  ñ   Ö m   iÒu  µnh  ù  ¸p  ông  i  íic¸c tr ng  Ch nhi ® h d ¸n  d ®è v     ê hîp sau:   a/C¸c  ù    ChÝnh  ñ    d ¸n do  ph giao cho    é, c¬    c¸cB   quan  ngang  é, c¬  B   quan  thuéc  Ýnh  ñ, UBND   Êp  Ch ph   c tØnh qu¶n  ý thùc  Ön; C¸c  ù  do  l  hi   d ¸n  UBND   cÊp tØnh giao cho    ë, Qu Ën,    c¸cS   Huy Ön  ùc hiÖn;C¸c  ù    Æc   Ötquan  th     d ¸n ® bi   träng do  ñ íng ChÝnh  ñ  Õt  nh; C¸c  ¬    Th t   ph quy ®Þ   c quan  ãitrªngiao cho    n      Ban qu¶n  ýdù    l   ¸n chuyªn ngµnh  ùctiÕp qu¶n  ý®iÒu  µnh  ù    tr     l  h d ¸n. b/ C¸c  ù      d ¸n kh¸c,Chñ   u      ®Ç tkh«ng  ã  iÒu  Ön  ùctiÕp qu¶n  ýthùc c® ki tr     l    hiÖn  ù    ×  ñ   u    d ¸n th Ch ®Ç tph¶ithuªtæ      chøc  chuyªn m«n   ã      c ®ñ n¨ng  ùc®Ó   l  qu¶n  ý®iÒu  µnh  ù      l  h d ¸n.Tæ chøc  qu¶n  ý®iÒu  µnh  ù  trong tr ng  îp l  h d ¸n   ê h   nµy  äilµ"T  Ên  g     v qu¶n  ý®iÒu  µnh  ù    l  h d ¸n".
 3. 3 4.3.Néi dung     qu¶n  ý®iÒu  µnh  ù  l  h d ¸n: a/ Ban    qu¶n  ý ®iÒu  µnh  ù  thùc  Ön    éi dung  l  h d ¸n  hi c¸c n   qu¶n  ý theo  l  nhiÖ m  ô  îcgiao. v®  b/ T  Ên    v qu¶n  ý®iÒu  µnh  ù  thùc hiÖn    éidung  l  h d ¸n    c¸c n   qu¶n  ýtheo  l  hîp ®ång  ∙  ý  íi ñ  u  .   ® k v  Ch ®Ç t 4.4.Yªu  Çu  Ò     c v n¨ng  ùc®èi víi ×nh  l     h thøc Chñ  Öm  iÒu  µnh  ù    nhi ® h d ¸n: a/Ban    qu¶n  ý®iÒu  µnh  ù    µ  l  h d ¸n v Gi¸m  c  ®è Ban qu¶n  ý®iÒu  µnh  ù  l  h d ¸n ph¶icã      n¨ng  ùctèithiÓu    l   nh quy  nh  i víi ®Þ ®è     Ban qu¶n  ýdù    µ  ëng  l   ¸n v Tr ban qu¶n  ýdù    ¹ m ôc      l   ¸n t  i 3.5 ë trªn.   b/   vÊn  T qu¶n  ý ®iÒu  µnh  ù  chØ   îc nhËn  Çu  l  h d ¸n  ®  th qu¶n  ý ®iÒu  l  hµnh    ù    ïhîp víi c¸c d ¸n ph       n¨ng  ùccña  × nh  ∙  ¨ng  ý  ¹t®éng  ©y  ùng  l  m ®® k ho   xd t¹ c¬    quan  µ  íccã  Èm  Òn. i nh n   th quy 5.H×nh    thøc ch×a    kho¸traotay:    5.1.H×nh    thøc  ×a  Ch kho¸ traotay ® îc¸p dông    ñ   u    îcphÐp           khiCh ®Ç t®   tæ  chøc  u  Çu    ùa chän  µ  Çu  ùc hiÖn  ®Ê th ®Ó l   nh th th   tæng  Çu  µn  é  ù    th to b d ¸n tõ kh¶o    ÕtkÕ,    s¸t,thi   mua  ¾ m   Ët tthiÕtbÞ, x©y  ¾p  s v       l cho  n     µn  ®Õ khib giao   c«ng  ×nh ® a  ù    µo  tr   d ¸n v khaith¸csö  ông.    d §èivíi   ù    ö  ông    ån  èn      d ¸n s d c¸c c¸cngu v quy  nh  ¹ §iÒu  vµ  Òu    ®Þ ti  10  §i 11 cña Quy  Õ   ch qu¶n  ý ®Ç u    µ  ©y  ùng  l  tv x d 52/CP  ×  ×nh  th h thøc  µy  n chØ     ¸p dông  i  íidù  nhã m   c¸c tr