intTypePromotion=1
ADSENSE

Thông tư hướng dẫn thực hiện điều chỉnh mức tiền lương tối thiểu,

Chia sẻ: Phạm Vân Sơn | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:15

228
lượt xem
31
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư hướng dẫn thực hiện điều chỉnh mức tiền lương tối thiểu, mức trợ cấp và sinh hoạt phí đối với các đối tượng hưởng lương, phụ cấp, trợ cấp và sinh hoạt phí từ nguồn kinh phí thuộc ngân sách nhà nước

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư hướng dẫn thực hiện điều chỉnh mức tiền lương tối thiểu,

 1. v¨n phßng quèc héi c¬ së d÷ liÖu luËt viÖt nam LAWDATA Th«ng t liªn tÞch cña Ban tæ chøc c¸n bé ChÝnh phñ - Bé Tµi chÝnh Sè 72/2000/TTLT-BTCCBCP-BTC ngµy 26 th¸ng 12 n¨m 2000 Híng dÉn thùc hiÖn ®iÒu chØnh møc tiÒn l¬ng tèi thiÓu, møc trî cÊp vµ sinh ho¹t phÝ ®èi víi c¸c ®èi tîng hëng l¬ng, phô cÊp, trî cÊp vµ sinh ho¹t phÝ tõ nguån kinh phÝ thuéc ng©n s¸ch nhµ níc Thùc hiÖn NghÞ ®Þnh sè 77/2000/N§-CP ngµy 15/12/2000 cña ChÝnh phñ vÒ viÖc ®iÒu chØnh møc tiÒn l¬ng tèi thiÓu, møc trî cÊp vµ sinh ho¹t phÝ ®èi víi c¸c ®èi tîng hëng l¬ng, phô cÊp, trî cÊp vµ sinh ho¹t phÝ; sau khi cã ý kiÕn cña Bé Lao ®éng - Th¬ng binh vµ X· héi t¹i c«ng v¨n sè 4411/L§TBXH-TL ngµy 22/12/2000 vµ cña Ban Tæ chøc Trung ¬ng t¹i c«ng v¨n sè 2784 CV/TCTW ngµy 21/12/2000, Liªn tÞch Ban tæ chøc - C¸n bé ChÝnh phñ - Bé Tµi chÝnh híng dÉn thùc hiÖn viÖc ®iÒu chØnh tiÒn l¬ng, phô cÊp, trî cÊp vµ sinh ho¹t phÝ tõ nguån kinh phÝ thuéc ng©n s¸ch nhµ n íc nh sau: I. §èi tîng vµ ph¹m vi ¸p dông 1. C¸n bé, c«ng chøc khu vùc hµnh chÝnh, sù nghiÖp, §¶ng, ®oµn thÓ, bao gåm nh÷ng ngêi ®îc tuyÓn dông, hîp ®ång trong chØ tiªu biªn chÕ hëng l¬ng tõ ng©n s¸ch nhµ n íc ®ang lµm viÖc, ®i häc, thùc tËp, c«ng t¸c, ®iÒu trÞ, ®iÒu dìng trong vµ ngoµi níc, cô thÓ: - C¸n bé, c«ng chøc hµnh chÝnh, sù nghiÖp ®ang lµm viÖc trong c¸c c¬ quan qu¶n lý Nhµ níc tõ Trung ¬ng ®Õn cÊp huyÖn vµ trong c¸c tæ chøc sù nghiÖp hëng l¬ng tõ ng©n s¸ch nhµ níc; - C¸n bé, c«ng chøc trong biªn chÕ hëng l¬ng tõ ng©n s¸ch nhµ níc ®ang lµm viÖc trong c¸c c¬ quan §¶ng, ®oµn thÓ tõ Trung ¬ng ®Õn cÊp huyÖn; - C¸n bé, c«ng chøc ®îc ®iÒu ®éng ®ang lµm viÖc ë x·, phêng, thÞ trÊn; - C¸n bé, c«ng chøc trong biªn chÕ Nhµ níc ®îc biÖt ph¸i hoÆc ®iÒu ®éng lµm viÖc ë c¸c Héi, c¸c dù ¸n vµ tæ chøc quèc tÕ ®Æt t¹i ViÖt Nam mµ tiÒn l¬ng do ng©n s¸ch nhµ níc ®µi thä. 2. C¸n bé x·, phêng, thÞ trÊn (díi ®©y gäi chung lµ c¸n bé x·) bao gåm c¸c ®èi tîng sau: - C¸n bé x· ®ang c«ng t¸c theo quy ®Þnh t¹i NghÞ ®Þnh sè 09/1998/N§- CP ngµy 23/01/1998 cña ChÝnh phñ; - Phã trëng C«ng an x·, C«ng an viªn t¹i x· theo NghÞ ®Þnh sè 40/1999/ N§-CP ngµy 23/6/1999 cña ChÝnh phñ; - Phã ChØ huy qu©n sù x· theo quy ®Þnh t¹i NghÞ ®Þnh sè 35/CP ngµy 14/6/1996 vµ NghÞ ®Þnh sè 46/2000/N§-CP ngµy 12/9/2000 cña ChÝnh phñ;
 2. 2 - C¸n bé x· giµ yÕu nghØ viÖc hëng trî cÊp h»ng th¸ng theo QuyÕt ®Þnh sè 130/CP ngµy 20/6/1975 vµ QuyÕt ®Þnh sè 111/H§BT ngµy 13/10/1981 cña Héi ®ång Bé trëng (nay lµ ChÝnh phñ); - C¸n bé y tÕ x·, phêng, thÞ trÊn hëng l¬ng theo QuyÕt ®Þnh sè 58/TTg ngµy 03/02/1994 vµ QuyÕt ®Þnh sè 131/TTg ngµy 04/3/1995 cña Thñ t íng ChÝnh phñ; 3/ §¹i biÓu Héi ®ång nh©n d©n c¸c cÊp hëng sinh ho¹t phÝ theo quy ®Þnh t¹i kho¶n 2, §iÒu 48, Quy chÕ ho¹t ®éng cña Héi ®ång nh©n d©n c¸c cÊp ban hµnh kÌm theo NghÞ quyÕt sè 301 NQ/UBTVQH ngµy 25/6/1996 cña Uû ban Thêng vô Quèc