intTypePromotion=1

Thông tư hướng dẫn thực hiện giá bán điện

Chia sẻ: Anh Phuong | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:12

0
120
lượt xem
8
download

Thông tư hướng dẫn thực hiện giá bán điện

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư hướng dẫn thực hiện giá bán điện

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư hướng dẫn thực hiện giá bán điện

 1. v¨n  quèc    phßng  héi c¬  d÷  iÖu luËtviÖtnam   së  l       LAWDATA T H « N G  T LIªN B é  B A N  V Ë T  GI¸ C H Ý N H  P H ñ   é  C « N G  N G H I Ö P  S è   ­ B 01 T T/L B  N G µ Y  22 T H¸ N G  3 N¨ M  1996 H íN G  D É N  T H ù C  HI Ö N   GI¸ B¸ N  ®I Ö N Thùc hiÖn quyÕt ®Þnh  cña Thñ  t íng ChÝnh  phñ t¹ v¨n b¶n sè: i   1255/KTTH   ngµy  th¸ng  n¨m   20  3  1996  cña Thñ  íng  t ChÝnh  phñ    vÒ viÖc  ®iÒu chØnh   gi¸b¸n ®iÖn  quyÕt  vµ  ®Þnh    sè:12/VGCP­TLSX  ngµy  th¸ng  22  3 n¨m 1996  cña  Ban VËt    gi¸ChÝnh  phñ      vÒ gi¸b¸n ®iÖn. Sau      khitrao ® æi    thèng nhÊt víi           Bé, c¸c ngµnh  li   c¸c cã  ªnquan,LiªnBé      Ban  VËt    gi¸ChÝnh  phñ  ­Bé    C«ng  nghiÖp  híng dÉn    viÖc  thùc hiÖn  sau:   nh  A­  MøC     GI¸B¸N  ®IÖN C¸c møc    ®iÖn  gi¸b¸n  quy  ®Þnh  BiÓu  díi ë  1    ®©y  thuéc nguån    ®iÖn do  Tæng  c«ng    ty ®iÖn    lùc ViÖt Nam     qu¶n        lý lµ gi¸b¸n ®iÖn  ®Õn   sö  hé  dông  ®iÖn  ký  cã  hîp  ®ång  mua  b¸n ®iÖn    trùc tiÕp      së  víic¸c c¬  b¸n  ®iÖn thuéc  Tæng c«ng    ty®iÖn    lùcViÖtNam.   §èit     møc       îng gi¸vµ  gi¸díi®©y    ¸p dông  thèng  nhÊt trongc¶      níc: BIÓU  1    îng  §èit gi¸ §¬n  vÞ Møc   gi¸ I­Gi¸b¸n      ®iÖn  cho s¶n xuÊt,c¬    quan,®¬n  hµnh    vÞ  chÝnh  nghiÖp sù  Gi¸b¸n ®iÖn      theo cÊp    ®iÖn  ¸p 1­ B¸n    ®iÖn  ®iÖn      ë  ¸p tõ110  trëlªn KV    * Gi¸®iÖn      n¨ng  ®/KWh   +  Giê  b×nh  êng th 600 +  Giê  thÊp  ®iÓm   410 +  Giê  cao  ®iÓm     880 2­ B¸n    ®iÖn  ®iÖn      KV  ë  ¸p tõ20  ®Õn     díi110  KV * Gi¸®iÖn      n¨ng  ®/KWh   +  Giê  b×nh  êng th 620 +  Giê  thÊp  ®iÓm   450 +  Giê  cao  ®iÓm     900 3­ B¸n    ®iÖn  ®iÖn      KV  ë  ¸p tõ6  ®Õn     KV díi20  * Gi¸®iÖn      n¨ng  ®/KWh +  Giê  b×nh  êng th 680
 2. 2 +  Giê  thÊp  ®iÓm   480 +  Giê  cao  ®iÓm 1000 4­ B¸n    ®iÖn  ®iÖn      KV ë  ¸p díi6  * Gi¸®iÖn      n¨ng  ®/KWh   +  Giê  b×nh  êng th 740 +  Giê  thÊp  ®iÓm 510 +  Giê  cao  ®iÓm 1100 II­     ®iÖn  Gi¸ cho  b¬m    íi tiªuphôc  s¶n  níct     , vô  xuÊt lóa     vµ  mµu rau  1­ B¸n    ®iÖn  ®iÖn      KV    ë  ¸p tõ6  trëlªn ®/KWh   +  Giê  thÊp  ®iÓm 220 +  C¸c    giêcßn  i l¹ 550 2­ B¸n    ®iÖn  ®iÖn      KV ë  ¸p díi6  +  Giê  thÊp  ®iÓm 240 +  C¸c    giêcßn  i l¹ 580 II       IGi¸b¸n ®iÖn  ­ cho  chiÕu  s¸ng c«ng    céng ®/KWh   600 IV­Gi¸b¸n ®iÖn        cho  s¶n  xuÊtnícs¹ch     1­ B¸n    ®iÖn  ®iÖn      KV    ë  ¸p tõ6  trëlªn ®/KWh 550 2­ B¸n    ®iÖn  ®iÖn      KV ë  ¸p díi6  600 V­        Gi¸b¸n lήiÖn  sinh ho¹tbËc      thang ®/KWh * Cho    100  KWh   ®Çu   tiªn 450 * Cho  KWh     50  tiÕp theo   600 * Cho    100  KWh   tiÕp theo   800 * Cho      trªn250  KWh 1000 VI­Gi¸b¸n bu«n       ®/KWh 1­ Gi¸b¸n bu«n        ®iÖn  cho  n«ng  th«n a) Gi¸b¸n ®iÖn        phôc  sinhho¹t vô    360 b) Gi¸b¸n ®iÖn        cho    c¸cmôc  ®Ých  dông  sö  kh¸c 550 2­ Gi¸b¸n ®iÖn        cho  khu    T.T,côm  d©n  c a) Gi¸b¸n ®iÖn        phôc  sinhho¹t vô    +  C«ng    t¬tæng  sau  T.B.A cña    kh¸ch hµng   440 +  C«ng    t¬tæng  sau  T.B.A cña    ngµnh  ®iÖn 460 b) Gi¸b¸n ®iÖn        cho    c¸cmôc  ®Ých  dông  sö  kh¸c 600 VII­   ®iÖn    b¸n  Gi¸ kinhdoanh   1­ B¸n    ®iÖn  ®iÖn      KV    ë  ¸p tõ6  trëlªn ®/KWh