ng  îp  ®è v   ¸n  C,    ê h kh¸c ph¶i® îc Thñ íng  Ýnh  ñ       t Ch ph cho  Ðp. ph 5.2.Chñ  u    ã    ®Ç tc tr¸chnhiÖ m:   a/Lùa  än   Ên    ùc hiÖn    ch tv ®Ó th   c«ng  Öc  Èn  Þ  u    vi chu b ®Ç tcho  n     ®Õ khi dù    îcphª duyÖt vµ  chøc  u  Çu. ¸n ®       tæ  ®Ê th b/Thùc  Ön  îp ®ång  ∙  ý  íi µ  Çu.   hi h   ® k v  nh th c/§¶m     b¶o  èn    v ®Ó thanh    to¸ntheo kÕ   ¹ch vµ  îp ®ång    ho   h   kinhtÕ.   d/ Tæ     chøc  Öc    ãng  Æt   vi gi¶iph m b»ng  µ  µn  v b giao m Æt     b»ng cho  µ  nh thÇu  theo quy  nh  ña    ®Þ c Quy  Õ   ch qu¶n  ý®Ç u    µ  ©y  ùng  l  tv x d 52/CP. e/  ùc  Ön    Th hi c¸c chøc n¨ng, nhiÖm   ô    v kh¸c cña  ñ   u    theo      Ch ®Ç t quy ®Þnh  ña  c ph¸p luËt.   5.3.Nhµ   Çu  ã    th c tr¸chnhiÖm:   a/ Thùc  Ön  îp  ng  ∙  ý  íiChñ   u   ,chÞu    hi h ®å ® k v  ®Ç t  tr¸chnhiÖ m   íc Chñ    tr   ®Ç u    µ  t v ph¸p  ËtvÒ   Êt l ng,khèil ng  ña  lu   ch  î    î c c«ng  ×nh,dù  vµ      tr   ¸n  c¸c quy ®Þnh  kh¸ctrong hîp ®ång.      b/ Trêng  îp cã    h   giao thÇu  ¹ cho    Çu  ô  ×    l i c¸c th ph th ph¶ithùc hiÖn  ng      ®ó cam   Õt  k trong hå  ¬  ù  Çu  µ  îp ®ång.   s d th v h     c/ ChÞu   µn  µn    ho to tr¸ch nhiÖm   Ò   Êt îng    v ch l c«ng  ×nh  µ  tr v qu¸  ×nh tr   thùc hiÖn  ù      d ¸n cho  n     µn  ®Õ khib giao cho  ñ   u      Ch ®Ç tkhaith¸c, Ën  µnh  ù     vh d ¸n;thùc hiÖn      b¶o  µnh  h c«ng  ×nh  µ    Õ     tr v c¸c ch ®é b¶o  Ó m   hi theo    nh   qui ®Þ cña ph¸p luËt.   6.H×nh    thøc Tù  ùc hiÖn  ù    th   d ¸n:
 4. 4 6.1.Chñ   u    ã      ®Ç t c ®ñ n¨ng  ùc ho¹t®éng  l    s¶n  Êt,x©y  ùng, qu¶n  ý xu   d   l  phï hîp  íiyªu  Çu  ùc hiÖn  ù  th×  îc ¸p  ông  ×nh    v  c th   d ¸n  ®   d h thøc  ù  ùc hiÖn  T th   dù ¸n. H×nh  thøc nµy    ông  i víi   ¸p d ®è   : ­ Dù   sö  ông  èn  îp    ¸n  d v h ph¸p  ña  Ýnh  ñ   u    å m   èn  ù cã  µ c ch Ch ®Ç t g v t   (l   vèn  Ých  ü  õ  î nhuËn  t lu t l i  sau  Õ   ña  thu c doanh  nghiÖp),vèn  ù    t vay  ù    t tr¶ kh«ng  ã  c b¶o    ña  µ   íc,vèn  l∙nhc Nh n   huy  ng  õc¸cnguån  ®é t     kh¸c; ­ C¸c    c«ng  Öc  vi duy    tu b¶o  ìng  êng  d th xuyªn c¸c c«ng  ×nh x©y  ùng,    tr   d   c¸cthiÕtbÞ      s¶n  Êt;C¸c  xu   c«ng  Öc  vi ch¨m  ãc  ©y  ång hµng  s c tr   n¨m. 6.2.Khi thùc  Ön  ×nh     hi h thøc  ù   ùc  Ön  ù  (tù s¶n  Êt,tù x©y  T th hi d ¸n    xu     dùng),Chñ  u      ®Ç tph¶itæ   chøc gi¸m    s¸tchÆt  ÏviÖc  ch   s¶n  Êt,x©y  ùng  µ  xu   d v chÞu tr¸chnhiÖ m   