héi. II. C¸ch tÝnh l¹i møc l¬ng, phô cÊp, trî cÊp vµ sinh ho¹t phÝ C¸c ®èi tîng nªu t¹i môc I ®îc tÝnh l¹i møc l¬ng, phô cÊp, trî cÊp vµ sinh ho¹t phÝ tõ ngµy 01 th¸ng 01 n¨m 2001 nh sau: 1. §èi víi c¸n bé, c«ng chøc hµnh chÝnh, sù nghiÖp, §¶ng, ®oµn thÓ: C¨n cø vµo hÖ sè møc l¬ng vµ møc phô cÊp hiÖn hëng quy ®Þnh t¹i NghÞ quyÕt sè 35NQ/UBTVQHK9 ngµy 17/5/1993 cña Uû ban Thêng vô Quèc héi, QuyÕt ®Þnh sè 69/Q§-TW ngµy 17/5/1993 cña Ban BÝ th TW, NghÞ ®Þnh sè 25/CP ngµy 23/5/1993 cña ChÝnh phñ vµ møc tiÒn l ¬ng tèi thiÓu ®îc ®iÒu chØnh l¹i theo quy ®Þnh t¹i kho¶n 1, §iÒu 1, NghÞ ®Þnh sè 77/2000/N§-CP ngµy 15/12/2000 cña ChÝnh phñ ®Ó tÝnh l¹i møc l¬ng vµ møc phô cÊp nh sau: a. C«ng thøc tÝnh l¹i møc l¬ng: Møc l¬ng thùc Møc l¬ng tèi HÖ sè møc hiÖn = thiÓu 210.000 x l¬ng hiÖn tõ 01/01/2001 ®ång/th¸ng hëng b. C«ng thøc tÝnh l¹i møc phô cÊp: - §èi víi c¸c kho¶n phô cÊp tÝnh trªn møc tiÒn l¬ng tèi thiÓu: Møc phô cÊp Møc l¬ng tèi HÖ sè phô thùc hiÖn = thiÓu 210.000 x cÊp hiÖn h- tõ 01/01/2001 ®ång/th¸ng ëng - §èi víi c¸c kho¶n phô cÊp tÝnh trªn tiÒn l ¬ng theo ng¹ch, bËc, chøc vô (chøc vô d©n c, bÇu cö): Møc phô cÊp Møc l¬ng Tû lÖ % phô thùc hiÖn = thùc hiÖn x cÊp tõ 01/01/2001 tõ 01/01/2001 ®îc hëng theo quy ®Þnh
 3. 3 Riªng kho¶n phô cÊp cña c¸c chøc danh bÇu cö chuyªn tr¸ch Héi cùu chiÕn binh ViÖt Nam ®îc tÝnh theo tû lÖ quy ®Þnh hiÖn hµnh víi møc l¬ng chøc vô t¬ng ®¬ng cña ®oµn thÓ cïng cÊp. c. C«ng thøc tÝnh l¹i møc tiÒn l¬ng cña hÖ sè chªnh lÖch b¶o lu: Møc tiÒn cña hÖ Møc l¬ng tèi HÖ sè chªnh sè chªnh lÖch b¶o = thiÓu 210.000 x lÖch b¶o lu lu (nÕu cã) thùc ®ång/th¸ng hiÖn hëng hiÖn tõ 01/01/2001 d. §èi víi c¸c kho¶n phô cÊp quy ®Þnh b»ng møc tiÒn cô thÓ th× gi÷ nguyªn theo quy ®Þnh hiÖn hµnh. 2. Møc sinh ho¹t phÝ ®èi víi ®¹i biÓu Héi ®ång nh©n d©n c¸c cÊp, c¸n bé x· ®ang c«ng t¸c vµ ®· nghØ viÖc hëng trî cÊp tõ ng©n s¸ch nhµ níc tÝnh cô thÓ nh sau: a. Møc sinh ho¹t phÝ ®èi víi ®¹i biÓu Héi ®ång nh©n d©n c¸c cÊp. C¨n cø vµo hÖ sè møc sinh ho¹t phÝ hiÖn hëng ®èi víi ®¹i biÓu Héi ®ång nh©n d©n c¸c cÊp quy ®Þnh t¹i kho¶n 2, §iÒu 48, Quy chÕ ho¹t ®éng cña Héi ®ång nh©n d©n c¸c cÊp ban hµnh kÌm theo NghÞ quyÕt sè 301 NQ/ UBTVQH ngµy 25/6/1996 cña Uû ban Thêng vô Quèc héi, tÝnh l¹i møc sinh ho¹t phÝ theo c«ng thøc sau: Møc sinh ho¹t Møc l¬ng tèi HÖ sè møc phÝ thùc hiÖn = thiÓu 210.000 x sinh ho¹t tõ 01/01/2001 ®ång/th¸ng phÝ hiÖn h- ëng b. Møc sinh ho¹t phÝ ®èi víi c¸n bé x· ®ang c«ng t¸c. b.1. §èi víi chøc danh bÇu cö theo nhiÖm kú vµ chøc danh kh¸c thuéc Uû ban nh©n d©n x·: - BÝ th §¶ng uû x· (BÝ th chi bé n¬i cha cã §¶ng uû x·), tõ 337.500 ®ång/th¸ng lªn 393.800 ®ång/th¸ng; - Phã BÝ th §¶ng uû x·, Chñ tÞch Héi ®ång nh©n d©n x·, Chñ tÞch Uû ban nh©n d©n x·, tõ 325.000 ®ång/th¸ng lªn 379.200 ®ång/th¸ng; - Phã Chñ tÞch Héi ®ång nh©n d©n x·, Phã Chñ tÞch Uû ban nh©n d©n x·, Thêng trùc §¶ng uû x· (n¬i BÝ th hoÆc Phã BÝ th kiªm chøc danh Chñ tÞch hoÆc Phã Chñ tÞch Héi ®ång nh©n d©n hoÆc Phã chñ tÞch Uû ban nh©n d©n), Chñ tÞch MÆt trËn, tr ëng c¸c ®oµn thÓ nh©n d©n x· (Héi Phô n÷, Héi N«ng d©n, Héi Cùu chiÕn binh, §oµn Thanh niªn Céng s¶n Hå ChÝ Minh), ChØ huy trëng Ban ChØ huy qu©n sù x·, Trëng C«ng an x·, tõ 300.000 ®ång/th¸ng lªn 350.000 ®ång/th¸ng; - Uû viªn Uû ban nh©n d©n x·, tõ 287.500 ®ång/th¸ng lªn 335.400 ®ång/ th¸ng; - C¸c chøc danh kh¸c thuéc Uû ban nh©n d©n x·, tõ 262.500 ®ång/th¸ng lªn 306.300 ®ång/th¸ng.
