intTypePromotion=1
ADSENSE

Thông tư hướng dẫn thực hiện Nghị định số 44/2001/NĐ-CP của Chính phủ

Chia sẻ: Thach Sanh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:3

194
lượt xem
7
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư hướng dẫn thực hiện Nghị định số 44/2001/NĐ-CP ngày 2/8/2001 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 57/1998/NĐ-CP ngày 31/7/1998 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thương mại về hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư hướng dẫn thực hiện Nghị định số 44/2001/NĐ-CP của Chính phủ

  1. v¨n  quèc                  c¬  d÷  iÖu luËtviÖtnam   phßng  héi                  së  l       LAWDATA TH« N G  T¦ c ña B é  T h ¬ n g   ¹i  m sè 20/2001/TT­B T M  n g µ y   17 th¸ng 8 n¨ m   2001 H íng  d É n  thùc hi Ö n  N g h Þ   Þ n h  sè 44/2001/N§­C P   ® n g µy  02 th¸ng 8 n¨ m  2001 c ña C h Ý n h  p h ñ  v Ò  s öa ® æ i,  b æ  s u n g   ét sè ®i Ò u  cña N g h Þ  ® Þ n h  sè  m 57/1998/N§­C P   n g µ y 31  th¸ng 7 n¨ m  1998 cña  h Ý n h  p h ñ  q u y   Þ n h  chi tiÕt C ®   thi h µ n h  L u Ët  h ¬ n g  m ¹i v Ò  h o¹t ® é n g  x u Êt k h È u,    T n h Ë p  k h È u, gia c«n g  vµ ®¹i lý m u a  b¸n  h µ n g   o¸ víi íc n g o µi h  n C¨n  NghÞ   cø  ®Þnh  44/2001/N§­   sè  CP ngµy  th¸ng 8  02    n¨m  2001 cña  ChÝnh  phñ  söa  vÒ  ®æi, bæ     sung  mét  ®iÒu  sè  cña NghÞ  ®Þnh  57/1998/ sè  N§­CP  ngµy  th¸ng 7  31    n¨m  1998 cña ChÝnh  phñ quy ®Þnh        chitiÕtthihµnh  LuËt Th¬ng    ho¹t®éng    m¹ivÒ    xuÊt khÈu, nhËp      khÈu, gia c«ng  ®¹ilýmua       vµ      b¸n hµng          ho¸ víi ngoµi; níc Bé Th¬ng    m¹ihíng dÉn    mét  ®iÓm   thÓ    sè  cô  ®Ó thùc hiÖn    NghÞ  ®Þnh   sè  44/2001/N§­   sau: CP nh  I. N H  D O A N H  X U Ê T  K H È U, N H Ë P  K H È U  KI 1.§èivíi ¬ng        th nh©n  ViÖtNam   1.1 Th¬ng    nh©n  ViÖtNam       nãitrongTh«ng     tnµy  îchiÓu  ®   lµ: + C¸c doanh nghiÖp  îc thµnh  ®   lËp  ®¨ng  kinh  vµ  ký  doanh theo LuËt  Doanh  nghiÖp,LuËt Doanh      nghiÖp Nhµ    LuËt Hîp    nícvµ    t¸cx∙; +  C¸c  kinh  hé  doanh    c¸ thÓ  îc tæ  ®   chøc  ®¨ng  kinh  vµ  ký  doanh theo  NghÞ  ®Þnh  02/2000/N§­   sè  CP ngµy  th¸ng 02  03    n¨m 2000  cña ChÝnh phñ  vÒ ®¨ng  kinh doanh. ký    1.2.Th¬ng    nh©n  ViÖt Nam   îc quyÒn    ®   xuÊt khÈu, uû    nhËn      th¸cvµ  uû  th¸cxuÊt khÈu    c¸c lo¹      tÊtc¶    i hµng    ho¸,kh«ng  phô thuéc ngµnh    nghÒ, ngµnh  hµng    ghi trong GiÊy  chøng  nhËn ®¨ng  kinh  ký  doanh, trõ hµng      ho¸ thuéc  Danh  môc  hµng    ho¸ cÊm  xuÊt khÈu  hµng      vµ  ho¸ theo quy ®Þnh  i t¹ môc    1.3 díi®©y;  îc nhËp    ®   khÈu, uû    nhËn  th¸cnhËp    th¸cvµ  uû    khÈu  hµng ho¸ theo  ngµnh  nghÒ, ngµnh  hµng    ghitrong GiÊy    chøng  nhËn  ®¨ng  kinhdoanh. ký    1.3.