intTypePromotion=1
ADSENSE

Thông tư hướng dẫn thực hiện Nghị định số 47/1998/NĐ-CP ngày 31/7/1998 của Chính phủ

Chia sẻ: Thach Sanh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:5

183
lượt xem
3
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư hướng dẫn thực hiện Nghị định số 47/1998/NĐ-CP ngày 31/7/1998 của Chính phủ về hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu, gia công và đại lý mua bán hàng hoá với nước ngoài

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư hướng dẫn thực hiện Nghị định số 47/1998/NĐ-CP ngày 31/7/1998 của Chính phủ

  1. v¨n  quèc                  c¬  d÷  iÖu luËtviÖtnam   phßng  héi                  së  l       LAWDATA Th«ng t cña  é   h ¬ n g  m ¹i sè 18/1998/TT­B T M   g µy  28 th¸ng 8 n¨ m  1998  íng  B T n h d É n  thùc hi Ö n  N g h Þ   Þ n h  sè 57/1998/N§­C P   g µy  31/7/1998 cña  ® n C h Ý n h   h ñ   Ò  h o¹t  é n g  xu Êt kh È u, n h Ë p  kh È u, gia c«n g  vµ  p v ® ®¹i lý  m u a  b¸n h µ n g  h o¸ víi íc n g o µi  n §Ó     thihµnh  NghÞ  ®Þnh  57/1998/N§­   sè  CP ngµy  31/7/1998  cña  ChÝnh   phñ quy  ®Þnh         chi tiÕtthihµnh LuËt Th¬ng      m¹i vÒ ho¹t ®éng    xuÊt khÈu,  nhËp  khÈu, gia c«ng  ®¹ilýmua   hµng            vµ      b¸n  ho¸ víinícngoµi,Bé    Th¬ng   m¹i híng dÉn    mét  vÊn    thÓ  sau: sè  ®Ò cô  nh  I. Ò  h o¹t é n g  x u Êt k h È u, n h Ë p  k h È u  h µ n g  h o¸:  V  ® 1.VÒ     quyÒn  kinhdoanh    xuÊtnhËp    khÈu: a. Th¬ng    nh©n   lµ doanh  nghiÖp  thuéc    c¸c thµnh phÇn kinh tÕ, thµnh      lËp theo quy ®Þnh  cña ph¸p luËt,® îc xuÊt khÈu, nhËp          khÈu hµng    ho¸ theo  ngµnh  nghÒ   ghi trong  ®∙    GiÊy  chøng  nhËn  ®¨ng  kinh doanh  ký    sau    khi ®∙  ®¨ng  m∙  t¹  ký  sè  i Côc    H¶i quan  tØnh, thµnh    phè  theo quy ®Þnh  i t¹ kho¶n    3, §iÒu    8, NghÞ  ®Þnh  57/1998/N§­ CP, kh«ng  ph¶i xin GiÊy      phÐp kinh doanh    xuÊtnhËp    khÈu    Th¬ng    t¹ Bé  i m¹i.C¸c GiÊy phÐp  kinh doanh    xuÊtnhËp    khÈu  Bé Th¬ng    cÊp,hÕt  m¹i®∙    hiÖu      lùcthihµnh    tõngµy  01/9/1998. b. §èivíi       doanh  nghiÖp  îcthµnh  theo  ®   lËp  LuËt §Çu       tnícngoµit¹ ViÖt   i     Nam, ho¹t®éng    xuÊt khÈu, nhËp      khÈu  îc thùc  ®   hiÖn theo LuËt §Çu   níc t   ngoµit¹ ViÖtNam   c¸cv¨n b¶n     i   vµ      quy ph¹m ph¸p luËtcã  ªnquan.     