intTypePromotion=1
ADSENSE

Thông tư hướng dẫn thi Điều 21 Nghị định số 16/1999/NĐ-CP ngày 27/3/1999 của Chính phủ

Chia sẻ: Tu Uyen | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:5

214
lượt xem
18
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư hướng dẫn thi Điều 21 Nghị định số 16/1999/NĐ-CP ngày 27/3/1999 của Chính phủ quy định về thủ tục hải quan, giám sát hải quan và lệ phí hải quan

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư hướng dẫn thi Điều 21 Nghị định số 16/1999/NĐ-CP ngày 27/3/1999 của Chính phủ

  1. v¨n  quèc                  c¬  d÷  iÖu luËtviÖtnam   phßng  héi                  së  l       LAWDATA Th«ng t  liªn tÞch B é  N g o¹i giao ­ T æ n g   ôc H ¶i q u a n     c S è  01/2000/TTLT­B N G ­ T C H Q  n g µy  10 th¸ng 03 n¨ m  2000  H íng d É n    h µ n h  §iÒu  21 N g h Þ  ® Þ n h  sè  thi 16/1999/N§­C P   n g µy  27/03/1999 cña C h Ý n h   h ñ   u y  ® Þ n h   Ò  thñ tôc h¶i q u a n, gi¸m  p q v s¸t h ¶i q u a n  vµ    lÖ p h Ý  h ¶i q u a n ­C¨n  Ph¸p    cø  lÖnh    H¶i quan  ngµy  20/02/1990. ­ C¨n  Ph¸p  cø  lÖnh    vÒ quyÒn   ®∙i,miÔn    u    trõ dµnh cho  quan    c¬  ®¹i diÖn ngo¹igiao,c¬      quan    vµ  quan    l∙nhsù  c¬  ®¹idiÖn cña  chøc  tæ  quèc  t¹  tÕ  i ViÖtNam     ngµy 23/08/1993. ­ Thùc hiÖn kho¶n  §iÒu  NghÞ   3,  21  ®Þnh   16/1999/N§­   sè  CP ngµy  27/03/1999 cña ChÝnh phñ quy  ®Þnh  thñ tôc h¶iquan,gi¸m      vÒ          s¸th¶iquan  vµ  phÝ    lÖ  h¶iquan. Bé Ngo¹igiao vµ      Tæng  côc    H¶i quan thèng nhÊt híng dÉn  thÓ      cô  viÖc  thùc hiÖn §iÒu  NghÞ   21  ®Þnh   16/1999/N§­     sè  CP vÒ hµnh   lý xuÊt khÈu,  nhËp  khÈu  ph¬ng  vµ  tiÖn vËn      t¶ixuÊtc¶nh,nhËp      c¶nh cña ngêi® îcquyÒn      ­ u    miÔn    sau: ®∙ivµ  trõnh    I. u y  ® Þ n h  c h u n g:  Q 1.Thñ        tôch¶iquan      ®èi víihµnh    lýxuÊtkhÈu,nhËp      khÈu  ph¬ng  vµ  tiÖn  vËn    t¶ixuÊt c¶nh, nhËp      c¶nh  cña nh÷ng  ngêi ® îc quyÒn   ®∙ivµ      u    miÔn    trõ theo  quy ®Þnh  i t¹  §iÒu  NghÞ   21  ®Þnh  16/1999/N§­   sè  CP ngµy  27/03/1999  cña  ChÝnh  phñ quy  ®Þnh  thñ      vÒ  tôc h¶iquan, gi¸m        s¸th¶iquan  lÖ  vµ  phÝ  h¶iquan  îcthùc hiÖn    ®     theo Th«ng     thíng dÉn    nµy.ChÝnh    s¸ch thuÕ  îcthùc   ®     hiÖn  theo c¸cquy      ®Þnh  hiÖn  hµnh cña Nhµ    nícViÖtNam.   