intTypePromotion=1

Thông tư hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp đặc biệt

Chia sẻ: Phạm Vân Sơn | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:7

0
226
lượt xem
16
download

Thông tư hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp đặc biệt

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp đặc biệt

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp đặc biệt

  1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA Th«ng t S è  02/LB­T T  n g µ y 25  th¸ng 01 n¨ m   1994 c ñ a Liªn  é   a o  ® é n g   h ¬ n g   BL ­ T binh v µ  X∙ h éi ­ T µ i c h Ý n h  H í ng d É n th ù c hi Ö n  c h Õ  ® é  p h ô  c Ê p  ® Æ c  bi Ö t Thi hµnh  Òu      §i 3, Quy Õt  nh  è  ®Þ s 574/TTg,ngµy    25/11/1993  ña  ñ ­ c Th t íng  Ýnh  ñ  Ch ph quy  nh  Õ     ô  Êp  Æc   Öt ¸p  ông  i  íic«ng  ®Þ ch ®é ph c ® bi   d ®è v   chøc    viªnchøc,lùcl ng vò     î   trang c«ng      ét  è    ¶o  vµ  ét  è  ïng    t¸cë m s h¶i® xa  m s v biªngií cã  iÒu  Ön    ®i ki sinh ho¹t® Æc   Ötkhã     bi   kh¨n;sau    èng  Êt ý  Õn    khith nh   ki víiBé   èc    Qu phßng, Bé   éi  ô, Ban      N v  Tæ chøc    ­ C¸n  é  Ýnh  ñ, Liªn Bé   b Ch ph     Lao  ng   ¬ng  ®é ­Th binh vµ    éi­TµichÝnh  íng dÉn  ùc hiÖn      x∙h      h  th   nh sau: I­ h ¹ m  vi v µ  ® è i tî ng ¸p d ô n g  P Nh÷ng  êi lµm  Öc    ng   vi ë c¸c  a   µn  ®Þ b quy  nh   ¹  ô  ôc kÌm  ®Þ t iph l   theo  Th«ng   µy  îchëng  ô  Êp  Æc   Ötbao  å m:  tn ®   ph c ® bi   g ­  Ü   S quan, qu©n  ©n    nh chuyªn nghiÖp, c«ng  ©n    nh viªn,h¹  Ü     s quan,  binh sÜ    trong lùcl ng vò     î   trang; ­C«ng    chøc,viªnchøc     trong c¸cc¬      quan  µnh  Ýnh,sù  h ch   nghiÖp; ­C¸n  é,c«ng  ©n    ¬    b  nh viªnc quan  §¶ng,®oµn  Ó;   th ­C«ng  ©n,viªnchøc    nh   trong c¸cdoanh     nghiÖp.             Møc  ô  Êp  µ           II­  ph c v c¸ch tÝnh    tr¶ 1.Møc  ô  Êp   ph c a­ Phô  Êp  Æc   ÖttÝnh    Òn l ng  Êp  µ m,    c® bi   trªnti  ¬ c h hoÆc   ô  Êp  ©n  ph c qu hµ m,  Òn l ng  ti  ¬ theo ng¹ch,bËc;tiÒn l ng         ¬ chøc  ô. v b­ Phô  Êp  å m   møc:    cg 3  100%     ­ 50%     ­ 30%     ông  ¸p d cho    i t ng nãi c¸c®è  î     trªntheo ®Þa  µn  îcquy  nh      b ®  ®Þ trong