li   2.VÒ     hµng    ho¸ xuÊtkhÈu,nhËp      khÈu: a.Hµng    îcxuÊt khÈu,nhËp    ho¸ ®       khÈu        phïhîp víingµnh nghÒ    ghitrong  GiÊy chøng nhËn  ®¨ng  kinh doanh  ký    cña  ¬ng  th nh©n, trõnh÷ng  Æt       m hµng  thuéc Danh môc hµng  ho¸ cÊm  xuÊt khÈu, cÊm       nhËp  khÈu  nh÷ng  Æt   vµ  m hµng  ngõng  t¹m  xuÊtkhÈu,nhËp      khÈu. b.      §èi víic¸c  Æt   m hµng  thuéc Danh  môc  hµng ho¸ xuÊt khÈu, nhËp  khÈu  ®iÒu  cã  kiÖn  (hµng xuÊt khÈu, nhËp      khÈu  h¹n  cã  ng¹ch,cã    giÊy phÐp  cña  Th¬ng    Bé  m¹i hoÆc   qu¶n    Bé  lýchuyªn ngµnh),th     ¬ng  nh©n ph¶i® îc c¬      quan  thÈm  cã  quyÒn  ph©n      bæ h¹n ng¹ch hoÆc     cÊp giÊy phÐp.   c.C¸c  Æt     m hµng cÊm   xuÊtkhÈu,cÊm       nhËp  khÈu  îcquy  ®   ®Þnh    t¹ Phô  i lôc1    ban hµnh  kÌm theo NghÞ    ®Þnh 57/1998/N§­ CP. d. C¸c  Æt     m hµng thuéc Danh  môc hµng    ho¸ xuÊt khÈu, nhËp      khÈu  cã  ®iÒu kiÖn quy  ®Þnh   iPhô    NghÞ   t¹  lôc 2,  ®Þnh  57/1998/N§­ CP,  îc xuÊt ®     khÈu, nhËp  khÈu theo c¸c nguyªn t¾c ®iÒu hµnh  hµng n¨m  cña Thñ  íng t   ChÝnh  phñ. 3.VÒ   th¸cxuÊtkhÈu,nhËp    uû        khÈu: a.§èivíi       hµng    h¹n ng¹ch vµ  giÊy phÐp  ho¸ cã      cã    cña  Th¬ng  Bé  m¹i: ­ Th¬ng nh©n   ®ñ   cã  ®iÒu kiÖn theo quy ®Þnh   ikho¶n  §iÒu    t¹  1,  9, NghÞ ®Þnh  57/1998/N§­   sè  CP chØ  îcuû    ®   th¸cxuÊt khÈu, nhËp      khÈu hµng 
  2. 2 ho¸  h¹n  cã  ng¹ch  hµng  vµ  ho¸ xuÊt khÈu, nhËp      khÈu  giÊy  cã  phÐp cña Bé  Th¬ng    m¹i trong ph¹m    l hoÆc         iv¨n  vi sè îng  trÞ gi¸ghi t¹  b¶n ph©n    bæ h¹n  ng¹ch cña  quan  thÈm    c¬  cã  quyÒn hoÆc  giÊy phÐp    cña  Th¬ng  Bé  m¹i. ­Th¬ng    nhËn  ®ñ  cã  ®iÒu  kiÖn theo quy    ®Þnh    t¹ kho¶n    i 2,§iÒu  NghÞ  9  ®Þnh  57/1998/N§­   sè  CP chØ  îc nhËn  th¸cxuÊt khÈu, nhËp  ®   uû        khÈu hµng  ho¸  h¹n  cã  ng¹ch  hµng  vµ  