ícph¸p  ËtvÒ   Êt l ng s¶n  È m,  Êt l ng c«ng  ×nh   tr   lu   ch  î   ph ch  î   tr   x©y  ùng. d 6.3.Chñ  u    ã  Ó  ö  ông  é    ®Ç tc th s d b m¸y qu¶n  ýcña  × nh  l  m hoÆc   ö  ông  sd Ban qu¶n  ýdù  trùc thuéc    l   ¸n    ®Ó qu¶n  ýthùc  Ön  ù    ©n  ñ      l  hi d ¸n,tu th c¸c quy ®Þnh  ña  c ph¸p luËtvÒ       qu¶n  ýchÊtl ng s¶n  È m   µ  l   î   ph v c«ng  ×nh x©y  ùng. tr   d II.® ¨ n g k ý  h o ¹t ® é n g  x © y  d ù n g       1.§èit ng ®¨ng  ý  ¹t®éng  ©y  ùng:    î   k ho   xd 1.1.Theo    quy  nh  ¹    Òu      cña  ®Þ t i §i 14, 15, 16  c¸c Quy  Õ   ch qu¶n  ý®Ç u    l  t vµ  ©y  ùng  xd ban  µnh  Ìm  h k theo  NghÞ   nh  è  ®Þ s 52/1999/N§­   ña  Ýnh  CP c Ch phñ,c¸c tæ      chøc,doanh    nghiÖp  íi y  d ®© ph¶i®¨ng  ý  ¹t®éng  ©y  ùng  ¹   k ho   xd t i c¬  quan  µ  íccã  Èm  Òn: nh n   th quy a/ C¸c      Tæ chøc  qu¶n  ýthùc hiÖn  ù    l    d ¸n theo  èn  ×nh  bh thøc qu¶n  ýdù  l  ¸n;tr ng  îp Chñ   u    ö  ông  é   ê h   ®Ç ts d b m¸y  ña  ×nh    ùctiÕp qu¶n  ýthùc cm ®Ó tr     l    hiÖn  ù    × Chñ  u    ¨ng  ý. d ¸n th   ®Ç t® k b/C¸c  chøc   Ên  u    ©y  ùng    tæ  tv ®Ç tx d quy  nh  ¹ §iÒu  vµ    ®Þ t i 15  c¸cdoanh  nghiÖp  ©y  ùng  quy  nh  ¹  Òu  cña  xd   ®Þ ti §i 16  Quy  Õ   ch qu¶n  ý®Ç u    µ  ©y  l  tv x dùng 52/CP. 1.2.C¸c  µ  Çu  ícngoµitróng thÇu,c¸cc«ng      nh th n          ty100%   èn  ícngoµi, v n    c¸c c«ng    ªndoanh  ÷a  Öt Nam   µ  íc ngoµi,ho¹t®éng  ©y  ùng  ¹   ty li   gi Vi   vn      x d ti  ViÖtNam   ¨ng  ý  ¹t®éng  ©y  ùng    ® k ho   xd theo qui®Þnh     riªng. 1.3.C¸c    doanh nghiÖp  ùc hiÖn  ¨ng  ý  ¹t®éng  ©y  ùng  íc khi th   ® k ho   x d tr     ®¨ng  ý  k kinhdoanh  Ò   ©y  ùng,tvÊn  u    ©y  ùng;   vx d    ®Ç tx d   C¸c  chøc  tæ  qu¶n  ýthùc hiÖn  ù    íckhiho¹t®éng  l    d ¸n tr       ph¶i®¨ng  ý  ¹t   k ho   ®éng  ©y  ùng  xd theo Th«ng   µy;   tn Trong    ×nh ho¹t®éng  Õu  ã  qu¸ tr     n c thay ® æi    n¨ng  ùchoÆc   ë   éng    l  mr quy m«,  Ünh  ùc  ¹t®éng  ©y  ùng  × ph¶ibæ   l v ho   xd th     sung  ¨ng  ý. ® k 1.4.Tr¸chnhiÖm  ña  i t ng ®¨ng  ý:     c ®è  î   k  a/Hoµn  Ön b¶n  ¨ng  ý  ¹t®éng  ©y  ùng  µ  Þu    thi   ® k ho   xd v ch tr¸chnhiÖ m  Ò     v nh÷ng  éi dung  ¨ng  ý  ña  × nh;  öi b¶n  ¨ng  ý  ¹t®éng  ©y  ùng  í n  ® kc m g  ® k ho   x d t i