 4. 4 §èi víi c¸c chøc danh bÇu cö vµ c¸c chøc danh kh¸c thuéc Uû ban nh©n d©n nªu trªn khi ®îc t¸i cö hoÆc ®îc tiÕp tôc c«ng t¸c (tÝnh tõ n¨m thø 6 trë ®i) ®îc hëng chÕ ®é phô cÊp 5% tÝnh theo møc sinh ho¹t phÝ ®· ®iÒu chØnh t¹i Th«ng t nµy. b.2. §èi víi c¸n bé chuyªn m«n. - C¸n bé thuéc bèn chøc danh chuyªn m«n (T ph¸p - hé tÞch, ®Þa chÝnh, tµi chÝnh - kÕ to¸n, v¨n phßng Uû ban nh©n d©n x·) ®· ®îc vËn dông xÕp møc sinh ho¹t phÝ theo hÖ sè cña ng¹ch, bËc quy ®Þnh t¹i NghÞ ®Þnh sè 25/CP ngµy 23/5/1993 cña ChÝnh phñ th× ¸p dông c«ng thøc tÝnh l¹i møc sinh ho¹t phÝ nh sau: Møc sinh ho¹t Møc l¬ng tèi HÖ sè møc sinh ho¹t phÝ thùc hiÖn = thiÓu 210.000 x phÝ hiÖn hëng ®· ®- tõ 01/01/2001 ®ång/th¸ng îc vËn dông xÕp theo tiÒn l¬ng c«ng chøc ViÖc n©ng møc sinh ho¹t phÝ t¬ng øng víi bËc vµ hÖ sè møc l¬ng ®èi víi bèn chøc danh chuyªn m«n nµy thùc hiÖn theo quy ®Þnh t¹i ®iÓm 1.2, môc 1, phÇn II, Th«ng t liªn tÞch sè 99/1998/TTLT ngµy 19/5/1998 cña Ban tæ chøc - C¸n bé ChÝnh phñ - Bé Tµi chÝnh - Bé Lao ®éng - Th¬ng binh vµ X· héi. - C¸n bé chuyªn m«n cha cã b»ng cÊp chuyªn m«n qua ®µo t¹o do Nhµ níc cÊp, kh«ng ®îc vËn dông xÕp møc sinh ho¹t phÝ theo hÖ sè ng¹ch, bËc c«ng chøc, th× ¸p dông c«ng thøc tÝnh l¹i møc sinh ho¹t phÝ nh sau: Møc sinh ho¹t Møc sinh ho¹t phÝ 210.000 ®ång phÝ thùc hiÖn = ®· hëng th¸ng x ----------------- tõ 01/01/2001 12/2000 theo quy 180.000 ®ång ®Þnh b.3. C¸n bé x· ®îc ph©n c«ng nhiÒu chøc danh kh¸c nhau th× ®îc hëng møc sinh ho¹t phÝ vµ phô cÊp (nÕu cã) cña mét chøc danh cã møc sinh ho¹t phÝ vµ phô cÊp cao nhÊt. Khi kh«ng kiªm nhiÖm, th× ®¶m nhËn chøc danh nµo hëng sinh ho¹t phÝ vµ phô cÊp (nÕu cã) theo chøc danh ®ã. c. Møc phô cÊp h»ng th¸ng ®èi víi Phã tr ëng C«ng an x· vµ Phã chØ huy qu©n sù x· ®îc ®iÒu chØnh b»ng møc sinh ho¹t phÝ cña c¸c chøc danh kh¸c thuéc Uû ban nh©n nh©n x·; møc phô cÊp h»ng th¸ng tèi thiÓu ®èi víi C«ng an viªn t¹i x· b»ng mét phÇn ba (1/3) møc sinh ho¹t phÝ cña Tr ëng C«ng an x·. d. Møc trî cÊp ®èi víi c¸n bé x· giµ yÕu nghØ viÖc theo QuyÕt ®Þnh sè 130/CP ngµy 20/6/1975 vµ QuyÕt ®Þnh sè 111/H§BT ngµy 13/10/1981 cña Héi ®ång Bé trëng (nay lµ ChÝnh phñ) do ng©n s¸ch nhµ níc ®µi thä ®îc ®iÒu chØnh nh sau: - Møc trî cÊp cña nguyªn BÝ th §¶ng uû, Chñ tÞch Uû ban nh©n nh©n x·, tõ 168.800 ®ång/th¸ng lªn 197.000 ®ång/th¸ng;
