intTypePromotion=1

Thông tư hướng dẫn thực hiện Quyết định số 11/1998/QĐ-TTg

Chia sẻ: Thach Sanh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:18

0
88
lượt xem
2
download

Thông tư hướng dẫn thực hiện Quyết định số 11/1998/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư hướng dẫn thực hiện Quyết định của TTCP số 11/1998/QĐ-TTg ngày 23/1/98 về cơ chế điều hành xuất, nhập khẩu năm 1998 và số 12/1998/QĐ-TTg ngày 23/1/98 về điều hành xuất khẩu gạo và nhập khẩu phân phân bón năm 1998

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư hướng dẫn thực hiện Quyết định số 11/1998/QĐ-TTg

 1. v¨n  quèc                  c¬  d÷  iÖu luËtviÖtnam   phßng  héi                  së  l       LAWDATA Th«ng t c ña B é  T h ¬ n g   ¹i  m sè 01/1998/T M/X N K  n g µy  14 th¸ng  n¨ m  1998 h íng  2  d É n  thùc  Ö n  Q u y Õt  Þ n h  cña T h ñ  tíng C h Ý n h   h ñ   hi ® p sè 11/1998/Q§­ T T g  n g µ y 23/01/1998 v Ò   c¬  h Õ  ®i Ò u  h µ n h  x u Êt, h Ë p   h È u   m  1998  c  n k n¨ vµ sè 12/1998/Q§­T T g  n g µ y 23/01/1998 v Ò   Ò u  h µ n h  xu Êt kh È u  g¹o vµ n h Ë p  kh È u ®i p h © n  b ã n  n¨ m  1998 Ngµy 23/01/1998  Thñ íng ChÝnh  t   phñ  ban  ®∙  hµnh    c¸c QuyÕt  ®Þnh  sè  11/1998/Q§­TTg    chÕ   vÒ c¬  ®iÒu hµnh  xuÊt nhËp khÈu n¨m  1998  sè  vµ  12/1998/Q§­TTg  ®iÒu  vÒ  hµnh xuÊt khÈu  vµ    g¹o  nhËp  khÈu  ph©n bãn n¨m   1998; C¨n  quy  cø  ®Þnh trong c¸c QuyÕt      ®Þnh      kÕt  nãitrªnvµ  qu¶  ®iÒu  hµnh  c«ng    t¸cxuÊtnhËp    khÈu n¨m 1997; Bé  Th¬ng    m¹ihíng dÉn    thùc hiÖn  sau:   nh  I­ Ò  d a n h  m ô c  h µ n g  h o¸ x u Êt k h È u, n h Ë p  k h È u  V Danh  môc  hµng    ho¸ cÊm   xuÊt khÈu, cÊm       nhËp  khÈu, danh    môc hµng  ho¸ qu¶n    lý b»ng h¹n ng¹ch, danh    môc  hµng  ho¸ xuÊt  nhËp  khÈu  qu¶n    lý chuyªn ngµnh, danh      môc  hµng   ho¸ xuÊt nhËp    khÈu  c©n  cã  ®èi    víis¶n xuÊt  vµ nhu  cÇu trong    níc thùc hiÖn  theo    c¸c phô          kÌm  lôc 1, 2, 3, 4  theo QuyÕt  ®Þnh  cña Thñ íng ChÝnh  t   phñ  11/1998/Q§­ sè  TTg  ngµy  23/01/1998. II­ Ò  ®i Ò u  h µ n h  x u Êt n h Ë p  k h È u  h µ n g  h o¸  V ViÖc ®iÒu  hµnh  xuÊtkhÈu,nhËp      khÈu  hµng    ho¸ n¨m  1998 quy ®Þnh  i t¹  c¸c QuyÕt  ®Þnh  cña  Thñ  t íng ChÝnh  phñ  sè  11/1998/Q§­ TTg  vµ  12/1998/Q§­TTg  ngµy 23/01/1998  nh÷ng  cã  ®iÓm   Th¬ng    Bé  m¹i híng dÉn  thùc hiÖn  thÓ    cô  thªm  sau: nh  1.XuÊt    khÈu  g¹o: 1.1­ VÒ     h¹n ng¹ch  4.000  ngµn tÊn: C¨n  QuyÕt    cø  ®Þnh  cña Thñ  íng t   ChÝnh  phñ  12/1998/Q§­ sè  TTg  ngµy 23/01/1998  Th¬ng    cã  Bé  m¹i ®∙  QuyÕt  ®Þnh  0089  sè  TM/XNK   ngµy  26/01/1998,ph©n      bæ 90%     h¹n ng¹ch xuÊtkhÈu      g¹o  1998  (3.600 ngµn    tÊn),göiUû      ban  nh©n  d©n    c¸c tØnh,thµnh    phè  c¸c vµ    doanh  nghiÖp  Trung  ¬ng (Phô    kÌm  lôc 1  theo ®©y).§Õn    th¸ng 9/1998,nÕu      t×nh h×nh  s¶n  xuÊt thuËn  ih¹n    lî   , ng¹ch  400 ngµn tÊn  cßn  i   îc ChÝnh  l¹ sÏ ®     phñ xem     xÐt ph©n    bæ tiÕp. Uû ban nh©n  d©n tØnh,thµnh    phè  sau    khinhËn  îc QuyÕt  ®   ®Þnh  cña  Bé Th¬ng    m¹i cÇn giao ngay h¹n ng¹ch      ®Ó c¸c doanh  nghiÖp  thùc hiÖn    vµ  th«ng b¸o    Bé Th¬ng  m¹i,c¸c      Bé ngµnh  h÷u  quan  biÕt ®Ó     phèi hîp    ®iÒu  hµnh.§èit   îcgiao h¹n ng¹ch lµc¸cdoanh     îng ®             nghiÖp    trùctiÕp xuÊtkhÈu      g¹o  cña ®Þa  ph¬ng, kÓ  c¸c doanh    c¶    nghiÖp    lµ thµnh    viªncña Tæng   c«ng   ­ ty l
 2. 2 ¬ng thùc miÒn    Nam;    c¸c doanh  nghiÖp Nhµ    nguån  níccã  hµng,cã    thÞ  êng  tr ®Ó   th¸cxuÊt khÈu; c¸c doanh  uû          nghiÖp  vèn  cã  ®Çu       t níc ngoµi trªn®Þa      bµn tØnh,thµnh    phè; Trêng      hîp c¸cdoanh  nghiÖp nhµ    níc(ngoµidanh    s¸ch ®Çu     mèi)cã    GiÊy  phÐp  kinh doanh    xuÊtnhËp    khÈu ngµnh hµng ¬ng  l thùc hoÆc     n«ng s¶n nÕu  t×m  îcthÞ  êng    ký  ®   tr míivµ  kÕt  îchîp ®ång      ®     víic¸c ®iÒu  kiÖn  ¬ng    th m¹i vµ  gi¸c¶  hiÖu    cã  qu¶  th×  quan  c¬  chñ qu¶n cña  c¸c doanh  nghiÖp  nµy (Bé,  ngµnh  tØnh) kiÕn  vµ    nghÞ  Th¬ng    Bé  m¹i xem  xÐt cho phÐp  thùc hiÖn    tõng  hîp ®ång  thÓ.   cô  1.2.VÒ     xuÊt khÈu    g¹o miÒn  B¾c   miÒn  vµ  Trung:N¨m     1998  viÖc xuÊt  khÈu  g¹o s¶n xuÊt ë    miÒn  B¾c   miÒn  vµ  Trung  tiÕp    îc khuyÕn  tôc ®   khÝch.  