intTypePromotion=1
ADSENSE

Thông tư hướng dẫn về quy định danh mục ngành nghề công nghiệp khuyến khích đầu tư, hạn chế đầu tư hoặc cấm đầu tư vào các khu công nghiệp, khu công nghệ cao

Chia sẻ: Quỳnh Sơn Phạm | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:6

199
lượt xem
33
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư hướng dẫn về quy định danh mục ngành nghề công nghiệp khuyến khích đầu tư, hạn chế đầu tư hoặc cấm đầu tư vào các khu công nghiệp, khu công nghệ cao

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư hướng dẫn về quy định danh mục ngành nghề công nghiệp khuyến khích đầu tư, hạn chế đầu tư hoặc cấm đầu tư vào các khu công nghiệp, khu công nghệ cao

  1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA Th«ng t c ñ a  é   « n g  n g hi Ö p  s è  08/TT­K H § T  n g µ y 29  BC th¸ng 7 n¨ m  1997 h í ng  d É n  v Ò  q u y  ® Þ n h  da n h  m ô c  n g µ n h  n g h Ò   n g   g hi Ö p  kh uy Õ n   h Ý c h   c« n k ® Ç u   ,  ¹ n ch Õ  ® Ç u  t h o Æ c  c Ê m  ® Ç u  t v µ o  c¸c  h u  c«n g  n g hi Ö p,  h u  th k k c«n g  n g h Ö  cao ­ C¨n  NghÞ   nh    cø  ®Þ 74/CP  µy  ng 01/11/1995  ña  Ýnh  ñ  Ò   c Ch ph v chøc  n¨ng  Ö m  ô,quyÒn  ¹n vµ  chøc  é  nhi v  h   tæ  b m¸y  é  B C«ng  nghiÖp. ­ C¨n  NghÞ   nh   cø  ®Þ 36/CP  µy  ng 24/4/1997  ña  Ýnh  ñ  Ò   c Ch ph v ban   hµnh  Quy  Õ   ch khu  c«ng nghiÖp,khu  Õ   Êt,khu    ch xu   c«ng  Ö   ngh cao. ­ C¨n  ChØ   Þ    cø  th 264/TTg  µy  ng 24/4/1997 cña  ñ íng Ch Ýnh  ñ  Ò     Th t   ph v viÖc ban  µnh    h c¸c v¨n b¶n  íng  Én  µ  iÓn khai m ét  è  h d v tr     s c«ng  Öc  ùc  vi th hiÖn Quy  Õ   ch khu c«ng  nghiÖp,khu  Õ   Êt,khu    ch xu   c«ng  Ö   ngh cao. Bé  C«ng  nghiÖp  íng  Én  ùc  Ön  Ò   h d th hi v quy  nh   ®Þ danh  ôc   µnh  m ng nghÒ  c«ng nghiÖp  îc khuyÕn  Ých, h¹n  Õ   ®  kh   ch hoÆc   Ê m   u     µo    c ®Ç t v khu c«ng nghiÖp,khu  Õ   Êt,khu    ch xu   c«ng  Ö   ngh cao    nh sau: A. N h ÷ n g  q u y  ® Þ n h  c h u n g. I. g u yªn t ¾ c c h u n g:  N TÊt  c¸c ngµnh  Ò   c¶    ngh c«ng  nghiÖp  ¸p  ® øng  îcÝt  Êt m ét  ®   nh   trong c¸c    yªu cÇu    sau  y  ãichung  u   îckhuyÕn  Ých  u    µo    ®© n   ®Ò ®   kh ®Ç tv c¸cKCN: 1. Nh÷ng  µnh  Ò     ng ngh s¶n  Êt c«ng  xu   nghiÖp theo  nh  íng quy  ¹ch ®Þ h  ho   tæng  Ó  ña  níc®∙  îcCh Ýnh  ñ  th c c¶    ®   ph th«ng  qua. 2. Khai th¸ctiÒm       n¨ng  µ  ö  ông  ñ  Õu  Ët t  vsd ch y v  ,nguyªn  Öu trong níc li      (kÓ  thµnh  È m,  c¶  ph b¸n  µnh  È m,  th ph thø  È m,  Õ   Öu,chÊt th¶i .cña  ph ph li     . . c¸cngµnh    c«ng  nghiÖp kh¸c). 