 5. 5 Møc trî cÊp cña nguyªn Phã BÝ th , Phã Chñ tÞch, Thêng trùc §¶ng uû, Uû viªn th ký Héi ®ång nh©n nh©n, Th ký Héi ®ång nh©n d©n x·, X· ®éi tr - ëng, Trëng c«ng an x·, tõ 162.500 ®ång/th¸ng lªn 189.600 ®ång/th¸ng; - Møc trî cÊp cña c¸c chøc danh cßn l¹i, tõ 150.000 ®ång/th¸ng lªn 175.000 ®ång/th¸ng. e. §èi víi c¸n bé y tÕ x·, ph êng, thÞ trÊn hëng l¬ng theo QuyÕt ®Þnh sè 58/TTg ngµy 03/02/1994 vµ QuyÕt ®Þnh sè 131/TTg ngµy 04/3/1995 cña Thñ tíng ChÝnh phñ th× thùc hiÖn viÖc ®iÒu chØnh møc tiÒn l¬ng vµ phô cÊp nh ®èi víi c¸n bé, c«ng chøc hµnh chÝnh, sù nghiÖp theo c¸ch tÝnh quy ®Þnh t¹i ®iÓm 1, môc II cña Th«ng t nµy. III. Nguån kinh phÝ, cÊp ph¸t, chi tr¶ vµ b¸o c¸o quü tiÒn l¬ng, phô cÊp, trî cÊp vµ sinh ho¹t phÝ t¨ng thªm n¨m 2001 1. Nguån kinh phÝ: C¨n cø tæng quü tiÒn l¬ng t¨ng thªm n¨m 2001 ®· ®îc Quèc héi quyÕt ®Þnh, Bé Tµi chÝnh ph©n bæ vµ th«ng b¸o quü tiÒn l¬ng, phô cÊp, trî cÊp vµ sinh ho¹t phÝ t¨ng thªm n¨m 2001 cho c¸c Bé, ngµnh Trung ¬ng vµ c¸c tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung ¬ng (trong ®ã ®· bao gåm c¶ quü t¨ng thªm cña nh÷ng ngêi trong chØ tiªu biªn chÕ lµm c«ng t¸c d©n sè thuéc tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung ¬ng vµ quËn, huyÖn, thÞ x·). 2. CÊp ph¸t vµ chi tr¶: ViÖc cÊp ph¸t, chi tr¶ quü tiÒn l¬ng, phô cÊp, trî cÊp vµ sinh ho¹t phÝ t¨ng thªm n¨m 2001 thùc hiÖn theo ph©n cÊp qu¶n lý tµi chÝnh hiÖn hµnh. - §èi víi c¸c ®¬n vÞ Trung ¬ng qu¶n lý do Bé Tµi chÝnh cÊp. - §èi víi ®¬n vÞ ®Þa ph¬ng qu¶n lý do c¬ quan tµi chÝnh ®Þa ph ¬ng cÊp. C¸c ®¬n vÞ thuéc ®èi tîng ®îc ng©n s¸ch nhµ níc cÊp kinh phÝ, thùc hiÖn viÖc chi tr¶ tiÒn l¬ng, phô cÊp, trî cÊp vµ sinh ho¹t phÝ t¨ng thªm cïng víi chi tr¶ tiÒn l¬ng, phô cÊp, trî cÊp vµ sinh ho¹t phÝ hµng th¸ng vµ quyÕt to¸n víi c¬ quan tµi chÝnh theo quy ®Þnh hiÖn hµnh. 3. B¸o c¸o quü tiÒn l¬ng, phô cÊp, trî cÊp vµ sinh ho¹t phÝ t¨ng thªm n¨m 2001: C¨n cø kÕt qu¶ thùc hiÖn møc tiÒn l¬ng tèi thiÓu 210.000 ®ång/th¸ng, c¸c c¬ quan, ®¬n vÞ qu¶n lý c¸c ®èi tîng hëng l¬ng, phô cÊp, trî cÊp vµ sinh ho¹t phÝ cã tr¸ch nhiÖm lËp b¸o c¸o quü tiÒn l¬ng, phô cÊp, trî cÊp vµ sinh ho¹t phÝ t¨ng thªm ®· chi tr¶ hµng quý vµ c¶ n¨m 2001 ®èi víi c¸c ®èi t îng nªu t¹i môc I Th«ng t nµy vÒ c¬ quan chñ qu¶n cÊp trªn. C¸c Bé, ngµnh Trung ¬ng vµ ®Þa ph¬ng cã tr¸ch nhiÖm tæng hîp kÕt qu¶ chung cña c¸c ®¬n vÞ vµ b¸o c¸o vÒ Bé Tµi chÝnh, Ban Tæ chøc - C¸n
 6. 6 bé ChÝnh phñ vµo ngµy 15 cña th¸ng tiÕp sau cña quý ®Ó theo dâi tæng hîp (c¸c mÉu b¸o c¸o kÌm theo Th«ng t nµy). Cô thÓ b¸o c¸o nh sau: - §èi víi Bé, ngµnh Trung ¬ng b¸o c¸o theo mÉu sè 1a (theo ®¬n vÞ trùc thuéc) vµ mÉu sè 1b (theo ph©n ngµnh kinh tÕ). - §èi víi tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung ¬ng b¸o c¸o theo mÉu sè 2a (theo ®¬n vÞ trùc thuéc) vµ mÉu sè 2b (theo ph©n ngµnh kinh tÕ) vµ c¸c mÉu sè 3, 4 ®èi víi khu vùc x·, phêng, thÞ trÊn). ViÖc quyÕt to¸n quü tiÒn l¬ng, phô cÊp, trî cÊp vµ sinh ho¹t phÝ t¨ng thªm n¨m 2001 víi c¬ quan cÊp ph¸t kinh phÝ ®îc thùc hiÖn theo quy ®Þnh hiÖn hµnh. IV. Tæ chøc thùc hiÖn. 1. §èi víi c¸c ®èi tîng