§èi víihµng          ho¸ thuéc Danh môc hµng    ho¸,dÞch  th vô  ¬ng   m¹i h¹n  chÕ  kinh doanh;Danh      môc  hµng    ho¸,dÞch  th vô  ¬ng    m¹ikinh doanh  ®iÒu    cã  kiÖn,th   ¬ng  nh©n  ph¶ithùc hiÖn      ®Çy  quy  ®ñ  ®Þnh hiÖn hµnh  cña  ph¸p luËt     vÒ kinh doanh      c¸c hµng      íc khitiÕn  ho¸ ®ã tr     hµnh xuÊt khÈu, nhËp      khÈu  vµ  uû    th¸cxuÊtkhÈu,phËp      khÈu. 1.4.Chi nh¸nh  ¬ng      th nh©n  îcxuÊt khÈu, nhËp  ®       khÈu  hµng    ho¸ theo  uû  quyÒn cña  ¬ng  th nh©n.  1.5.ViÖc    xuÊt khÈu, nhËp      khÈu cña doanh  nghiÖp  vèn  cã  ®Çu      t níc ngoµi thùc    hiÖn theo Th«ng   sè  t 22/2000/TT­BTM  ngµy  th¸ng  n¨m  15  12  2000 cña  Th¬ng    Bé  m¹i híng dÉn thùc hiÖn    NghÞ  ®Þnh  24/2000/N§­   sè  CP ngµy  th¸ng 7  31    n¨m  2000 cña  ChÝnh phñ  quy ®Þnh        chitiÕtthihµnh LuËt 
  2. 2 §Çu     tnícngoµit¹    iViÖt Nam   xuÊt nhËp    vÒ    khÈu  c¸c ho¹t®éng  ¬ng    vµ      th m¹i kh¸c cña      c¸c doanh nghiÖp  vèn  cã  ®Çu      t nícngoµivµ        c¸c v¨n b¶n quy ph¹m  ph¸p luËtcã  ªnquan.     li   2.§èivíi         nh¸nh  ¬ng  chi th nh©n    nícngoµit¹ ViÖtNam      i   Chi nh¸nh  ¬ng    th nh©n    nícngoµit¹ ViÖt Nam     i    thùc hiÖn    viÖc xuÊt khÈu,     nhËp  khÈu  hµng    ho¸ theo quy    ®Þnh  cña  NghÞ  ®Þnh  45/2000/N§­   sè  CP ngµy  06 th¸ng 9    n¨m  2000  cña ChÝnh  phñ quy  ®Þnh  V¨n  vÒ  phßng    ®¹idiÖn, Chi     nh¸nh  cña  ¬ng  th nh©n   níc ngoµi vµ    cña  doanh nghiÖp  lÞch    du  níc ngoµi t¹    i ViÖt Nam,    Th«ng   ªntÞch  20/2000/TTLT­ t li   sè  BTM­TCDL   ngµy  th¸ng 10  20    n¨m 2000  cña  Th¬ng      Bé  m¹i ­ Tæng  côc  lÞch  Du  híng  dÉn  thùc hiÖn    NghÞ  ®Þnh  45/2000/N§­   sè  CP ngµy  th¸ng 9  06    n¨m  2000  c¸c v¨n b¶n  vµ      quy ph¹m  ph¸p luËtkh¸ccã  ªnquan.       li   3. §¨ng  m∙  kinh    ký  sè  doanh  xuÊt nhËp    khÈu: Tríc khi tiÕn        hµnh    ho¹t ®éng  kinh doanh    xuÊt khÈu, nhËp      khÈu, c¸c chñ      thÓ kinh doanh    quy ®Þnh  t¹  i®iÓm     phÇn   1, 2  ITh«ng  tnµy  ph¶i®¨ng  m∙  kinh doanh    ký  sè    xuÊt khÈu,     nhËp  khÈu    t¹ Côc    i H¶i quan tØnh,thµnh    phè. II. U Ê T  N H Ë P  K H È U  T¹I H ç  H µ N G  GI A  C ¤ N G  V µ    X  C T H A N H  L ý  Hî P § å N G  GI A  C ¤ N G  VíI H¦¥ N G  N H ¢ N    T N¦íC N G O µ I 1.§iÒu    kiÖn,thñ tôcxuÊtnhËp          khÈu    t¹ chç  i hµng    giac«ng 1.   1. Th¬ng nh©n  ViÖt Nam   c¸c doanh    vµ    nghiÖp  vèn  cã  ®¸u     tnícngoµi   (gäi t¾t      lµ doanh  nghiÖp  FDL)  ®Òu   îc xuÊt  ®   khÈu  ichç  t¹  s¶n phÈm     gia c«ng; m¸y    mãc thiÕtbÞ    thuª hoÆc   în;nguyªn    m   liÖu,phô    liÖu;vËt t d       thõa;   phÕ  phÈm,  phÕ  liÖu (gäit¾t lµ hµng        ho¸ gia c«ng) cho  ¬ng    th nh©n  ViÖt  Nam  hoÆc   doanh  nghiÖp FDI  kh¸ccã    nhu cÇu  nhËp  khÈu. 1.2.C¬   ph¸p      së  lýcña ho¹t®éng    xuÊt nhËp    khÈu  i t¹ chç hµng ho¸    gia c«ng        lµhaihîp ®ång  