2. Hµnh      lý xuÊt khÈu, nhËp      khÈu  cña  nh÷ng ngêi ® îc quyÒn   ®∙ivµ      u    miÔn    trõquy ®Þnh  i t¹ §iÓm   nªu    1  trªn(bao gåm  hµnh    lýx¸ch tay,hµnh        lýký  göi)lµ nh÷ng        vËt dông    ®Ó phôc  cho  vô  nhu cÇu  c«ng    t¸c,sinh ho¹thoÆc     môc ®Ých  cña  chuyÕn  ®i. Hµnh      lý khi xuÊt  khÈu, nhËp khÈu kh«ng  n»m  trong danh môc   Æt   m hµng cÊm   xuÊt khÈu, cÊm       nhËp khÈu  ph¶itu©n      vµ    thñ c¸c quy  ®Þnh cña  c¬  quan  qu¶n    lýchuyªn ngµnh    theo quy    ®Þnh  cña ph¸p luËtViÖtNam.       Ph¬ng tiÖn vËn    t¶ixuÊt c¶nh,nhËp      c¶nh  cña nh÷ng ngêi ® îcquyÒn      u  ®∙ivµ    miÔn    trõnÕu      bé  lµ «t« th×  phËn      tay l¸ ph¶in»m   bªn    i   ë  tr¸ cña  i ph¬ng  tiÖn,lµxe      g¾n  m¸y    haib¸nh    th× dung  tÝch ®éng  ph¶idíi c¬      175  3. cm 3. L∙nh    ®¹o    H¶i quan  tØnh,thµnh    phè  ph¶icã    biÖn  ph¸p chØ ®¹o,híng     dÉn  thÓ  cô  cho    c¸c®¬n  c¬  trùcthuéc thùc hiÖn  vÞ  së        nh»m   ®¶m  b¶o quyÒn  u    miÔn    ®∙ivµ  trõtheo ®óng    c¸c quy ®Þnh  i t¹ Th«ng  t nµy  c¸c quy  vµ    ®Þnh  kh¸ccña    ph¸p luËthiÖn      hµnh  li   cã  ªnquan;®ång        thêit¹omäi  ®iÒu  kiÖn thuËn  lî®Ó     hµnh    i lý,ph¬ng tiÖn vËn    îcgi¶i   t¶i     ® phãng  nhanh  chãng,kÞp    thêi  .ViÖc  kiÓm       tra h¶i quan thùc hiÖn  ®óng  theo quy ®Þnh   ikho¶n    t¹  4, môc     IIcña  Th«ng  tnµy.
  2. 2 4. Trêng  ngêi ® îc quyÒn  ®∙ivµ    hîp      u    miÔn   trõkh«ng    trùctiÕp lµm    thñ tôc xuÊt khÈu, nhËp        khÈu, nhËn        ­ göihµnh      lýth× ph¶icã  quyÒn      uû  hîp ph¸p  b»ng    v¨n b¶n  theo quy    ®Þnh  cña  Ph¸p luËt. II. u y  ® Þ n h  thñ tôc h ¶i q u a n:  Q 1. §èivíi       hµnh    lý, ph¬ng tiÖn vËn      t¶icña  nh÷ng  ngêi® îcquyÓn  ®∙ivµ      u    miÔn    trõquy ®Þnh    t¹ kho¶n  §iÒu  i 1  21: 1.1.Hµnh      lý xuÊt khÈu, nhËp      khÈu  ph¬ng  vµ  tiÖn vËn    t¶ixuÊt c¶nh,     nhËp  c¶nh cña nh÷ng ngêi® îcquyÒn  ®∙ivµ      u    miÔn    t¹ c¸c ®iÓm     trõnªu  i     a, b  kho¶n  §iÒu  khixuÊtc¶nh,nhËp  1  21        c¶nh qua  cöa  khÈu  ViÖtNam   îcmiÔn    ®   thñ tôc h¶iquan        (bao gåm   îcmiÔn  ®   khaib¸o      h¶iquan  miÔn  vµ  kiÓm       trah¶i quan). 