thuéc hÖ thèng Ng©n hµng Nhµ níc ViÖt Nam, B¶o hiÓm X· héi ViÖt Nam, Tæng liªn ®oµn Lao ®éng ViÖt Nam vµ c¸c ®¬n vÞ thuéc ®èi tîng cã nguån thu ®îc phÐp sö dông nguån thu ®Ó trang tr¶i kinh phÝ ho¹t ®éng còng thùc hiÖn viÖc ®iÒu chØnh tiÒn l¬ng vµ phô cÊp theo híng dÉn t¹i Th«ng t nµy, nhng quü tiÒn l¬ng vµ phô cÊp t¨ng thªm ®îc tÝnh trong kÕ ho¹ch tµi chÝnh hµng n¨m cña ®¬n vÞ, kh«ng thuéc quü tiÒn l- ¬ng t¨ng thªm theo quy ®Þnh t¹i Th«ng t nµy. 2. §èi víi c¸c ®¬n vÞ ¸p dông kho¸n biªn chÕ vµ kinh phÝ qu¶n lý hµnh chÝnh t¹i thµnh phè Hå ChÝ Minh theo QuyÕt ®Þnh sè 230/1999/Q§-TTg ngµy 17/12/1999 cña Thñ tíng ChÝnh phñ viÖc cÊp bæ sung quü tiÒn l¬ng vµ phô cÊp t¨ng thªm ®îc x¸c ®Þnh theo biªn chÕ ®· ®îc kho¸n. 3. §èi víi lao ®éng thùc hiÖn chÕ ®é hîp ®ång mét sè lo¹i c«ng viÖc trong c¬ quan hµnh chÝnh nhµ níc, ®¬n vÞ sù nghiÖp theo quy ®Þnh t¹i NghÞ ®Þnh sè 68/2000/N§-CP ngµy 17/11/2000 cña ChÝnh phñ, nÕu tiÒn l- ¬ng trong hîp ®ång lao ®éng ®îc ký theo hÖ sè møc l¬ng quy ®Þnh cña Nhµ níc th× còng ®îc ®iÒu chØnh tiÒn l¬ng theo híng dÉn t¹i Th«ng t nµy. Nguån kinh phÝ chi tr¶ ®èi víi c¸c ®èi tîng nµy ®îc bè trÝ trong dù to¸n ng©n s¸ch hµng n¨m vµ kh«ng thuéc quü tiÒn l¬ng cña ®¬n vÞ. 4. Khi chi tr¶ møc l¬ng, phô cÊp, trî cÊp vµ sinh ho¹t phÝ ®îc ®iÒu chØnh ®èi víi c¸c ®èi tîng nªu trªn, th× ph¶i thu ngay tiÒn b¶o hiÓm x· héi, b¶o hiÓm y tÕ vµ trÝch nép kinh phÝ c«ng ®oµn (nÕu cã) theo quy ®Þnh cña Nhµ níc trªn c¬ së møc l¬ng, phô cÊp vµ sinh ho¹t phÝ ®· ® îc tÝnh l¹i theo híng dÉn t¹i Th«ng t nµy. 5. §èi víi c¸c ®èi tîng ngêi cã c«ng; ®èi tîng hëng l¬ng hu vµ trî cÊp b¶o hiÓm x· héi; ngêi lao ®éng trong c¸c doanh nghiÖp thùc hiÖn theo h íng dÉn cña Bé Lao ®éng - Th¬ng binh vµ X· héi. 6. Thñ trëng c¸c Bé, c¬ quan ngang Bé, c¬ quan thuéc ChÝnh phñ, Chñ tÞch Uû ban nh©n d©n tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung ¬ng chØ ®¹o c¸c c¬ quan chøc n¨ng (tæ chøc c¸n bé, tµi chÝnh) kiÓm tra sè ®èi t îng hëng l¬ng, phô cÊp tõ nguån kinh phÝ thuéc ng©n s¸ch nhµ níc thùc cã mÆt trong ph¹m vi chØ tiªu biªn chÕ Nhµ níc ®îc c¬ quan cã thÈm quyÒn giao vµ sè ®èi tîng ®îc hëng trî cÊp vµ sinh ho¹t phÝ theo quy ®Þnh cña ChÝnh phñ, lo¹i bá nh÷ng trêng hîp hëng l¬ng, phô cÊp, trî cÊp vµ sinh ho¹t phÝ kh«ng ®óng
 7. 7 quy ®Þnh ®Ó triÓn khai thùc hiÖn theo ®óng h íng dÉn t¹i Th«ng t nµy. Liªn Bé sÏ kiÓm tra viÖc thùc hiÖn ®iÒu chØnh tiÒn l¬ng, phô cÊp, trî cÊp vµ sinh ho¹t phÝ ®èi víi c¸c Bé, ngµnh, ®Þa ph¬ng. 7. Th«ng t nµy cã hiÖu lùc thi hµnh tõ ngµy 01/01/2001. Trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn nÕu cã víng m¾c ®Ò nghÞ ph¶n ¸nh vÒ Liªn Bé (Ban Tæ chøc - C¸n bé ChÝnh phñ lµm ®Çu mèi) nghiªn cøu, gi¶i quyÕt.