 3. 3 +  Giê  b×nh  êng th 1100 +  Giê  thÊp  ®iÓm 750 +  Giê  cao  ®iÓm 1600 2­ B¸n    ®iÖn  ®iÖn      KV ë  ¸p díi6  ®/KWh +  Giê  b×nh  êng th 1150 +  Giê  thÊp  ®iÓm 770 +  Giê  cao  ®iÓm 1700 VIII­     ®iÖn  Gi¸ quy  ®Þnh  b»ng  ngo¹itÖ   USD/KWh 1­ Gi¸b¸n ®iÖn        s¶n  xuÊt USD/KWh   a) B¸n    ®iÖn  ®iÖn    ë  ¸p 110  trëlªn KV    * Gi¸®iÖn      n¨ng +  Giê  b×nh  êng th 0.075 +  Giê  thÊp  ®iÓm 0.050 +  Giê  cao  ®iÓm 0.120 b) B¸n    ®iÖn  ®iÖn      KV  ë  ¸p tõ20  ®Õn     díi110  KV * Gi¸®iÖn      n¨ng USD/KWh +  Giê  b×nh  êng th 0.080 +  Giê  thÊp  ®iÓm 0.055 +  Giê  cao  ®iÓm 0.125 c)B¸n    ®iÖn  ®iÖn      KV  ë  ¸p tõ6  ®Õn     KV díi20  * Gi¸®iÖn      n¨ng USD/KWh +  Giê  b×nh  êng th 0.085 +  Giê  thÊp  ®iÓm 0.060 +  Giê  cao  ®iÓm 0.130 d) B¸n    ®iÖn  ®iÖn      KV ë  ¸p díi6  * Gi¸®iÖn      n¨ng USD/KWh +  Giê  b×nh  êng th 0.090 +  Giê  thÊp  ®iÓm 0.065 +  Giê  cao  ®iÓm 0.135 2­ Gi¸b¸n ®iÖn        kinhdoanh   USD/KWh a) B¸n    ®iÖn  ®iÖn      KV    ë  ¸p tõ20  trëlªn * Gi¸®iÖn      n¨ng +  Giê  b×nh  êng th 0.100 +  Giê  thÊp  ®iÓm 0.075
 4. 4 +  Giê  cao  ®iÓm 0.155 b) B¸n    ®iÖn  ®iÖn      KV  ë  ¸p tõ6  ®Õn     KV díi20  * Gi¸®iÖn      n¨ng USD/KWh +  Giê  b×nh  êng th 0.110 +  Giê  thÊp  ®iÓm 0.080 +  Giê  cao  ®iÓm 0.160 c)B¸n    ®iÖn  ®iÖn      KV ë  ¸p díi6  * Gi¸®iÖn      n¨ng USD/KWh +  Giê  b×nh  êng th 0.120 +  Giê  thÊp  ®iÓm 0.090 +  Giê  cao  ®iÓm 0.165 3­ B¸n    ®iÖn  cho    tiªudïng sinh ho¹t     USD/KWh * Mua    ®iÖn  ®iÖn      KV    ë  ¸p tõ20  trëlªn 0.09 * Mua    ®iÖn  ®iÖn      KV  ë  ¸p tõ6  ®Õn     KV díi20  0.10 * Mua    ®iÖn  ®iÖn      KV ë  ¸p díi6  0.11 B­  C¸C  H×NH   THøC   GI¸: I­GI¸®IÖN       THEO   CÊP   ®IÖN   ¸P: Gi¸®iÖn    theo  cÊp ®iÖn      ¸p,¸p dông        c¸c hé  ®èi víi c¶    mua   tÊt ®iÖn  quy  ®Þnh  BiÓu  (trõc¸ché  ë  1      mua  ®iÖn  theo    lÎ gi¸b¸n    ®iÖn  sinh ho¹tbËc      thang,  gi¸b¸n    bu«n ®iÖn cho n«ng th«n,khu    tËp thÓ, côm     d©n    chiÕu  c, hé  s¸ng  c«ng céng). C«ng    t¬ ®iÖn cña kh¸ch hµng  Æt  cÊp    ® ë  ®iÖn    ¸p nµo    th× tÝnh    gi¸theo  quy ®Þnh  cÊp  ë  ®iÖn    ¸p ®ã. S¶n ¬ng  l ®iÖn    ®Ó tÝnh      gi¸lµs¶n ¬ng    îc l ghi®   ë c«ng    t¬ ®iÖn, kh«ng    ph©n  biÖtm¸y    biÕn    ¸p cña  kh¸ch hµng    hay  cña ngµnh  ®iÖn,kh«ng    céng thªm    lo¹ tæn    bÊt cø  i  thÊtnµo. Kh¸ch  hµng  yªu  cã  cÇu   di chuyÓn  trÝ ® Æt   vÞ    c«ng  ®iÖn    t¬  (tõ cÊp  ®iÖn  nµy  ¸p  sang cÊp ®iÖn  kh¸c),cÇn  ¸p    tho¶ thuËn thèng nhÊt    víingµnh  ®iÖn    së  trªnc¬  ®¶m   b¶o  toµn  an  cÊp ®iÖn.Mäi      chiphÝ    dichuyÓn, l¾p  Æt    ® kh¸ch hµng    chÞu. II­     B¸N  GI¸ ®IÖN   QUY   ®ÞNH   THEO   THêI  GIAN  DôNG   Sö  TRON G   NGµY. Gi¸®iÖn    quy ®Þnh  theo    thêigian sö    dông  trong ngµy,¸p dông            víi hé  c¸c sö  dông  ®iÖn  c«ng  cã  suÊt sö    dông  trung b×nh    ngµy ®ªm     tõ 100        KW trëlªn, møc    ®èi t   quy  gi¸vµ   îng nh  ®Þnh  BiÓu    ë  1.Tæng  c«ng    ty®iÖn    lùcViÖtNam,    cÇn chuÈn  ®ñ  bÞ  c«ng    t¬ ®iÖn theo    thêigian ngµy      ®Ó l¾p  Æt  ® cho    c¸c hé  sö dông  ®iÖn thuéc ®èi îng  dông  t ¸p  h×nh  thøc    gi¸nµy. Khi ngµnh      ®iÖn  ®∙ 