 5. 5 c¬ quan  ã  Èm  Òn      Ën; nép  Ö  Ý   c th quy ®Ó x¸c nh   l ph theo    nh  ña  qui ®Þ c ph¸p  luËt. b/C¸c  chøc,doanh    tæ    nghiÖp  kh«ng  ¹t®éng  ©y  ùng  µiph¹m    ho   xd ngo   vi ®∙  ¨ng  ý. ® k  2.C¬     quan  ã  Èm  Òn  c th quy qu¶n  ýviÖc  ¨ng  ý  ¹t®éng  ©y  ùng: l  ® k ho   xd 2.1.Bé  ©y  ùng  ùc hiÖn   X d th   chøc n¨ng  qu¶n  ýnhµ  ícvÒ   ©y  ùng,h­ l  n  x d   íng dÉn, kiÓm    Öc  chøc  ¨ng  ý  ¹t®éng  ©y  ùng      travi tæ  ® k ho   xd trong ph¹m        vic¶ níc;Trùc  Õp tæ    ti   chøc  ¨ng  ý  ¹t®éng  ©y  ùng  i víi   chøc  ® k ho   xd ®è     tæ  c¸c qu¶n  lýthùc hiÖn  ù      chøc   Ên  u    ©y  ùng, c¸c doanh      d ¸n,c¸c tæ  t v ®Ç tx d    nghiÖp  ã  c ho¹t®éng  ©y  ùng  éc c¸cBé, C¬     xd thu       quan  ngang  é, C¬   B   quan  éc ChÝnh  thu   phñ,C¬     quan  trung ¬ng  ña    chøc  Ýnh  Þ,chÝnh  Þ ­ x∙héivµ      c c¸c tæ  ch tr   tr         c¸c tæ chøc    éi kh¸c,c¸c Tæng   x∙ h      c«ng    Thñ íng  Ýnh  ñ  Õt  nh   ty do  t Ch ph quy ®Þ thµnh  Ëp. l 2.2.Së   ©y  ùng  óp  û    X d gi U ban  ©n  ©n  nh d tØnh, thµnh  è  ùc thuéc   ph tr     trung  ng  chøc  ¨ng  ý  ¹t®éng  ©y  ùng  i  íic¸c tæ  ¬ tæ  ® k ho   x d ®è v     chøc  qu¶n  ý l  thùc hiÖn  ù      chøc   Ên  u    ©y  ùng,c¸cdoanh    d ¸n,c¸ctæ  tv ®Ç tx d    nghiÖp  ã  ¹t c ho   ®éng  ©y  ùng  µic¸c ®èi îng nªu  ¹  ôc        µ    i îng kh¸c xd ngo     t  ti m 2.1 ë trªnv c¸c ®è t     do  a   ¬ng  µnh  Ëp  µ  ùc tiÕp  ®Þ ph th l v tr   qu¶n  ý,theo  íng  Én  ña  é   ©y   l  h d c BX dùng. 2.3. Tr¸ch  Öm   ña  ¬    nhi c c quan qu¶n  ý viÖc  ¨ng  ý  ¹t ®éng  ©y  l  ® k ho   x dùng:   a/ Cung  Êp  É u   ¨ng  ý,tæ    cm ® k   chøc  ¨ng  ý  ¹t®éng  ©y  ùng  ® k ho   x d theo  ®óng    nh;   qui®Þ   b/ KiÓ m     nh  ú    tra®Þ k hoÆc   t  Êt viÖc  ùc hiÖn  ¨ng  ý  ¹t®éng  ®é xu   th   ® k ho   x©y  ùng,ph¸thiÖn      ¹m, xö  ýtheo thÈm  Òn  d    c¸cviph   l     quy hoÆc     Þ  ö  ý ®Ò ngh x l   theo ph¸p luËt.       c/ B¸o    c¸o  nh  ú  th¸ng vµ  ét  ®Þ k 6    m n¨m  theo  É u   ¹  ô   ôc sè    ë   m ti Ph l   2; S X ©y  ùng    a   ¬ng  d c¸c ®Þ ph b¸o  vÒ   é   ©y  ùng, Bé   ©y  ùng  c¸o  B X d  X d tæng  îp h  b¸o c¸o Ch Ýnh  ñ.    ph 3.Thñ  ôc®¨ng  ý  ¹t®éng  ©y  ùng:   t  k ho   xd   C¸c  chøc, doanh  tæ    nghiÖp  ¨ng  ý  ¹t®éng  ©y  ùng  ® k ho   x d theo  É u   ¹ m ti  phô  ôcsè  cña  l   1  Th«ng   µy. tn   §¨ng  ý  ¹t®éng  ©y  ùng  îclµm  µnh  b¶n  Ýnh,1  k ho   xd ®  th 2  ch   b¶n  i t ng ®è  î   ®¨ng  ý  ÷,1  k gi   b¶n u  ¹ c¬  l t   quan    Ën. i x¸cnh §èit ng ®¨ng  ý  n   ¬   î   k ®Õ c quan  ã  Èm  Òn  é  ©y  ùng  c th quy (B X d hoÆc   ë  S X ©y   ùng)    ¨ng  