intTypePromotion=1

Thông tư hướng dẫn về thưởng hạn ngạch xuất khẩu hàng dệt may năm 2001

Chia sẻ: Thach Sanh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:6

0
75
lượt xem
10
download

Thông tư hướng dẫn về thưởng hạn ngạch xuất khẩu hàng dệt may năm 2001

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư hướng dẫn về thưởng hạn ngạch xuất khẩu hàng dệt may năm 2001

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư hướng dẫn về thưởng hạn ngạch xuất khẩu hàng dệt may năm 2001

  1. v¨n  quèc                  c¬  d÷  iÖu luËtviÖtnam   phßng  héi                  së  l       LAWDATA Th«ng t Liªn tÞch cña  é   h ¬ n g  m ¹i, é  K Õ  h o¹ch  B T  B vµ § Ç u  t, bé  C « n g  n g hi Ö p  Sè  07/2001/TTLT/BT M­B K H § T­B C N   n g µ y 16 th¸ng 3 n¨ m  2001 h íng d É n   Ò  thën g   v h¹n  g¹ch x u Êt  h È u   µ n g  d Öt m a y  n¨ m  2001 n k h C¨n  Th«ng   li   cø  t ªntÞch  19/2000/TTLT/BTM/BKH§T/BCN   sè  ngµy  16  th¸ng  n¨m  10  2000 cña  Th¬ng    Bé    Bé  m¹i ­  KÕ ho¹ch    & §Çu    ­    t Bé C«ng  nghiÖp híng    dÉn  viÖc  giao vµ    thùc hiÖn  ng¹ch hµng    h¹n    dÖt  may  xuÊt khÈu    vµo  tr thÞ  êng EU, Canada  Thæ   vµ  NhÜ   hain¨m  Kú    2001  2002; vµ  §Ó  khuyÕn  khÝch c¸c  doanh  nghiÖp ®Èy  m¹nh xuÊt khÈu  hµng dÖt  may  lµm b»ng    v¶is¶n xuÊt trong níc vµ        xuÊt khÈu    vµo    c¸c thÞ  êng  tr kh«ng  ¸p dông      h¹n ng¹ch;  Bé Th¬ng      KÕ   m¹i ­ Bé  ho¹ch    & §Çu      C«ng  t ­ Bé  nghiÖp híng dÉn cô  thÓ  viÖc  ëng  ng¹ch hµng  th h¹n    dÖt may  n¨m 2001  sau: nh  I ­ § èI T¦îN G §îc T H¦ë N G  V µ  N G U å N   H¹ N  N G ¹ C H  T H¦ë N G 1    îng ® îcth ­§èit     ëng  sö  vµ  dông  ng¹ch th h¹n    ëng ­ C¸c    doanh nghiÖp  xuÊt khÈu  ®∙    hµng  dÖt  may  lµm  b»ng    v¶is¶n  xuÊt  trongnícvµo  tr     thÞ  êng    EU n¨m  2000. ­ C¸c    doanh  nghiÖp  xuÊt khÈu  ®∙    hµng  dÖt  may  vµo  tr thÞ  êng  kh«ng    ¸p dông    h¹n ng¹ch n¨m    2000. ­ H¹n ng¹ch  îc th ®   ëng nÕu  kh«ng  dông  thÓ  sö  cã  chuyÓn nhîng cho  doanh  nghiÖp  kh¸c. 2   ­Nguån    h¹n ng¹ch th   ëng: Nguån  h¹n ng¹ch  ëng  îc trÝch  th ®   trong tæng  h¹n  sè  ng¹ch hµng dÖt  may xuÊt khÈu    vµo    EU n¨m  2001.Sè îng cô    l   thÓ  îcnªu  i ®   t¹ phÇn    phÇn    IIvµ  II  I cña  Th«ng  tnµy II­ H¦ë N G  H¹ N  N G ¹ C H  C H O  C¸ C  D O A N H  N G H I Ö P    T X U Ê T  K H È U  H µ N G  D Ö T  M A Y  L µ M  B » N G  V ¶I S ¶ N  X U Ê T  T R O N G   N íc V µ O  E U  N¡ M  2 0 01 ViÖc  ëng  th cho    c¸c doanh nghiÖp xuÊt khÈu    Æt   c¸c m hµng dÖt may  lµm  b»ng    v¶is¶n  xuÊttrongníc® îcquy          ®Þnh  sau: nh  1­        §èivíic¸c doanh  nghiÖp xuÊt khÈu    hµng dÖt may lµm b»ng    v¶is¶n  xuÊt trong níc vµo        thÞ  êng    tr EU n¨m  2000. Doanh    nghiÖp xuÊt khÈu    chñng  lo¹ hµng    i (Cat.)  nµo    îcth th× ®   ëng  chñng    l¹hµng  i (Cat.)  ®ã. 2­ Sè îng h¹n ng¹ch ® îctrÝch th   l           ëng  sau: nh 
