intTypePromotion=1
ADSENSE

Thông tư hướng dẫn thực hiện kinh phí

Chia sẻ: Anh Phuong | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:3

212
lượt xem
5
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư hướng dẫn thực hiện kinh phí về công tác mộ liệt sĩ

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư hướng dẫn thực hiện kinh phí

  1. v¨n phßng quèc héi c¬ së d÷ liÖu luËt viÖt nam LAWDATA TH¤NG T¦ liªn Bé TµI CHÝNH-lao ®éng, TB&XH sè 78/TT- LB ngµy 3/11/1995 H¦íNG DÉN THùC HIÖN KINH PHÝ VÒ C¤NG T¸C Mé LIÖT Sü Thùc hiÖn §iÒu 15, §iÒu 18 NghÞ ®Þnh sè 28/CP ngµy 29/04/1995 cña ChÝnh phñ vÒ viÖc gi¶i quyÕt c¸c vÊn ®Ò mé liÖt sü hy sinh trong c¸c thêi kú kh¸ng chiÕn vµ b¶o vÖ Tæ quèc; Liªn Bé Tµi chÝnh - Lao ®éng - Th¬ng binh vµ X· héi híng dÉn viÖc thùc hiÖn kinh phÝ vÒ c«ng t¸c mé liÖt sü nh sau: I.: KH¶O S¸T, T×M KIÕM Mé LIÖT Sü 1/ §èi tîng thùc hiÖn kh¶o s¸t, t×m mé liÖt sü lµ nh÷ng ®Þa bµn cã chiÕn sù ¸c liÖt, dµi ngµy, nh÷ng huyÖn miÒn nói, vïng s©u, vïng xa, vïng c¨n cø kh¸ng chiÕn, vïng hËu cø. 2/ Néi dung vµ møc chi cho c«ng t¸c kh¶o s¸t, t×m kiÕm mé gåm: a- Chi båi dìng cho ngêi ®a dÉn ®êng tèi ®a 25.000 ®/ngêi/ngµy b- Chi båi dìng cho c¸n bé trong thêi gian trùc tiÕp ®i lµm nhiÖm vô kh¶o s¸t, t×m kiÕm mé 25.000®/ngêi/ngµy (ngoµi chÕ ®é c«ng t¸c phÝ). c- Chi tiÒn tµu xe ®i l¹i, ph¬ng tiÖn chuyªn chë d- Chi mua s¾m c«ng cô phôc vô cho viÖc ®µo bíi t×m kiÕm, kh¶o s¸t. e- Chi thuèc bÖnh th«ng thêng vµ thuèc sèt rÐt (nÕu cã) C¸c kho¶n chi nªu t¹i ®iÓm c, d,e nãi trªn ®îc tÝnh theo thùc tÕ ph¸t sinh (nÕu cã). II: Hç TRî TH©N NH©N LIÖT Sü §I TH¨M VIÕNG Mé LIÖT Sü: 1 - §èi víi n¬i ®i: Th©n nh©n liÖt sü (Cha, mÑ, vî, chång, con, ngêi cã c«ng nu«i dìng liÖt sü, anh chÞ em ruét) nÕu ®îc Uû ban nh©n d©n n¬i c tró hoÆc phßng Lao ®éng - Th¬ng binh vµ X· héi ®îc uû quyÒn cña Uû ban Nh©n d©n cÊp giÊy giíi thiÖu ®i th¨m viÕng mé liÖt sü theo danh s¸ch th«ng b¸o cña ngµnh lao ®«ng - Th¬ng binh vµ X· héi, mµ hoµn c¶nh gia ®×nh thùc sù khã kh¨n th× ®îc Uû ban nh©n d©n ®Þa ph¬ng n¬i ®i hç trî mét phÇn kinh phÝ cho viÖc th¨m viÕng. 2 - §èi víi n¬i ®Õn (®Þa ph¬ng n¬i cã mé cña liÖt sü).