ý  µ  îc híng  Én  ô  Ó    êi ®¨ng  ý      d ®Ó ® kv®  d c th ®Ó ng   k ghi c¸c th«ng    tintheo  ng  ®ó quy  nh;  ®Þ sau    µn  Ön  µ  ép  ®ã ho thi v n b¶n  ¨ng  ý  ¹t ® k ho   ®éng  ©y  ùng  xd cho  ¬  c quan  ã  Èm  Òn      Ën. Trong  êih¹n    c th quy ®Ó x¸c nh   th   10 ngµy  Ó   õ khinhËn  îcb¶n  ¨ng  ý  îp lÖ,C¬   k t    ®  ® k h     quan  ã  Èm  Òn  µn  c th quy ho thµnh  Öc    Ën  ¨ng  ý  ¹t®éng  ©y  ùng  µ  öití®èi t ng ®¨ng  ý. vi x¸cnh ® k ho   xd v g      î   i k  III.ki Ó m  tra,    thanh tra v µ  x ö  l ý vi p h ¹ m   1.KiÓ m       tra,thanh  tra:
 6. 6 1.1.C¬     quan  qu¶n  ýx©y  ùng  ña    µnh  µ  a   ¬ng, c¬  l  d c c¸c ng v ®Þ ph   quan  x¸c nhËn  ¨ng  ý  ¹t®éng  ©y  ùng  ã    ® k ho   x d c tr¸ch nhiÖ m   Óm     Öc  ùc   ki tra vi th   hiÖn Th«ng   µy. tn 1.2.Thanh    ©y  ùng    Êp  ùc hiÖn  Öc    tra x d c¸c c th   vi thanh        ¹m   tra c¸c viph Th«ng   µy  t n theo  Õt  nh  ña  Êp  ã  Èm  Òn  µ  quy ®Þ c c c th quy v ph¶ib¸o  íc cho    tr   ®èi t ng thanh     î   tratheo ph¸p luËtvÒ         thanh   tra. 1.3.§èi t ng  Óm         î ki tra,thanh    ã  tra c tr¸ch nhiÖ m     b¸o    c¸o,cung  Êp  è  c s liÖu theo yªu cÇu  ña  ¬       c c quan  Óm    ki tra,thanh    tratheo qui®Þnh.    1.4.ViÖc  Óm      ki tra,thanh    traph¶icã  Õt  Ën    k lu b»ng    v¨n b¶n,n Õu  ã      c sai ph¹m  × ph¶i® îcxö  ýtheo ph¸p luËt. th       l      2.Xö  ýc¸cviph¹m:   l      2.1.C¬     quan  qu¶n  ýx©y  ùng    Êp,Chñ  u  ,c¸ctæ  l  d c¸cc   ®Ç t    chøc  qu¶n  ý l  thùc hiÖn  ù      chøc   Ên  u    ©y  ùng, c¸c doanh    d ¸n,c¸c tæ  t v ®Ç t x d    nghiÖp  ©y  x dùng  µ    chøc,c¸ nh©n  ã  ªnquan  Õu  µm    v c¸c tæ     c li   n l tr¸Th«ng   µy,tuú theo i tn       møc    ÏbÞ  ö  ýtheo ph¸p luËt. ®é s   x l         2.2.Tæ     chøc,doanh    nghiÖp  kh«ng  ¨ng  ý  ¹t®éng  ©y  ùng  ® k ho   xd hoÆc   ho¹t®éng  îtqu¸  ¹m    ∙  ¨ng  ý,g©y  ù  è    v  ph vi® ® k  s c c«ng  ×nh,g©y  tr   ¶nh  ëng  h ®Õ n   Ýnh  ¹ng, tµis¶n  ña  µ  ícvµ  ©n  ©n  × C¬   t m    c nh n   nh d th   quan  qu¶n  ý®¨ng  l  ký  ¹t®éng  ©y  ùng,c¬  ho   xd   quan  qu¶n  ýx©y  ùng  a  ¬ng  îcxö  ýtheo  l  d ®Þ ph ®   l  thÈm  Òn  quy hoÆc     Þ  Êp  ã  Èm  Òn  ö  ýtheo ph¸p luËt. ®Ò ngh c c th quy x l       IV. æ  c h ø c  th ù c hi Ö n  t 1.HiÖu  ùc:   l Th«ng   µy  ã  Öu  ùcsau  ngµy  Ó   õ ngµy  ý  µ  tn c hi l   15  k t  k v thay thÕ    cho    c¸c v¨n b¶n  Bé   ëng  é   ©y  ùng  ∙    do  tr BX d ® ban  µnh  íc®©y:  h tr   