  2. 2 a/­T.Shir (Cat.4) 700.000       t   : chiÕc b/­¸ len(Cat.5)   o      : 70.000  chiÕc c/­QuÇn     (Cat.6)  : 150.000  chiÕc d/­S¬  n÷     mi  (Cat.7) 70.000    : chiÕc e/­S¬  nam      mi  (Cat.8)  : 400.000  chiÕc 3   ­Møc  ëng: th C¨n  sè îng  cø  l h¹n  ng¹ch  îc giao,sè îng  ®     l xuÊt khÈu    lµm b»ng    v¶is¶n  xuÊt trong nícn¨m        2000  sè îng h¹n  vµ  l   ng¹ch trÝch th   ëng      ®èi víitõng chñng  lo¹ hµng,sau      i   khitæng    hîp ®¨ng    ªnBé  ký,li   c«ng  tûlÖ  ëng    bè    th phïhîp. 4   s¬    ëng: ­Hå  xÐt th Doanh nghiÖp    ®Ò nghÞ  ëng  th h¹n ng¹ch    bé  s¬  göi 01  hå  ®Õn   Th­ Bé  ¬ng    m¹i(Vô XuÊt nhËp    khÈu),gåm:    B¶n ®¨ng  th ký  ëng  (theo mÉu     ®Ýnh  kÌm)  Ho¸ ®¬n mua     v¶is¶n xuÊt trong níc (b¶n        chÝnh hoÆc   b¶n sao  x¸c nhËn  cã    cña c«ng chøng  Nhµ    níc)hoÆc   PhiÕu  xuÊt kho, Tê    khai lµm    thñ    tôc xuÊt  khÈu cña    H¶i quan,giÊy phÐp      xuÊtkhÈu    (E/L). III ­ T H¦ë N G  H¹ N  N G ¹ C H  C H O  C¸ C  D O A N H  N G H I Ö P   X U Ê T  K H È U  H µ N G  D Ö T  M A Y  V µ O  C¸ C  T H Þ  T R¦ê N G   K H ¤ N G  ¸P D ô N G  H¹ N  N G ¹ C H  N¡ M  2 0 00 1­ C¸c doanh  nghiÖp  ®ãng    trªn®Þa  bµn    Hµ Néi,Thµnh    phè    Hå ChÝ  Minh xuÊt khÈu    hµng dÖt  may vµo    tr c¸cthÞ  êng kh«ng    ¸p dông  ng¹ch ®¹t h¹n      trÞgi¸F.O.B    tr       tõ 2  iÖu USD         trëlªn, doanh  c¸c nghiÖp  ®ãng      trªnc¸c ®Þa bµn  kh¸c®¹ttõ1,5 tr           iÖuUSD       trëlªn®Òu   îcth ®   ëng    h¹n ng¹ch. 2­ Sè îng h¹n ng¹ch ® îctrÝch th   l           ëng  sau: nh  a/­T.Shir (Cat.4)      t    300.000  chiÕc b/­¸ len(Cat.5)   o      100.000  chiÕc c/­QuÇn     (Cat.6)   100.000  chiÕc d/­S¬  n÷     mi  (Cat.7)   70.000  chiÕc e/­S¬  nam      mi  (Cat.8)   270.000  chiÕc g/­¸ kho¸cn÷    o    (Cat.15)   25.000  chiÕc h/­Bé     quÇn    (Cat.29) ¸o n÷    18.000  bé i/   thÓ    Bé  ­ thao (Cat.73)     50.000  bé k/­QuÇn       ¸o dÖt    thoi(Cat.78)   50  tÊn l/     QuÇn    ­ ¸o dÖt  kim  (Cat.83)     45  tÊn 3­  Møc   ëng: XuÊt  th   khÈu 1.000 USD  vµo thÞ  êng  tr kh«ng  dông  ¸p  h¹n  ng¹ch, ® îc th     ëng  h¹n ng¹ch  ¬ng  t øng 1,5  s¬  nam   ¸o  mi  (Cat.8)hoÆc       c¸c chñng  i lo¹ kh¸cquy  æi      ® theo tûlÖ      quy  ®Þnh.   u    tiªngiao h¹n    ng¹ch th   ëng        cÇu  phï hîp víiyªu  s¶n xuÊt,kinh doanh      cña  doanh nghiÖp, tr   êng  hîp kh«ng cßn chñng  i lo¹ hµng ®¸p øng theo yªu cÇu, 