 8. Tªn Bé, ngµnh Trung ¬ng MÉu sè: 1a (Theo ®¬n vÞ trùc thuéc) B¸o c¸o quü tiÒn l¬ng t¨ng thªm quý .... / n¨m 2001 (TÝnh cho sè ngêi cã mÆt b×nh qu©n cña quý trong chØ tiªu biªn chÕ) TT Tªn Biªn Tæng sè HÖ sè QuÜ l¬ng vµ phô cÊp Quý.../2001 tÝnh theo møc tiÒn l¬ng QuÜ l¬ng vµ phô cÊp Quý.../2001 tÝnh theo møc Chªnh lÖch Chªnh lÖch Tæng quü ®¬n vÞ chÕ ngêi h- l¬ng tèi thiÓu 180.000 ®ång/th¸ng tiÒn l¬ng tèi thiÓu 210.000/th¸ng triÖu ®ång/quý) quü l¬ng t¨ng thªm t¨ng thªm trùc ®îc ëng ng¹ch (triÖu ®ång/quý) vµ phô cÊp ®Ó nép cña quý bËc t¨ng thªm BHXH, thuéc giao l¬ng cã b×nh Tæng Chia ra Tæng Chia ra cña quý BHYT (triÖu ®ång) n¨m mÆt qu©n céng L¬ng Tæng Trong ®ã TiÒn céng L¬ng Tæng c¸c Trong ®ã TiÒn (triÖu vµ c«ng b×nh c¸c ®ång) 2001 qu©n theo kho¶n P/c khu P/c u ®·i l¬ng theo kho¶n phô P/c khu P/c u ®·i l¬ng theo ®oµn phÝ (ngêi) trong ng¹ch, phô cÊp vùc ngµnh theo hÖ ng¹ch, cÊp l¬ng vùc ngµnh hÖ sè cña quý quý (ng- bËc l¬ng b¶o sè l- bËc b¶o lu (triÖu êi) u ®ång) 1 2 3 4 5 6=7+8+9 7 8 8a 8b 9 10=11+ 11 12 12a 12b 13 14=10-6 15 16=14+15 12+13 Céng Ghi chó: Cét 15: Chªnh lÖch t¨ng thªm cña quý ®Ó nép b¶o hiÓm x· héi, b¶o hiÓm y tÕ vµ kinh phÝ c«ng ®oµn tÝnh theo thµnh phÇn quü tiÒn l¬ng quy ®Þnh hiÖn hµnh cho tõng kho¶n nép (kh«ng tÝnh theo toµn bé tæng quü tiÒn l ¬ng vµ phô cÊp t¨ng thªm). ........ngµy .... th¸ng .... n¨m 2001 Thñ trëng Bé, Ban, ngµnh (ký tªn, ®ãng dÊu)
 9. Tªn Bé, Ban, ngµnh Trung ¬ng MÉu sè: 1b (Theo ph©n ngµnh kinh tÕ) B¸o c¸o quü tiÒn l¬ng t¨ng thªm quý.... /n¨m 2001 (TÝnh cho sè ngêi cã mÆt b×nh qu©n cña quý trong chØ tiªu biªn chÕ) TT C¸c ph©n Biªn chÕ Tæng sè HÖ sè Quü l¬ng vµ phô cÊp Quý.../2001 tÝnh theo møc tiÒn l¬ng Quü l¬ng vµ phô cÊp Quý.../2001 tÝnh theo møc Chªnh lÖch Chªnh lÖch Tæng quü ngµnh ®îc giao ngêi l¬ng tèi thiÓu 180.000®ång/th¸ng (triÖu ®ång/quý) tiÒn l¬ng tèi thiÓu 210.000®ång/th¸ng (triÖu quü l¬ng t¨ng thªm t¨ng thªm ®ång/quý) kinh tÕ n¨m 2001 hëng ng¹ch Tæng Chia ra Tæng céng Chia ra vµ phô cÊp ®Ó nép cña quý (ngêi) l¬ng cã bËc céng L¬ng Tæng Trong ®ã TiÒn L¬ng Tæng Trong ®ã TiÒn t¨ng thªm BHXH, (triÖu ®ång) c¸c mÆt b×nh theo kho¶n P/c P/c u ®·i l¬ng theo theo c¸c P/c P/c u l¬ng cña quý BHYtÕ vµ b×nh qu©n ng¹ch, phô cÊp khu vùc ngµnh hÖ sè ng¹ch, kho¶n khu ®·i theo (triÖu ®ång) c«ng ®oµn qu©n bËc l¬ng b¶o lu bËc phô vùc ngµnh hÖ sè phÝ cña trong quý cÊp l- b¶o lu quý (ngêi) ¬ng (triÖu ®ång) 1 2 3 4 5 6=7+8+9 7 8 8a 8b 9 10=11+12+1 11 12 12a 12b 13 14=10-6 15 16=14+15 3 1. Qu¶n lý NN 2. SN y tÕ 3. ..... Céng Ghi chó: Cét 15: Chªnh lÖch t¨ng thªm cña quý ®Ó nép b¶o hiÓm x· héi, b¶o hiÓm y tÕ vµ kinh phÝ c«ng ®oµn tÝnh theo thµnh phÇn quü tiÒn l¬ng quy ®Þnh hiÖn hµnh cho tõng kho¶n nép (kh«ng tÝnh theo toµn bé tæng quü tiÒn l ¬ng vµ phô cÊp t¨ng thªm). ........ngµy .... th¸ng .... n¨m 2001