Th«ng   è  ts 18/BXD­ VKT  µy  ng 10/6/1995 H íng dÉn  ùc hiÖn    ×nh      th   c¸ch thøc tæ    chøc  qu¶n  ýdù    l   ¸n ®Ç u    vµ  ©y  ùng;  t x d Quy Õt  nh   è  ®Þ s 19/BXD­CSXD   µy  ng 10/6/1995    ban hµnh  Quy  Õ   ¹t ®éng  µ  ¨ng  ý  µnh  ch ho   v® kh nghÒ    vÊn  ©y  ùng; Quy Õt  t x d   ®Þnh  è  s 500/BXD­CSXD   µy  ng 18/9/1996 ban  µnh    h Quy  Õ   ¨ng  ý  µ  Êp  ch ® kvc chøng  chØ  µnh  Ò   ©y  ùng. h ngh x d   2.Xö  ýchuyÓn  Õp:   l  ti 2.1.C¸c  ×nh    H thøc qu¶n  ýthùc hiÖn  ù    îcquyÕt  nh  l    d ¸n ®   ®Þ theo  NghÞ   ®Þnh   è  s 42/CP  µy  ng 16/7/1996  µ  v NghÞ   nh   è  ®Þ s 92/CP  µy  ng 23/8/1997   vÉn  ¹t®éng  ho   theo quy  nh  ò  ®Þ c cho  n     Õt  óc dù    ®Õ khik th   ¸n.C¸c  ×nh  H thøc  qu¶n  ýthùc hiÖn  ù    îcquyÕt ®Þnh  l    d ¸n ®     theo quy  nh  ña    ®Þ c Quy  Õ   ch qu¶n  ý l  ®Ç u    µ  ©y  ùng  tv x d 52/CP,thùc hiÖn      theo Th«ng   µy.   tn 2.2.C¸c  chøc,doanh    tæ    nghiÖp  ∙  îccÊp  ®®   Chøng  chØ  µnh  Ò   ©y  h ngh x dùng, tvÊn  ©y  ùng     xd theo Quy Õt  nh  è  ®Þ s 500/BXD­CSXD   µy  ng 18/9/1996   vµ  Quy Õt  nh  è  ®Þ s 19/BXD­CSXD   µy  ng 10/6/1995,® îccoinh  ∙  ¨ng  ý  ¹t       ®® k ho   ®éng  ©y  ùng. xd 2.3.C¸c    doanh nghiÖp  ang  ® kinh doanh  Ò   ©y  ùng, tvÊn  ©y  ùng    vx d    xd vµ    chøc  c¸c tæ  qu¶n  ýdù  ®ang  ¹t®éng  ng  a  ¨ng  ý  ¹t®éng  l   ¸n  ho   nh ch ® k ho   x©y  ùng  × thùc hiÖn  ¨ng  ý  d th     ® k theo Th«ng   µy  ícquý  I   tn tr   II n¨m    2000.
 7. 7
 8. 8 P h ô  l ô c s è  1 (KÌm  theo Th«ng   è    ts 01/2000/TT­ BXD   µy  ng 01/3/2000  cña  é  ëng  é  ©y  ùng) B tr BX d céng  µ    éichñ  Üa  Öt nam ho x∙h   ngh Vi   §éc  Ëp ­Tù  ­H¹nh  óc l    do   ph ® ¨ n g k ý  h o ¹t ® é n g  x © y  d ù n g   ­Tªn  chøc/doanh    tæ  nghiÖp: ­Quy Õt  nh  µnh  Ëp sè:   ®Þ th l  ­Trùc thuéc:     ­H¹ng  ña    c doanh  nghiÖp: ­Trô  ë  Ýnh:   s ch ­Sè  iÖn  ¹i                      ® tho                    ­Fax: : ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ x¸c n h Ë n  c ñ a c ¬  q u a n  q u ¶ n  l ý x © y  d ù n g ­  é   ©y   ùng  BX d (hoÆc   ë   ©y  ùng)    Ën  ∙  ¨ng  ý  ¹t®éng  SX d x¸c nh ®® k ho   x©y  ùng. d ­Hå   ¬  ¨ng  ý  è:   s® ks  ­§¨ng  ý  ã    ÞhiÖu  ùctõngµy:   k c gi¸tr   l    .. .  µy  th¸ng  n¨m   .., ng          Thñ  ëng  tr (kýtªn, ng  Êu)    ®ã d