 5. 5 cã c«ng  ®iÖn  t¬  theo    thêigian ngµy, mµ     kh¸ch hµng    tõ chèi l¾p  Æt       ® th× ngµnh ®iÖn      sÏtõchèib¸n    ®iÖn. C¸c  thuéc  hé  ®èi îng  dông    t ¸p  gi¸®iÖn  theo    thêigian ngµy,hiÖn    ®ang  mua  ®iÖn  theo    gi¸®iÖn  n¨ng giê b×nh  êng  gi¸)  th (1  ,ngµnh  ®iÖn    sÏ thay  b»ng c«ng    t¬ ®iÖn  theo    thêigian ngµy. Chi    phÝ thay ®æi, l¾p  Æt       ® ngµnh  ®iÖn chÞu,kh¸ch hµng        tr¶tiÒn thuªbao      c«ng    t¬®iÖn  theo quy    ®Þnh. Kh¸ch  hµng    míib¾t ®Çu   mua  ®iÖn thuéc ®èi t        îng ¸p dông    gi¸theo    thêi gian ngµy,ngµnh      ®iÖn    sÏl¾p c«ng    t¬ ®iÖn  theo    thêigian ngµy.Ngµnh      ®iÖn  chÞu    chi phÝ  l¾p  Æt   kh¸ch  ® vµ  hµng    tr¶ tiÒn thuª bao    c«ng  ®iÖn  t¬  theo  quy ®Þnh. Thêi gian sö      dông ®iÖn trong ngµy        ®Ó ¸p dông    gi¸theo    thêigian ngµy    ® îcquy    ®Þnh  sau: nh  +  Giê  b×nh  êng:Tõ  ®Õn   th   4h  hÕt  17h    (14 giê). +  Giê  cao  ®iÓm:  18h  Tõ  ®Õn   hÕt  21h    (4 giê). +  Giê  thÊp  ®iÓm:  22h  Tõ  ®Õn   hÕt  s¸ng h«m   3h    sau    (6 giê). Trong    khicha l¾p  Æt  îc c«ng    ® ®   t¬ ®iÖn theo    thêigian  dông  sö  trong  ngµy      th× ¸p dông    gi¸theo gi¸b×nh  êng.     th * Gi¸®iÖn      quy  ®Þnh theo    thêigian sö    dông trong ngµy,¸p dông            ®èi víi c¸c®èi t   îcquy     îng ®   ®Þnh  BiÓu  ë  1. C­    §èITîNG  DôNG ¸P  I­GI¸B¸N      ®IÖN   CHO   S¶N   XUÊT,  QUAN,  C¬  ®¬N     VÞ HµNH  CHÝNH   NGHIÖP: Sù  1.Gi¸b¸n ®iÖn        cho    c¸cngµnh  s¶n  xuÊt: Gåm     c¸c®¬n  s¶n  vÞ  xuÊt cña    c¸cngµnh    tÊtc¶    kinh tÕ,c¸c®¬n  x©y        vÞ  dùng  b¶n, ngµnh  c¬    giao th«ng    vËn   t¶i(kÓ  c¸c C«ng    c¶    tyvËn    t¶ihµng   ho¸, c¸c c¬  s¶n    së  xuÊt,söa    ch÷a    c¸c ph¬ng  tiÖn giao th«ng,®Ìn  giao th«ng,     b¸o      bèc  xÕp,  b¶o  ga, kho  vÖ    tµng,th¾p    s¸ng  quan  c¬  cña  ngµnh  êng  ® s¾t,® ­   êng    êng  bé, ® thuû, hµng    kh«ng);ngµnh  ®iÖn    bu  gåm     c¸c ho¹t®éng    viÔn  th«ng  phôc  s¶n  vô  xuÊt,quèc    phßng  ninh trong níc;c¸c ngµnh    an          ph¸thµnh,   ph¸ttin,     truyÒn  h×nh,c¸cc¬  s¶n      së  xuÊt b¨ng    h×nh,b¨ng    nh¹c (s¶n xuÊtb¨ng        tr¾ng).C¸c  së    c¬  söa  ch÷a  t©n  trang tliÖu s¶n       xuÊt,c¸c c¬  s¶n      së  xuÊt ®å    dïng  sinh ho¹t.C¬   xay        së  x¸tchÕ  biÕn ¬ng  l thùc,thùc phÈm,    së      c¸c c¬  s¶n  xuÊt      níc ®¸, kem,  ®iÖn  phôc  t     vô  íitiªucho  vïng  c©y  c«ng  nghiÖp, c©y      ¨n qu¶, vên    ¬m, tr¹m    tr¹ gièng,ch¨n  i   nu«i,c¸c dÞch  phôc  s¶n      vô  vô  xuÊt n«ng    nghiÖp  (dÞch  gièng,phßng  vô    chèng  dÞch  bÖnh  c©y  trång,con      vËt nu«i).  Riªng c¸c cöa      hµng  thuèc trõs©u, thuèc thó y,gièng  b¸n              c©y con    ¸p dông    gi¸ kinh  doanh. V¨n    phßng   c¸c Tæng   c«ng   ty,c«ng      ty,c¸c c«ng   ty tr¸chnhiÖm     h÷u  qu¶n    h¹n  lýs¶n xuÊt kinh doanh,tÝnh        70%   s¶n îng sö  l   dông  theo    gi¸s¶n  xuÊtvµ    30%   s¶n îng ®iÖn  dông  l   sö  theo gi¸kinh doanh.       2.Gi¸b¸n ®iÖn        cho    quan  c¸cc¬  hµnh  chÝnh,®¬n  sù    vÞ  nghiÖp. Bao gåm       ban  c¸c Bé, Uû  Nhµ      quan  níc,c¸cc¬  Nhµ    níc,Tæng  côc,Côc,     c¸c Ban    ngµnh, c¸c ®oµn      thÓ, t«n    gi¸o,ng©n    hµng Nhµ    níc (kÓ  c¸c chi c¶     