Doanh  nghiÖp  thuéc    c¸c thµnh  phÇn  kinh tÕ  GiÊy    cã  phÐp  kinh doanh    xuÊt  nhËp  khÈu  ngµnh  cã  hµng xuÊt khÈu   ¬ng    lµl thùc hoÆc     n«ng,l©m,    thuû    h¶i s¶n nÕu  kh¸ch hµng, thÞ  êng      cã      tr tiªuthô ®Òu   îctrùctiÕp xuÊt khÈu. C¸c  ®           doanh  nghiÖp  trong qu¸    tr×nh giao dÞch  hîp  ký  ®ång  xuÊt khÈu    cÇn  th«ng  b¸o  Th¬ng    Bé  m¹i biÕt vÒ  l dù    sè îng  kiÕn  xuÊt,thêih¹n      giao hµng, lo¹      i g¹o, gi¸c¶,c¶ng      xÕp  hµng  ph¬ng  vµ  thøc thanh      Th¬ng    to¸n®Ó Bé  m¹i híng dÉn    thùc hiÖn. C¬       quan    H¶i quan  lµm  tôc cho  thñ    doanh  nghiÖp  xuÊt khÈu      trªn c¬  v¨n b¶n  së    chÊp  thuËn  cña  Th¬ng  Bé  m¹i. 1.3.VÒ     ®Çu   mèi xuÊt khÈu: Ngoµi c¸c doanh          nghiÖp  trùctiÕp xuÊt ®∙        khÈu  n¨m  g¹o  1997  c¸c doanh  vµ    nghiÖp  îcThñ íng ChÝnh  ®   t   phñ chØ  ®Þnh  trong QuyÕt    ®Þnh  12/1998/Q§­ sè  TTg  (Tæng  c«ng    ¬ng    tyth m¹itæng      hîp Sµi Gßn,  N«ng  êng      tr Cê ®á CÇn   Th¬, Tæng     c«ng       ty vËt t n«ng nghiÖp    TW vµ  C«ng    tyxuÊtnhËp    khÈu  ngò  cèc).T¹iHéi nghÞ  xuÊtkhÈu          vÒ    g¹o nhËp khÈu  ph©n   bãn ngµy  5/2/1998  (tæ  chøc  ithµnh  t¹  phè    Hå ChÝ   Minh)  Thñ  íng t   ChÝnh  phñ  quyÕt ®Þnh    ®∙    bæ sung  thªm  doanh  2  nghiÖp  ®Çu   mèi cña tØnh  An Giang  1  vµ  doanh  nghiÖp  ®Çu  mèi  cña thµnh phè  ChÝ  Hå  Minh. §èivíi       doanh  c¸c nghiÖp ngoµiquèc    doanh      lµc¸cHîp      t¸cx∙s¶n xuÊtlóa,     c¸c doanh    nghiÖp  chuyªn xay      x¸t,chÕ biÕn g¹o  c¸c tØnh  ë    ®ång b»ng s«ng  Cöu  Long, ®Ò     nghÞ  ban  Uû  nh©n  d©n tØnh  cø      c¨n  c¸c tiªuchuÈn sau ®©y   giíthiÖu:   i ­ Cã    giÊy chøng  nhËn ®¨ng  kinh doanh ¬ng  ký    l thùc vµ  cã      ®∙  qu¸ tr×nh  kinhdoanh ¬ng    l thùc 2    n¨m    trëlªn. ­ Cã    kh¶ n¨ng  huy ®éng  nguån vèn    ®Ó xuÊt khÈu      tèithiÓu  ngµn  5  tÊn  g¹o/chuyÕn. ­Cã    t×nh  tr¹ngtµi     chÝnh  lµnh m¹nh.   ­Cã  së    c¬  chÕ  biÕn    tiªuchuÈn  g¹o ®ñ    xuÊtkhÈu.   Bé  Th¬ng      m¹i sÏ phèi hîp    N«ng    víiBé  nghiÖp  Ph¸ttr   vµ    iÓn n«ng th«n,   HiÖp    héi xuÊt nhËp    khÈu ¬ng  l thùc xem  xÐt quyÕt  ®Þnh  chän kho¶ng 05  doanh nghiÖp lµm  ®iÓm   thÝ  tham    giaxuÊtkhÈu        g¹o trùctiÕp. 1.4­ VÒ  thÞ trêng xuÊt khÈu: §èi víi  c¸c thÞ trêng (IRAN, IRAQ,  PHILPPINES, MALAYSIA,INDONESIA),tr         íc®©y  chØ  giao cho    mét  doanh  sè  nghiÖp thùc hiÖn,nay            trõc¸chîp ®ång thùc hiÖn    theo chØ ®Þnh  cña ChÝnh  phñ,c¸c doanh      nghiÖp ®Çu   mèi kh¸c nÕu  ® îchîp ®ång  c¸c ®iÒu    ký      cã    kiÖn  th¬ng    gi¸c¶    m¹ivµ    tèth¬n,th× còng  îctrùctiÕp xuÊtkhÈu      ®         hoÆc  xuÊtkhÈu    qua kh¸ch hµng    kh¸cvµo    tr   c¸cthÞ  êng nµy.
 3. 3 1.5.VÒ         thñ tôcxuÊtkhÈu:H¶i quan    th«ng  tªndoanh        c¨n cø  b¸o    nghiÖp,  h¹n ng¹ch doanh nghiÖp  îc giao, hîp  ®     ®ång,  L/C    êng  (trõ tr hîp  æi  ® hµng  hoÆc  thanh to¸n b»ng TTR) ®Ó  lµm thñ tôc xuÊt khÈu g¹o cho doanh  nghiÖp,kh«ng      yªu cÇu    v¨n b¶n  nµo kh¸c. 2.NhËp    khÈu  ph©n  bãn: C¨n  QuyÕt  cø  ®Þnh  12/1998/Q§­ sè  TTg ngµy 23/01/1998 cña Thñ íng t   ChÝnh  phñ Bé  Th¬ng  m¹i ®∙ cã QuyÕt ®Þnh  sè 0089 TM/XNK  ngµy  26/01/1998 ph©n    bæ chØ     tiªunhËp khÈu ph©n bãn n¨m 1998      göi Uû ban  nh©n d©n tØnh,thµnh    phè  c¸cdoanh  vµ    nghiÖp Trung ¬ng. 2.1.Doanh    nghiÖp  nhËp  khÈu  ph©n  bãn:danh    s¸ch theo    Phô    cña  lôc2  Th«ng   tnµy  gåm   ®Çu   35  mèi. Trêng    hîp cÇn thay ®æi    doanh nghiÖp ®Çu   mèi  nhËp khÈu    ban  th× Uû  nh©n d©n tØnh  th«ng b¸o cho  Th¬ng    Bé  m¹i,Ng©n  hµng, H¶i quan, Bé          Tµi chÝnh,Bé      KÕ ho¹ch vµ    §Çu   tb»ng    v¨n b¶n    ®Ó phèihîp ®iÒu      hµnh. 2.2.