intTypePromotion=1

Thông tư hướng dẫn thực hiện kinh phí

Chia sẻ: Anh Phuong | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:3

0
206
lượt xem
5
download

Thông tư hướng dẫn thực hiện kinh phí

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư hướng dẫn thực hiện kinh phí về công tác mộ liệt sĩ

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư hướng dẫn thực hiện kinh phí

  1. v¨n phßng quèc héi c¬ së d÷ liÖu luËt viÖt nam LAWDATA TH¤NG T¦ liªn Bé TµI CHÝNH-lao ®éng, TB&XH sè 78/TT- LB ngµy 3/11/1995 H¦íNG DÉN THùC HIÖN KINH PHÝ VÒ C¤NG T¸C Mé LIÖT Sü Thùc hiÖn §iÒu 15, §iÒu 18 NghÞ ®Þnh sè 28/CP ngµy 29/04/1995 cña ChÝnh phñ vÒ viÖc gi¶i quyÕt c¸c vÊn ®Ò mé liÖt sü hy sinh trong c¸c thêi kú kh¸ng chiÕn vµ b¶o vÖ Tæ quèc; Liªn Bé Tµi chÝnh - Lao ®éng - Th¬ng binh vµ X· héi híng dÉn viÖc thùc hiÖn kinh phÝ vÒ c«ng t¸c mé liÖt sü nh sau: I.: KH¶O S¸T, T×M KIÕM Mé LIÖT Sü 1/ §èi tîng thùc hiÖn kh¶o s¸t, t×m mé liÖt sü lµ nh÷ng ®Þa bµn cã chiÕn sù ¸c liÖt, dµi ngµy, nh÷ng huyÖn miÒn nói, vïng s©u, vïng xa, vïng c¨n cø kh¸ng chiÕn, vïng hËu cø. 2/ Néi dung vµ møc chi cho c«ng t¸c kh¶o s¸t, t×m kiÕm mé gåm: a- Chi båi dìng cho ngêi ®a dÉn ®êng tèi ®a 25.000 ®/ngêi/ngµy b- Chi båi dìng cho c¸n bé trong thêi gian trùc tiÕp ®i lµm nhiÖm vô kh¶o s¸t, t×m kiÕm mé 25.000®/ngêi/ngµy (ngoµi chÕ ®é c«ng t¸c phÝ). c- Chi tiÒn tµu xe ®i l¹i, ph¬ng tiÖn chuyªn chë d- Chi mua s¾m c«ng cô phôc vô cho viÖc ®µo bíi t×m kiÕm, kh¶o s¸t. e- Chi thuèc bÖnh th«ng thêng vµ thuèc sèt rÐt (nÕu cã) C¸c kho¶n chi nªu t¹i ®iÓm c, d,e nãi trªn ®îc tÝnh theo thùc tÕ ph¸t sinh (nÕu cã). II: Hç TRî TH©N NH©N LIÖT Sü §I TH¨M VIÕNG Mé LIÖT Sü: 1 - §èi víi n¬i ®i: Th©n nh©n liÖt sü (Cha, mÑ, vî, chång, con, ngêi cã c«ng nu«i dìng liÖt sü, anh chÞ em ruét) nÕu ®îc Uû ban nh©n d©n n¬i c tró hoÆc phßng Lao ®éng - Th¬ng binh vµ X· héi ®îc uû quyÒn cña Uû ban Nh©n d©n cÊp giÊy giíi thiÖu ®i th¨m viÕng mé liÖt sü theo danh s¸ch th«ng b¸o cña ngµnh lao ®«ng - Th¬ng binh vµ X· héi, mµ hoµn c¶nh gia ®×nh thùc sù khã kh¨n th× ®îc Uû ban nh©n d©n ®Þa ph¬ng n¬i ®i hç trî mét phÇn kinh phÝ cho viÖc th¨m viÕng. 2 - §èi víi n¬i ®Õn (®Þa ph¬ng n¬i cã mé cña liÖt sü).