ho¸ xuÊt khÈu, nhËp      khÈu  giÊy  cã  phÐp cña Bé  Th¬ng    m¹i trong ph¹m    l hoÆc         iv¨n  vi sè îng  trÞ gi¸ghi t¹  b¶n ph©n    bæ h¹n  ng¹ch cña  quan  thÈm  c¬  cã  quyÒn  hoÆc   giÊy phÐp  cña  Th¬ng    Bé  m¹i cÊp  cho  ¬ng  th nh©n  th¸c;th uû    ¬ng  nh©n  nhËn  th¸c kh«ng  îc sö  uû    ®   dông   h¹n ng¹ch hoÆc   giÊy phÐp  Bé  do  Th¬ng    m¹i cÊp  cho m×nh    ®Ó nhËn  th¸c uû    xuÊtkhÈu,nhËp      khÈu. ­ Trêng    Th¬ng    quy    hîp Bé  m¹icã  ®Þnh  riªngvÒ    viÖc  th¸cxuÊt khÈu, uû        nhËp  khÈu mét  m Æt   sè  hµng  h¹n  cã  ng¹ch hoÆc   giÊy  cã  phÐp  viÖc  th×  uû  th¸c® îcthùc hiÖn        theo quy    ®Þnh  ®ã. b.      §èi víihµng xuÊt khÈu, nhËp khÈu  giÊy  cã  phÐp cña  qu¶n    Bé  lý chuyªn ngµnh:   Th¬ng  nh©n  ®ñ   cã  ®iÒu  kiÖn theo quy ®Þnh  i t¹ kho¶n  vµ  1  kho¶n  2  §iÒu  NghÞ   9  ®Þnh  57/1998/N§­   îc uû    sè  CP ®   th¸choÆc   nhËn  th¸cxuÊt uû      khÈu, nhËp    khÈu hµng  ho¸ qu¶n    lýchuyªn ngµnh    khibªn  th¸choÆc   uû    bªn  nhËn  th¸ccã  b¶n  uû    v¨n  cña  qu¶n    Bé  lýchuyªn ngµnh    cho phÐp  xuÊt khÈu    hoÆc  nhËp  khÈu hµng    ho¸ ®ã. II. Ò  gia c « n g  víi  V  th¬ n g  n h © n  n íc n g o µi 1.Th¬ng    nh©n    giac«ng  hµng        ho¸ víi ngoµi. níc a.Th¬ng    nh©n  ViÖtNam     thuéc c¸cthµnh      phÇn  kinh tÕ,cã      hoÆc   kh«ng  cã ®¨ng  m∙  doanh  ký  sè  nghiÖp kinh doanh    xuÊt nhËp    khÈu, ® îc gia c«ng        hµng      ¬ng  ho¸ víith nh©n   níc ngoµi;® îc trùctiÕp        nhËp  khÈu, xuÊt khÈu      m¸y  mãc,  thiÕt bÞ,    nguyªn liÖu, phô    liÖu, vËt  , phÕ     t  phÈm,  phÕ  liÖu  s¶n  vµ  phÈm     giac«ng  theo hîp ®ång        giac«ng. b. §èivíi       doanh nghiÖp  îcthµnh  theo  ®   lËp  LuËt ®Çu        tnícngoµit¹ ViÖt   i    Nam, ho¹t®éng      gia c«ng  îc thùc  ®   hiÖn theo LuËt ®Çu   níc ngoµi t¹  t     i ViÖt  Nam,    c¸c v¨n b¶n quy ph¹m ph¸p luËt cã  ªnquan  c¸c quy    li   vµ    ®Þnh   ic¸c t¹    §iÒu            NghÞ  12,13,15,16,17,18  ®Þnh  57/1998/N§­CP. 2. VÒ       gia c«ng hµng ho¸ thuéc Danh môc hµng cÊm  xuÊt khÈu, cÊm       nhËp