 6. 6 nh¸nh) lµm    chøc n¨ng qu¶n   lý Nhµ    níc,kho      b¹c,c¸c ViÖn  nghiªn cøu, ViÖn      b¶o  tµng,ViÖn    quy ho¹ch,thiÕtkÕ,        c¸c BÖnh  viÖn,C¬  kh¸m    së  ch÷a  bÖnh,   Trêng  häc, c¸c C¬   d¹y nghÒ,    ho¸,ngo¹ing÷, vitÝnh,thÓ      së    d¹y v¨n            dôc thÓ  thao,ca    móa   nh¹c,c¸c ho¹t®éng            v¨n ho¸ nghÖ   thuËt,tuyªntruyÒn,c¸c c«ng          tybiÓu    diÔn,c«ng      tyquèc  doanh  chiÕu bãng,r¹ph¸t,         chiÕu  r¹p phim,c©u      l¹c bé, nhµ  ho¸,nhµ      v¨n    thi®Êu   thÓ thao,nhµ  iÓn l∙m,héichî (phÇn  îc cÊp    tr         ®   kinh phÝ),v¨n phßng        lµm  viÖc  cña ban qu¶n      lýchî(nÕu  îc cÊp  ®   kinh phÝ).     C¸c  c«ng      ty ph¸thµnh  s¸ch b¸o    (Trung ¬ng  ®Þa   vµ  ph¬ng),c«ng      ty thiÕtbÞ    tr êng  häc,c«ng      ty®Çu      iÓnkü  tph¸ttr   thuËtth«ng      tin,dìng l∙o,     nhµ  nu«itrÎ      må c«i,           tËt, i t¹o. tµn tr¹c¶i C¸c nhµ nghØ,  nhµ ®iÒu  dìng theo quy ®Þnh  it¹  b¶n: 6223/KGVX,  v¨n    ngµy  th¸ng11  7    n¨m  1994 cña ChÝnh  phñ  môc  1  vµ  2­ trong v¨n b¶n      1192/TT­ LB, ngµy  th¸ng  n¨m  29  12  1993  cña Liªn Bé:    Tæng   côc  lÞch  Bé    du  ­  Tµi chÝnh    X©y  ­ Bé  dùng.NÕu     nµy  nhËn    c¸c hé  cã  kh¸ch nghØ    ngoµinhiÖm     vô  trªnth× s¶n îng ®iÖn      l   phôc  cho   îng nµy  vô  ®èi t   tÝnh    gi¸kinhdoanh.   II­  §IÖN CHO   B¬M   íC    N TíITIªU PHôC   Vô S¶N   XUÊT  LóA  RAU   Vµ  MµU. Gi¸ b¸n    ®iÖn cho b¬m    íitiªuphôc  s¶n  níc t     vô  xuÊt lóa rau      mµu   c©y  vµ  xen canh  dông  ¸p  cho    c¸c tr¹m b¬m   ®iÖn cña    c¸c c«ng    nghiÖp  ty,xÝ  thuû  n«ng,tr¹m b¬m       cña          c¸chîp t¸cx∙n«ng  nghiÖp  cña    vµ  c¸cthµnh phÇn kinh tÕ    kh¸c.Gi¸b¸n      ®iÖn  cho b¬m    íi   haimøc: níct   cã    tiªu ­ Gi¸quy      ®Þnh cho    giê thÊp ®iÓm:  22  ®Õn   Tõ  h  hÕt  s¸ng  3h  h«m  sau  (6 giê).   ­Gi¸quy      ®Þnh  cho      c¸cgiêcßn  i l¹ . Lîng ®iÖn    n¨ng  tÝnh      gi¸giêthÊp  ®iÓm   îcx¸c®Þnh  sau: ®     nh  §èi víic¸c tr¹m        b¬m  cha l¾p c«ng  hai gi¸tÝnh  t¬      b»ng 25%  s¶n îng l   ®iÖn  thùc dïng trongth¸ng.       §èivíi         tr¹m b¬m   l¾p  c¸c ®∙  c«ng    t¬ ®iÖn        haigi¸lµchØ  ®iÖn  sè  n¨ng    ghi ® îcë    c«ng    t¬ ®iÖn  vµo    giêthÊp  ®iÓm. Tæng  c«ng    ty®iÖn    lùcViÖtNam     chuÈn  ®ñ  bÞ  c«ng    t¬ ®iÖn        haigi¸®Ó l¾p  Æt   ® cho    c¸c tr¹m b¬m.    Khi ngµnh  ®iÖn  cã  ®∙  c«ng    t¬ ®iÖn        hai gi¸®Ó l¾p  cho    c¸c tr¹m  b¬m       mµ c¸c tr¹m b¬m     tõ chèikh«ng    l¾p  sÏkh«ng  îch­ th×    ®   ëng    gi¸®iÖn    giêthÊp  ®iÓm  theo tûlÖ      25%. C«ng  ®iÖn  ngµnh  t¬  do  ®iÖn  ®Çu     t l¾p  Æt   ® cho kh¸ch hµng, ngµnh    ®iÖn chÞu    chiphÝ  l¾p  Æt,  ® kh¸ch hµng      tr¶tiÒn thuªbao      c«ng    t¬ ®iÖn  theo  quy  ®Þnh. Trêng        hîp c¸ctr¹m b¬m   dïng chung    c«ng    t¬®iÖn tæng    víith«n x∙,         t¸c hîp x∙,kh«ng  c«ng    ®Õ m     cã  t¬ ®o  ®iÖn riªngth× c¨n cø        vµo  t×nh h×nh thùc tÕ    sö  dông      ®Ó x¸c ®Þnh    hîp lýcho  tû lÖ      tõng  i   ® a  lo¹  vµ  vµo    gi¸ hîp ®ång  mua  b¸n  ®iÖn.