  3. 3 doanh  nghiÖp nhËn chñng  ikh¸c  lo¹  theo  lÖ  tû  quy  æi  ® îc quy  ® ®∙    ®Þnh  trongHiÖp    ®Þnh  bu«n    vÒ  b¸n hµng  dÖt may  gi÷a ViÖtNam   EU.     vµ  4­ Thêi h¹n    xÐt  ëng: C¸c  th   doanh nghiÖp  nhu  cã  cÇu  ëng  th h¹n ng¹ch  hµng dÖt may  xuÊt khÈu    vµo  tr thÞ  êng    EU (kÓ  th c¶  ëng  xuÊt khÈu    hµng  lµm  b»ng    v¶is¶n  xuÊt trong níc)göi®¨ng  (theo mÉu           ký    ®Ýnh  kÌm) vÒ  Th¬ng    Bé  m¹i(Vô    xuÊtnhËp    khÈu) tr     ícngµy  th¸ng4  15    n¨m  2001. §Ó  viÖc xÐt  ëng  th phï hîp    víiyªu cÇu s¶n xuÊt  kinh  vµ  doanh, c¸c     doanh nghiÖp  ®¨ng  xÐt th ký    ëng  xuÊt khÈu    vµo  tr thÞ  êng  kh«ng    ¸p dông  h¹n  ng¹ch cÇn  nªu    râ trong v¨n b¶n      ®¨ng  c¸c chñng  i   îcu    ký    lo¹  ®   tiªntheo  xin thø  tù1;2;3;..       . IV­ æ  c h ø c  thùc hi Ö n  T Tæ  ®iÒu hµnh  ªnBé  li   chÞu  tr¸chnhiÖm     ®«n ®èc, híng    dÉn    c¸c doanh  nghiÖp  iÓnkhaithùc hiÖn  tr       Th«ng   tnµy. Bé Th¬ng    KÕ   m¹i,Bé  ho¹ch  §Çu   Bé  &  t vµ  C«ng  nghiÖp    ®Ò nghÞ    c¸c Bé,  quan  c¬  ngang  Bé,  quan  c¬  thuéc ChÝnh  phñ, Uû     ban  nh©n  d©n    c¸c tØnh, thµnh    phè trùc thuéc    Trung  ¬ng  c¸c  quan  vµ  c¬  Trung  ¬ng cña    c¸c ®oµn  thÓ th«ng  b¸o    néi dung  Th«ng   nµy  t cho c¸c doanh  nghiÖp  thuéc  quyÒn  qu¶n    lý cña m×nh   biÕt thùc    hiÖn, ®ång      thêiph¶n  ¸nh  cho  ªnBé  li   nh÷ng vÊn      ®Ò ph¸tsinh trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn              ®Ó kÞp    thêi®iÒu  chØnh  phïhîp.   Th«ng   hiÖu      tcã  lùcthihµnh  sau  ngµy  tõngµy  vµ      15  kÓ    ký  thêih¹n thùc  hiÖn  ®Õn   hÕt ngµy  th¸ng12  31    n¨m 2001.
  4. 4 M É u  0 1 Tªn Doanh nghiÖp    tªn tiÕng  (ghirâ    ViÖt ®Çy     c¶      ®ñ vµ  tªn giao dÞch  ®iÖn  tÝn) M∙  doanh  sè  nghiÖp  XNK     H¶iquan): (M∙sè    §iÖn  tho¹i: Fax: §Þa  chØ  giao dÞch   Sè  c«ng  v¨n: ,ngµy..  .th¸ng..n¨m  .   . 2001 KÝnh    XuÊt nhËp  göi:Vô    khÈu   Th¬ng  ­Bé  m¹i V Ò  viÖc thë n g  h¹n n g¹ch h µ n g  d Öt m a y  xu Êt kh È u  san g thÞ tr n g  E U  n¨ m  2000 lµ m  b » n g   ê v¶i  n x u Êt trong n íc s¶ C¨n  Th«ng   li   cø  t ªntÞch  Th¬ng    Bé    Bé  m¹i ­  KÕ ho¹ch  §Çu   ­  vµ  t Bé  C«ng nghiÖp  viÖc  ëng  ng¹ch xuÊt khÈu  vÒ  th h¹n      hµng  dÖt may  07/2001/ sè  TTLT/BTM­BKH§T­BCN  ngµy  16/3/2001. C«ng  . . ....   