1.2.C¬    quan  ®ãn, tiÕn kh¸ch chÞu        tr¸chnhiÖm    th«ng    íccho  b¸o tr   Tæng  côc H¶i  quan  H¶i  vµ  quan  cöa khÈu    n¬i kh¸ch  xuÊt c¶nh, nhËp    c¶nh. Néi     dung th«ng  b¸o ph¶inªu  hä      râ  tªn tõng  ngêi,quèc    tÞch,chøc  cña    vô  nh÷ng  ngêi ® îc hëng      quyÒn   ®∙i vµ  u    miÔn     trõ;thêigian  cöa  vµ  khÈu  xuÊt  nhËp  c¶nh;lo¹    i ph¬ng  tiÖn vËn    t¶ixuÊt nhËp    c¶nh    quan    ®Ó c¬  H¶i quan  ®iÒu  cã  kiÖn ®¶m   b¶o  thùc hiÖn    chÕ    ®∙i,miÔn    îcthuËn    ®é u    trõ®   lîtheo  i ®óng    c¸c quy ®Þnh   t¹ Th«ng   i tnµy. 1.3.Trªn c¬  v¨n b¶n      së    th«ng  b¸o  íc cña  quan  tr   c¬  ®ãn,  tiÕn kh¸ch ® îc     quy ®Þnh  it¹ ®iÓm    1.2,kho¶n    1, môc    IInªu trªn,    H¶i quan  cöa  khÈu  ph¶it¹o     mäi ®iÒu  kiÖn  thuËn   lîcho  i kh¸ch khixuÊt c¶nh,nhËp          c¶nh  îchëng  ®   quyÒn  u    miÔn    ®∙i vµ  trõ theo  quy ®Þnh.  Trong  êng  tr hîp kh¸ch  xuÊt  c¶nh, nhËp    c¶nh ®ét  xuÊt,cha  th«ng    cã  b¸o  íc cña  quan  tr   c¬  ®ãn,  tiÕn  kh¸ch nhng    H¶i quan cöa  khÈu   x¸c ®Þnh  îc lµ nh÷ng  ®     ngêi ® îc hëng      quyÒn  ®∙i,miÔn    u    trõ vµ  quan  c¬  ®ãn, tiÔn cã        v¨n b¶n  cam   kÕt      th× H¶i quan  cöa  khÈu  phèihîp víi       c¬ quan ®ãn, tiÔn kh¸ch vµ    quan        c¸cc¬  chøc  n¨ng    t¹ cöa  i khÈu  ®¶m  b¶o thùc   hiÖn quyÒn  îcu    miÔn    ®   ®∙ivµ  trõcho  nh÷ng  ngêinµy,sau  b¸o c¸o Côc  ­     ®ã      tr ëng Côc    H¶iquan  tØnh,thµnh    phè. 2. §èivíi       hµnh    lý, ph¬ng tiÖn vËn      t¶icña  nh÷ng  ngêi® îcquyÒn  ®∙ivµ      u    miÔn    trõquy ®Þnh    t¹ kho¶n  §iÒu  i 2  21: 2.1.Nh÷ng    ngêi mang  chiÕu    hé  ngo¹igiao    theo quy ®Þnh  i t¹ ®iÓm     a, kho¶n  §iÒu  vµ  2  21  nh÷ng  ngêi® îcquy      ®Þnh  i t¹ ®iÓm         b,c,kho¶n  §iÒu  2  21  khi xuÊt    c¶nh, nhËp    c¶nh qua  cöa khÈu  ViÖt Nam     th×  hµnh    lý xuÊt khÈu,  nhËp  khÈu  ph¬ng  vµ  tiÖn vËn      t¶ixuÊt c¶nh,nhËp      c¶nh (nÕu  ph¬ng  cã  tiÖn  vËn    t¶i riªng)® îcmiÔn      kiÓm      trah¶iquan. Trêng    hîp trong hµnh      lýmang theo  ngêihoÆc       göicïng chuyÕn    nÕu  cã  ®å     vËt thuéc danh  môc  cÊm  nhËp khÈu, cÊm     xuÊt khÈu; ®å         vËt ph¶ikiÓm    dÞch  theo quy  ®Þnh  cña ViÖt Nam;      ®å vËt  thuéc diÖn  Nhµ    níc ViÖt Nam     thèng  nhÊt qu¶n    lýtheo  quy ®Þnh hµng  n¨m  hoÆc   trong tõng        thêikú; tiÒn  m Æt  mang  theo    vîtmøc  quy  ®Þnh hiÖn hµnh  cña Ng©n   hµng  Nhµ    níc ViÖt  Nam   th× nhÊt thiÕtph¶itù khaib¸o          vµo    tê khaih¶i quan  thùc hiÖn      vµ    ®Çy  ®ñ    c¸cquy  ®Þnh  cña Ph¸p    li   luËtcã  ªnquan. 2.2.Nh÷ng    ngêi nªu  i   t¹ ®iÓm     c, kho¶n  §iÒu  lµ kh¸ch  2  21    cña    c¸c c¬  quan, tæ    chøc muèn  îc miÔn  ®   kiÓm       trah¶iquan      ®èi víihµnh    lýxuÊt khÈu,    