§Ò     nghÞ    Uû ban nh©n  d©n  tØnh, thµnh    phè giao ngay h¹n ng¹ch  cho    c¸c doanh  nghiÖp  thùc hiÖn    theo chØ    tiªunhËp  khÈu UREA,  SA, DAP,  NPK, KALI nªu      t¹ QuyÕt  i ®Þnh  0089  TM/XNK   ngµy  26/01/1998 phïhîp víi           thêi vô s¶n xuÊt hÌ thu,mïa  ®«ng        vµ  xu©n  c¶  miÒn  ë  3  B¾c, Trung,vµ    Nam   nh  Phô    2  lôc sè  ®Ýnh  kÌm  th«ng  vµ  b¸o cho  Th¬ng      ngµnh  Bé  m¹i,c¸c Bé  h÷u  quan biÕt®Ó     phèihîp ®iÒu      hµnh. Thêih¹n ph©n      bãn  ph¶ivÒ    ®Õn   cöa  khÈu  ViÖtNam:   ­      hÌ  §èi víivô  thu:chËm     nhÊt 30/6/1998  §èi víivô  ­      mïa: chËm     nhÊt  30/9/1998 ­§èivíi ®«ng         vô  xu©n: chËm     nhÊt 31/3/1999   45 ngµy  íckhi®Õn     nªu  tr     thêih¹n  trªn,  nÕu doanh  nghiÖp  kh«ng  kh¶  cã  n¨ng nhËp  khÈu îng  l ph©n  bãn  îc giao  ®   ph¶ib¸o    c¸o ngay cho tØnh, thµnh    phè hoÆc   Th¬ng    Bé  Bé  m¹ivµ  N«ng  nghiÖp  Ph¸ttr   vµ    iÓnn«ng  th«n    ®Ó kÞp  thêigiao cho      doanh nghiÖp  kh¸cthùc hiÖn.     2.3.C¸c    doanh nghiÖp  îcgiao chØ    ®     tiªunhËp khÈu ph¶i® a    ph©n  bãn  vÒ  sè îng,®óng  ®ñ  l   cöa khÈu  thêi®iÓm   vµ    quy ®Þnh.  Trêng    hîp cÇn  ®iÒu  chØnh ph¶i® îcBé      Th¬ng    m¹ichÊp  thuËn. 2.4.C¸c    doanh nghiÖp ngoµi quèc    doanh  îc xÐt  ®   cho phÐp tham    gia nhËp khÈu ph©n bãn  nÕu  ®ñ    cã  c¸c®iÒu  kiÖn  sau ®©y: ­ Cã    GiÊy  phÐp kinh doanh    xuÊt nhËp    khÈu  ngµnh  cã  hµng  nhËp  khÈu  ph©n bãn hoÆc      vËttphôc  s¶n  vô  xuÊtn«ng    nghiÖp. ­Cã    m¹ng íi l cung  øng  ph©n  bãn  îcthµnh    ®   lËp theo ®óng    ph¸p luËt.   ­ T×nh    h×nh    tµichÝnh cña C«ng    ty lµnh m¹nh; cã    kh¶ n¨ng huy ®éng  vèn  thanh    vµ  to¸nhµng nhËp khÈu    tèithiÓu 50.000  ph©n    tÊn  bãn/n¨m. NÕu     c¸c doanh nghiÖp        héi ®ñ c¸c ®iÒu kiÖn nªu      s¬  Bé  trªngöi hå  vÒ  Th¬ng    m¹i,bao  gåm: ­V¨n    b¶n    ®Ò nghÞ  cña  doanh  nghiÖp  (Phô      lôc3:mÉu   1  sè  ®Ýnh  kÌm). ­ B¸o c¸o quyÕt to¸n n¨m    1997  îc tæ  ®   chøc  kiÓm  to¸n chuyªn    nghiÖp  ®éc  x¸cnhËn  lËp    theo ®óng  quy  ®Þnh hiÖn hµnh  cña Nhµ    kiÓm    nícvÒ  to¸n ®éc  lËp.
 4. 4 ­ B¸o  vÒ       c¸o  hÖ thèng cung øng ph©n bãn trong níc (cã        x¸c nhËn cña  c¬  quan chñ  qu¶n). ­ GiÊy phÐp  kinh doanh xuÊt nhËp  khÈu (b¶n photocopy cã c«ng  chøng). 2.5. TuÇn     ®Çu  hµng  th¸ng doanh nghiÖp ph¶i göi b¸o      c¸o thùc hiÖn  nhËp khÈu  cña th¸ng tr     Th¬ng    Bé    íc vÒ Bé  m¹i vµ  N«ng  nghiÖp    ­ Ph¸ttr     iÓn n«ng  th«n (Phô        lôc4:mÉu   2  sè  ®Ýnh  kÌm). 3. ViÖc    nhËp  khÈu  thÐp,xim¨ng    igiÊy,kÝnh, ® êng        c¸c lo¹   ,     tinhluyÖn,  ® êng    th« nguyªn liÖu cña        c¸cdoanh  nghiÖp trong níc;LiªnBé        Th¬ng      m¹i,KÕ ho¹ch §Çu ,N«ng  t  nghiÖp  Ph¸ttr   vµ    iÓn n«ng th«n,C«ng    nghiÖp,X©y    dùng  thèng nhÊt nh    sau: 3.1.Xi m¨ng:     a.Nhu    cÇu  nhËp  khÈu    xim¨ng  ®en  n¨m  1998  kiÕn:200.000  dù    tÊn. Giao C«ng    ªndoanh  tyli   Sao  Mai  nhËp  khÈu  50.000  tÊn    xim¨ng      rêi®Ó vËn  hµnh      tr¹m C¸tL¸i. 150.000 tÊn cßn  i   nhu  l¹ khicã    cÇu    îc phÐp  míi®   nhËp khÈu    së  trªnc¬  ®Ò  nghÞ cña  X©y  Bé  dùng  ®iÒu  vµ  hµnh cña  ªnBé  li   Th¬ng        m¹i ­ KÕ ho¹ch  vµ  §Çu    t­X©y  dùng. b. C¸c  i     lo¹ xim¨ng    kh¸cc¸cdoanh      nghiÖp  giÊy phÐp  cã    kinh doanh    xuÊt  nhËp  khÈu  ngµnh  hµng    phï hîp  îc nhËp  ®   khÈu theo nhu cÇu s¶n  xuÊt vµ    kinhdoanh     ­lµm          thñ tôct¹ H¶i quan. i 3.2.KÝnh:   a. Nhu    cÇu nhËp khÈu n¨m 1998: 2,5  iÖu m2     tr   kÝnh x©y dùng tr¾ng  tr¬ncã  dÇy    ­7  m,  Th¬ng      ®é  tõ2   m Bé  m¹igiao chØ      tiªunhËp khÈu  sau: nh  + C¸c  doanh nghiÖp    trùcthuéc Bé    X©y  dùng nhËp khÈu    iÖum2.  1,5 tr   +  C¸c doanh  nghiÖp  GiÊy  cã  phÐp kinh doanh  xuÊt nhËp khÈu ngµnh hµng  thuéc c¸c®Þa      ph¬ng  c¸cBé, ngµnh  vµ      kh¸cnhËp    khÈu  tr   1  iÖum2. b. C¸c  i   lo¹ kÝnh  kh¸c c¸c doanh      nghiÖp  GiÊy  cã  phÐp  kinh doanh    xuÊt  nhËp  khÈu ngµnh  hµng    phï hîp  îc nhËp  ®   khÈu  theo nhu cÇu  s¶n xuÊt vµ    kinhdoanh     ­lµm          thñ tôct¹ H¶i quan. i 3.3.GiÊy:   C¸c  doanh nghiÖp  GiÊy  cã  phÐp  kinh doanh  xuÊt nhËp khÈu  ngµnh  hµng      îcnhËp  phïhîp ®   khÈu giÊy c¸clo¹ theo nhu      i     cÇu s¶n xuÊt,kinhdoanh        ­ lµm        thñ tôcH¶iquan.Riªng c¸clo¹ giÊy sau        i     ®©y  ícm ¾t  tr   cha nhËp khÈu: ­GiÊy      inb¸o; ­ GiÊy    dïng    ®Ó viÕt,®Ó       inth«ng  êng  a    th (ch gia c«ng    Æt),kÓ  bÒ m   c¶  c¸c lo¹    i giÊy cã    ¬ng      tªnth m¹i:ofset,  woodfree,photocopy vµ      ¬ng        c¸c tªnth m¹i kh¸ccã    ®Þnh îng tõ50  l     g/m2  ®Õn   g/m2. 