s¬  ty. . . ... hå  xuÊt khÈu   göi   hµng  dÖt may sang thÞ  êng    tr EU n¨m 2000 lµm  b»ng    v¶is¶n xuÊt trong níctheo        danh  môc sau,®Ò     nghÞ    Liªn bé  xem     ëng    xÐt th h¹n ng¹ch theo quy      ®Þnh Sè  Chñng  §¬n  H¹n  SP   lµm b»ng  Ho¸  ®¬n  Tê  Sè  Sè  Ghi chó  TT lo¹  i vÞ  ng¹ch v¶is¶n    xuÊt sè    (hoÆc  khai E/L E/L (ghirâ       hµng  tÝnh trong níc   phiÕu  XK   sè Cty    SX (cat.) xuÊt kho    v¶i) sè) Sè ­ TrÞ  l îng gi¸   (USD) C«ng    tycam  ®oan  liÖu khaitrªnlµ®óng, nÕu    sè            saiC«ng    tyhoµn  toµn  chÞu  tr¸chnhiÖm.   Gi¸m ®èc C«ng  ty (Ký    ®ãng  tªnvµ  dÊu)
  5. 5 M É u  0 2 Tªn Doanh nghiÖp    tªn tiÕng  (ghirâ    ViÖt ®Çy     c¶      ®ñ vµ  tªn giao dÞch  ®iÖn  tÝn) M∙  doanh  sè  nghiÖp  XNK     H¶iquan): (M∙sè    §iÖn  tho¹i: Fax: §Þa  chØ  giao dÞch   Sè  c«ng  v¨n: ,ngµy..  .th¸ng..n¨m  .   . 2001 KÝnh    XuÊt nhËp  göi:Vô    khÈu   Th¬ng  ­Bé  m¹i V Ò  vi Ö c thë n g  h¹n n g¹ch h µ n g  d Öt m a y   x u Êt k h È u  v µ o  thÞ tr n g  k h « n g  ¸p d ô n g   ê h¹n n g¹ch n¨ m  2 00 0 C¨n  Th«ng   li   cø  t ªntÞch  Th¬ng    Bé    Bé  m¹i ­  KÕ ho¹ch  §Çu   ­  vµ  t Bé  C«ng nghiÖp  viÖc  ëng  ng¹ch xuÊt khÈu  vÒ  th h¹n      hµng  dÖt may  07/2001/ sè  TTLT/BTM­BKH§T­BCN  ngµy  16/3/2001. N¨m  2000, C«ng  . . ....... xuÊt    ty. . .......  ®∙  khÈu sang thÞ  êng  tr kh«ng    ¸p dông    h¹n ng¹ch víi     tæng kim ng¹ch.. .USD,  tr . . thÞ  êng  thÓ  sau: cô  nh  (vÝ  dô) 1/NhËt:   2/§µiLoan:     3/Hµn    Quèc: 4/ThÞ  êng    tr kh¸c.. . .. Theo quy ®Þnh, C«ng    îc th ty ®   ëng.. . .  . . .(sè îng) chiÕc  s¬  nam   . l   ¸o  mi  (Cat.8) C«ng  . . ..   ty. . ..  ®Ò nghÞ  ªnBé  li   xem  xÐt  ëng  th h¹n ng¹ch hµng dÖt may  xuÊtkhÈu    sang    EU n¨m 2001    c¸cchñng    lo¹ hµng  i (Cat.)  sau:(vÝ    dô) 1/T­shir    t (Cat.4) . .. : ..  chiÕc 2/S¬  nam     mi  (Cat.8) ..     . : .chiÕc C«ng    tycam   kÕt  thùc hiÖn    ®óng    c¸cquy  ®Þnh cña Th«ng   ªntÞch  tli   Bé  Th¬ng     KÕ   m¹i­Bé  ho¹ch vµ    §Çu    C«ng  t­Bé  nghiÖp  trªn. nªu  Gi¸m ®èc C«ng  ty (Ký    ®ãng  tªnvµ  dÊu)
  6. 6 P h ô  lôc I B ¶ n g  tû lÖ q u y  ® æ i  gi÷a C at.8 v µ c¸c C at. h¸c  k (KÌm  theo Th«ng   07/2001/TTLT/BTM­BKH§T­BCN     tsè  ngµy  16/3/2001) Stt Cat. §¬n  vÞ Träng îng theo HiÖp  l       l Sè îng/1chiÕc  mi    S¬  ®Þnh  (Gram) nam  (Cat.8) 1 4 ChiÕc 154 1,41 2 5 ChiÕc 221 0,98 3 6 ChiÕc 568 0,38 4 7 ChiÕc 180 1,21 5 8 ChiÕc 217 1,00 6 15 ChiÕc 1.190 0,18 7 29 Bé 730 0,29 8 73 Bé 600 0,36 9 78 Kg 1.000 0,217 10 83 Kg 1.000 0,217
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2