intTypePromotion=1
ADSENSE

Thông tư hướng dẫn thực hiện vay vốn tín dụng đầu tư phát triển của Nhà nước đối với các dự án đầu tư sản xuất động cơ xe hai bánh gắn máy ở trong nước

Chia sẻ: My Nuong | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

151
lượt xem
15
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư hướng dẫn thực hiện vay vốn tín dụng đầu tư phát triển của Nhà nước đối với các dự án đầu tư sản xuất động cơ xe hai bánh gắn máy ở trong nước

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư hướng dẫn thực hiện vay vốn tín dụng đầu tư phát triển của Nhà nước đối với các dự án đầu tư sản xuất động cơ xe hai bánh gắn máy ở trong nước

  1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA Th«ng    t c ñ a  é   µi h Ý n h  S è  102/2001/TT­B T C   g µ y  20 th¸ng 12  m  2001 B t  c n n¨ H í ng d É n  th ù c  Ö n  vay  è n t Ý n d ô n g   Ç u  t  hi v ® p h¸t tri Ó n c ñ a  h µ  n íc ® è i víi c¸c d ù  ¸n ® Ç u  t  N   s¶ n xu Ê t ® é n g  c ¬  xe  ai b¸nh g ¾ n  m ¸y  ë  trong n íc h C¨n  ý  Õn  cø  ki chØ  o  ña  ñ íng Ch Ýnh  ñ  ¹ c«ng    è  ®¹ c Th t   ph t i   v¨n s 938/CP­ KTTH   µy  ng 18/9/2001  Ò   Ýnh  v ch s¸ch néi®Þa     haib¸nh  ¾n      ho¸ xe    g m¸y, Bé     Tµi chÝnh  íng  Én  Öc  ùc hiÖn    h d vi th   vay  èn  Ýn  ông  u    vtd ®Ç t ph¸ttr Ón cña   i   Nhµ   íc ®èi  íic¸c doanh  n  v    nghiÖp  ã  ù  ®Ç u    c d ¸n  t s¶n  Êt ®éng  ¬  hai xu   c xe    b¸nh  ¾n  g m¸y    ë trongnícnh      sau: I­ è i tî ng ¸p d ô n g  § C¸c  ù  s¶n  Êt ®éng  ¬  haib¸nh  ¾n   d ¸n  xu   c xe    g m¸y  µn  ho chØnh  ña    c c¸c doanh nghiÖp  éc  äi  µnh  Çn  thu m th ph kinh  Õ, thµnh  Ëp  t  l theo  Ët  Lu Doanh  nghiÖp  µ  Ët Doanh  v Lu   nghiÖp  µ   íc. Nh n II­ Ò u ki Ö n v ay v è n t Ý n d ô n g  ® Ç u  t   §i 1. Dù   ph¶i®¶m     ¸n    b¶o  s¶n  Êt c¸c linhkiÖn  µ  ô  ïng phôc  ô    xu       v ph t   v cho s¶n  Êt ®éng  ¬  haib¸nh  ¾n  xu   c xe    g m¸y  ttû lÖ  éi®Þa    i víi ng  ¬  ®¹     n   ho¸ ®è    ®é c Ýt  Êt lµ40%   nh     ngay  õn¨m  u     i  µo  ¹t®éng, t¨ngdÇn  t  ®Ç tiªn® v ho      10%  sau  çi  m n¨m  µ  îcBé  v ®   C«ng  nghiÖp    nh  x¸c®Þ theo c¸cquy  nh  Ön  µnh.       ®Þ hi h     2.Chñ  u      ®Ç tph¶icã  c¸o nghiªncøu    b¸o      kh¶    îclËp theo  ng  ×nh thi®     ®ó tr   tùvµ    quy  nh  Ön  µnh  ña  µ   ícvÒ   ®Þ hi h c Nh n   qu¶n  ý®Ç u    µ  ©y  ùng. l  tv x d 3. Dù   ®Ç u      ¸n  t ph¶i®¸p    øng    iÒu  Ön  ®ñ ® ki vay  èn  µ  îc Quü   ç  î v v®  h tr  ph¸ttr Ón thÈm   nh  ¬ng  tµichÝnh, ph¬ng  tr¶nî vèn   i   ®Þ ph ¸n      ¸n      vay  µ  Êp  v ch thuËn cho vay theo ®óng  quy ®Þnh  t¹ NghÞ  ®Þnh  43/1999/N§­  cña  i CP ChÝnh  ñ  Ò   Ýn  ông  u      iÓncña  µ   íc. ph v t d ®Ç tph¸ttr   Nh n   III­C ¬  c h Õ  t µi h Ý n h  v µ  c h Ý n h  s¸ch u  ® ∙i    c 1. Møc  èn    v cho vay:møc     cho vay  i víim ét  ù  b»ng  ®è     d ¸n  70%  tæng  è  s vèn  u  . ®Ç t 2. L∙isuÊt cho       vay:L∙isuÊt cho       vay  dông  ¸p  møc     Êt cho  l∙ su   i vay  ®∙i u    ® Æc   Öt(hiÖn  bi   nay  µ3%/n¨m). l  3. Thêih¹n      vay  èn:Thêih¹n  v    cho  vay  èn  ïhîp víi v ph       chu  ú  k s¶n  Êt vµ  xu   kh¶ n¨ng  µn  èn  ña  ù    îcduyÖt  ng  èi®a  ho v c d ¸n ®   nh t   kh«ng    n¨m. N Õ u   qu¸ 10    qu¸  êih¹n  µy  ñ  u     th   n ch ®Ç t kh«ng    îc nî th×  ö  ý theo  tr¶ ®     x l  quy  nh  Ön  ®Þ hi hµnh  Ò   Ýn  ông  u      iÓncña  µ   íc. vtd ®Ç tph¸ttr   Nh n
  2. 2 4. B¶o  ¶m   Òn vay:Chñ  u    îcdïng  µis¶n  ×nh  µnh  õvèn      ® ti     ®Ç t®   t  h th t  vay ®Ó   ¶m   ® b¶o  Òn  ti vay.Khi cha    Õt  î,chñ  u       tr¶h n   ®Ç t kh«ng  îc chuyÓn  ­ ®  nh îng,b¸n,cho,tÆng, thÕ  Êp, cÇ m   è         ch   c hoÆc   b¶o  ¶m   ® cho  b¶o        l∙nh®Ó vay n¬i kh¸c.Thñ  ôc b¶o  ¶m   Òn      t  ® ti vay b»ng  µis¶n  ×nh  µnh  õ vèn  t  h th t  vay  îc ®  thùc hiÖn    theo quy  nh  Ön  µnh  ña  µ   íc.   ®Þ hi h c Nh n IV­ æ  c h ø c  th ù c hi Ö n  T 1.Th«ng   µy  ã  Öu  ùcsau  ngµy  Ó   õngµy  ý.   tn c hi l   15  k t  k 2.Quü   ç  î   iÓncã    h tr  ph¸ttr   tr¸chnhiÖ m;   ­ H íng  Én    ñ  u    Ò   ×nh tù,thñ  ôc vay  èn    d c¸c ch ®Ç t v tr     t   v theo  ng    ®ó c¸c quy  nh  Ön  µnh. ®Þ hi h ­ TriÓn    khaithùc hiÖn      cho  vay,tæ    chøc  qu¶n  ý,theo  âivµ  ¹ch    l  d  h to¸n theo quy  nh  Ön  µnh  i víi Ýn  ông  u      iÓncña  µ   íc.   ®Þ hi h ®è     d t ®Ç tph¸ttr   Nh n ­Tæng  îp b¸o c¸o ®Þnh  ú  µng  ý  µ  èin¨m  íi é  µichÝnh  Ò     h      kh qu v cu   v  T   B v t×nh  ×nh  h cho vay  èn  Ýn  ông  u    vtd ®Ç t ph¸ttr Ón ®èi  íic¸c dù  s¶n  Êt  i   v     ¸n  xu   ®éng  ¬  haib¸nh  ¾n  c xe    g m¸y    ë trong níc.   Trong qu¸  ×nh  ùc  Ön  Õu  ã  íng  ¾ c,    Þ   tr th hi n cv m ®Ò ngh ph¶n ¸nh  Ò   v Bé  µichÝnh    T  ®Ó nghiªncøu,gi¶i       Õt. quy
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2