3. Thóc  y  ù    ®È s ph¸ttr Ón cña    µnh   i   c¸c ng kinh tÕ, ngµnh     c«ng nghiÖp  kh¸c trong níc (cung  Êp       c nguyªn  Öu,m¸y  ãc,  ÕtbÞ,  é  Ën, chitiÕt, li   m thi   b ph       phô  ïng,b¸n thµnh  È m...cho  µnh  t   ph   ng kh¸c;giac«ng     cho  µnh  ng kh¸c.. ) .. 4.S¶n  Êthµng  ÊtkhÈu,hµng    xu   xu     thay thÕ  µng  Ëp  Èu.   h nh kh 5. Sö   ông   d c«ng nghÖ     ü  Ët cao; s¶n  Êt ra    ­ k thu     xu   c¸c s¶n  È m     ph cao cÊp,s¶n  È m     ph mang  µ m  îng KHCN   h l  cao,vËtliÖu míi.     6.Thu  ótnhiÒu    ng  µ  ¹ora gi¸trÞgiat¨ngcao.   h  lao®é v t            
  2. 2 II. h ÷ n g  n g µ n h  n g h Ò  k h u y Õ n  k h Ý c h  ® Ç u  t:  N 1.C¬   Ý:   kh ­ Ch Õ   ¹othiÕtbÞ, phô  ïngphôc  ô  ¬  í ho¸ n«ng    t     t  v c gi     i nghiÖp;chÕ   Õn    bi l ng  ùc,n«ng  ¬ th   s¶n;®¸nh  ¾t  µ  Õ   Õn      b v ch bi h¶is¶n. ­Ch Õ   ¹om¸y  ng  ùcvµ  ô  ïngm¸y  ng  ùc.   t  ®é l   ph t   ®é l ­Ch Õ   ¹othiÕtbÞ, phô  ïngcho    µnh    t     t  c¸cng c«ng  nghiÖp: +  Õt bÞ,  ô  ïng cho  µnh  ©y  ùng  Thi   ph t   ng x d (m¸y  ãc,  ÕtbÞ   ôc  ô  m thi   ph v c¬  í ho¸ x©y  ùng) vµ  µnh    Ët liÖu x©y  ùng  íc h Õt  µ xim Æ ng,  gi i     d   ng CN v     d (tr   l    g¹ch ngãi,    nghiÒn   µng  ¸,vËtliÖu trangtrÝnéithÊt. . . ­s ®          .) +  ÕtbÞ, phô  ïngcho  Thi     t  c«ng  nghiÖp  Ön  luy kim. +  ÕtbÞ, phô  ïngcho  Thi     t  c«ng  nghiÖp    Êt­ho¸ dÇu. ho¸ ch      +  ÕtbÞ, phô  ïngcho  µnh  Thi     t  ng khaith¸c­chÕ   Õn       bi kho¸ng s¶n.   +  ÕtbÞ, phô  ïngcho    µ  Thi     t  c¸cnh m¸y  iÖn; thiÕtbÞ  ü  Ët®iÖn, phu  ®     k thu     tïng,phô  Ön,khÝ  ô  iÖn... ôc  ô  ¬ng  ×nh ®iÖn  Ý    ki   c®  ph v ch tr   kh ho¸. +  ÕtbÞ, phô  ïngcho  Thi     t  c«ng  nghiÖp  khaith¸cdÇu  Ý.    kh +  ÕtbÞ, phô  ïngcho    µnh  Thi     t  c¸c ng c«ng nghiÖp  Ñ   Öt ­ may,  Êy, nh (d     gi   da   Çy,nhùa,thùc phÈ m   ­gi       c«ng  nghiÖp). +  ÕtbÞ, phô  ïngcho  Thi     t  b¶n  ©n  µnh  ¬  Ý. th ng c kh ­Ch Õ   ¹os¶n  È m   ôc  ô  µnh    t  ph ph v ng giao th«ng  Ën  :   v t¶i +  Õ   ¹ophô  ïng,chitiÕt, é  Ën  ôc  ô  ¬ng  ×nh néi®Þa     Ch t   t      ph ph v ch b tr     ho¸ ngµnh  c«ng  nghiÖp     m¸y. «t« ­xe  +  ãng  µu  û,toa xe  µ    ¬ng  Ön  § t thu     v c¸c ph ti GTVT   kh¸c;chÕ   ¹ophô  ïng   t  t  thay thÕ   öa  ÷a.   ­s ch +  Õ   ¹othiÕtbÞ, phô  ïngcho  ÕtbÞ  Ën  Ch t      t  thi   v chuyÓn  µ  ©ng   ¹ (cÈu  vn ­h   c¸c lo¹   n©ng  µng, b¨ng  ,h Ö   èng  Ën    i xe  , h   t¶i  th v chuyÓn b»ng  êng  ng...   ® è ); thiÕtbÞ    kho  µng,b Õn  .   ¬   Ý  t   b∙i .­C kh quang  äc  µ  ¬  Ý  Ýnh  . h v c kh ch x¸c. ­S¶n  Êts¶n  È m   ¬  Ý   ¬  iÖn    ïng.   xu   ph c kh ­c ® tiªud 2.LuyÖn    kim: ­C«ng    nghiÖp  Ðp: th +  Ön  Ðp  Luy th (bao  å m   thÐp  Õ   ¹oc¬  Ý,thÐp  îp kim.. ) g c¶  ch t   kh   h  . ­C¸n  Êm, c¸n èng,c¸n thÐp  ×nh  µ  Ðp      ¹   Ðo  ©y  Ðp.   t       h v th trßnc¸clo ik d th ; +  S¶n  È m     ph giac«ng  sau  c¸n. +  S¶n  Êtnguyªn liÖu cho  Ön  Ðp. xu      luy th ­LuyÖn    kim  Ç u: m +  Ön,  Luy c¸n    Ðo    ­k c¸c kim  ¹  Ç u   ¬  lo im c b¶n  µ  îp  v h kim (nh«m,  ng, ®å   kÏm,ch×.. )   .. 3.§iÖn  ö­c«ng  Ö     t    ngh th«ng  tin:
  3. 3 ­ S¶n  Êt thiÕtbÞ  iÖn  ö c«ng    xu    ® t  nghiÖp  µ  iÖn  ö chuyªn dông  v® t    (thiÕt   bÞ   tÕ,thiÕtbÞ   Óm       o îng,thiÕtbÞ   µ  ¬ng  Ön  iÒu  Ón    ù y      ki tra­ ® l     v ph ti ® khi ­ t   ®éng  ho¸.. ) .. ­ S¶n  Êt thiÕtbÞ    xu     th«ng      ªnl¹c, tin­ li       ph¸tthanh,truyÒn  ×nh,thiÕtbÞ     h     v¨n phßng.   ­S¶n  ÊtcÊu  Ön,linhkiÖn,phô  Ön,vËtliÖu ®iÖn  ö.   xu   ki       ki       t ­S¶n  ÊtthiÕtbÞ    äc.   xu     tinh ­S¶n  Êts¶n  È m   iÖn  öd©n  ông.   xu   ph ® t  d ­D Þch  ô    äc  µ  Çn  Ò m.   v tinh v ph m ­D Þch  ô  iÖn  öc«ng    v® t  nghiÖp  µ  v chuyªn dông.   4.Ho¸  Êt­ho¸ dÇu:   ch      ­S¶n  Êtc¸cho¸ chÊtc«ng    xu         nghiÖp  ¬  c b¶n. ­ Ph ©n   ãn  µ  èc    b v thu b¶o  Ö   ùc  Ët (gåm  ph©n    v th v   c¶  vi sinh  µ  èc  v thu b¶o  Ö   ùc vËtvisinh). v th       ­C«ng    nghiÖp    Çu. ho¸ d ­S¶n  Êtc¸cs¶n  È m     Êttiªudïng,m ü   È m.   xu     ph ho¸ ch       ph ­S¶n  Êts¨m  èpvµ      xu   l   c¸cs¶n  È m   ph cao  kü  Ët. su  thu ­C¸c  ¹ khÝ    lo   i c«ng  nghiÖp. 5.C«ng    nghiÖp  µng    ïng: h tiªud ­C«ng    nghiÖp  Öt   d ­may: +  S¶n  Êtsîi len. xu     , +  Öt    ¹ v¶icao  Êp. D c¸clo i     c +  May  ÊtkhÈu. xu   ­S¶n  Êtgiµy­dÐp  ÊtkhÈu;s¶n  È m   cao  Êp.   xu      xu     ph da  c ­ C«ng    nghiÖp  Êy:chñ  Õu  µgiÊy cao  Êp    Êy inoffet artpaper, gi   y l    c nh gi        ,   giÊy kraffgiÊy thuèc l¸ .vµ      ,     .  