  3. 3 nhËp  khÈu  hoÆc  ph¬ng  tiÖn vËn    t¶ixuÊt  c¶nh, nhËp    c¶nh th× nh÷ng  c¬  quan,tæ    chøc  ph¶icã    ®ã    v¨n b¶n  L∙nh  do  ®¹o  cÊp  hoÆc   Bé  cÊp ¬ng  ¬ng  t ® ®Ò   nghÞ  göiTæng  vµ    côc    H¶i quan chËm   nhÊt lµ02      ngµy  íckhikh¸ch,ph­ tr       ¬ng tiÖn vËn      t¶ixuÊtc¶nh,nhËp      c¶nh ®Õn  cöa khÈu    îcxem     ®Ó ®   xÐt quyÕt   ®Þnh. Néi dung      v¨n b¶n  nªu    râ môc ®Ých, lýdo        xinmiÔn  kiÓm      trah¶iquan  i t¹  cöa khÈu  thêigian  vµ    xuÊt c¶nh, nhËp      c¶nh; hä      tªn,chøc    hé  vô, sè  chiÕu  cña nh÷ng  ngêi ®Ò     nghÞ  îc miÔn  ®   kiÓm       trah¶iquan; nh∙n hiÖu, lo¹         i biÓn  , sè ph¬ng  tiÖn vËn      t¶i®Ò nghÞ  îc miÔn  ®   kiÓm       tra h¶i quan  (nÕu  b»ng  ®i  ph¬ng tiÖn vËn      t¶iriªng). Trªn  së  c¬  v¨n  b¶n    ®Ò nghÞ,  Tæng   côc  ëng  tr Tæng  côc H¶i quan  cã  quyÕt  ®Þnh  b»ng    v¨n b¶n  cho  phÐp  îcmiÔn  ®   hay kh«ng  îcmiÔn  ®   kiÓm    tra h¶i quan    ®èi    víihµnh    lý x¸ch    tay,hµnh    göi cïng  lý ký    chuyÕn  hoÆc  kh«ng  cïng chuyÕn;  ph¬ng  tiÖn  vËn    t¶ixuÊt c¶nh, nhËp      c¶nh. Côc  ëng    tr Côc    H¶i quan  tØnh, thµnh    phè  chÞu  tr¸ch nhiÖm     chØ  ®¹o H¶i quan  cöa khÈu  thùc  hiÖn ®óng    néidung  quyÕt ®Þnh    cña Tæng  côc  ëng  tr Tæng  côc    H¶i quan. 3.§èivíi       hµnh      lý,vËtdông  xuÊtnhËp    khÈu  kh«ng    göicïng chuyÕn    xuÊt  nhËp c¶nh: 3.1.KiÓm         trah¶iquan      ®èi víihµnh      lý,vËt dông  xuÊt nhËp    khÈu  kh«ng  göicïng chuyÕn      xuÊtnhËp    c¶nh: 3.1.1.Hµnh      lý,vËt dông  cña nh÷ng  ngêi nªu  i   t¹ kho¶n  §iÒu      1  21, H¶i quan cöa khÈu  kiÓm       tra h¶i quan  theo ®óng  c¸c quy  ®Þnh   i®iÓm     t¹  4.1, kho¶n    4,môc    IIcña Th«ng  tnµy. 3.1.2.Hµnh        lý,vËt dông xuÊt nhËp    khÈu kh«ng    göi cïng chuyÕn  xuÊt  nhËp c¶nh cña  nh÷ng  ngêi® îcquyÒn  ®∙ivµ      u    miÔn   trõquy ®Þnh  i t¹ kho¶n    2  §iÒu  ®Òu   21  ph¶ikhaib¸o h¶iquan.         3.1.3.Hµnh        lý,vËt dông cña  nh÷ng  ngêinªu  i   t¹ ®iÓm     kho¶n  §iÒu    a, b  2  21 nÕu    Æt   lµm hµng  ph¶iqu¶n      lýtheo  quy  ®Þnh  cña  ph¸p luËtViÖt Nam         vÒ  tiªuchuÈn    ®Þnh îng  l hoÆc   trong c¸c tr     êng  H¶i quan  hîp    cöa  khÈu  c¬  cã  së  kh¼ng  ®Þnh   chñ hµnh    lý khai b¸o    kh«ng  ®óng    víihµnh    lý,vËt dông thùc  xuÊt,thùc nhËp  xÐt thÊy      vµ    cÇn  ph¶ikiÓm        trah¶iquan  