 7. 7 II     IGI¸B¸N  ­ ®IÖN   CHO   S¶N   XUÊT   íC  N S¹CH: Gi¸b¸n    ®iÖn  cho s¶n xuÊt nícs¹ch (n         ícm¸y) chØ      ¸p dông cho    c¸c c«ng  ty,xÝ    nghiÖp  c¸c ®¬n  s¶n  vµ    vÞ  xuÊt (kÓ  t nh©n)    c¶   s¶n xuÊt nícs¹ch cung        cÊp cho  nhu cÇu    tiªudïng sinh ho¹t,s¶n      xuÊt,kinh doanh            héi ®ñ c¸c ®iÒu  kiÖn sau ®©y: +  giÊy phÐp  Cã    s¶n  xuÊtkinhdoanh        nícs¹ch. +  B¸n    níc s¹ch theo    gi¸ cña    Uû ban nh©n  d©n  tØnh, thµnh    phè    trùc thuéc trung¬ng      quy ®Þnh. NÕu  ®¬n  s¶n  vÞ  xuÊt nícm¸y      phôc  cho  vô  nhu cÇu sinh ho¹t,    s¶n  xuÊt,  kinh doanh    cña ®¬n  m×nh  kh«ng  îchëng    vÞ  th×  ®   gi¸®iÖn cho  s¶n xuÊt níc     s¹ch    dông    mµ ¸p  gi¸®iÖn theo môc  ®Ých  dông  sö  chÝnh  cña ®¬n  (s¶n  vÞ  xuÊt,kinhdoanh      hoÆc   sinhho¹t. . .   .) Nghiªm cÊm  viÖc dïng ®iÖn phôc  s¶n  vô  xuÊt níc s¹ch      b¸n cho    c¸c hé  dïng ®iÖn    kh¸c®Ó       lÊy chªnh  lÖch  gi¸. IV­GI¸B¸N      ®IÖN   CHO   CHIÕU   S¸NG   C«NG   CéNG: Gi¸®iÖn    cho  chiÕu s¸ng c«ng céng    ¸p dông cho    c¸c ®¬n  lµm  vÞ  nhiÖm  vô phôc  hÖ   vô  thèng  chiÕu s¸ng  dêng phè, ngâ    xãm   îc ng©n   ®   s¸ch cÊp  100%   kinh phÝ    hoÆc   nh©n  do  d©n  ®ãng gãp kinh phÝ    tr¶ tiÒn ®iÖn. C¸c  tr¹m ®iÖn  thuéc    c¸c ®¬n   nµy  vÞ  cÇn l¾p c«ng  ®iÖn  t¬  riªng phôc  cho    vô  chiÕu  s¸ng c«ng céng, kh«ng    dïng chung      víic¸c môc  ®Ých  dông  sö  ®iÖn  kh¸c,nghiªm    cÊm  dïng ®iÖn    cho chiÕu s¸ng c«ng    céng    b¸n cho    kh¸c. c¸ché  V­    GI¸B¸N    LήIÖN   SINH  HO¹T BËC   THANG   KH«NG   Vµ  THEO   GI¸BËC     THANG: 1. Gi¸b¸n        lÎ ®iÖn  sinh ho¹tbËc      thang    ¸p dông  cho    mua  c¸ché  ®iÖn    trùc tiÕp cho nhu cÇu  sinh ho¹tcña        gia ®×nh  cã  hîp  vµ  ký  ®ång  mua  ®iÖn    trùc tiÕp víi     ngµnh ®iÖn. C¸ch  tÝnh  tiÒn ®iÖn    cña    hµng  c¸ché  th¸ngnh    sau: VÝ  dô 1: Hé  trong th¸ngsö  A      dông  ®iÖn    KWh sè  lµ:60  Sè  tiÒn hé  ph¶itr¶lµ:60    A        KWh   450  x  ®/KWh   27.000  =  ®ång. VÝ  dô 2: Hé  trong th¸ngsö  B      dông  290  KWh.  tiÒn hé  ph¶itr¶lµ: Sè    B      ­100    KWh   ®Çu   tiÒn:   100  KWh   450  x  ®/KWh   45.000    =  ® ­50    KWh   tiÕp theo:      50    KWh   600  x  ®/KWh   30.000    =  ® ­100    KWh   tiÕp theo:     100  KWh   800  x  ®/KWh   80.000    =  ®
 8. 8 ­40    KWh   tiÕp theo:      40    KWh   1000  x  ®/KWh   30.000  =  ® ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ Tæng    sè:   195.000     ® 2. C¸c  dïng    hé  chung  c«ng    t¬ ®iÖn  íi10    hé  (d   hé, cã  khÈu  riªng®èi      víi thÞ    trÊn,huyÖn    x∙,thÞ    lþngo¹ithµnh      c¸c thµnh  phè  díi hé,cã  khÈu  vµ    15    hé  riªng®èi        víinéithµnh    c¸c thµnh phè) vµ  mét  ký  ®ång      do  hé  hîp  trùctiÕp    víi ngµnh  ®iÖn      th× ¸p dông    gi¸®iÖn  bËc thang cho    theo  c¸ché  nguyªn t¾c    møc   bËc thang chung  cña    b»ng  c¸ché  møc  ®iÖn  n©ng    cña  tèi®a  tõng  bËc  thang  quy ®Þnh  trongbiÓu      gi¸®iÖn nh©n    hé  víisè  dïng chung    c«ng  t¬. VÝ     dô: Mét c«ng    t¬ ®iÖn  4  dïng  cã  hé  chung,møc    bËc thang    gi¸b¸n    lÎ ®iÖn  sinh ho¹ttÝnh  sau:     nh  ­100    KWh   4  400  x  =  KWh   ®Çu     tiªntÝnh    gi¸:450  ®/KWh ­50    KWh   4  200  x  =  KWh   tiÕp theo tÝnh        gi¸:600  ®/KWh   ­100    KWh   4  400  x  =  KWh   tiÕp theo tÝnh        gi¸:800  ®/KWh   ­Lîng ®iÖn      tiÕp theo tÝnh        gi¸:1000  ®/KWh 3. Mét  dïng    hé  ®iÖn  nhiÒu  cã  hîp ®ång mua  b¸n ®iÖn sinh ho¹txö        lý nh  sau: a) Hîp    ®ång  mua  ®iÖn  b¸n  sinh ho¹t® îccung        cÊp  c¸c®Þa  ë    ®iÓm  kh¸c  nhau  ë  th×  mçi ®Þa  ®iÓm   îc coinh  ®     mét  ®Ó   dông    hé  ¸p  gi¸®iÖn sinh ho¹t     bËc  thang. b) NhiÒu      hîp ®ång mua  ®iÖn  b¸n  sinh ho¹t(mçihîp ®ång  îcl¾p          ®   c«ng  t¬ ®iÖn  riªng)® îc ký      cung  cÊp  ®iÖn cho mét  ®Þa  ®iÓm  th× s¶n ¬ng    l ®Ó tÝnh    gi¸®iÖn  sinh ho¹tbËc      thang    lµtæng s¶n îng ®iÖn  l   cña    c¸c c«ng    t¬ cña  hé    t¹ ®Þa  i ®iÓm  ®ã. 4. §èi víic¸c ký              tóc x¸ sinh  viªn,c¸c nhµ      tËp thÓ ®éc th©n cña    c¸c c¬  quan,xÝ    nghiÖp,lùcl    ¬ng  trang: vò  a) Trêng  hîp  ký  cã  hîp  ®ång  mua  b¸n ®iÖn  dông  sö  cho  sinh ho¹tcã    c«ng  ®iÖn  t¬  riªng th×  dông    ¸p  theo    gi¸ b¸n bu«n  cho khu  tËp thÓ. NÕu   kh«ng  c«ng    ®Õ m   cã  t¬ ®o  ®iÖn  riªngth×    t×nh    c¨n cø  h×nh thùc tÕ  dông    sö  ®iÖn      ®Ó x¸c ®Þnh    ®iÖn      tû lÖ  hîp lýdïng  cho sinh ho¹tvµ  a      ® vµo    hîp ®ång  ®Ó     ¸p dông    gi¸450  ®/KWh.  Kh«ng    ¸p dông    gi¸sinh ho¹tbËc      thang. b) Trêng  kh«ng  hîp  hîp  ký  ®ång  mua  b¸n ®iÖn sinh ho¹tth× îng      l ®iÖn  nµy    ¸p dông cïng møc        gi¸víi®¬n  chñ  vÞ  qu¶n. 5. §iÖn    dïng  cho  b¬m     c¸c khu  nícë    tËp thÓ nhµ cao tÇng phôc  sinh vô    hoat do    khu  tËp thÓ qu¶n    hîp  lýcã  ®ång  mua  b¸n ®iÖn riªngvµ  c«ng      cã  t¬ ®iÖn      th× ¸p dông    gi¸450  ®/KWh.  Kh«ng  tÝnh    gi¸bËc thang. VI­GI¸B¸N      BU«N: 1.Gi¸b¸n ®iÖn        cho  n«ng  th«n:   a) §iÖn    phôc  cho  vô  sinhho¹t.  