riªngbiÖt:   ­ Hîp    ®ång    gia c«ng hoÆc  Phô    ®ång  gi÷a  ¬ng  lôc hîp  ký  th nh©n  ViÖt  Nam  hoÆc   doanh  nghiÖp FDI    ¬ng  víith nh©n   nícngoµi® Æt      gia c«ng,trong     ®ã quy  ®Þnh      ®Þa  râ tªnvµ  chØ  giao hµng    cña  ¬ng  th nh©n  ViÖt Nam     hoÆc   doanh  nghiÖp  FDI nhËp khÈu  i t¹ chç hµng      ho¸ gia c«ng thuéc quyÒn  h÷u    së  cña  Bªn  Æt    ® giac«ng. ­ Hîp    ®ång mua  b¸n ngo¹ith   ¬ng  gi÷a th ký    ¬ng nh©n    nícngoµi® Æt      gia c«ng  th vµ  ¬ng  nh©n ViÖt Nam     hoÆc  doanh nghiÖp FDI nhËp khÈu  i t¹ chç  hµng    giac«ng. 1.3   .§iÒu  kiÖn.xuÊtnhËp      khÈu    t¹ chç  i hµng      ho¸ giac«ng: ­Hµng        ho¸ giac«ng  kh«ng  thuéc Danh    môc  hµng    ho¸ cÊm   nhËp  khÈu. ­ §èiVíihµng        nhËp khÈu  giÊy phÐp, tr     hîp ®ång  ¬ng  cã      íckhiký    th nh©n  ph¶ixingiÊy phÐp        nhËp  khÈu cña  quan  thÈm  c¬  cã  quyÒn. ­      §èi víihµng nhËp  khÈu thuéc Danh môc  hµng ho¸ qu¶n    lý chuyªn  ngµnh ph¶i ®¸p    øng  c¸c ®iÒu kiÖn    vÒ nhËp khÈu  hµng  qu¶n    lý chuyªn  ngµnh.
  3. 3 Hµng    qua  dông  ho¸ ®∙  sö  sau      khigia c«ng;phÕ     liÖu,phÕ     phÈm  nhËp  khÈu  i t¹ chç    ph¶itu©n      thñ quy  ®Þnh  cña  Khoa  Bé  häc,C«ng    nghÖ  M«i  ­ vµ  tr êng      ®èi víihµng    ho¸ nhËp khÈu  qua  dùng. ®∙  sö  1.4.Thñ      tôcxuÊtnhËp    khÈu    t¹ chç  i hµng    giac«ng Th¬ng  nh©n  ViÖt Nam   hoÆc   doanh  nghiÖp FDI  îc uû  ®   quyÒn  xuÊt  khÈu  i t¹ chç    hµng      ho¸ gia c«ng ph¶ilµm        thñ tôcxuÊt khÈu      l«hµng theo  ®óng  quy  ®Þnh  cña    H¶i quan  lµm      vµ  thñ tôcthanh kho¶n    hîp ®ång    quan    víic¬  H¶i quan nhËn  ®¨ng  hîp ®ång    ký    giac«ng. Th¬ng  nh©n  ViÖt  Nam  hoÆc  doanh nghiÖp  FDI nhËp  khÈu  ichç  t¹  hµng      ho¸ gia c«ng ph¶ilµm        thñ tôc nhËp  khÈu  theo  quy  ®Þnh cña    H¶i quan,  nép thuÕ nhËp  khÈu  thùc hiÖn    vµ    c¸cnghÜa  tµichÝnh  vô    kh¸c(nÕu      cã)theo  quy  ®Þnh  cña ph¸p luËt.   2.Thanh        lýhîp ®ång    giac«ng Sau    khikÕt thóc mét    phÇn  hoÆc  toµn  hîp ®ång    bé    gia c«ng,hµng    ho¸  gia c«ng  îcxö      ®   lýtheo  tho¶  thuËn  cña    c¸c Bªn tham      gia hîp ®ång        phï hîp víi quy  ®Þnh  cña ph¸p luËt.Thñ      tôc xuÊt nhËp    khÈu  i t¹ chç,t¸    ixuÊt,mua       b¸n, biÕu,tÆng, tiªuhuû,chuyÓn          sang thùc hiÖn      hîp ®ång kh¸c ® îcthùc hiÖn          t¹i c¬ quan  H¶i quan. Trêng    hîp mua  b¸n, biÕu, tÆng,        tiªuhuû  hµng  ho¸    gia c«ng  thuéc Danh    môc  hµng cÊm  nhËp  khÈu, Danh    môc  hµng  nhËp  khÈu  cã  giÊy phÐp    ph¶i® îcBé      Th¬ng    m¹ichÊp thuËn  b»ng    v¨n b¶n. II  Th«ng   nµy  hiÖu      ngµy  th¸ng  n¨m  I. t cã  lùc kÓ tõ  04  9  2001. B∙ibá      nh÷ng  quy  ®Þnh  íc®©y      tr   tr¸víi i nh÷ng  quy ®Þnh    t¹ Th«ng   i tnµy.
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2