80  ­ GiÊy    lµm bao  bao  b×  gåm  b×a, c¸c lo¹      i carton ph¼ng  c¸c chØ      cã    tiªu kü  thuËtchñ    yÕu: +  chÞu  §é  bôc    kgf/cm2    tõ3  trëxuèng. +  chÞu  §é  nÐn    kgftrëxuèng. tõ14     
 5. 5 3.4.§êng:   ­ Nhu    cÇu  nhËp  khÈu  n¨m  1998  kho¶ng  80.000  ® êng    iTrong  tÊn  c¸clo¹   ; ®ã: + §êng  lµm  th«  nguyªn liÖu cho      c¸c nhµ m¸y    tinhluyÖn  íc m ¾t  tr   nhËp  khÈu kho¶ng 60.000    N«ng  tÊn,Bé  nghiÖp  Ph¸ttr   vµ    iÓnn«ng  th«n chØ    ®Þnh  c¸cdoanh    nghiÖp    trùcthuéc Bé    nhËp  khÈu  chËm   vÒ  nhÊt lµ30/8/1998.     +  Th¬ng    Bé  m¹i®iÒu hµnh nhËp  khÈu  20.00 tÊn  êng  khithÞ  êng    ® Re    tr cã  nhu cÇu    së  trªnc¬  thèng nhÊt víi   KÕ       Bé  ho¹ch ­§Çu   N«ng  c¸c    tvµ  nghiÖp  vµ  Ph¸ttr     iÓnn«ng  th«n. 3.5.ThÐp:   a. C¸c    doanh nghiÖp  GiÊy  cã  phÐp  kinh doanh    xuÊt nhËp    khÈu  ngµnh  hµng      îcnhËp  phïhîp ®   khÈu thÐp    i c¸clo¹ theo nhu      cÇu s¶n  xuÊt,kinh doanh.       Lµm           thñ tôct¹ H¶i quan. i Riªng    i c¸c lo¹ thÐp nªu  i t¹ Phô    kÌm  lôc 5  theo Th«ng    t nµy  íc m ¾t  tr   cha  nhËp  khÈu. b. ThÐp    thø phÕ  liÖu  thÐp  vµ  ph¸    dì tÇu  khi nhËp  cò    khÈu ph¶i cã    ý  kiÕn  chÊp thuËn cña  C«ng  Bé  nghiÖp. 4.ViÖc    nhËp  khÈu    xe  «t« vµ  g¾n  m¸y    i c¸clo¹ : Ngoµic¸c m Æt       hµng cÊm   nhËp  khÈu nªu  i t¹ ®iÓm       9, môc  , II Phô    lôcsè  01, QuyÕt    ®Þnh  11/1998/Q§­ sè  TTg  ngµy 23/01/1998 cña Thñ íng  t ChÝnh  phñ, trong      khi chê thèng nhÊt    víic¸c ngµnh h÷u  quan  íc m ¾t   tr   cha nhËp  khÈu: ­ ¤t«  lÞch    chç  du  tõ 12  ngåi trë xuèng, xe  3        2­ b¸nh g¾n  m¸y (nguyªn  chiÕc  SKD). vµ  ­§éng  «t« vµ    c¬    ®éng  xe  3  c¬  2­ b¸nh  g¾n  m¸y  qua  dông. ®∙  sö  ­ Khung  hai b¸nh    xe    g¾n  m¸y    (trõkhung nhËp ®ång  theo    bé  linhkiÖn  CKD,  IKD). ­ Cabin,khung      gÇm   khung  vµ  gÇm   g¾n   cã  ®éng  (lo¹ míi)cña    c¬  i     c¸c lo¹  t« thuéc diÖn  i   «    chÞu thuÕ      Æc   tiªuthô ® biÖt(trõlo¹      i nhËp  ®ång  theo  bé  linhkiÖn    CKD,  IKD). ­Xe    cøu  ¬ng  qua  dông. th ®∙  sö  ­¤t« võa      chë  hµng  võa  chë  ngêi. Sè  cßn    îc®iÒu  l¹®   i hµnh  nhËp  khÈu  sau: nh  a.      §èi víi«t«  nguyªn  chiÕc    i® îc hiÓu    c¸c lo¹    lµ «t« chë  ngêi,«t«    chë  hµng  c¸clo¹ «t« kh¸ccã      vµ    i       tayl¸thuËn    i míihoÆc   qua  dông.ViÖc  ®∙  sö    nhËp  khÈu  «t«  qua  dông  ®∙  sö  ph¶i b¶o    ®¶m   c¸c    tiªuchuÈn  thuËt theo  kü    quy  ®Þnh   hiÖn hµnh  cña  Khoa  Bé  häc  C«ng  ­  nghÖ   M«i  êng. C¸c  vµ  tr   doanh  nghiÖp  GiÊy  cã  phÐp  kinh doanh  xuÊt  nhËp  khÈu  ngµnh  hµng  îc nhËp  ®   khÈu    «t« nguyªn chiÕc    i     c¸c lo¹ trªntheo  nhu  cÇu  s¶n  xuÊt kinh doanh;Riªng         xe cøu  ¬ng  th (míi)® îc nhËp      khÈu    v¨n  khicã  b¶n  chÊp  thuËn  cña  Y   Bé  tÕ  chØ     ®Ó phôc  vËn  vô  chuyÓn  ngêi bÖnh    cña    c¸c bÖnh  viÖn  c¬  y  vµ  së  tÕ  kh¸m ch÷a  bÖnh, kh«ng  îcsö    ®   dông  vµo môc  ®Ých  kh¸c.Thñ      tôcnhËp  khÈu  gi¶iquyÕt  i quan      t¹ c¬    H¶i quan  cöa  khÈu. b. C¸c      doanh  nghiÖp  vèn  cã  ®Çu    t níc ngoµi c¨n  kÕ       cø  ho¹ch  s¶n  xuÊt l¾p      r¸p «t«    i xe    c¸c lo¹ vµ  hai b¸nh  g¾n  