 9. 9 Gi¸b¸n    ®iÖn  cho  n«ng th«n  phôc  sinh ho¹t¸p dông  vô        theo  Th«ng   ªn tli   Bé    sè:18/TTLB ngµy  th¸ng 8  03    n¨m 1992 cña  ban  Uû  VËt    gi¸Nhµ    Bé  nícvµ  N¨ng îng.Møc      l   gi¸b¸n bu«n ®iÖn sinhho¹tlµ:360        ®/KWh. b) §iÖn    phôc  cho    vô  c¸cmôc  ®Ých  kh¸c. Lµ ®iÖn  dông  sö  ngoµimôc    ®Ých sinh ho¹tvµ      b¬m    íitiªuphôc  níc t     vô  s¶n xuÊt n«ng nghiÖp. Møc       gi¸ b¸n ®iÖn cho  c¸c môc  ®Ých  kh¸c    lµ:550  ®/KWh. S¶n îng ®iÖn  l   tÝnh theo møc    gi¸550  ®/KWh     lµs¶n îng ®iÖn    îcë  l   ghi®   c«ng  tæng  Æt   i t¬  ® t¹ tr¹m biÕn  cña  ¸p  th«n,x∙,hîp          t¸cx∙ kh«ng  ph©n  biÖt   tr¹m  biÕn      ¸p lµcña ngµnh  ®iÖn  hay  cña kh¸ch hµng    hoÆc  cña ®¬n  kh¸c. vÞ    Trêng  hîp kh«ng  c«ng  ®iÖn  cã  t¬  riªng cho    tõng môc   ®Ých  dông  sö  ®iÖn  (sinhho¹t,    b¬m  íitiªu, t    môc  ®Ých  kh¸c)th×    vµo    c¨n cø  t×nh h×nh thùc tÕ    sö  dông  ®iÖn      ®Ó x¸c ®Þnh    hîp    tû lÖ  lý cho tõng  i   ghi vµo  lo¹  vµ    gi¸ hîp ®ång  mua    b¸n ®iÖn. Trêng    hîp mét tr¹m biÕn      ¸p cña th«n    xuÊt tuyÕn  x∙cã    riªngcho      c¸c th«n  xãm,    îchëng    ®Ó ®   gi¸ban  bu«n    trªncÇn: +  C«ng    t¬ ®iÖn  tæng  cña  th«n,xãm   Æt  tr¹m biÕn      ® ë    ¸p chung  cña  th«n  x∙. +  Th«n,xãm   ký      cã  hîp ®ång  mua    b¸n ®iÖn    víingµnh  ®iÖn. 2.Gi¸b¸n ®iÖn        cho    c¸ckhu  thÓ,côm  tËp    d©n  c: a) Gi¸b¸n ®iÖn        phôc  sinhho¹t: vô    C¸c khu  tËp thÓ, côm     d©n  mua   c  ®iÖn theo c«ng    t¬ ®iÖn  tæng kh«ng  ph©n  biÖtvÞ    Æt    trÝ® c«ng    t¬ ®iÖn, nÕu  ký      cã  hîp ®ång  mua  ®iÖn    trùctiÕp  víingµnh    ®iÖn  ®Òu   îchëng    bu«n  ®   gi¸b¸n  ®iÖn sinh ho¹t,    ngêiký      hîp ®ång  mua  ®iÖn    víingµnh ®iÖn    lµngêi® îcc¸c hé  dông        sö  ®iÖn  quyÒn, kh«ng  uû    ph©n  biÖn   îng ký    ®èi t   hîp ®ång. Khu  thÓ,côm   tËp    d©n  ¸p dông      c    gi¸b¸n bu«n  îcx¸c®Þnh  sau: ®     nh  + NÕu  c«ng    t¬ ®iÖn tæng  cÊp  ®ã  ®iÖn  cho    c¸c khu tËp thÓ, côm     d©n  c  tõ 10  trëlªn(cã  khÈu  cã    hé      hé  riªng)®èi      víithÞ    x∙,thÞ trÊn,huyÖn      lþ vµ  ngo¹ithµnh      c¸cthµnh  phè  hoÆc     hé      tõ15  trëlªn(Cã  khÈu  hé  riªng)®èi víi         néi thµnh    c¸cthµnh phè. + NÕu  c«ng    t¬ ®iÖn tæng  sè  nh      ®Õn   hé        cã  hé  trªn(tõ10  15  trëlªn)mµ c¸c hé      tù nguyÖn  mua  theo    gi¸b¸n      lÎth×:®èi    víi®iÖn sinh ho¹t¸p      dông    gi¸ b¸n lÎ    ®iÖn  sinhho¹tbËc      thang. * ¸ dông     p  gi¸®iÖn      b¸n lÎsinh ho¹tbËc      thang nÕu  c«ng    t¬ ®iÖn tæng    ®ã cÊp ®iÖn  cho    hé  díi10  ®èi   víithÞ    x∙,thÞ trÊn,huyÖn    ngo¹ithµnh      lþ vµ    c¸c thµnh phè hoÆc     hé        díi15  ®èi víi thµnh    néi c¸cthµnh phè. b) Gi¸b¸n ®iÖn        cho    c¸cmôc  ®Ých  dông  sö  kh¸c. Lµ    gi¸ ®iÖn  dông  ¸p  cho c¸c môc  ®Ých ngoµi sinh    ho¹t,møc       gi¸b¸n  ®iÖn    lµ600  ®/KWh. NÕu   kh«ng  c«ng    m   cã  t¬ ®Õ ®iÖn  riªng cho    môc  ®Ých  dông  sö  ®iÖn  kh¸c th× c¨n cø        vµo  t×nh  h×nh  thùc tÕ  dông        sö  ®Ó x¸c ®Þnh mét    hîp lý tû lÖ      cho tõng lo¹ gi¸vµ  a        ® vµo    i hîp ®ång  mua  ®iÖn. b¸n 