 9. 9 I. é i d u n g  ® ¨ n g k ý  c ñ a t æ  c h ø c, d o a n h  n g hi Ö p  n A. P h Ç n  kª k hai n¨ng l ù c: ­Vèn    ph¸p ®Þnh:   ­Tæng  èn    v kinhdoanh:   ­Sè  µ  a    v ®Þ chØ  µi t  kho¶n: ­Tæng  è    é,c«ng  ©n      s c¸n b   nh viªntrong biªnchÕ   ña  n  Þ     c ®¬ v (kh«ng  Ó   k ngêingoµibiªnchÕ   µ  éng         vc t¸cviªn): Lùc îng kü  Ëtph©n  Ých  l   thu   t theo c¸cngµnh,nghÒ:        TT Ngµnh,nghÒ   ü  §¹ihäc  ëlªn Trung  Êp   k   tr   c C«ng  ©n  ü  Lo¹ikh¸c nh k   thuËt thuËt  1 X ©y  ùng  d 2 Thuû  îli 3 Giao  th«ng 4 §iÖn 5 C¬   Ý kh 6 C Êp,  tho¸t íc   n 7 KiÕn  óc tr 8 Kinh  Õ t 9 §Þa  Êt ch 10 M«i  êng tr 11 N«ng  nghiÖp 12 Ngµnh,nghÒ     kh¸c ­M ét  è  ÕtbÞ  Ýnh  ôc  ô    s thi   ch ph v cho  ¹t®éng  ©y  ùng: ho   xd TT Tªn  µ  hiÖu  ña  ÕtbÞ  v m∙  c thi   Sè îng l N¨ng  ùcho¹t l    Ghi chó   ®éng 1 2 3 ... B. P h Ç n  ® ¨ n g k ý  p h ¹ m  vi h o ¹t ® é n g:   Tæ  chøc, doanh    nghiÖp c¨n  n¨ng  ùc thùc tÕ  ña  ×nh,  i  Õu  cø  l   cm ®è chi víiTh«ng   è    t s 01/2000/TT­ BXD   µy01    ng th¸ng 3    n¨m  2000  ña  é   ëng  é  c B tr B X ©y  ùng    ¨ng  ý    éi dung  ¹t®éng  ©y  ùng  d ®Ó ® k c¸c n   ho   x d cho  ï hîp,theo  ph     nguyªn  ¾c:§¨ng  ý  éidung  µo  ×  t  kn  n th ph¶icã  ùc l ng    l  î chuyªn  m«n,  ü  Ët k thu   vµ  kinh nghiÖm    ùc hiÖn  éidung    ¶m     ®Ó th   n  ®ã ® b¶o  Êtl ng theo quy  nh   ch  î     ®Þ cña  µ  íc. nh n
 10. 10 1. §¨ng  ý  ¹t®éng    k ho   Qu¶n  ýthùc hiÖn  ù    µ  ¹t®éng    Ên  u    l    d ¸n v ho   T v ®Ç t x©y  ùng  d (§¨ng  ý  k Qu¶n  ý thùc  Ön  ù  theo  ã m   ù    l  hi d ¸n  nh d ¸n;§¨ng  ý  ¹t k ho   ®éng    Ên  u    ©y  ùng  T v ®Ç tx d theo lo¹ dÞch  ô   Ên,lo¹ vµ  Êp     i v tv     c c«ng  ×nh): i tr ­..  . ­..  . 2. §¨ng  ý  ¹t®éng  ©y  ¾p    k ho   X l c«ng  ×nh (§¨ng ký  tr     theo  ¹  µ  Êp  lo i c c«ng  v tr×nh): ­..  . ­..  . 3. §¨ng  ý  ¹t®éng    k ho   Tæng   Çu  ©y  ùng  th x d (§¨ng ký    theo  ã m   ù    nh d ¸n, lo¹ vµ  Êp    i c c«ng  ×nh): tr ­..  . ­..  . T«ixinchÞu     tr¸chnhiÖm  Ò   µn  é  éidung    v to b n   b¶n  ¨ng  ý  µy. ® kn   Thñ  ëng  n  Þ tr ®¬ v (kýtªn, ng  Êu)    ®ã d ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ C. P h Ç n  ® ¨n g k ý  b æ  s u n g   (ChØ    ÷ng  éidung  ghinh n  thay ® æi  víi ¨ng  ý  íc):   so   ® k tr 1.Bæ     sung  Çn  ph A: ­..  . ­..  . 2.Bæ     sung  Çn  ph B: ­..  . ­..  . T«ixinchÞu     tr¸chnhiÖm  Ò   éidung  ¨ng  ý      vn  ® k bæ sung  µy. n  Thñ  ëng  n  Þ tr ®¬ v X¸c  Ën    nh bæ sung  ¨ng  ý  ¹t®éng  ©y  ùng ® k ho   xd (kýtªn, ng  Êu)    ®ã d             Ghi chó:   ­ Nhã m   ù  theo    d ¸n  quy  nh  ña  ®Þ c Quy  Õ   ch qu¶n  ý®Ç u     µ  ©y  ùng  l  tv x d 52/CP;