khÈu hoÆc   ngõng  t¹m  xuÊtkhÈu,nhËp      khÈu. a. Th¬ng    nh©n  ViÖtNam     chØ  îcký    ®   hîp ®ång   gia c«ng hµng    ho¸ thuéc  Danh môc  hµng    ho¸ cÊm  xuÊt khÈu, cÊm       nhËp khÈu hoÆc  t¹m ngõng  xuÊt  khÈu,nhËp    khÈu sau    sù  khicã  chÊp  thuËn b»ng    v¨n b¶n cña  Th¬ng  Bé  m¹i. b.Hå  göivÒ  Th¬ng      s¬    Bé  m¹igåm: ­ V¨n    b¶n    ®Ò nghÞ  cña  ¬ng  th nh©n, trong ®ã      nªu    râ biÖn  ph¸p qu¶n    lý hµng    giac«ng; ­B¶n    sao    GiÊy  hîp lÖ  chøng  nhËn  ®¨ng  kinhdoanh. ký    3.VÒ     nguyªn liÖu,phô      liÖu,vËtt®Ó        thùc hiÖn      hîp ®ång    giac«ng:
  3. 3 a.§èivíi       nguyªn liÖu,phô      liÖu,vËttmua         t¹ ViÖtNam: i   ­ Nguyªn    liÖu,phô    liÖu,vËt tthuéc Danh         môc hµng    ho¸ cÊm   xuÊt khÈu    chØ  îcmua    ®   t¹ ViÖtNam     i   ®Ó thùc hiÖn      hîp ®ång    giac«ng    îcBé  khi®   Th¬ng  m¹icho    phÐp. ­ Nguyªn    liÖu,phô    liÖu,vËt t thuéc       Danh  môc hµng ho¸ xuÊt khÈu    cã  ®iÒu  kiÖn chØ  îcmua   i ®   t¹ ViÖt Nam       ®Ó thùc hiÖn      hîp ®ång    gia c«ng  trong  ph¹m    l hoÆc         i visè îng  trÞ gi¸ghi t¹  b¶n  v¨n  ph©n    bæ h¹n ng¹ch hoÆc  GiÊy  phÐp cña  quan  thÈm  c¬  cã  quyÒn. b.§èivíi       nguyªn liÖu,phô      liÖu,vËttnhËp       khÈu: Nguyªn liÖu,phô    liÖu,vËt tthuéc Danh         môc hµng    ho¸ cÊm  nhËp khÈu  chØ   îc nhËp  ®   khÈu    ®Ó thùc hiÖn  ®ång      hîp  gia c«ng    îc Bé  khi®   Th¬ng    m¹i cho phÐp. 4.Thanh      to¸ntiÒn giac«ng      b»ng  s¶n  phÈm     giac«ng. Bªn nhËn gia c«ng  îc nhËn  ®   tiÒn thanh to¸n cña    Bªn  Æt   ® gia c«ng  b»ng  s¶n phÈm     giac«ng,nhng    ph¶i®¶m     b¶o    c¸c®iÒu  kiÖn  sau: a.S¶n    phÈm     giac«ng kh«ng  thuéc Danh    môc  hµng    ho¸ cÊm   nhËp  khÈu  hoÆc   ngõng  t¹m  nhËp khÈu; b. S¶n    phÈm     gia c«ng thuéc Danh môc  hµng  ho¸ nhËp khÈu  ®iÒu  cã  kiÖn    th× Bªn nhËn    gia c«ng  chØ  îcnhËn  ®   trong ph¹m    l     visè îng hoÆc       trÞ gi¸ ghi t¹    iv¨n b¶n  ph©n    bæ h¹n  ng¹ch hoÆc  giÊy phÐp  cña  quan  thÈm   c¬  cã  quyÒn. c.Ph¶inép      thuÕ  nhËp  