 6. 6 m¸y cña m×nh      göi kÕ ho¹ch nhËp khÈu    linhkiÖn IKD  n¨m    Th¬ng  c¶  vÒ Bé  m¹itr     íc31/3/1998 ®Ó     xem   xÐt giao kÕ    ho¹ch nhËp    khÈu. c.C¸c    doanh  nghiÖp  trong níc®∙      ®Çu    ts¶n xuÊtl¾p    îcxe      r¸p®   haib¸nh  g¾n  m¸y b»ng    linhkiÖn IKD  nÕu  îcnhµ  ®   s¶n xuÊt (®èit¸cnícngoµi)vµ            Bé  Khoa  häc    ­ C«ng  nghÖ   M«i  êng  vµ  tr (hoÆc  quan  îc Bé  c¬  ®   nµy  quyÒn)  uû  chÊp  thuËn,®∙  îc Bé    ®   Th¬ng    m¹i cÊp  GiÊy phÐp nhËp  khÈu    linhkiÖn d¹ng  IKD trong n¨m    1997    ®Ó l¾p        ho¹ch nhËp  r¸pth× göikÕ    khÈu    linhkiÖn  n¨m  c¶  vÒ  Th¬ng      Bé  m¹i®Ó duyÖt. ­§èivíi         doanh  c¸c nghiÖp trong níckh¸ccã  ¸n ®Çu          dù    ts¶n  xuÊtl¾p      r¸p xe    haib¸nh  g¾n  m¸y  d¹ng  IKD,sau      khithèng  nhÊt víi         Bé, ngµnh  c¸c h÷u quan  Bé Th¬ng      Th«ng   m¹isÏcã  thíng dÉn    thùc hiÖn  thÓ    cô  sau. 5.NhËp    khÈu îu: r ViÖc nhËp khÈu  îu thùc hiÖn  r     theo Th«ng  t híng dÉn  riªngcña  Th­   Bé  ¬ng    íc m ¾t  m¹i,tr   thùc hiÖn    theo  chÕ   c¬  ®iÒu hµnh  cña  n¨m  1997. 6. ViÖc      xuÊtkhÈu  phª vµ    cµ    cao  tr   ¾t  su  ícm thùc hiÖn  c¬    nh  chÕ  n¨m  1997. 7. ViÖc  nhËp  khÈu  thiÕt bÞ,    m¸y  mãc   qua  dông:  ®∙  sö  C¸c doanh  nghiÖp  GiÊy  cã  phÐp  kinh doanh  xuÊt nhËp  khÈu  ngµnh  hµng  îc nhËp  ®   khÈu    i c¸c lo¹ thiÕtbÞ    m¸y  mãc  qua  dông  ®∙  sö  theo quy  ®Þnh cña  Khoa  Bé  häc  C«ng  ­  nghÖ   M«i  êng  qu¶n    vµ  tr vµ  lý chuyªn ngµnh  (nÕu    cã),thñ    tôc nhËp  khÈu  îcgi¶iquyÕt  i quan    ®     t¹ c¬  H¶i quan, kh«ng    ph¶ixin phÐp  Th­     Bé  ¬ng    m¹i.Riªng viÖc    nhËp  khÈu  thiÕtbÞ    toµn   bé, thiÕtbÞ      lÎb»ng  nguån  vèn  ng©n  s¸ch  Nhµ     îc thùc  níc ®   hiÖn theo  QuyÕt  ®Þnh   91/TTg cña  Thñ  ¬ng  t ChÝnh  phñ. III.§i Ò u k h o ¶ n  thi µ n h    h Bé  Th¬ng  m¹i    ®Ò nghÞ   c¸c Bé,  quan  c¬  ngang  Bé,  quan  c¬  thuéc   ChÝnh phñ,Uû    ban  nh©n  d©n    c¸c tØnh,thµnh    phè    trùcthuéc Trung    ¬ng, c¬    quan Trung ¬ng cña    c¸c ®oµn  thÓ th«ng b¸o    néi dung Th«ng   t nµy cho    c¸c doanh nghiÖp thuéc quyÒn qu¶n    lýcña  m×nh  biÕt vµ    thùc hiÖn, ®ång        thêi ph¶n ¸nh cho  Th¬ng    Bé  m¹i nh÷ng  vÊn    ®Ò ph¸t sinh    trong qu¸  tr×nh thùc   hiÖn    ®Ó kÞp    thêi®iÒu chØnh    phïhîp. Th«ng   tnµy  hiÖu      cã  lùcthihµnh    tõngµy  ®Õn   ký  ngµy  31/3/1999. P h ô  lôc sè 1 H¹n n g¹ch xu Êt k h È u  g¹o n¨ m  1998 (KÌm  theo Th«ng   01/1998/TM/XNK    tsè  ngµy  14/2/1998 cña  Th¬ng    Bé  m¹i) Sè  Khu  vùc H¹n  ng¹ch  TT ® îcgiao    A § Þ a  ph¬ng 2.520   1 TØnh  Giang An  450
 7. 7 Sè  Khu  vùc H¹n  ng¹ch  TT ® îcgiao     2 TØnh  CÇn   Th¬ 330   3 TØnh  §ång  Th¸p 330   4 TØnh  Long  An 210   5 TØnh  VÜnh  Long 250   6 TØnh    KiªnGiang 130   7 TØnh  TiÒn  Giang 270   8 TØnh  Vinh Trµ  150   9 TØnh  Sãc  Tr¨ng 120   10 TØnh  Liªu B¹c  70   11 TØnh  M©u Cµ  30   12 TØnh  BÕn   Tre 20   13 TØnh    Th¸iB×nh 40   14 Thµnh  phè  ChÝ  Hå  Minh 120  B. C¸c doanh nghiÖp Trung ¬ng 1.080   15 Tæng  c«ng   ¬ng  tyl thùc miÒn    Nam 620   16 Tæng  c«ng   ¬ng  tyl thùc miÒn    B¾c 300   17 C«ng    tyXNK   Gedosico(Bé    Th¬ng  m¹i) 100   18 Tæng  c«ng       tyvËttn«ng  nghiÖp  TW 30   19 C«ng    tyxuÊtnhËp    khÈu  ngò  cèc  (Grainco) 30 Tæng  céng 3.600 P h ô  lôc sè 2 D a n h  s¸ch c¸c d o a n h  n g hi Ö p  ® Ç u  m èi n h Ë p   h È u   h © n  bã n  1998 k p (KÌm  theo Th«ng   01/1998    tsè  TM/XNK   ngµy  14/2/1998 cña  Th¬ng    Bé  m¹i) 1. C«ng    tyLadfeco Long    An TØnh  Long  An 2. C«ng   ¬ng  tyl thùc Long    An ­ 3. C«ng       tyvËttn«ng  nghiÖp  LT  vµ  §ång  Th¸p TØnh   §ång  Th¸p 4.   C«ng    tyTh¬ng  nghiÖp  XNK   tæng  hîp ­ 5. C«ng   ¬ng  tyl thùc An    Giang TØnh  Giang An 
 8. 8 6. C«ng   ¬ng  tyl thùc TiÒn    Giang TØnh   TiÒn  Giang 7. C«ng   ¬ng  tyl thùc thùc phÈm       VÜnh  Long TØnh   VÜnh  Long 8. C«ng    tyxuÊtnhËp    khÈu  VÜnh  Long ­    9. C«ng    tyxuÊtnhËp    khÈu  l vµ ¬ng  thùc Trµ    Vinh TØnh  Vinh  Trµ  10. C«ng   ¬ng  tyl thùc thùc phÈm       Sãc  Tr¨ng TØnh   Sãc  Tr¨ng 11. C«ng   ¬ng  tyl thùc CÇn     Th¬ TØnh  CÇn   Th¬  12. N«ng  êng  tr S«ng  HËu ­ 13. C«ng   ¬ng  tyl thùc Minh    H¶i TØnh  Liªu B¹c    14. C«ng    ty xuÊt nhËp khÈu n«ng s¶n thùc phÈm   TØnh  Mau Cµ  Cµ Mau 15. C«ng       tyvËttn«ng  nghiÖp  §ång  Nai TØnh  §ång  Nai 16. C«ng    tyHachimex    H¶i Phßng  TP.    H¶iPhßng 17. C«ng       tyvËtttæng    Anh  Né hîp Hµ  Hµ  TP.  