phô  ôckÌm    l  theo. V Ý   ô    ét  d 1: M Trung  ý  ã  Ö   è  u c h s møc ¬ng  ©n  µ m   µ 3,5;møc ¬ng  l qu h l    l ® îc hëng  ña    c 1/4/1993  µ:237.000  ng/th¸ng,ën¬i cã  l  ®å     møc   ô  Êp  Æc   ph c ® biÖt50%   × hµng    th   th¸ng® îchëng  ô  Êp  µ:    ph c l 237.000  ng  50%   118.500  ng/th¸ng. ®å x  =  ®å V Ý   ô    ét  d 2: M C¸n  é  ã  Ö   è  b c h s møc  ¬ng  l 2,51;møc  ¬ng  îc hëng  ña    l ®  c 1/4/1993  µ:182.000  ng/th¸ng;ë  ¬i ® îc ¸p  ông  l  ®å  n    d møc   ô  Êp  Æc   Öt ph c ® bi   30%   × hµng  th   th¸ng® îcphô  Êp  µ:    cl 182.000  ng  30%   54.600  ng/th¸ng ®å x  =  ®å 2.C¸ch  Ýnh    t tr¶ ­  ô   Êp  Æc   Öt ® îc tÝnh  µ    Ph c ® bi     v tr¶ theo  ¬i lµm  Öc  ïng  ú ¬ng  n  vi c kl hoÆc   ô  Êp  ©n  µ m   µng  ph c qu h h th¸ng.
  2. 2 ­ §èi víi®èi îng  ëng ¬ng  õ ng©n       th l t  s¸ch,phô  Êp  Æc   Öt do  ©n    c® bi   ng s¸ch Nhµ   ícchitr¶theo  ©n  Êp  Ön  µnh. §èivíic¸c doanh    n     ph c hi h        nghiÖp  îc ®  tÝnh  µo  n    Òn l ng  µ  ¹ch to¸nvµo    µnh  v ®¬ gi¸ti  ¬ v h     gi¸th hoÆc   Ý u  ph l th«ng. ­ Phô  Êp  Æc   ÖtchØ      c® bi   tr¶cho  ÷ng  nh th¸ng thùc sù      c«ng      a   t¸ctrªn®Þ bµn,khirêikhái®Þa  µn  õ 1        b t   th¸ng trëlªn(trõnghØ  Ðp)        ph hoÆc   n   ®Õ c«ng  t¸ckh«ng      trßnth¸ngth× kh«ng  îchëng.    ®  ­Kho¶n  ô  Êp  µy    ph c n kh«ng  ïng tÝnh    Õ     d  c¸cch ®é b¶o  Ó m     éi. hi x∙h Th«ng   µy  ã  Öu  ùcthi µnh  Ó   õth¸ng1/1994. tn c hi l     h k t      Danh  s¸ch c¸c ® Þ a  p h ¬ n g   îc ¸p  ô n g  ch Õ   é  p h ô  c Ê p   Æ c  bi Ö t ® d ® ® (KÌm  theo Th«ng     é  è    tLiªnb s 02/LBTT ngµy  th¸ng01  23    n¨m 1994) Sè  Møc   TT TØnh Tªn    x∙,huy Ö n phô   cÊp ® Æc   biÖt Qu¶ng   1 Huy Ön    H¶iNinh: Ninh ­§ån      biªnphßng  ôc  ñ,Pß  Ìn L Ph   H 30% ­X∙ Qu¶ng  ¬n, x∙®¶o  Ünh  ùc,®¶o  Çn    S    V Th   Tr 30% Huy Ön  Qu¶ng  µ: H ­§¶o      C¸iChiªn 30% Huy Ön  È m   C Ph¶: ­§¶o  T«,Quan  ¹n,Trµ    C«    L   B¶n 30% L¹ng  ¬n S 2 Huy Ön  Cao  éc: L ­§ån      biªnphßng  Thanh  Lßa 30% Huy Ön  µng  Þnh: Tr § ­§ån      biªnphßng  H×nh, B×nh  Na    Nghi,Pß    M∙ 30% Huy Ön  ×nh  Ëp: § L ­§ån      biªnphßng  ¾c  B Xa 50% Huy Ön  éc  ×nh: LB