  2. 2 a - C¬ quan Lao ®éng - Th¬ng binh vµ X· héi cã tr¸ch nhiÖm híng dÉn, gióp ®ì th©n nh©n liÖt sü trong viÖc th¨m viÕng phÇn mé cña liÖt sü. b - Nh÷ng th©n nh©n ®i th¨m viÕng mé liÖt sü dµi ngµy, chi phÝ tèn kÐm nÕu gÆp khã kh¨n ®îc c¬ quan Lao ®éng - Th¬ng binh vµ X· héi ®Þa ph¬ng xÐt trî cÊp mét lÇn tèi ®a kh«ng qu¸ 3 ngêi ë n¬i ®Õn nh sau: - Trî cÊp tiÒn ¨n 12.000 ®/ngêi/ngµy tèi ®a kh«ng qu¸ 4 ngµy. - Trî cÊp mét phÇn tiÒn tµu xe theo ph¬ng tiÖn giao th«ng th«ng thêng ®Ó trë vÒ quª qu¸n, trêng hîp ®Æc biÖt khã kh¨n ®îc cÊp ®ñ tiÒn tµu xe nhng ph¶i ®îc Gi¸m ®èc së Lao ®éng - Th¬ng binh vµ X· héi hoÆc Chñ tÞch Uû ban nh©n d©n huyÖn, thÞ x· n¬i ®Õn th¨m viÕng duyÖt. III: C¤NG T¸C THèNG K£, LËP DANH S¸CH Mé LIÖT Sü: 1 - C¸c së Lao ®éng - Th¬ng binh vµ X· héi cã tr¸ch nhiÖm lËp, lu gi÷ vµ göi danh s¸ch mé liÖt sü ®ang qu¶n lý trong c¸c nghÜa trang cña ®Þa ph¬ng m×nh theo híng dÉn t¹i c«ng v¨n sè 95/ TBLS - CV ngµy 08/01/1994 cña Bé Lao ®éng - Th¬ng binh vµ X· héi ®Ó phôc vô cho viÖc th«ng b¸o phÇn mé liÖt sü theo quy ®Þnh t¹i §iÒu 15 NghÞ ®Þnh sè 28/ CP ngµy 29/04/1995 cña ChÝnh phñ. 2 - Kinh phÝ cho c«ng t¸c lËp, lu gi÷ vµ göi b¸o c¸o danh s¸ch mé liÖt sü tÝnh b×nh qu©n 500®/mé. IV: NGUåN KINH PHÝ CHI C¤NG T¸C Mé LIÖT Sü 1 - Kinh phÝ cho c«ng t¸c mé liÖt sü nªu t¹i ®iÓm a, b, c, d, e môc 2 phÇn I; ®iÓm b, môc 2, phÇn II; môc 2, phÇn III do Ng©n s¸ch Trung - ¬ng ®¶m b¶o b»ng nguån chi trî cÊp X· héi ®îc Nhµ níc th«ng b¸o trong kÕ ho¹ch ®îc duyÖt hµng n¨m. C¬ quan Lao ®éng - Th¬ng binh vµ X· héi c¸c cÊp c¨n cø vµo nhiÖm vô ®îc cÊp cã thÈm quyÒn giao vµ møc chi quy ®Þnh trªn ®©y ®Ó lËp dù to¸n chi cho c«ng t¸c mé liÖt sü cïng víi dù to¸n chi trî cÊp X· héi hµng quý, n¨m vµ quyÕt to¸n theo híng dÉn t¹i Th«ng t 25/TT - LB ngµy 24/10/1994 cña Liªn Bé lao ®éng - Th¬ng binh vµ X· héi - Quèc phßng - Tµi chÝnh. 2 - Kinh phÝ chi cho c«ng t¸c mé liÖt sü nªu t¹i môc 1, phÇn II do Ng©n s¸ch ®Þa ph¬ng ®¶m b¶o b»ng nguån chi trî cÊp x· héi trong kÕ ho¹ch ®îc duyÖt hµng n¨m vµ quyÕt to¸n theo quy ®Þnh hiÖn hµnh. Chñ tÞch Uû ban nh©n d©n tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung ¬ng quy ®Þnh cô thÓ vÒ ®iÒu kiÖn trî cÊp, møc trî cÊp, n¬i gi¶i quyÕt chÕ ®é trî cÊp vµ th«ng b¸o cho nh©n d©n ®Þa ph¬ng biÕt ®Ó thùc hiÖn. V: §IÒU KHO¶N THI HµNH:
  3. 3 1 - Th«ng t nµy cã hiÖu lùc thi hµnh tõ ngµy 01/01/1995 vµ kh«ng ®Æt vÊn ®Ò truy tr¶ ®èi víi nh÷ng trêng hîp ®· gi¶i quyÕt tríc ngµy ban hµnh Th«ng t nµy. 2 - Qu¸ tr×nh thùc hiÖn nÕu cã víng m¾c ®Ò nghÞ b¸o c¸o kÞp thêi vÒ Liªn Bé ®Ó gi¶i quyÕt.
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2