khÈu      ®èi víiphÇn  s¶n  phÈm     gia c«ng  thanh    to¸n thay tiÒn giac«ng.       5.Thanh        lýhîp ®ång    giac«ng: Sau    khikÕt thóc hîp    ®ång    gia c«ng, m¸y    mãc,  thiÕtbÞ    thuª,m în theo       hîp ®ång; nguyªn liÖu, phô    liÖu, vËt   d thõa; phÕ     t   phÈm, phÕ  liÖu    (gäi chung     ,hµng      lµvËtt  ho¸ giac«ng)® îcgi¶i       quyÕt nh    sau: a.Bé    Th¬ng  m¹i: Gi¶iquyÕt    viÖc mua  b¸n,tÆng    ®èi     , hµng  víivËt t  ho¸    gia c«ng thuéc  Danh môc  hµng ho¸ cÊm  nhËp khÈu, t¹m ngõng  nhËp khÈu  hµng    vµ  ho¸ nhËp  khÈu  ®iÒu  cã  kiÖn. b.C¬    quan    H¶i quan  tØnh,thµnh    phè: ­ Gi¶iquyÕt    viÖc  i t¸ xuÊt,chuyÓn    sang thùc hiÖn hîp ®ång    gia c«ng  kh¸c,tiªuhuû       ,hµng          ®èi víivËt t  ho¸ gia c«ng thuéc Danh    môc  hµng    ho¸ cÊm   nhËp  khÈu,t¹m    ngõng  nhËp  khÈu  hµng    vµ  ho¸ nhËp  khÈu  ®iÒu  cã  kiÖn. ­ Gi¶iquyÕt      viÖc mua  b¸n,tÆng, t¸      i xuÊt,chuyÓn    sang thùc hiÖn    hîp  ®ång gia c«ng kh¸c,tiªuhuû      ®èi    víivËt  , hµng  t  ho¸ gia c«ng kh«ng  thuéc  Danh môc   hµng ho¸  cÊm  nhËp  khÈu, t¹m  ngõng nhËp  khÈu  hµng    vµ  ho¸ nhËp  khÈu  ®iÒu  cã  kiÖn. III.V Ò  ®¹i k ý m u a  b¸n h µ n g  h o¸ c h o   th¬ n g  n h © n  n íc n g o µi
  4. 4 1.Th¬ng    nh©n  lµm      ®¹ilýmua,    b¸n hµng    ho¸ cho    nícngoµi: Th¬ng  nh©n  ViÖt Nam   giÊy    cã  chøng nhËn  ®¨ng  kinh doanh  ký    ngµnh  hµng    phï hîp    Æt   víim hµng      hoÆc   ®¹i lý,cã  kh«ng  ®¨ng  m∙  doanh  cã  ký  sè  nghiÖp  kinh doanh    xuÊt nhËp    khÈu,® îclµm          ®¹ilýmua,  hµng    b¸n  ho¸ cho  ­ th ¬ng nh©n   níc ngoµi;® îc trùctiÕp        xuÊt khÈu, nhËp      khÈu  hµng  ho¸ theo    hîp ®ång      ®¹ilýmua,    b¸n hµng    ho¸ cho  ¬ng  th nh©n    nícngoµi. 2.§¹ilýb¸n hµng         cho  ¬ng  th nh©n    nícngoµi: a.M Æt     hµng      ®¹ilýb¸n: ­ Th¬ng    nh©n  ViÖt Nam   îc lµm        ®   ®¹i lýb¸n hµng  i t¹ ViÖt Nam     cho    níc ngoµi nh÷ng  Æt     m hµng kh«ng  thuéc  Danh  môc  hµng ho¸ cÊm  nhËp  khÈu  hoÆc   ngõng  t¹m  nhËp  khÈu cña  ViÖtNam.   ­ §èi víic¸c m Æt           hµng thuéc Danh  môc  hµng  ho¸ nhËp khÈu  ®iÒu  cã  kiÖn,th   ¬ng  nh©n ViÖt Nam     chØ  îclµm      hµng  ®   ®¹ilýb¸n  cho  ¬ng  th nh©n    níc ngoµi trong ph¹m    l hoÆc         i     visè îng  trÞ gi¸ghi t¹ v¨n b¶n ph©n    bæ h¹n ng¹ch  hoÆc  giÊy phÐp    cña  quan  thÈm  c¬  cã  quyÒn. b.Thanh      to¸ntiÒn hµng        b¸n ®¹ilý: ­ Trêng hîp thanh to¸n b»ng    tiÒn, th   ¬ng  nh©n ViÖt Nam  ph¶i më       tµi kho¶n  chuyªn thanh to¸n tiÒn    hµng b¸n      i ®¹i lý t¹ Ng©n  hµng theo híng dÉn  cña  Ng©n  hµng Nhµ    nícViÖtNam.   ­ Trêng    hîp thanh to¸n b»ng    hµng ho¸ thuéc Danh  môc hµng ho¸ xuÊt  khÈu  ®iÒu  cã  kiÖn,th   ¬ng nh©n  ViÖt Nam     chØ  îcxuÊt khÈu    ®     ®Ó thanh    to¸n trongph¹m    l     visè îng hoÆc       trÞgi¸hµng          ho¸ ghit¹ v¨n b¶n  i ph©n      bæ h¹n ng¹ch  hoÆc  giÊy phÐp    cña  quan  thÈm  c¬  cã  quyÒn. 3.§¹ilýmua       hµng    t¹ ViÖtNam   i   cho  ¬ng  th nh©n    nícngoµi: a. Th¬ng    nh©n  ViÖt Nam     ph¶i yªu    cÇu  ¬ng  th nh©n    níc ngoµi chuyÓn    tiÒn b»ng ngo¹itÖ    chuyÓn  æi  ® qua Ng©n  hµng  ® îc chuyÓn  æi  vµ    ® thµnh  tiÒn ®ång  ViÖt Nam     theo    c¸c quy ®Þnh  qu¶n    vÒ  lýngo¹ihèi cña      ViÖt Nam     ®Ó  mua  hµng theo hîp ®ång        ®¹ilý. b. Trong  êng  tr hîp hµng  ho¸ thuéc Danh  môc  hµng  ho¸ xuÊt khÈu cã  ®iÒu kiÖn, th   ¬ng  nh©n  ViÖt Nam     chØ   îc mua   ®   hµng  cho  ¬ng  th nh©n    níc ngoµitrong ph¹m    l       visè îng hoÆc       trÞgi¸hµng          ho¸ ghit¹ v¨n b¶n  i ph©n    bæ h¹n  ng¹ch hoÆc     giÊy phÐp    cña  quan  thÈm  c¬  cã  quyÒn. IV. u y  ® Þ n h  v Ò  vi Ö c thùc hi Ö n  Q 1. Th«ng     t nµy  hiÖu      cã  lùc thihµnh    tõ ngµy 01/9/1998  thay thÕ    vµ    c¸c v¨n b¶n    sau  ®©y  cña  Th¬ng  Bé  m¹i: a. Th«ng t sè 05/1998/TT­ BTM  ngµy 18/3/1998 híng dÉn  thi  hµnh  QuyÕt ®Þnh   55/1998/Q§­ sè  TTg  ngµy 03/3/1998  cña  Thñ  íng  t ChÝnh  phñ  vÒ Danh môc hµng    ho¸ xuÊt khÈu  giÊy phÐp    cã    kinh doanh    xuÊt nhËp    khÈu  vµ    c¸cquy ®Þnh  li   cã  ªnquan  giÊy phÐp  vÒ    kinhdoanh    xuÊtnhËp    khÈu.