  3. 3 Sè  Møc   TT TØnh Tªn    x∙,huy Ö n phô   cÊp ® Æc   biÖt ­X∙ M É u   ¬n    S 30% Cao  B»ng 3 Huy Ön  B¶o  ¹c: L ­ §ån biªn phßng Xu ©n  Trêng, C«  Ba, Cèc  50% Pµng Huy Ön  ¹  H Lang: ­ X∙  Þ     Th Hoa; ®ån      biªnphßng  Quang  Long,Lý    30% Quèc Huy Ön  µ   H Qu¶ng: ­X∙ Tæng  ät,Lòng  Æ m    C  N 30% Huy Ön  Th«ng  N«ng: ­§ån      biªnphßng  Ç n   C Yªn 30% Huy Ön  ïngKh¸nh: Tr   ­§ån      biªnphßng  äc  Ng Khª 30% Huy Ön  ¹ch An Th   ­§ån      biªnphßng  §øc  Long 30% Lao  Kai 4 Huy Ön  ¾ c  µ: B H ­X∙ Xi­     ma­cai 50% Huy Ön  êng  ¬ng: M Kh ­  T¶  X∙  Gia  ©u,  Æ m   Kh N Ch¶y, M êng  ¬ng,   Kh   50% Pha  Long Huy Ön    B¸tS¸t: ­X∙ TrÞnh Têng      30% ­X∙ A­m ó      Sung,ITý    50% Hµ   Giang 5 Huy Ön  Ìo  ¹c: MV ­X∙ Thîng Phïng      50% ­X∙ S¬n  Ü    V 100% Huy Ön  ång  § V¨n: ­X∙ Ma   Ð,  è  µ,§ång      L Ph L   V¨n 50% Huy Ön  Yªn  Minh: ­X∙ B¹ch  Ých    § 50% Huy Ön  Qu¶ng  ¹: B ­X∙ Tïng  µi,Ngh Üa  Ën    V  Thu 50% Huy Ön  µng  Ph×: Ho Su 
  4. 4 Sè  Møc   TT TØnh Tªn    x∙,huy Ö n phô   cÊp ® Æc   biÖt ­X∙ Thµng  Ýn    T 50% ­X∙ B¶n     M¸y 100% Huy Ön  Ýn  Ç n: X M ­X∙ X Ýn  Ç n    M 50% Lai Ch © u   6 Huy Ön  Phong  Thæ: ­ X∙  Æ m    N Xe,  µo  D San, S×   í LÇu,  µng      L  V Ma 50% Ch¶i ­X∙ Ma         LiPho 30% Huy Ön  ×n  å: SH ­X∙ Huæi     Lu«ng 50% Huy Ön  êng  Ì: M T ­X∙ Hua     Bum,  ñ,M êng  Ì Pa    T 50% ­X∙ Ka      L¨ng,Chung    Ch¶i,M êng  Ð   Nh 100% Huy Ön  êng  M Lay: ­X∙ Chµ      Cang, Chµ   a   N 30% Huy Ön  Ön  §i Biªn: ­X∙ M êng  ãi, Th¬ m,  µ      L  Pa  N 30% S¬n  La 7 Huy Ön  S«ng  M∙: ­X∙ Póng     B¸nh 50% ­X∙ Sèp  ép, M êng  ¹n,ChiÒng  ¬ng    C   L  Kh 30% Huy Ön  Yªn  ©u: Ch ­X∙ ChiÒng  ¬ng,ChiÒng     T   On 30% Huy Ön  éc  ©u: M Ch ­X∙ Xu ©n     Nha, Lãng  Ëp   S 30% H¶i  Phßng 8 §¶o  ¹ch  B Long  Ü V 50% Thanh  Ho¸ 9 Huy Ön  Quan  Ho¸: ­X∙ T Ðn  Çn, Quang  Óu,Phï Nhi    T   Chi     30% Huy Ön  êng  ©n: Th Xu ­X∙ B¸tM ät      30% Ngh Ö   An 10 Huy Ön  Õ   Qu Phong: ­X∙ Th«ng  ô,TriL Ô    Th     30% Huy Ön  ¬ng  ¬ng: T D