tiÕn hµnh  th×    kiÓm   trah¶iquan. ViÖc        kiÓm       trah¶iquan  thùc hiÖn    theo  quy ®Þnh  it¹ ®iÓm     4.2, kho¶n    4,môc    IIcña Th«ng  tnµy. 3.1.4.Hµnh        lý,vËt dông  xuÊt nhËp    khÈu  kh«ng    göi cïng chuyÕn  xuÊt  nhËp  c¶nh cña nh÷ng ngêi ® îc quy      ®Þnh  i t¹ ®iÓm     c, kho¶n    2, §iÒu  ® îc 21    lµm        thñ tôch¶iquan  theo quy ®Þnh  ®èi víi nh      hµnh    lýcña  nh÷ng  hµnh kh¸ch  xuÊtnhËp    c¶nh b×nh  êng  th kh¸c. 4.KiÓm         trah¶iquan: 4.1.H¶i quan      cöa khÈu  chØ  tiÕn hµnh  kiÓm       trah¶i quan  ®èi    víihµnh  lý,vËt dông      xuÊt khÈu, nhËp      khÈu  kh«ng    göi cïng chuyÕn  xuÊt nhËp    c¶nh  cña nh÷ng ngêi quy    ®Þnh  i t¹ kho¶n    1, §iÒu  khicã  21    quyÕt  ®Þnh  b»ng v¨n  b¶n cña Tæng  côc  ëng  tr Tæng  côc    H¶i quan  hoÆc   cña ngêi ® îc Tæng       côc  tr ëng Tæng  côc    H¶iquan  quyÒn. uû  4.1.1.  Thñ    tôckiÓm      trah¶iquan: ­ Sau    v¨n    khicã  b¶n  chØ ®¹o kiÓm     tracña Tæng  côc  ëng  tr Tæng  côc  H¶i quan,tr         íckhihµnh      lý,vËt dông  xuÊt nhËp    khÈu cña  nh÷ng  ngêi® îcu        ®∙i
  4. 4 vµ miÔn     trõ ®Õn  cöa  khÈu,  Trëng  H¶i  quan cöa khÈu ph¶i n¾m   thÓ    cô  nh÷ng  êng  tr hîp ph¶i kiÓm         tra h¶i quan. Sau        khix¸c ®Þnh  îc nh÷ng  êng  ®   tr hîp ph¶i kiÓm         tra h¶i quan, l∙nh ®¹o      H¶i quan cöa khÈu ph¶i trùc tiÕp      chØ   ®¹o    qu¸ tr×nh kiÓm    chÞu    travµ  tr¸chnhiÖm   viÖc    vÒ  kiÓm    tratheo quy ®Þnh  cña Côc  ëng  tr Côc    H¶i quan    c¸ctØnh  thµnh  phè. ­ TríckhikiÓm     trong qu¸ tr×nh kiÓm           travµ        tranÕu  nh÷ng    cã  ph¸tsinh,   víng m ¾c     hoÆc     vîtthÈm quyÒn quyÕt ®Þnh, yªu cÇu  c¸o Côc  ëng      b¸o    tr Côc  H¶i quan    tØnh,thµnh    phè kÞp        kiÕn  thêi®Ó xiný  chØ  ®¹o. 4.1.2.Mäi  êng      tr hîp kiÓm      trah¶iquan  ®Òu  ph¶itiÕn hµnh  biªnb¶n      lËp    theo ®óng  quy ®Þnh. L∙nh    ®¹o    H¶i quan  cöa khÈu  ph¶ib¸o      c¸o ngay  kÕt  qu¶  kiÓm    tra,biÖn ph¸p xö      lý, nh÷ng      tån t¹ cha    i gi¶iquyÕt  xö    vµ  lýCho  Côc  ëng  tr Côc    H¶i quan  tØnh,thµnh    phè. Nh÷ng  êng        tr hîp xÐt thÊy cÇn thiÕt,  ph¶igöi     kÌm theo b¸o c¸o bé  s¬        hå  chøng    li   tõcã  ªnquan. 4.2.