intTypePromotion=1
ADSENSE

Thông tư hướng dẫn thực hiện Quyết định số 143/1998/QĐ-TTg ngày 8/8/98 của Thủ tướng Chính phủ

Chia sẻ: Anh Phuong | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

171
lượt xem
7
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư hướng dẫn thực hiện Quyết định số 143/1998/QĐ-TTg ngày 8/8/98 của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi chế độ thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu tiểu ngạch

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư hướng dẫn thực hiện Quyết định số 143/1998/QĐ-TTg ngày 8/8/98 của Thủ tướng Chính phủ

  1. v¨n  quèc                  c¬  d÷  iÖu luËtviÖtnam   phßng  héi                  së  l       LAWDATA Th«ng t cña  é   µi c h Ý n h   B T sè 131/1998/TT/BT C   g µy  01 th¸ng 10  m  1998 n n¨ h íng d É n  thùc  Ö n  Q u y Õt  Þ n h  sè 143/1998/Q§­T T g   hi ® n g µ y 8/8/1998 cña  h ñ   T tíng C h Ý n h   h ñ   Ò  viÖc söa  æ i   p v ® c h Õ  ® é  thu Õ  xu Êt kh È u, thu Õ  n h Ë p  k h È u  tiÓu n g¹ch Thihµnh    QuyÕt  ®Þnh  143/1998/Q§­ sè  TTg  ngµy  8/8/1998 cña    Thñ íng  t ChÝnh  phñ  viÖc  vÒ  söa ®æi  chÕ  thuÕ  ®é  xuÊt khÈu, thuÕ      nhËp  khÈu tiÓu  ng¹ch; c¨n  ®iÓm       cø  c, môc   §iÒu  3  17, LuËt  thuÕ  xuÊt khÈu,  thuÕ nhËp  khÈu, NghÞ     ®Þnh  54/CP  sè  ngµy 28/8/1993  cña  ChÝnh  phñ  quy  ®Þnh    chi tiÕtthihµnh      LuËt thuÕ  xuÊt khÈu, thuÕ      nhËp  khÈu  LuËt  vµ  söa ®æi, bæ     sung mét  ®iÒu  sè  cña  LuËt thuÕ    xuÊt khÈu, thuÕ      nhËp khÈu  Th«ng    vµ  t h­ íng dÉn  72A    sè  TC/TCT  ngµy  30/8/1993 cña  Tµi chÝnh, Bé    Bé      Tµi chÝnh  h­ íng dÉn    viÖc thùc hiÖn  thuÕ    vÒ  xuÊt khÈu, thuÕ      nhËp  khÈu  tiÓu ng¹ch biªn      giính    sau: i C¸c    ho¹t®éng  xuÊt nhËp    khÈu  qua    i biªn gií theo    h×nh thøc tiÓu ng¹ch  ® îc ¸p    dông   c¸c quy ®Þnh  cña chÕ     ®é thuÕ  xuÊt nhËp    khÈu chÝnh  ng¹ch  hiÖn  hµnh.Tuy    nhiªnc¸cquy      ®Þnh    díi®©y  vÉn  îct¹m      ®   thêi¸p dông: 1.§èit      îng chÞu  thuÕ  ®èi t   vµ   îng nép  thuÕ 1.1.§èit      îng chÞu  thuÕ:TÊt  hµng    îcphÐp    c¶  ho¸ ®   xuÊtnhËp    khÈu  tiÓu  ng¹ch    i   víic¸c quy  biªn gií phï hîp        ®Þnh  cña ChÝnh phñ    vÒ xuÊt nhËp    khÈu  tiÓu ng¹ch  tõng  ë  vïng    i biªn gií ®Òu       lµ ®èi îng  t chÞu  thuÕ xuÊt khÈu, thuÕ      nhËp  khÈu tiÓu ng¹ch biªngií .       i 1.2.§èi t nép     îng  thuÕ: C¸c    ®èi îng  t thuéc    c¸c thµnh phÇn  kinh tÕ  îc   ®   Chñ  tÞch UBND   tØnh  biªn gií ®Êt  cã    i   liÒn cÊp giÊy  phÐp kinh doanh  xuÊt  nhËp  khÈu  tiÓu ng¹ch    tham    gia xuÊt nhËp    khÈu    Æt   c¸c m hµng  quy  nh  ®Þnh  t¹  i®iÓm       1.1 trªn®©y  ®Òu      îng nép  lµ ®èi t   thuÕ xuÊt khÈu, thuÕ      nhËp khÈu  tiÓu ng¹ch biªngií .       i 2. C¸c    quy ®Þnh  BiÓu  vÒ  thuÕ, c¨n cø      tÝnh  thuÕ, c¸ch tÝnh      thuÕ, xö      lý viph¹m  khiÕu      vµ  n¹i,chÕ    ®é b¸o  kÕt  c¸o  qu¶  nép  thu  thuÕ: thùc hiÖn      theo  quy ®Þnh    t¹ NghÞ  i ®Þnh  54/CP  sè  ngµy 28/8/1993 cña    ChÝnh  phñ  Th«ng  vµ  tsè    72A  TC/TCT ngµy  30/8/1993 cña  TµichÝnh.   Bé    3. Thêih¹n      nép thuÕ: Nép    ngay    khixuÊt khÈu    hµng      ra nícngoµihoÆc     nhËp khÈu  hµng vµo ViÖt Nam     (quy ®Þnh  i   t¹ ®iÓm     c,môc    3, §iÒu    17, LuËt  thuÕ xuÊt khÈu, thuÕ      nhËp  khÈu  ®èi    víihµng  xuÊt khÈu, nhËp      khÈu  tiÓu  ng¹ch). 4. Tê    khaihµng    ho¸ xuÊt nhËp    khÈu  Biªn laithuÕ  vµ      xuÊt khÈu, thuÕ      nhËp khÈu. 4.1.Tê    khai hµng    ho¸ xuÊt nhËp    khÈu: Trong      khi Tæng  côc H¶i quan  cha kÞp nghiªncøu    ban hµnh mÉu     tê khaihµng      ho¸ xuÊt nhËp    khÈu    íc míi,tr   m ¾t vÉn thùc hiÖn    theo mÉu       têkhai8E  Tæng    do  côc    H¶i quan ban hµnh. 4.2. Biªn lai thuÕ  xuÊt khÈu, thuÕ  nhËp  khÈu: §Õn  hÕt ngµy  31/12/1998  vÉn thùc hiÖn    mÉu       biªnlaiCTT   34a,tõ ngµy      1/1/1999 thùc hiÖn    theo thèng    nhÊt theo mÉu           biªnlaiCTT  ban  52  hµnh  kÌm theo QuyÕt    ®Þnh  sè 
  2. 2 1042/1998/Q§/BTC  ngµy  15/8/1998 cña  tr Bé  ëng  Tµi chÝnh  viÖc  Bé    vÒ  Ban  hµnh mÉu       biªnlaithuÕ. Th«ng  tnµy  hiÖu      cã  lùcthihµnh          ®èi víi tê khaihµng    c¸c   ho¸ xuÊt nhËp    khÈu  tiÓu ng¹ch ®¨ng  tõngµy      ký    24/8/1998. Mäi  quy  ®Þnh  íc®©y      tr   tr¸víi i quy  ®Þnh    t¹ Th«ng   i tnµy  ®Òu     b∙ibá.
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2