 10. 10 VII­     B¸N  GI¸ ®IÖN   KINH  DOANH: ChØ   dông    ¸p  gi¸theo    thêigian ngµy ®èi    mua   víihé  ®iÖn theo    gi¸kinh  doanh      c¸c®iÒu  khihéi®ñ    kiÖn sau: ­ Hé    mua  ®iÖn  c«ng  cã  suÊt sö    dông trung b×nh    ngµy ®ªm     tõ 100    KW trëlªn.   ­ Chñ  ®ång    hîp  mua  ®iÖn kh«ng  hé  cã  dung  chung qua c«ng    t¬ ®iÖn  chÝnh. C¸c  kh«ng  ®ñ       hé  cã  hai ®iÒu  kiÖn    trªnth×  dông  ¸p  mét    gi¸theo    giê b×nh  êng. th Gi¸®iÖn    kinh doanh      ¸p dông  cho     îng sö  c¸c®èi t   dông  ®iÖn  sau: nh  + C¸c  së, cöa  c¬    hµng kinh doanh  ¬ng    th nghiÖp b¸n bu«n, b¸n          lÎvËt t hµng  ho¸. + C¸c ng©n  hµng  ¬ng    th m¹ikinh doanh    tiÒn tÖ    (bao  gåm     c¸cng©n  hµng  kinh doanh    tiÒn tÖ,c¸cquü          tiÕtkiÖm,  dông,kinhdoanh  tÝn      vµng    quý) b¹c ®¸    kÓ  ®iÖn  dông  c¸ckho,c¸cTæng  c¶  sö  ë        c«ng    ty,c«ng    tyqu¶n    lýkinh doanh,     c«ng      thuéc tÊtc¶    tyxæ sè      c¸cthµnh  phÇn  kinhtÕ.   +  C¸c  së  lÞch,cöa  c¬  du    hµng  nhiÕp  ¶nh,vò  êng.   tr + C¸c dÞch  ¨n  vô  uèng, gi¶ikh¸t,uèn          tãc,may    ®o v.v.   . dÞch  söa  . vô  ch÷a, t©n    trang    ®å dïng sinh ho¹t (cã    ®¨ng  kinh  ký  doanh hoÆc   biÓn  cã  hiÖu). + C¸c  kh¸ch s¹n,nhµ        trä,nhµ nghØ, nhµ kh¸ch cña    c¸c ngµnh    c¸c ®Þa  ph¬ng, kÓ   cã    c¶  phôc  ngêi níc ngoµi (trõc¸c ®èi ¬ng  nªu  phÇn    vô            t ®∙  ë  C môc   I®iÓm   2). + §iÖn dïng cho nhµ cña c¸c  chøc, ®oµn  tæ    thÓ, c¸    nh©n  ngêi ViÖt     Nam   cho ngêinícngoµithuª(ngêicho              thuªnhµ  hîp ®ång  ký    mua  ®iÖn). + §iÖn dïng  cho    së  c¸c c¬  qu¶n      lý,c¸c ho¹t®éng    viÔn th«ng quèc    tÕ, c¸cquÇy      b¸n s¸ch b¸o cña      ngµnh  ®iÖn. bu  + §iÖn dïng  c¸c phßng  ë    b¸n vÐ, tr¹m giao nhËn hµng, phßng        ®îi,c¸c cöa  hµng,quÇy    hµng  hµng    b¸n  ho¸ thuéc c¸cs©n      bay,nhµ  bÕn    ga  c¶ng.. . +  C¸c  c«ng    ty,®¬n  ho¹t®éng  vÞ    b¶o  hiÓm. + V¨n phßng, trô së      c«ng    ty tr¸ch nhiÖm     h÷u h¹n qu¶n    lý kinh doanh  dÞch  vô. + V¨n  phßng    c¸cTæng  c«ng    ty,c«ng    tyqu¶n    lýs¶n  xuÊtkinhdoanh,c¸c         c«ng    ty tr¸chnhiÖm     h÷u h¹n,30%     s¶n îng  l ®iÖn  dông  sö  tÝnh theo    gi¸kinh  doanh. VIII    ­ ®IÖN   GI¸ QUY   ®ÞNH   B»NG   NGO¹I TÖ:   Gi¸®iÖn    quy ®Þnh  b»ng ngo¹itÖ      ¸p dông thèng nhÊt cho    c¸c hé    tÊtc¶    ngêinícngoµi, li        hé  ªndoanh ®Çu    ts¶n  xuÊt,kinhdoanh        víingêinícngoµi.    