§èi víihµnh            lý,vËt dông xuÊt nhËp    khÈu kh«ng    göi cïng chuyÕn  xuÊt nhËp    c¶nh  cña nh÷ng ngêi ® îc quyÒn   ®∙ivµ      u    miÔn    trõ quy ®Þnh  i t¹  kho¶n    2,§iÒu  21: Thñ    tôckiÓm      trah¶iquan  thùc hiÖn    ®óng  theo quy    ®Þnh  i     t¹ c¸cv¨n b¶n    hiÖn hµnh cña Tæng  côc    H¶i quan    vÒ kiÓm       tra h¶i quan ®èi    víihµng    ho¸, hµnh    lýxuÊtkhÈu,nhËp      khÈu. 4.3.ViÖc    kiÓm       trah¶iquan chØ  îc tiÕn  ®   hµnh  íc sù  tr   chøng  kiÕn cña  chñ hµnh      lý,vËt dông  xuÊt nhËp    khÈu hoÆc  ngêi ®¹idiÖn  îc chñ      ®   hµnh    lý uû quyÒn    hîp ph¸p theo quy      ®Þnh cña Ph¸p  luËt. 4.4.Trêng    hîp  vi ph¹m  cã    thñ      tôc h¶i quan  ph¶i lËp    biªn b¶n      vi ph¹m;  nÕu  xÐt cÇn  ph¶it¹m      gi÷ bÊt  ®å     cóng  kú  vËt g×  ph¶icã      biªn nhËn  t¹m    gi÷, niªm phong    h¶iquan  theo ®óng  quy  ®Þnh  hiÖn  hµnh,®ång      thêisau  L∙nh  ®ã  ®¹o    H¶i quan  cöa khÈu  ph¶ib¸o      c¸o ngay  cho  Côc  ëng  tr Côc    H¶i quan tØnh,  thµnh phè    kiÕn  xin ý  chØ  ®¹o  tiÕp.Nh÷ng  êng        tr hîp vîtthÈm  quyÒn, Côc  ­   tr ëng Côc  H¶i quan   c¸c tØnh, thµnh    phè  ph¶i b¸o    c¸o  Tæng  côc  ëng  tr Tæng  côc    H¶i quan kÞp  thêi, thÓ      kiÕn    cô  ®Ó xiný  chØ  ®¹o. III.X ö  lý vi p h¹ m:   Mäi hµnh      viviph¹m    c¸c quy ®Þnh  i t¹ Th«ng   t nµy    xö    sÏ bÞ  lýtheo    c¸c quy  ®Þnh  hiÖn  hµnh cña  ph¸p luËtViÖtNam.       IV. æ  c h ø c thùc hi Ö n:  T 1.Th«ng     tnµy  hiÖu    cã  lùcsau  ngµy  tõngµy  15  kÓ    ký. 2. C¸c      v¨n b¶n  Tæng  do  côc    H¶i quan  ban  ®∙  hµnh  híng dÉn  thñ tôc   vÒ      h¶iquan        ®èi víihµnh    lýxuÊt nhËp    khÈu, ph¬ng    tiÖn vËn      t¶ixuÊt nhËp    c¶nh  cña nh÷ng ngêi  ® îc quyÒn    ®∙i u  vµ miÔn  trõ bao gåm: c«ng v¨n sè  413/TCHQ­GSQL  ngµy 10/03/1995;  c«ng v¨n sè 1704/TCHQ­GSQL  ngµy  22/07/1995; chØ  thÞ sè 275/TCHQ­GSQL  ngµy 18/10/1995;  c«ng v¨n sè 
  5. 5 2344/TCHQ­GSQL   ngµy 26/07/1996; c«ng    v¨n  2817/TCHQ­GSQL   sè  ngµy  31/08/1996 ®Òu       b∙ibá. 3. Bé    Ngo¹igiao  Tæng     vµ  côc H¶i quan  tr¸chnhiÖm   cã    phèi hîp    xem   xÐt    gi¶iquyÕt kÞp    thêinh÷ng  viÖc  vô  ph¸tsinh,víng  ¾c   hµng      m vµ  n¨m tæ  chøc häp    rótkinh nghiÖm    viÖc  thùc hiÖn      c¸cquy  ®Þnh    t¹ Th«ng   i tnµy. 4. Côc  ëng    tr Côc  H¶i quan    c¸c tØnh, thµnh    phè chÞu tr¸ch nhiÖm     tæ  chøc,chØ    ®¹o thùc hiÖn      c¸cquy ®Þnh  it¹ Th«ng     tnµy  niªm  vµ  yÕt c«ng khai  ë  nh÷ng    n¬iquy ®Þnh    ®Ó mäi ngêibiÕtvµ      thùc hiÖn.  
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2