Néi Hµ  18. C«ng      tvËttn«ng  nghiÖp  NghÖ   An TØnh  NghÖ   An 19. C«ng    tyxuÊtnhËp    khÈu  Thanh  Ho¸ TØnh   Thanh  Ho¸  20. C«ng    ty vËt   n«ng  t nghiÖp Qu¶ng Nam   §µ  TØnh   Qu¶ng  ­  N½ng Nam 21. C«ng    ty®Çu    txuÊtnhËp    khÈu  §¨kl¨k TØnh  §¨kl¨k 22. C«ng    ¬ng    tyth m¹itæng    hîp Phó  Yªn TØnh  Phó  Yªn 23. C«ng       tyvËttn«ng  nghiÖp  B×nh  §Þnh TØnh   B×nh  §Þnh 24. C«ng    tyGrainco Bé   NN   vµ  PTNN 25. Tæng  c«ng   ¬ng  tyl thùc miÒn    Nam ­ 26. Tæng  c«ng   ¬ng  tyl thùc miÒn    B¾c ­ 27. Tæng  c«ng    phª ViÖtNam tycµ      ­ 28. Tæng  c«ng    tycao  ViÖtNam su    ­ 29. Tæng  c«ng    tyVigecam ­ 30. C«ng    tyxuÊtnhËp    khÈu  tæng    hîp 3 Bé  Th¬ng  m¹i 31. Tæng  c«ng      tyho¸ chÊtViÖtnam     Bé   C«ng  nghiÖp 32. C«ng    tyxuÊtnhËp    khÈu  kho¸ng s¶n   Bé  Th¬ng  m¹i* 33. 1  C«ng    tycña  tØnh  Nam   §Þnh TØnh   Nam   §Þnh* 34. 1  C«ng    tycña  tØnh  Gia  Lai TØnh  Gia  Lai*
 9. 9 35. Tæng  c«ng    tyn«ng  nghiÖp    SµiGßn TP.  Hå  ChÝ  Minh  * Doanh  nghiÖp ®Çu  mèi ® îc bæ  sung  n¨m  1998  theo Q§  sè  12/1998/Q§­TTg H¹n m ø c  p h © n  b ã n n h Ë p  k h È u  p h ô c  v ô  theo m ï a §¬n    vÞ:ngµn  tÊn S TØnh, TP,    doanh  nghiÖp H¹n  møc  ph©n    bæ theo mïa   TT HÌ  thu Mïa §.xu©n Tæng  céng I.H¹n    møc  nhËp  khÈu  UREA C¶  níc 360 450 790 1.600 Trong  ®ã: A­    NK cho  miÒn  Nam 250 200 430 880   1 Long  An 20 10 40 70   2 §ång  Th¸p 20 10 40 70   3 An  Giang 20 10 40 70   4 VÜnh  Long 10 10 40 60   5 TiÒn  Giang 10 20 20 50   6 CÇn   Th¬ 10 20 30 60   7 Sãc  Tr¨ng 10 10 10 30   8 B¹c  Liªu 10 10 10 30   9 Cµ  Mau 10 10 10 30 10 §ång  Nai 10 10 10 30 11 CT   XNK   ngò  cèc 20 20 30 70 12 CT   XNK   kho¸ng s¶n   10 10 10 30 13 TCT  miÒn  LT  Nam 10 10 30 50 14 TCT    ho¸ chÊtViÖtNam     10 10 10 30 15 TCT     vËttn«ng  nghiÖp 70 30 100 200 B.    NK cho  miÒn  B¾c 40 190 270 500 16 H¶i Phßng   10 30 50 90
 10. 10 17 Hµ  Néi 10 30 40 80 18 NghÖ   An 10 20 30 60 19 Thanh  Ho¸ 10 10 30 50 20 Nam   §Þnh ­ 20 10 30 21 TCT  miÒn  LT  B¾c ­ 10 20 30 22 TCT  VËt   tn«ng  nghiÖp ­ 70 90 160 C­    NK cho  miÒn  Trung 70 60 90 220 23 Phó  Yªn 10 10 20 40 24 Qu¶ng  Nam 10 10 20 40 25 B×nh  §Þnh 10 10 10 30 26 §¨k l¨k   10 10 ­ 20 27 Gia  Lai 10 ­ 10 20 28 TCT     vËttn«ng  nghiÖp 10 10 20 40 29 CT   XNK   tæng    hîp 3 10 10 10 30 II H¹n møc  nhËp  khÈu c¸c lo¹ .   i ph©n bãn kh¸c A.  Ph©n  DAP 80 70 150 300 NK   cho  miÒn  Nam 80 70 150 300   1 Long  An 10 10 10 30   2 §ång  Th¸p 10 10 10 30   3 An  Giang 10 10 10 30   4 TiÒn  Giang 10 10 10 30   5 VÜnh  Long 10 ­ 20 30   6 CÇn   Th¬ ­ 10 20 30   7 §ång  Nai 10 ­ 20 30   8 TCT  miÒn  LT  Nam 10 ­ 20 30   9 TCT     vËttn«ng  nghiÖp 10 10 20 40 10 CT   XNK   ngò  cèc ­ 10 10 20 B.  Ph©n  NPK 110 80 160 350 NK   cho  miÒn  Trung 20 10 40 70   1 Phó  Yªn 10 ­ ­ 10   2 Qu¶ng  Nam 10 10 ­ 20
 11. 11   3 §¨k L¨k   ­ ­ 10 10   4 B×nh  §Þnh ­ ­ 10 10   5 Gia  Lai ­ ­ 10 10   6 CT   XNK   tæng    hîp 3 ­ ­ 10 10 NK   cho  miÒn  Nam 90 70 120 280   7 Long  An 10 10 10 30   8 §ång  Th¸p 10 10 10 30   9 An  Giang 10 10 10 30 10 TiÒn  Giang 10 ­ 20 30 11 VÜnh  Long 10 ­ 20 30 12 CÇn   Th¬ 10 10 10 30 13 §ång  Nai 10 ­ 10 20 14 TCT  miÒn  LT  Nam 10 10 10 30 15 TCT     vËttn«ng  nghiÖp 10 10 10 30 16 CT   XNK   ngò  cèc ­ 10 10 20 C.  Ph©n  KALI 60 60 120 240 NK   cho  miÒn  B¾c 20 20 40 80   1 H¶i Phßng   ­ 10 ­ 10   2 Hµ  Néi 10 ­ 10 20   3 NghÖ   An 10 ­ 10 20   4 Thanh  Ho¸ ­ 10 ­ 10   5 Nam   §Þnh ­ ­ 10 10   6 TCT     vËttn«ng  nghiÖp ­ ­ 10 10 NK   cho  miÒn  Trung 10 10 20 40   7 Phó  Yªn ­ 10 ­ 10   8 Qu¶ng  Nam 10 ­ ­ 10   9 CT   XNK   tæng    hîp 3 ­ ­ 10 10 10 TCT     vËttn«ng  nghiÖp ­ ­ 10 10 NK   cho  miÒn  Nam 30 30 60 120 11 Long  An 10 ­ ­ 10 12 §ång  Th¸p 10 ­ ­ 10 13 An  Giang 10 ­ ­ 10