bao  ×  õgiÊy t¸ chÕ. . b t     i ­ Ch Õ   Õn    bi n«ng  ©m    l h¶is¶n  ®êng  ÷a,dÇu    ( s  ¨n,b¸nh  Ño, ®å   ép  íc k   h n  hoa  i®«ng  ¹nh. . . tr¸ , l .) ­ C«ng    nghiÖp  ùa: phô  ïng,chitiÕtb»ng  ùa  nh   t     nh cho    µnh  c¸c ng c«ng  nghiÖp kh¸cvµ    s¶n  È m   ùa  ôc  ô  ph nh ph v cho    µ    ïng. XD v tiªud ­ C«ng    nghiÖp  è m     ­ thuû  g ­ sø    s¶n: chñ  Õu  µ s¶n  È m   è m     ­   y l  ph g ­ sø    thuû tinhcao  Êp    è m   ü  Ët, û tinhcao  Êp,sø     c nh g k thu   thu     c   c¸ch ®iÖn,pha  .     lª. . 6.C¸c  µnh    ng kh¸c: ­C«ng  Ö     ngh sinhhäc.   ­S¶n  ÊtvËtliÖu x©y  ùng    xu       d cao  Êp,vËtliÖu trangtrÝngo¹i­néithÊt. c            ­ S¶n  Êt trang thiÕtbÞ,  ông  ô  tÕ. ­ S¶n  Êt thuèc  ÷a  Önh,   xu       d c y      xu   ch b   thuèc thó y.    ­ Ch Õ   Õn  ç  õ gç    bi g t   nguyªn liÖu nhËp  Èu      kh hoÆc   ç  g cao    su;s¶n  Êt xu   v¸n Ðp  ©n  ¹o, ËtliÖu thay thÕ  ç.   nh t      v   g
  4. 4 ­Xö  ýchÊtth¶ic«ng    l     nghiÖp. ­ S¶n  Êt bao  ×  ® Æc   Ötlµbao  ×  i Õ   îc®Ó   ôc  ô    xu   b( bi     b t¸ ch ®     ph v bao  ãi g  hµng    ÊtkhÈu). ho¸ xu   ­S¶n  Êttrang bÞ   ông  ô  Ó    xu     ­d c th thao;®å   ïng d¹y häc;®å   ¬itrÎ  d     ch     em. III.C¸c n g µ n h  n g h Ò  h ¹ n c h Õ  ® Ç u  t v µ o  c¸c K C N :   ­ S¶n  Êt VLXD     xu   phæ   th«ng    (xim¨ng,g¹ch ngãi,èng  µ  Êu  Ön  êng        v c ki ® èng  b»ng  è m    x©y  ùng... g ­sø  d ) ­S¶n  Êtthuèc l¸(trõtr ng  îp ®Ó   ÊtkhÈu)   xu         ê h   xu   ­S¶n  Êtr u­bia(trõtr ng  îp ®Ó   ÊtkhÈu)   xu  î        ê h   xu   ­ C¸c  µnh  Ò     ng ngh mang  Ýnh  Êt tiÓu  ñ CN   èm    th«ng  êng, t ch   th   (g ­ sø  th   hµng  © y     µng  ñ c«ng  ü   Ö). m tre,h th   m ngh III.C¸c n g µ n h  n g h Ò  c Ê m  ® Ç u  t v µ o  c¸c K C N :   ­§iÖn    nguyªn tö   ­S¶n  Êtc¸cchÊtphãng  ¹   xu       x ­S¶n  ÊtvËtliÖu næ     xu       c«ng  nghiÖp  ­S¶n  Êtho¸ chÊt®éc  ¹i(theo danh  ôc    xu       h    m quy  nh  ña  µ   íc) ®Þ c Nh n ­Thuéc    é m.   da,nhu Ghi  ó: §èi víic¸c ngµnh  ch         nghÒ   a  îc liÖtkª  ch ®     trong  danh  ôc   m trªn,   viÖc  u    µo  ®Ç t v KCN   Ï ® îc Bé   s     C«ng  nghiÖp  µ  v