 10. Thñ trëng Bé, Ban, ngµnh (ký tªn, ®ãng dÊu) Tªn UBND tØnh, thµnh phè MÉu sè: 2a (Theo ®¬n vÞ trùc thuéc vµ cã ph©n ngµnh kinh tÕ trong tõng ®¬n vÞ) B¸o c¸o quü tiÒn l¬ng t¨ng thªm quý.... n¨m 2001 cña khèi hµnh chÝnh sù nghiÖp, ®¶ng, ®oµn thÓ (TÝnh cho sè ngêi cã mÆt b×nh qu©n cña quý trong chØ tiªu biªn chÕ) TT Tªn ®¬n vÞ Biªn chÕ Tæng sè HÖ sè Quü l¬ng vµ phô cÊp Quý.../2001 tÝnh theo møc tiÒn l¬ng Quü l¬ng vµ phô cÊp Quý.../2001 tÝnh theo møc Chªnh lÖch Chªnh lÖch Tæng quü trùc thuéc ®îc giao ngêi l¬ng tèi thiÓu 180.000®ång/th¸ng (triÖu ®ång/quý) tiÒn l¬ng tèi thiÓu 210.000®ång/th¸ng (triÖu quü l¬ng t¨ng thªm t¨ng thªm ®ång/quý) n¨m hëng ng¹ch Tæng Chia ra Tæng céng Chia ra vµ phô cÊp ®Ó nép cña quý 2001 (ngêi) l¬ng cã bËc céng L¬ng Tæng Trong ®ã TiÒn L¬ng Tæng Trong ®ã TiÒn t¨ng thªm BHXH, (triÖu ®ång) c¸c mÆt b×nh theo kho¶n P/c P/c u ®·i l¬ng theo theo c¸c P/c P/c u l¬ng cña quý BHYtÕ vµ b×nh qu©n ng¹ch, phô cÊp khu vùc ngµnh hÖ sè ng¹ch, kho¶n khu ®·i theo (triÖu ®ång) c«ng ®oµn qu©n bËc l¬ng b¶o lu bËc phô vùc ngµnh hÖ sè phÝ cña trong cÊp l- b¶o lu quý quý (ng- ¬ng (triÖu êi) ®ång) 1 2 3 4 5 6=7+8+9 7 8 8a 8b 9 10=11+12+1 11 12 12a 12b 13 14=10-6 15 16=14+15 3 VÝ dô: 1. Së Y tÕ - Qu¶n lý NN - SN ytÕ ... UBND huyÖn.... - Qu¶n lý NN - SN ytÕ
 11. Céng Ghi chó: 1. Cét 2: Trong tõng ®¬n vÞ trùc thuéc yªu cÇu ghi chi tiÕt ®èi t îng theo ph©n ngµnh kinh tÕ nh: Qu¶n lý Nhµ níc, Sù nghiÖp y tÕ, Sù nghiÖp gi¸o dôc... (nÕu cã). Kh«ng tÝnh Liªn ®oµn Lao ®éng vµ Uû ban D©n sè vµ KHH gia ®×nh. 2. Cét 15: Chªnh lÖch t¨ng thªm cña quý ®Ó nép B¶o hiÓm x· héi, B¶o hiÓm Y tÕ vµ kinh phÝ c«ng ®oµn tÝnh theo thµnh phÇn quü tiÒn l ¬ng quy ®Þnh hiÖn hµnh cho tõng kho¶n nép (kh«ng tÝnh theo toµn bé tæng quü tiÒn l¬ng vµ phô cÊp t¨ng thªm). ........ngµy .... th¸ng .... n¨m 2001 Chñ tÞch UBND tØnh, thµnh phè (ký vµ ®ãng dÊu) Tªn UBND tØnh, thµnh phè MÉu sè: 2b (Theo ph©n ngµnh kinh tÕ) B¸o c¸o quü tiÒn l¬ng t¨ng thªm quý.... n¨m 2001 cña khèi hµnh chÝnh sù nghiÖp, ®¶ng, ®oµn thÓ (TÝnh cho sè ngêi cã mÆt b×nh qu©n cña quý trong chØ tiªu biªn chÕ) TT C¸c ph©n Biªn chÕ Tæng sè HÖ sè Quü l¬ng vµ phô cÊp Quý.../2001 tÝnh theo møc tiÒn l¬ng Quü l¬ng vµ phô cÊp Quý..../2001 tÝnh theo møc Chªnh lÖch Chªnh lÖch Tæng quü ngµnh ®îc giao ngêi l¬ng tèi thiÓu 180.000®ång/th¸ng (triÖu ®ång/quý) tiÒn l¬ng tèi thiÓu 210.000®ång/th¸ng (triÖu quü l¬ng t¨ng thªm t¨ng thªm ®ång/quý) kinh tÕ n¨m 2001 hëng ng¹ch Tæng Chia ra Tæng céng Chia ra vµ phô cÊp ®Ó nép cña quý (ngêi) l¬ng cã bËc céng L¬ng Tæng Trong ®ã TiÒn L¬ng Tæng Trong ®ã TiÒn t¨ng thªm BHXH, (triÖu ®ång) c¸c mÆt b×nh theo kho¶n P/c P/c u ®·i l¬ng theo theo c¸c P/c P/c u l¬ng cña quý BHYtÕ vµ b×nh qu©n ng¹ch, phô cÊp khu vùc ngµnh hÖ sè ng¹ch, kho¶n khu ®·i theo (triÖu ®ång) c«ng ®oµn qu©n bËc l¬ng b¶o lu bËc phô vùc ngµnh hÖ sè phÝ cña trong quý cÊp l- b¶o lu quý (ngêi) ¬ng (triÖu ®ång) 1 2 3 4 5 6=7+8+9 7 8 8a 8b 9 10=11+12+1 11 12 12a 12b 13 14=10-6 15 16=14+15 3 I Khèi §¶ng, ®oµn thÓ: - §¶ng - §oµn thÓ II Khèi HCSN:
 12. - QL NN - Sù nghiÖp: Trong ®ã: + SN GD-§T + SN YtÕ + SN VHTT + SN kh¸c III Khèi hëng l- ¬ng theo ngµnh däc: - L§L§ tØnh - UB D©n sè vµ KHHGD Céng (I+II+III) Ghi chó: Cét 15: Chªnh lÖch t¨ng thªm cña quý ®Ó nép b¶o hiÓm x· héi, b¶o hiÓm y tÕ vµ kinh phÝ c«ng ®oµn tÝnh theo thµnh phÇn quü tiÒn l¬ng quy ®Þnh hiÖn hµnh cho tõng kho¶n nép (kh«ng tÝnh theo toµn bé tæng quü tiÒn l ¬ng vµ phô cÊp t¨ng thªm). Chñ tÞch UBND tØnh, thµnh phè (ký tªn, ®ãng dÊu)
 13. Tªn UBND tØnh, thµnh phè MÉu sè: 3 B¸o c¸o quü tiÒn l¬ng, sinh ho¹t phÝ t¨ng thªm quý..... n¨m 2001 cña khu vùc c¸n bé x·, phêng, thÞ trÊn ®ang c«ng t¸c (TÝnh cho sè cã mÆt b×nh qu©n cña quý trong ph¹m vi ®Þnh biªn do ChÝnh phñ quy ®Þnh) TT §èi tîng Tæng sè Tæng sè QuÜ tiÒn l¬ng, sinh ho¹t phÝ Quý.../2001 tÝnh theo QuÜ tiÒn l¬ng sinh ho¹t phÝ Quý.../2001 tÝnh Quü tiÒn l- ngêi theo ngêi hëng møc tiÒn l¬ng tèi thiÓu 180.000 ®ång/th¸ng theo møc tiÒn l¬ng tèi thiÓu 210.000/th¸ng ¬ng, quü sinh (triÖu ®ång/quý) (triÖu ®ång/quý) ho¹t phÝ ®Þnh biªn l¬ng Tæng céng Chia ra Tæng céng Chia ra t¨ng thªm cña quy ®Þnh sinh ho¹t Quü C¸c BHXH, Quü C¸c kho¶n BHXH, quý (triÖu (ngêi) phÝ b×nh TL,SHP kho¶n BHYT theo TL,SHP phô cÊp BHYT theo ®ång) qu©n trong phô cÊp chÕ ®é theo chÕ ®é quý (ngêi) theo (nÕu cã) TL,SHP (nÕu cã) TL,SHP 1 2 3 4 5=6+7+8 6 7 8 9=10+11+12 10 11 12 13=9-5 I §¹i biÓu Héi ®ång nh©n d©n 1. - CÊp x· 2. - CÊp huyÖn 3. - CÊp tØnh, thµnh phè II C¸n bé x·, phêng, thÞ trÊn
 14. 1. - BÝ th §¶ng uû 2. - Phã bÝ th, Chñ tÞch H§ND, Chñ tÞch UBND 3. - P. Chñ tÞch H§ND, UBND, Thêng trrùc §¶ng uû, Chñ tÞch MÆt trËn, Trëng c¸c ®oµn thÓ, ChØ huy trëng BCH qu©n sù x·, Trëng c«ng an x· 4. - Uû viªn Uû ban nh©n d©n x· 5. - C¸c chøc danh kh¸c thuéc UBND 6. - C¸c chøc danh chuyªn m«n x· Trong ®ã: + Sè xÕp theo ng¹ch, bËc + Sè kh«ng xÕp theo ng¹ch, bËc 7. - C¸c chøc danh kh¸c + Phã trëng c«ng an x· + Phã chØ huy qu©n sù + C«ng an viªn + C¸n bé y tÕ x·, phêng, thÞ trÊn Céng Ghi chó: BHXH, BHYT tÝnh theo ®óng chÕ ®é quy ®Þnh cña tõng lo¹i .....ngµy .... th¸ng .... n¨m 2001 ®èi tîng. Chñ tÞch UBND tØnh, thµnh phè (ký tªn, ®ãng dÊu) B¸o c¸o quÜ trî cÊp t¨ng thªm quý.... n¨m 2001 ®èi víi c¸n bé x·, phêng, thÞ trÊn nghØ viÖc hëng trî cÊp hµng th¸ng tõ ng©n s¸ch nhµ níc (TÝnh cho sè cã mÆt b×nh qu©n trong quý) TT §èi tîng Tæng sè ngêi QuÜ trî cÊp Quü trî cÊp quý Chªnh lÖch Chªnh lÖch Quü trî cÊp nghØ viÖc hëng quý t×nh theo tÝnh theo møc quü t¨ng BHYT theo t¨ng thªm cña trî cÊp h»ng møc tiÒn l¬ng tiÒn l¬ng tèi thªm cña chÕ ®é quy quý (triÖu th¸ng cã mÆt tèi thiÓu thiÓu 210.000 quý (triÖu ®Þnh cña quý ®ång/quý)
 15. b×nh qu©n 180.000 ® ® (triÖu ®ång/quý) (nÕu cã) (triÖu trong quý (ngêi) (triÖu ®ång/quý) ®ång/quý) ®ång/quý) 1 2 3 4 5 6= 5-4 7 8=6+7 1. - Nguyªn BÝ th, Chñ tÞch - Nguyªn Phã bÝ th, 2. phã chñ tÞch, X· ®éi trëng, Trëng c«ng an x·, Thêng trùc §¶ng uû, Uû viªn Th ký UBND, Th ký H§ND 3 - C¸c chøc danh cßn l¹i Céng ........ngµy .... th¸ng .... n¨m 2001 Chñ tÞch UBND tØnh, thµnh phè (ký tªn, ®ãng dÊu)
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2