 12. 12 14 CÇn   Th¬ ­ ­ 10 10 15 §ång  Nai ­ 10 ­ 10 16 TCT  Ho¸  chÊtViÖtNam     ­ ­ 10 10 17 TCT     vËttn«ng  nghiÖp ­ 10 10 20 18 TCT  phª ViÖtNam cµ      ­ ­ 10 10 19 TCT  cao  ViÖtNam su    ­ ­ 10 10 20 CT   XNK   ngò  cèc ­ 10 10 20 D.  Ph©n  SA 60 50 140 250 NK   cho  miÒn  B¾c 10 10 30 50   1 H¶i Phßng   ­ ­ 10 10   2 Hµ  Néi ­ 10 ­ 10   3 NghÖ   An 10 ­ 10 20   4 TCT     vËttn«ng  nghiÖp ­ ­ 10 10 NK   cho  miÒn  Trung 10 10 30 50   5 Phó  Yªn ­ 10 10 20   6 §¨k L¨k   ­ ­ 10 10   7 Qu¶ng  Nam 10 ­ ­ 10   8 CT   XNK   tæng    hîp 3 ­ ­ 10 10 NK   cho  miÒn  Nam 40 30 80 150   9 §ång  Nai 10 ­ ­ 10 10 Long  An 10 ­ ­ 10 11 CÇn   Th¬ ­ 10 ­ 10 12 An  Giang ­ 10 ­ 10 13 §ång  Th¸p ­ 10 ­ 10 14 VÜnh  Long ­ ­ 10 10 15 TiÒn  Giang ­ ­ 10 10 16 TCT     vËttn«ng  nghiÖp 10 ­ 10 20 17 TCT  phª ViÖtNam cµ      ­ ­ 10 10 18 TCT  cao  ViÖtNam su    ­ ­ 10 10 19 TCT  miÒn  LT  Nam 10 ­ 10 20 20 TCT  Ho¸  chÊtViÖtNam     ­ ­ 10 10 21 CT   XNK   ngò  cèc ­ ­ 10 10
 13. 13                                                                 P h ô  lôc sè 3 M É u  sè 1 C é n g hoµ x∙ héi chñ ngh Ü a  Vi Öt N a m §éc     do   lËp ­Tù  ­H¹nh  phóc KÝnh   göi:Bé    Th¬ng  m¹i "V/v xin    tham  nhËp  gia  khÈu  ph©n   bãn" 1.Tªn    C«ng  ty: 2.§Þa    chØ:   §iÖn     tho¹i: 3.GiÊy    phÐp  kinhdoanh    xuÊtnhËp    khÈu  sè Ngµy  cÊp Ph¹m    vixuÊtkhÈu:   Ph¹m    vinhËp  khÈu: 4.T×nh    h×nh    tµichÝnh: a.B¸o    t×nh    c¸o vÒ  h×nh    tµichÝnh cña C«ng      kh¶  ty(nîvµ  n¨ng      tr¶nî,cã  kh¶ n¨ng  huy ®éng  vèn    ®Ó nhËp  khÈu  thanh  vµ  to¸n tiÒn    hµng nhËp khÈu  tèi  thiÓu 50.000  ph©n    tÊn  bãn/n¨m). b.Vèn    kinhdoanh        (t¹thêi®iÓm     i b¸o c¸o): Trong  ®ã:  ­Vèn  ®Þnh   cè  ­Vèn u    l ®éng: 5. HÖ     thèng cung øng ph©n bãn  kh¶  cã  n¨ng cung øng    X (bao nhiªu)   tÊn  ph©n  bãn/n¨m,trong®ã:     ­B¸n    bu«n: tÊn  ­B¸n  :   lÎ tÊn 6. §Þa bµn cung øng ph©n  bãn (miÒn B¾c, miÒn  Trung hay miÒn  Nam): 7. C¸n  cã    bé  tr×nh    ®é chuyªn m«n  trong lÜnh    vùc nhËp khÈu  kinh vµ    doanh  ph©n  bãn        b»ng  (ghirâ tªnvµ  cÊp): 8.§¨ng  nhËp    ký  khÈu  ph©n  bãn  (UREA,  SA,  DAP,  NPK   KALI). vµ    ..   .ngµy  , th¸ngn¨m    1998 ý  kiÕn  cña  quan  c¬  chñ  qu¶n Gi¸m  ®èc  C«ng  ty
 14. 14   (Ký    ®ãng  tªnvµ  dÊu) P h ô  lôc sè 4 M É u  sè 2 C é n g hoµ x∙ héi chñ ngh Ü a  Vi Öt N a m §éc     do   lËp ­Tù  ­H¹nh  phóc B¸o c¸o n h Ë p  k h È u  p h © n   ã n  ® Þ n h   ú  h µ n g   b k th¸ng KÝnh   göi: ­Bé    Th¬ng  m¹i ­Bé    N«ng  nghiÖp  Ph¸ttriÓn  vµ    n«ng  th«n 1.Hµng  trong th¸ng   vÒ    UREA SA DAP NPK KALI ­MiÒn    B¾c ­MiÒn    Trung ­MiÒn    Nam 2.Luü  nhËp    kÕ  khÈu    tõ®Çu   n¨m ­MiÒn    B¾c ­MiÒn    Trung ­MiÒn    Nam 3.Tån    kho  ®Õn   b¸o c¸o kú    ­MiÒn    B¾c ­MiÒn    Trung ­MiÒn    Nam 4.Gi¸nhËp      khÈu  b×nh  qu©n (USD/MT  CIF  c¶ng  ViÖtNam)   5.Gi¸b¸n trong níc         ­MiÒn    B¾c ­MiÒn    Trung ­MiÒn    Nam 6.T×nh    h×nh  thùc hiÖn    th¸ngtí   i
 15. 15 ­§∙ký        hîp ®ång  nhËp  khÈu ­§∙më       L/C ­ Dù    kiÕn  hµng  ®Õn   vÒ  cöa  khÈu  VN 7.§¸nh      gi¸t×nh  h×nh (thÞ tr   êng  trong vµ    ngoµiníc)   8.KiÕn    nghÞ ..   .ngµy  , th¸ngn¨m    1998 Gi¸m  ®èc  C«ng  ty (Ký    ®ãng  tªnvµ  dÊu) P h ô  lôc 5 D a n h  m ô c  n h ÷ n g   h ñ n g  lo¹i thÐ p c   kh« n g  n h Ë p   h È u   m  1998 k n¨ (KÌm  theo Th«ng   01/1998/TM/XNK    tsè  ngµy  14/02/1998 cña  Th¬ng    Bé  m¹i) 1.ThÐp    x©y  dùng        ®Õn   trßntr¬nphi6  40mm 2.ThÐp    x©y  dùng      trßngai(®èt,v»n,g©n, xo¾n)    ®Õn         phi10  40mm 3.ThÐp    gãc  ®Òu     (V,gãc  lÖch    ®Õn   (L)20  100mm 4.C¸c      lo¹ thÐp  i h×nh  C(U),I(H),       120mm díi 5.C¸c      lo¹ èng  i thÐp  hµn:®en, m¹      kÏm    ®Õn   phi14  115mm 6. ThÐp    kÏm    l¸m¹  ph¼ng, dµy 0,25­ 0,55mm, chiÒu    dµi®Õn  3.500mm,  thÐp    kÏm  l¸m¹  d¹ng  mói,thÐp    mµu    l¸m¹  d¹ng  mói. 7.C¸c      lo¹ d©y  i thÐp  êng:®en  Ò m,  th   m ®en  cøng,d©y  kÏm,d©y    m¹    thÐp  gaivµ íi   l  B40. P h ô  lôc 1 Danh   ô c m h µ n g  h o¸ c Ê m  x u Êt k h È u, c Ê m  n h Ë p  k h È u  n¨ m  1998 (Ban  hµnh  kÌm  theo QuyÕt    ®Þnh  11/1998/Q§­ sè  TTg  ngµy  23/01/1998 cña  Thñ íng ChÝnh  t   phñ) I. Æ t  h µ n g  c Ê m  x u Êt k h È u  M 1.Vò    khÝ,®¹n          dîc,vËtliÖu næ,  trang thiÕtbÞ  thuËtqu©n      kü    sù.