  5. 5 b. QuyÕt    ®Þnh   1172  sè  TM/XNK   ngµy 22/9/1994  ban hµnh Quy chÕ  xuÊt nhËp khÈu  th¸c gi÷a  uû    c¸c ph¸p nh©n  trong    QuyÕt  níc vµ  ®Þnh  sè  38/TM­XNK  ngµy  06/5/1996 söa    ®æi  Quy chÕ    nãitrªn. 2. ViÖc ®iÒu hµnh  xuÊt khÈu, nhËp    khÈu    Æt   c¸c m hµng xuÊt khÈu,  nhËp  khÈu  ®iÒu  cã  kiÖn trong thêigian tõnay          ®Õn  31/3/1999 vÉn    thùc hiÖn    theo c¸cv¨n b¶n              liÖtkª t¹ Phô    i lôckÌm  theo Th«ng     tnµy. 3. B∙ibá        c¸c quy  ®Þnh  íc®©y   tr   cña  Th¬ng    xuÊt nhËp  Bé  m¹i vÒ    khÈu,   gia c«ng, ®¹i lý cña  ¬ng        th nh©n  ViÖt Nam     ¬ng    víith nh©n   níc ngoµi tr¸ víi       i Th«ng   tnµy. Phô  lôc (Ban  hµnh  kÌm theo Th«ng   18/1998/TT­   tsè  BTM   ngµy 28/8/1998 cña  Th¬ng    Bé  m¹i) C¸c v¨n b¶ n  v Ò  ®i Ò u   µ n h  x u Êt k h È u, n h Ë p  k h È u  n¨ m  1998 h (Cã hi Ö u   lùc ® Õ n   g µy  31/3/1999) n 1. QuyÕt ®Þnh  sè 11/1998/Q§­TTg  ngµy 23/01/1998 cña Thñ  t   íng ChÝnh phñ  c¬  vÒ  chÕ  ®iÒu hµnh  xuÊtnhËp    khÈu  n¨m 1998. 2. QuyÕt ®Þnh  sè 12/1998/Q§­TTg  ngµy 23/01/1998 cña Thñ  t   íng ChÝnh phñ  ®iÒu  vÒ  hµnh  xuÊtkhÈu    nhËp    g¹o vµ  khÈu ph©n  bãn  n¨m 1998. 3. QuyÕt    ®Þnh  65/1998/Q§­ sè  TTg ngµy  24/3/1998  viÖc  vÒ  xuÊt khÈu    s¶n  phÈm     gç,l©m s¶n  nhËp  vµ  khÈu  nguyªn liÖu gç,l©m        s¶n. 4. QuyÕt ®Þnh  sè 136/1998/Q§­TTg  ngµy 31/7/1998 cña Thñ  t   íng ChÝnh phñ söa  æi  ® mét  quy  sè  ®Þnh  i t¹ QuyÕt ®Þnh  65/1998/Q§­ sè  TTg  ngµy  24/3/1998 nªu    trªn. 5.Th«ng   01/1998/TM­   tsè  XNK  ngµy  14/02/1998 cña  Th¬ng      Bé  m¹ihíng  dÉn  thùc hiÖn    c¸c QuyÕt ®Þnh  11/1998/Q§­ sè  TTg  sè  vµ  12/1998/Q§­TTg  cïng ngµy    23/01/1998. 6. Th«ng   03/1998/TT­   tsè  BTM  ngµy 24/02/1998 cña  Th¬ng    Bé  m¹ihíng  dÉn  viÖc cÊp  giÊy phÐp  nhËp  khÈu  gç  nguyªn liÖu cã  nguån  gèc  C¨mpuchia.Th«ng   06/1998/TT­   t sè  BTM  ngµy 26/3/1998 cña  Th¬ng    Bé  m¹i quy ®Þnh  thêivÒ  t¹m    nhËp  khÈu îun¨m  r   1998. 7. Th«ng   03    t sè  TM­CSTTTN   ngµy 11/3/1997 cña  Th¬ng    Bé  m¹i híng  dÉn thùc hiÖn    quy ®Þnh cña ChÝnh phñ  ho¹t®éng  vÒ    mua     b¸n,xuÊt nhËp    khÈu  giac«ng  vµ    chÕ    quý. t¸c®¸  8.C¸c      v¨n b¶n  li   cã  ªnquan  kh¸cvÒ  chÕ    c¬  ®iÒu  hµnh  xuÊtnhËp    khÈu.
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD


intNumView=183

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2