Ban  qu¶n  ýc¸c KCN   Öt l    Vi   Nam   íng  Én  ô  Ó  ú  h d c th tu theo  õng  ù  vµ  t d ¸n  c¨n  nguyªn  ¾c  ∙  cø  t ® nªu    ë phÇn A.I. B. H í ng d É n  c ô  th Ó  c h o  c¸c lo¹i × n h  K C N  h I. è i v íi  §  c¸c k h u  c h Õ  x u Ê t v µ  x Ý  n g hi Ö p  c h Õ  x u Ê t: ¸ dông  µn  é  p  to b danh  ôc  m quy  nh    Çn  ®Þ ë ph A. II. è i v íi  §  c¸c k h u  c « n g  n g h Ö  ­ k ü  thu Ë t c a o: C¸c  µnh  ng c«ng nghiÖp s¶n  Êt ra    xu   c¸c s¶n  È m   ph c«ng nghÖ  cao, sö    dông  µnh  ùu vµ  th t   c«ng  Ö   Ön  i,míinhÊt,c¸cs¸ng  Õ   ªnquan  n   ngh hi ®¹        ch li   ®Õ c«ng  Ö   ngh cao,nh»m     thay thÕ  µng  Ëp,t¹os¶n  È m   ÊtkhÈu,cô  Ó:   h nh     ph xu     th
  5. 5 1.KhuyÕn  Ých  u  :   kh ®Ç t ­ C¬   Ý: Ch Õ   ¹othiÕtbÞ,    kh   t    m¸y  ãc  m c«ng nghÖ  cao (high­tech)phôc    vô    µnh  c¸cng c«ng  nghiÖp;øng  ông    d c«ng  Ö   ngh CAD/CAM,    ông  ü  Ët ¸p d k thu   ®iÒu  Ón  khi b»ng  è s (NC),c¸c lo¹    i robot.   Õt kÕ   µ  Õ   ¹oc¸c h Ö   èng  .Thi   v ch t     th . ®iÒu  Ón  ù ®éng  khi t   cho    µ  c¸c nh m¸y  c«ng nghiÖp v.v.   Õ   ¹o m¸y  ãc   . Ch t   . m quang  äc,thiÕtbÞ   h    øng  ông  d laser,m¸y  ãc    á  µ    m siªunh v s¶n  È m   ¬  Ý  ph c kh cã    Ýnh    ®é ch x¸ccao;thiÕtbÞ  µ  ông  ô      vd c nghiªncøu    Ý    ­th nghiÖ m;  m¸y  ãc   m vµ  ông  ô  tÕ. d c y  ­ §iÖn  ö­ c«ng  Ö     t    ngh th«ng    tin:S¶n  Êt thiÕtbÞ  iÖn  öc«ng  xu    ® t  nghiÖp  vµ chuyªn dông, thiÕtbÞ         truyÒn  th«ng  ü  Ëtsè  k thu   (digi l ta )s¶n  Êt m¸y    ; xu   vi tÝnh,vËt liÖu ®iÖn  ö,cÊu  Ön,linhkiÖn.. .(kÓ  c¸c lo¹  ¹ch         t  ki     .  . c¶    i m nh ASIC,  VLSI,®Ü a     quang,laser. . . ; xuÊtphÇn  Ò m     . .) s¶n    m v.v. . . ­  Õ   ¹o vËt liÖu  íi:vËt  Öu    ¹ch,siªu b Òn,    Én,  è m   ü  Ch t     m  li siªu s    siªu d g k thuËt,c¸chîp kim  íi,vËt liÖu compositmíi,sîi     m          cacbon,vËt liÖu cao  ©n  ö     ph t  v.v. . . ­Ch Õ   ¹oc¸cs¶n  È m     t    ph nguyªn lýmíi.    ­ C«ng  Ö     ngh sinh häc    (gen,tÕ  µo, visinh nh»m     b      øng  ông  µo  µnh  d v ng thùc phÈ m,    n«ng,l©m, y  îc. . .     d .) ­C¸c  µnh    ng c«ng  nghiÖp  kh¸c:c«ng  Ö   ôc  ô  µng    ngh ph v h kh«ng. 2.Cho  u        ®Ç të møc    ¹n chÕ: ®é h   ­S¶n  Êtthuèc ch÷a  Önh.   xu     b 3.Kh«ng    cho  u  :C¸c  µnh  Ò   ®Ç t  ng ngh cßn  ¹theo danh  ôc  l  i   m quy  nh    ®Þ ë phÇn A. III.