 16. 16 2.§å    cæ. 3.C¸c        lo¹ ma tuý. i 4.Ho¸    chÊt®éc.   5. Gç    trßn,gç    bãc, cñi,than    xÎ,gç      hÇm     hoÆc       tõ gç  cñi,c¸c s¶n phÈm   gç l©m  s¶n s¶n  xuÊt tõ nhãm   vµ      IA  v¸n    tinh chÕ  s¶n xuÊt    tõ nhãm   IIA gç    trong danh  môc  ban hµnh  kÌm theo NghÞ  ®Þnh  18/H§BT  ngµy  th¸ng 1  17    n¨m 1992;song    m©y  nguyªn liÖu.   6.C¸c      lo¹ ®éng    i vËthoang  ®éng    vµ  vËt,thùc vËtquý      hiÕm     tùnhiªn. II. Æ t  h µ n g  c Ê m  n h Ë p  k h È u  M 1.Vò    khÝ,®¹n          dîc,vËtliÖu næ,  trang thiÕtbÞ  thuËtqu©n      kü    sù. 2.C¸c        lo¹ ma tuý. i 3.Ho¸    chÊt®éc.   4.C¸c          lo¹ v¨n ho¸ phÈm     i ®åi truþ,ph¶n    ®éng. 5. Ph¸o c¸c  i §å  lo¹   ch¬i trÎem   ¶nh  .     cã  hëng xÊu ®Õn  gi¸o dôc    nh©n  c¸ch,®Õn       toµn      trËttùan  x∙héi. 6.Thuèc      l¸®iÕu    (trõhµnh      lýc¸nh©n  theo ®Þnh îng)   l 7. Hµng    tiªudïng  qua  dông      ®∙  sö  (trõtµis¶n    di chuyÓn  bao gåm  c¶  hµng    ho¸ phôc  nhu  vô  cÇu  cña      c¸c c¸ nh©n  thuéc th©n  phËn ngo¹igiao    cña  c¸cníc,c¸ctæ        chøc  quèc  vµ  tÕ  hµnh      lýc¸nh©n  theo ®Þnh îng).   l 8. ¤t« vµ      ph¬ng tiÖn    tù hµnh    i tay l¸ nghÞch  c¸c lo¹ cã      i (kÓ  d¹ng    c¶  th¸o rêi). 9. Phô    qua  dông    tïng®∙  sö  cña    i   haib¸nh  ba  c¸c lo¹  «t«,xe    vµ  b¸nh  g¾n   m¸y;kÓ  khung    c¶  gÇm   g¾n  cã  ®éng  «t« c¸clo¹ ®∙  c¬      i qua  dông.   sö    Ghi chó:   1.ViÖc    xuÊt khÈu    hµng  thuéc danh    môc    nãitrªn,  trong tr   êng    nhu  hîp cã  cÇu cho  ninh  an  quèc  phßng hoÆc   nhu cÇu kh¸c,sÏ do      Thñ íng t cho  phÐp  hoÆc   giao Bé  ëng  Th¬ng      tr Bé  m¹icho phÐp  h¶iquan    vµ    gi¶iquyÕt thñ tôc.     2.ViÖc    cÊm  xuÊt khÈu    ®éng  thùc vËt theo        yªu cÇu  b¶o  m«i  vÖ  sinh do    Bé N«ng  nghiÖp  Ph¸ttr   vµ    iÓn n«ng  th«n cïng  Khoa  Bé  häc, C«ng    nghÖ  vµ  M«i  êng  tr híng dÉn    trongv¨n b¶n      riªng. 3. Bé    Th¬ng    Tæng   m¹i vµ  côc    H¶i quan thèng nhÊt híng dÉn    thihµnh  môc  .7 II . 4. ViÖc    nhËp  khÈu thiÕtbÞ  qua  dông    ®∙  sö  (bao  gåm   phô  c¶  tïng,linh     kiÖn) kh¸c thùc hiÖn        theo  híng dÉn    cña  Khoa  Bé  häc,C«ng    nghÖ  M«i  ­ vµ  tr êng.
 17. 17 P h ô  lôc 2 Danh   ô c m h µ n g   u ¶ n  lý  » n g  h¹n n g¹ch 1998 q b (Ban  hµnh  kÌm  theo QuyÕt    ®Þnh  11/1998/Q§­ sè  TTg  ngµy  23/01/1998 cña  Thñ íng ChÝnh  t   phñ) M Æ t  hµng xu Êt khÈu ­G¹o   ­Hµng    dÖt,may    xuÊtkhÈu    vµo    Eu, Canada,NaUy, Thæ       NhÜ   Kú. P h ô  lôc 3 Danh   ô c m h µ n g  h o¸ x u Êt n h Ë p   h È u   k theo q u ¶ n  lý ch uyªn n g µ n h  (1) (Ban  hµnh  kÌm  theo QuyÕt    ®Þnh  11/1998/Q§­ sè  TTg  ngµy  23/01/1998 cña  Thñ íng ChÝnh  t   phñ) 1. Danh    môc  kho¸ng  s¶n  hµng    ho¸ xuÊt khÈu, ho¸ chÊt nhËp          khÈu  theo  quy  chÕ  híng dÉn    cña  C«ng  Bé  nghiÖp 2. Danh    môc thùc vËt,®éng        vËt rõng xuÊt khÈu, thuèc  nguyªn      vµ  liÖu  s¶n xuÊt thuèc    b¶o    vÖ thùc vËt  thó    vµ  y; thøc  vµ  ¨n  nguyªn  liÖu s¶n xuÊt  thøc  gia sóc  ¨n    theo quy chÕ  híng dÉn cña  N«ng  Bé  nghiÖp  Ph¸ttr   vµ    iÓn n«ng th«n. 3. Danh    môc thuèc,chÊt g©y      nghiÖn,chÊt híng t©m        thÇn  tiÒn chÊt. vµ      Mét  m¸y  sè  mãc, thiÕtbÞ,    dông  kh¸m  cô  ch÷a bÖnh  cho ngêi,nhËp    khÈu  theo quy    chÕ híng dÉn    cña  Y  Bé  tÕ.. 4. Danh    môc  thuû s¶n quý hiÕm  thuû s¶n sèng dïng lµm gièng,thøc    ¨n  vµ thuèc  ch÷a bÖnh  trong nu«i trång    thuû s¶n, xuÊt,nhËp      khÈu theo quy  chÕ híng dÉn    cña  Thuû  Bé  s¶n. 5.M¸y      ph¸tsãng,thiÕtbÞ      truyÒn      thu ph¸tvµ  dÉn  tuyÕn;c¸clo¹ tæng  v«        i ®µi,nhËp    khÈu theo quy chÕ  híng dÉn cña  Tæng  côc  ®iÖn. 6. C¸c  Bu      Ên  phÈm         v¨n ho¸,t¸cphÈm     mü thuËtNhµ      nícqu¶n      lý,t¸cphÈm   ®iÖn ¶nh,thiÕt     bÞ    Æc   in ® biÖt,b¨ng    h×nh  ghi ch¬ng  cã    tr×nh,xuÊt,nhËp      khÈu theo quy  chÕ híng dÉn    cña  V¨n     Bé  ho¸ ­Th«ng  tin. 7. ThiÕt bÞ,      m¸y mãc chuyªn ngµnh    ng©n hµng, xuÊt,nhËp      khÈu theo  quy  chÕ  híng dÉn    cña  Ng©n  hµng Nhµ    nícViÖtNam.  
 18. 18 (1) Danh    môc   thÓ  cô  c¸c  ihµng  lo¹  ho¸      nãi trªn thùc hiÖn theo NghÞ   ®Þnh  89/CP  sè  ngµy  th¸ng12  15    n¨m  1995  cña ChÝnh  phñ. P h ô  lôc 4 Danh   ô c m h µ n g  h o¸, Ët t n h Ë p  k h È u  cã  © n  ® èi   s¶n xu Êt  v c víi vµ n h u  c Ç u  trong n íc (Ban  hµnh  kÌm  theo QuyÕt    ®Þnh  11/1998/Q§­ sè  TTg  ngµy  23/01/1998 cña  Thñ íng ChÝnh  t   phñ) 1.X¨ng    dÇu 2.Ph©n    bãn 3.ThÐp    x©y  dùng    i c¸clo¹ 4.Xi m¨ng    i     c¸clo¹ 5.GiÊy    viÕt,  giÊy inc¸clo¹       i 6.KÝnh    x©y  dùng 7.§êng      tinhluyÖn,® êng      th« nguyªn liÖu   8.R îu.  
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2