 11. 11 ­ Lo¹ic«ng  ×nh,C Êp      tr   c«ng  ×nh theo    tr   c¸c Tiªu chuÈn  ü  Ëtvµ    k thu   Quy   chuÈn  ©y  ùng  Ötnam; xd Vi   ­ H¹ng  doanh  nghiÖp  theo Th«ng  t li  tÞch sè  17/1998/TTLT­   ªn   BL§TBXH­  BTC   µy  ng 31/12/1998  ña  é   c B Lao  ng­  ¬ng  ®é Th binh­ X∙  éi vµ    h  Bé  µichÝnh. T    II. a n h  s¸ch c¸n b é  q u ¶ n  l ý, ü  thu Ë t c h ñ  y Õ u  d  k ­ §èivíi      doanh nghiÖp,tæ    chøc   Ên  å m:  tv g Gi¸m  c; c¸c phã  ®è     gi¸m  c  ®è phô tr¸chkinh tÕ  µ  ü  Ët,tr ng      v k thu   ë phßng  ü  Ët,c¸c xëng  ëng  ÕtkÕ,  k thu     tr thi   chñ  Ö m       ÕtkÕ,  nhi ®å ¸n thi   chØ huy c«ng  ×nh,tr ng  tr   ë ban  qu¶n  ý®iÒu  µnh  l  h dù ¸n. ­  èi víitæ  §     chøc  qu¶n  ý dù  gå m:  l   ¸n  Gi¸m  c  µ  ®è v c¸c  ã  ph gi¸m  c   ®è (hoÆc   ëng  tr Ban  µ  v c¸c  ã  ëng  ph tr ban),c¸c  ëng    tr phßng (hoÆc  ban)  ùc tr   thuéc. Sè  Hä   µ  tt v tªn Chøc  Tr×nh    ®é chuyªn m«n,    b»ng  © m   niªn   nghÒ   Th vô cÊp nghiÖp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ...
 12. 12 P h ô  l ô c s è  2 (kÌm  theo Th«ng   è    ts 01/2000/TT­BXD   µy    ng 01/3/2000 cña  é  ëng  é  ©y  ùng) B tr BX d b¸o c¸o t × nh h × n h  ® ¨n g  k ý  h o ¹t ® é n g  x © y   ù n g  t¹i® Þ a  p h ¬ n g d   (®Þnh  ú  th¸ngvµ  n¨m) k 6    1  K Ýnh  öi: é  ©y  ùng g X B d ­Tªn  ¬    c quan    b¸o c¸o: ­Trô  ë  ¹ :   s ti ­Sè  iÖn  ¹i                   ­FAX:  ® tho                       : ­T×nh  ×nh  ¨ng  ý  ¹t®éng  ©y  ùng    a  µn:   h ® k ho   xd trªn®Þ b §èit ng ®¨ng  ý  î   k Tæng  è  §¨ng  ý §¨ng  ý  Sè îng Sè îng vi s k k l  l    ®¬n  Þ  v lÇn  bæ   chÊ m     ph¹m    døt quy ®¨ng  ý k ®Ç u sung ho¹t®éng  ®Þnh     trongkú trongkú     I/   C¸c  tæ  chøc, doanh    nghiÖp  µ   c: nh  í   n  ­ Ho¹t ®éng  Qu¶n  lý ùc    th   hiÖn  ù  d ¸n: ­   ¹t ®éng   vÊn  u     Ho   T ®Ç t x©y  ùng: d   ­Ho¹t®éng  ©y  ¾p:     X l ­Ho¹t®éng      Tæng  Çu: th II C¸c  tæ  chøc, doanh  /  nghiÖp  thuéc  c¸c thµnh  phÇn  kinhtÕ    kh¸c:   ­ Ho¹t ®éng  Qu¶n  lý ùc    th   hiÖn  ù  d ¸n: ­   ¹t ®éng   vÊn  u     Ho   T ®Ç t x©y  ùng: d ­Ho¹t®éng  ©y  ¾p:     X l
 13. 13 ­Ho¹t®éng      Tæng  Çu: th Tæng  éng: c T«ixinchÞu     tr¸chnhiÖm  Ò   éidung    vn  b¶n      µy. b¸o c¸o n .. . ...  µy.. . t ¸ng. . . ¨m. . . . . ...ng . , ..h ..n .. Thñ  ëng  ¬  tr c quan   ý    ng  Êu) (K tªn,®ã d
Đồng bộ tài khoản