§ è i v íi    c¸c k h u  c « n g  n g hi Ö p  t Ë p trung k h¸c: 1. C¸c    KCN  trong sè    KCN   tiªn®Ç u    n   u    t ®Õ n¨m 2000  ∙  îc Thñ íng ®®  t  ChÝnh  ñ    Öt: ph phª duy a.KhuyÕn  Ých  u  :   kh ®Ç t ­  C¸c KCN     a   µn  µ   éi,thµnh  è  å   Ý   trªn®Þ b HN  ph H Ch Minh: c¸c ngµnh     nghÒ   éc  Ünh  ùc  ¬  Ý, ®iÖn  ö ­ c«ng  thu l v c kh   t    nghÖ  th«ng    tin,c«ng nghiÖp  hµng    ïng  µ    µnh  tiªud v c¸c ng kh¸c nªu    ôc    ëm A.I.6.  Riªng  Ünh  ùc    Êt ­ l v ho¸ ch     ho¸ dÇu    chØ khuyÕn  Ých    µnh  kh c¸c ng s¶n  Êt s¶n  È m     Êt tiªudïng  xu   ph ho¸ ch     ­m ü   È m   µ    ph v s¶n  Êts¨m  èp­cao  kü  Ët. xu   l    su  thu ­ C¸c    KCN     a   µn  trªn®Þ b Qu¶ng  Ninh,H¶i Phßng, Bµ   Þa     òng  µu,     R ­V T  §µ  ½ ng,  N Qu¶ng  Ng∙i:u    è  Ý c¸c ngµnh    tiªnb tr     nghÒ   éc  Ünh  ùc  ¬  Ý  thu l v c kh nÆng   Õ   ¹o thiÕtbÞ,  ô  ïng cho    µnh  (ch t     ph t   c¸c ng c«ng  nghiÖp, ®ãng  µu),   t  luyÖn  kim, ho¸  Êt  ho¸  Çu,    ch ­  d VLXD   µ  v c«ng  nghiÖp  µng    ïng, chÕ   h tiªud   biÕn n«ng,l©m, h¶is¶n.      ­ C¸c KCN     a   µn  ång  trªn ®Þ b § Nai,S«ng  Ð:  tiªnbè  Ý c¸c ngµnh    B u    tr     nghÒ   ¬  Ý  ôc  ô  c kh ph v c«ng  nghÖ   Õ   Õn  µ  ¬  í ho¸  ch bi v c gi i   n«ng nghiÖp; c¬    khÝ  ôc  ô    µnh  ©y  ùng  µ  ph v c¸c ng x d v c«ng  nghiÖp  Ñ;  Õ   ¹othiÕtbÞ   ü  nh ch t    k
  6. 6 thuËt®iÖn; c«ng      nghiÖp    Êt;c«ng  ho¸ ch   nghiÖp  iÖn  ö ­ c«ng  Ö   ® t    ngh th«ng  tin;  c«ng  nghiÖp  µng    ïng (kÓ  hµng  ¬  Ý    ïng). h tiªud   c¶  c kh tiªud ­ C¸c KCN     a   µn  µ   ©y,  ¾ c   trªn ®Þ b HT B Ninh, Hu Õ:    c¸c  µnh  ng nghÒ   thuéc  Ünh  ùc  ¬  Ý,  l v c kh c«ng  nghiÖp  µng    ïng, s¶n  Êt  h tiªud   xu VLXD,  Õ   ch biÕn n«ng,l©m    s¶n. b.H¹n  Õ   u    µ  Ê m   u  :   ch ®Ç tv c ®Ç t ¸ dông  p  theo c¸cm ôc    µ  I    A.II A.II . v 2.C¸c    KCN   Ïh×nh  µnh  Õp: s  th ti Bé  C«ng nghiÖp  µ  v Ban  qu¶n  ýc¸c KCN   Öt Nam   Ï c¨n  phÇn    l    Vi   s  cø  A trªn®©y   µ  Æc   iÓ m   ña  õng  ïng  è  Ý KCN     íng  Én  ô  Ó      v® ® ct v b tr   ®Ó h d c th khi x©y  ùng  µ    Öt quy  ¹ch KCN. d v phª duy   ho   Th«ng   µy  ã  Öu  ùckÓ   õngµy  ý  tn c hi l   t   k ban  µnh. h
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2