 11. 11 Hé mua  ®iÖn quy ®Þnh b»ng ngo¹itÖ  ¸p dông      cã    c¸c h×nh thøc    gi¸nh quy ®Þnh   BiÓu  thùc  ë  1,  hiÖn theo híng dÉn  imôc     t¹  B ®iÓm   2  1,  trong   Th«ng   thíng dÉn    nµy. 1.Gi¸b¸n ®iÖn        s¶n  xuÊt: ­ §iÖn    dïng cho  s¶n xuÊt,x©y    dùng  b¶n  c¬  cña    chøc  c¸c tæ  hoÆc     c¸ nh©n  ngêi níc ngoµi®Çu          t hoÆc   ªndoanh  li   ®Çu        chøc, c¸ nh©n  t víic¸c tæ      ngêiViÖtNam       theo LuËt ®Çu          tnícngoµit¹ ViÖtNam.     i   ­§iÖn      b¸n cho    c¸ckhu  chÕ  xuÊt,khu    c«ng  nghiÖp. ­§iÖn      b¸n cho        c¸ctµu nícngoµivµo    c¶ng  ViÖtNam.   2.Gi¸b¸n ®iÖn        kinh doanh:   C¸c c«ng    chøc  ty,tæ  hoÆc     c¸ nh©n ngêinícngoµitrùctiÕp ®Çu              tvµo  ViÖt Nam  hoÆc   ªndoanh      chøc, c¸ nh©n  li   víic¸c tæ      ngêi ViÖt Nam       nh»m   môc ®Ých  lµm dÞch    lÞch,th vô,du    ¬ng  nghiÖp,kh¸ch s¹n theo        LuËt ®Çu      tn­ ícngoµit¹ ViÖtNam.      i   3.Gi¸b¸n ®iÖn          tiªudïng sinhho¹t:     C¸c      ¬ng    quan    ®¹isø,th vô,c¬  ®¹idiÖn  ∙nhsù,v¨n phßng    (l       ®¹idiÖn  cÊp  ChÝnh phñ,Nhµ    níc),   chøc    tæ  c¸c quèc    quan  tÕ,c¬  ngo¹igiao ®oµn.     C¸c    v¨n phßng    ®¹idiÖn cña    c¸cc«ng      chøc  c¸nh©n  ty,c¸ctæ  vµ    ngêiníc     ngoµikh«ng    thùc hiÖn        c¸c ho¹t®éng  kinh doanh.NÕu   thùc hiÖn          cã    c¸c ho¹t ®éng  kinh doanh    kÕt    ®ång    (nh ký  c¸c hîp  mua     b¸n,qu¶n    lýkinh doanh) th×      ¸p dông      gi¸kinhdoanh    dÞch  nh  vô  quy  ®Þnh    t¹ môc    i VIII®iÓm  2. C¸c  khu  thÓ    c«ng  tËp  c¸n bé  nh©n    viªnngêinícngoµi.     Nhµ riªngcña      c¸nh©n  gia®×nh  vµ    ngêinícngoµic            trót¹ ViÖtNam   i   (ng­ êinícngoµitrùctiÕp ký              hîp ®ång  mua  ®iÖn    víingµnh  ®iÖn). 4.§iÒu    kho¶n  thanh  to¸n: ViÖc thanh to¸n tiÒn    ®iÖn ®èi      ë  víic¸c hé  ®iÓm       nªu    1, 2, 3  trªntÝnh  b»ng  ngo¹itÖ  îc quy    ®   ®æi  ®ång  ra  ViÖt Nam     theo      tû gi¸b¸n  cña  ra  ng©n  hµng  ngo¹ith   ¬ng  c«ng  vµo  bè  ngµy ®Çu  th¸ng,lµm  së  ho¸ ®¬n    c¬  lËp    thanh  to¸ntiÒn ®iÖn        víikh¸ch hµng.   D­  MéT   VÊN     Sè  ®Ò CHUN G 1. TÊt  c¸c  dïng  c¶  hé  ®iÖn  ph¶i ® îc ký      hîp  ®ång mua  b¸n ®iÖn    víi ngµnh ®iÖn,kh«ng    dïng ho¸n ®iÖn      kho¸n. 2. Nh÷ng  dïng    hé  ®iÖn    víinhiÒu môc  ®Ých  kh¸c nhau,do  cã      ®ã  nhiÒu  møc     gi¸kh¸c nhau    cÇn    t¸ch c«ng    t¬ ®iÖn riªng®Ó     tÝnh  cho tõng  i   lo¹  vµ  gi¸ ghivµo      hîp ®ång  mua  ®iÖn. Trêng    b¸n    hîp kh«ng    îcc«ng    t¸ch®   t¬ ®iÖn  riªng  haibªn    mua   b¸n  vµ  ®iÖn    vµo  c¨n cø  t×nh h×nh  dông  sö  thùc tÕ      x¸c ®Þnh    tû lÖ  s¶n îng ®iÖn  l   thùc tÕ    tÝnh  cho tõng lo¹ gi¸.   i     C¸c  c«ng    ty®iÖn    lùchíng dÉn    cô thÓ c¸ch x¸c®Þnh      nµy. 3. Kh¸ch    hµng  thay ®æi  cã    môc ®Ých  dông  sö  ®iÖn dÉn  ®Õn  thay ® æi    møc     gi¸,ph¶i th«ng    b¸o  íc cho  tr   ngµnh  ®iÖn  ngµy    15  ®Ó ®iÒu chØnh   gi¸ tronghîp ®ång, nÕu        kh«ng th«ng      b¸o sÏph¶ixö      lýtheo quy    ®Þnh hiÖn hµnh.
 12. 12 4. Kh¸ch    hµng thuéc ®èi îng  dông    t ¸p  gi¸theo    thêigian ngµy trong khi     cha l¾p  îcc«ng    ®   t¬ ®iÖn    gi¸th× ¸p dông    hai,ba        gi¸®iÖn  n¨ng theo    giê b×nh  thêng. NÕu  c«ng    t¬ ®iÖn  háng, chÕt  bÞ    ch¸y th×    tÝnh    gi¸®iÖn n¨ng theo    giê b×nh  êng, s¶n îng  th   l ®iÖn  tÝnh    gi¸trong th¸ng tÝnh    b»ng trung b×nh céng  cña îng ®iÖn  dông  th¸ngtr   l   sö  ba    íc®ã. 5.Sù    thay ®æi    chØ    dông  tiªusö  ®iÖn cña  kh¸ch hµng    (c«ng suÊt,®iÖn    n¨ng,®iÖn      ¸p mua ®iÖn) dÉn    ®Õn   thay ®æi    h×nh  thøc ¸p dông          gi¸, ®iÖn  c¸c lùccÇn    kiÓm    kÞp    travµ  thêithay ®æi    h×nh thøc ¸p gi¸®iÖn.       6. Nghiªm  cÊm     sö  c¸c hé  dông ®iÖn b¸n ®iÖn lÉn cho nhau      ®Ó lÊy chªnh lÖch gi¸. 7.Ph¬ng    thøc thanh      to¸ntiÒn ®iÖn      ¸p dông  theo quy    ®Þnh  hiÖn  hµnh.  E­  §IÒU  KHO¶N   THI  HµNH ­ Tæng     c«ng    ty ®iÖn    lùc ViÖt Nam     chØ  ®¹o    c¸c c«ng    ty ®iÖn    lùc phèi   hîp víi   TµichÝnh      Së    c¸c VËt    Ban  gi¸vµ  VËt    gi¸thµnh phè  ChÝ   Hå  Minh  iÓn tr   khaithùc hiÖn      Th«ng  tnµy. ­ Th«ng     t nµy  hiÖu      cã  lùc thihµnh      kÓ tõ ngµy  th¸ng 04  01    n¨m 1996.  Nh÷ng quy  ®Þnh  íc®©y      tr   tr¸víi i Th«ng  tnµy ®Òu     b∙ibá. ­ Trong      qu¸ tr×nh thùc hiÖn  g×      cã  víng m ¾c,      c¸c C«ng    ty®iÖn    lùcph¶n  ¶nh  Ban  vÒ  VËt    gi¸ChÝnh  phñ  Tæng  vµ  c«ng    ty®iÖn    lùcViÖt Nam       ®Ó kÞp  thêigi¶i     quyÕt.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2