  5. 5 Sè  Møc   TT TØnh Tªn    x∙,huy Ö n phô   cÊp ® Æc   biÖt ­X∙ Mai  ¬n    S 50% ­X∙ Tam   îp    h 50% Huy Ön  ú  ¬n: KS ­ X∙  ü   ý,Keng   M L  Du,  Loi,M êng  Ýp, N Ë m   Na    T   50% C µn ­X∙ N Ë m   ¾ n    C 30% Huy Ön  Con  Cu«ng: ­X∙ M«n     Son 30% Hµ   Ünh T 11 Huy Ön  ¬ng  H Khª: ­  ån  § biªn phßng  ò     V Quang,  µ   Ho H¶i, H ¬ng    30% L© m Huy Ön  ¬ng  ¬n: H S ­§ån      biªnphßng  Ç u   C Treo 30% Qu¶ng   12 Huy Ön  Minh  Ho¸: B×nh ­X∙ D © n      Ho¸ 50% Huy Ön  è  ¹ch B Tr ­X∙ Thîng Tr¹ch      50% Huy Ön  Ö   û: L Thu ­§ån      biªnphßng  µng  L Ho 50% Huy Ön  Qu¶ng  Ninh: ­X∙ Trêng  ¬n    S 50% Qu¶ng  Þ Tr 13 Huy Ön  íng Ho¸: H   ­ X∙  íng  Ëp, H íng  ïng,Thanh, A    H L   Ph     Ngo,    Pa 50% T Çng §¶o  ån  á C C 30% Thõa  Thiªn Huy Ön  Líi   14 A  : ­Hu Õ   ­X∙ Hång  îng,A  ít    Th  D 50% Qu¶ng   15 Huy Ön  Hiªn: Nam    µ  ­§ N ½ ng ­X∙ Tiªng,Tr'hy      50% Huy Ön  Gi»ng:
  6. 6 Sè  Møc   TT TØnh Tªn    x∙,huy Ö n phô   cÊp ® Æc   biÖt ­X∙ La  ª,La­ ª,§ak      e­   de­   Pring 50% ­§ån      biªnphßng  ¶o  ï  ® C Lao  µ m Ch 30% Qu¶ng  Ng∙i §¶o  ý  ¬n 16 LS 30% B×nh   17 §¶o  ó  ý Ph Qu 30% ThuËn Gia  Lai 18 Huy Ön    Ch P¨h ­X∙ Y­a­    o 50% Huy Ön  §øc  ¬: C ­X∙ Y­a­ ¬­    c la 50% Huy Ön    Ch Pr«ng: ­X∙ Ya­p¬­    n«n,Ya­m ¬   50% Kon   Tum 19 Huy Ön  Thµy: Sa  ­ X∙  ê­y, Mo   ; ån     B   rai  § biªn phßng Yabooc, Sa     50% ThÇy Huy Ön  Dak  ©y: L ­X∙ §¨k Pl«,§¨k long,§¨k nhoong             50% §ak  Lak 20 Huy Ön  Ea­sóp: ­ ån    § biªnphßng Bun  å,  èi ®¸, Sªrªpèc,Po   H Su       50% heng Huy Ön    ót: Ch J ­§ån      biªnphßng  Ë m   N Na,  §am §¨k­ 50% Huy Ön    §¨k Mil: ­X∙ ThuËn    plao    An, §¨k­ 50% Huy Ön  rl¾p: §¨k­ ­X∙ Qu¶ng  ùc    Tr 50% S«ng  Ð B 21 Huy Ön  ícLong: Ph   ­X∙ § ¾c     ¬ 50% Huy Ön  éc  L Ninh: ­§ån      biªnphßng  µ  èt,Tµ  T N   V¸t 30% Bµ   Þa   R ­ 22 Huy Ön  C«n  §¶o: Vòng  µu T ­C«n    §¶o 30% Kiªn  Giang 23 Huy Ön  µ   H Tiªn:
  7. 7 Sè  Møc   TT TØnh Tªn    x∙,huy Ö n phô   cÊp ® Æc   biÖt ­§¶o    Hßn  èc § 30% Huy Ön    KiªnH¶i: ­§¶o    Nam   Du,  Son  R¸i 30% Huy Ön  ó  èc: Ph Qu ­ X∙  öa  ¹n, H¹ m    C C  Linh,B∙iTh¬ m,  öa  ¬ng,    C D   30% An  íi Th §¶o  Thæ   ©u Ch 50% Minh  H¶i 24 Huy Ön  äc  Ón: Ng Hi ­§¶o    Hßn  èi,Hßn  Chu   Khoai,Hßn  ¬ng   D 30% Qu Ç n   ¶o   ® 25 100% Trêng   sa vµ  n  Þ  ®¬ v b¶o  Ö   v dÇu   Ý   kh I
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2