Thuế nhập khẩu tiểu ngạch

Xem 1-17 trên 17 kết quả Thuế nhập khẩu tiểu ngạch
 • Thông tư hướng dẫn thực hiện Quyết định số 143/1998/QĐ-TTg ngày 8/8/98 của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi chế độ thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu tiểu ngạch

  doc2p anhphuong 17-08-2009 72 7   Download

 • Về mặt lịch sử thuế nhập khẩu là một hình thức hạn chế ngoại thương quan trọng nhất. Ngày nay, có nhiều loại rào cản thương mại khác (phi thuế quan) như: hạn ngạch nhập khẩu (import quotas), kiềm chế xuất khẩu tự nguyện (voluntary export restraints), chống chuyển giá (antidumping actions).

  ppt52p thduclinh 16-06-2010 168 58   Download

 • Quyết định số 143/1998/QĐ-TTg về việc sửa đổi chế độ thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu tiểu ngạch do Thủ tướng Chính phủ ban hành

  pdf1p lawxnk7 11-11-2009 27 3   Download

 • Thông tư số 09-TC/TCT về việc hướng dẫn thực hiện về thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu tiểu ngạch biên giới do Bộ Tài chính ban hành

  pdf7p lawxnk8 11-11-2009 39 3   Download

 • Quyết định số 115-HĐBT về thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu tiểu ngạch biên giới do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

  pdf3p lawxnk8 11-11-2009 48 2   Download

 • Thông tư số 315/TCHQ-GQ về thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu tiểu ngạch biên giới do Tổng cục hải quan ban hành, để hướng dẫn thi hành Quyết định 115-HĐBT ngày 9/4/1992 của Hội đồng Bộ trưởng về thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu tiểu ngạch biên giới

  pdf4p lawxnk8 11-11-2009 66 2   Download

 • Thông tư liên bộ số 31/TT-LB về việc hướng dẫn thực hiện việc bàn giao thu thuế xuất khẩu, nhập khẩu tiểu ngạch biên giới do Bộ Tài chính và Tổng cục Hải quan ban hành

  pdf3p lawxnk7 11-11-2009 61 5   Download

 • Thông tư liên tịch số 61-TT/LB về quy trình nghiệp vụ thu thuế xuất nhập khẩu tiểu ngạch do Bộ Tài chính - Tổng cục Hải quan ban hành

  pdf4p lawxnk8 11-11-2009 66 3   Download

 • Kinh tế thị trường đòi hỏi sự gắn bó mật thiết gữa sản xuất và tiêu thụ, chính vì vậy thị trường là vấn đề vô cùng quan trọng đối với các doanh nghiệp, đặc biệt trong giai đoạn mà các doanh nghiệp cùng ngành cạnh tranh ngày càng gay gắt đòi hỏi mỗi doanh nghiệp muốn đứng vững và phát triển được thì một mặt phải củng cố thị trường đã có, mặt khác phải tìm kiếm và phát triển thị trường mới.

  pdf14p kemoc4 06-06-2011 324 116   Download

 • Hiệp định Nông nghiệp của Vòng Uruguay được thiết kế với mục tiêu hướng tới tự do hóa thương mại hàng nông sản, trong đó có mục tiêu xóa bỏ biện pháp cấm nhập khẩu cũng như chấm dứt hạn ngạch nhập khẩu các sản phẩm nông nghiệp.

  doc15p trungvandhqn 15-04-2011 308 86   Download

 • cũng giống như Thuế: Đều làm gia tăng SX nội địa và giảm tiêu dùng trong nước. Đều làm QGNK bị thiệt về lợi ích KT. NTD phải gánh chịu giá cả HH tăng Đều góp phần tăng ngân sách  nhà nước điều tiết đối với phần thu từ nhà NK. Đều là những rào cản mà WTO cần loại bỏ. nhằm gia tăng lợi ích của TG.

  ppt34p huuday 23-09-2010 896 325   Download

 • Hạn chế định lượng Cấm Hạn ngạch Giấy phép Quản lý về giá Giá tính thuế hải quan Phụ thu Quyền kinh doanh Quyền kinh doanh nhập khẩu Đầu mối nhập khẩu Các rào cản kỹ thuật Quy định kỹ thuật, tiêu chuẩn Kiểm dịch động thực vật Nhãn mác Quy định về môi trường

  ppt21p dahoaquan2509 30-07-2013 188 20   Download

 • Tiểu luận: Tự vệ thương mại cơ sở lý thuyết, thực trạng và kiến nghị nhằm trình bày về cơ sở lý thuyết về tự vệ thương mại, thực trạng của tự vệ thương mại, kiến nghị về tự vệ thương mại.

  pdf18p blue_12 09-05-2014 53 15   Download

 • Công văn 51/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan về việc áp dụng Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đối với hàng nhập khẩu phi mậu dịch, tiểu ngạch

  doc1p thachsanh 18-08-2009 27 4   Download

 • Thông tư 31/TT-LB của Bộ Tài chính và Tổng cục Hải quan về hướng dẫn thực hiện việc bàn giao thu thuế xuất khẩu, nhập khẩu tiểu ngạch biên giới

  doc2p ngoctrang 17-08-2009 54 3   Download

 • Trong xu thế hội nhập kinh tế quốc tế, tự do hóa thương mại giữa các nước là mang tính tất yếu. Bản chất của thương mại quốc tế chính là hoạt động xuất nhập khẩu giữa các nước. Các hàng rào thuế quan và hạn ngạch giảm dần và tiến tới xóa bỏ, việc lưu thông hàng hóa giữa các nước trở nên dễ dàng hơn. Do vậy để đảm bảo nền sản xuất trong nước, bảo vệ người tiêu dùng, hệ thống các rào cản kỹ thuật được các quốc gia sử dụng phổ biến.

  pdf52p hotmoingay6 21-01-2013 73 39   Download

 • Mục tiêu chính trong chương 2 Chính sách ngoại thương thuộc bài giảng Kinh tế quốc tế trình bày về chính sách thay thế nhập khẩu - chính sách ngoại thương cho đường lối phát triển hướng nội, các công cụ chính sách, hạn ngạch xuất khẩu, tác động của hạn ngạch nhập khẩu, điểm khác nhau giữa thuế quan bảo hộ và hạn ngạch nhập khẩu.

  pdf38p wide_12 28-07-2014 35 5   Download

Đồng bộ tài khoản