  2. 2 a - C¬ quan Lao ®éng - Th¬ng binh vµ X· héi cã tr¸ch nhiÖm híng dÉn, gióp ®ì th©n nh©n liÖt sü trong viÖc th¨m viÕng phÇn mé cña liÖt sü. b - Nh÷ng th©n nh©n ®i th¨m viÕng mé liÖt sü dµi ngµy, chi phÝ tèn kÐm nÕu gÆp khã kh¨n ®îc c¬ quan Lao ®éng - Th¬ng binh vµ X· héi ®Þa ph¬ng xÐt trî cÊp mét lÇn tèi ®a kh«ng qu¸ 3 ngêi ë n¬i ®Õn nh sau: - Trî cÊp tiÒn ¨n 12.000 ®/ngêi/ngµy tèi ®a kh«ng qu¸ 4 ngµy. - Trî cÊp mét phÇn tiÒn tµu xe theo ph¬ng tiÖn giao th«ng th«ng thêng ®Ó trë vÒ quª qu¸n, trêng hîp ®Æc biÖt khã kh¨n ®îc cÊp ®ñ tiÒn tµu xe nhng ph¶i ®îc Gi¸m ®èc së Lao ®éng - Th¬ng binh vµ X· héi hoÆc Chñ tÞch Uû ban nh©n d©n huyÖn, thÞ x· n¬i ®Õn th¨m viÕng duyÖt. III: C¤NG T¸C THèNG K£, LËP DANH S¸CH Mé LIÖT Sü: 1 - C¸c së Lao ®éng - Th¬ng binh vµ X· héi cã tr¸ch nhiÖm lËp, lu gi÷ vµ göi danh s¸ch mé liÖt sü ®ang qu¶n lý trong c¸c nghÜa trang cña ®Þa ph¬ng m×nh theo híng dÉn t¹i c«ng v¨n sè 95/ TBLS - CV ngµy 08/01/1994 cña Bé Lao ®éng - Th¬ng binh vµ X· héi ®Ó phôc vô cho viÖc th«ng b¸o phÇn mé liÖt sü theo quy ®Þnh t¹i §iÒu 15 NghÞ ®Þnh sè 28/ CP ngµy 29/04/1995 cña ChÝnh phñ. 2 - Kinh phÝ cho c«ng t¸c lËp, lu gi÷ vµ göi b¸o c¸o danh s¸ch mé liÖt sü tÝnh b×nh qu©n 500®/mé. IV: NGUåN KINH PHÝ CHI C¤NG T¸C Mé LIÖT Sü 1 - Kinh phÝ cho c«ng t¸c mé liÖt sü nªu t¹i ®iÓm a, b, c, d, e môc 2 phÇn I; ®iÓm b, môc 2, phÇn II; môc 2, phÇn III do Ng©n s¸ch Trung - ¬ng ®¶m b¶o b»ng nguån chi trî cÊp X· héi ®îc Nhµ níc th«ng b¸o trong kÕ ho¹ch ®îc duyÖt hµng n¨m. C¬ quan Lao ®éng - Th¬ng binh vµ X· héi c¸c cÊp c¨n cø vµo nhiÖm vô ®îc cÊp cã thÈm quyÒn giao vµ møc chi quy ®Þnh trªn ®©y ®Ó lËp dù to¸n chi cho c«ng t¸c mé liÖt sü cïng víi dù to¸n chi trî cÊp X· héi hµng quý, n¨m vµ quyÕt to¸n theo híng dÉn t¹i Th«ng t 25/TT - LB ngµy 24/10/1994 cña Liªn Bé lao ®éng - Th¬ng binh vµ X· héi - Quèc phßng - Tµi chÝnh. 2 - Kinh phÝ chi cho c«ng t¸c mé liÖt sü nªu t¹i môc 1, phÇn II do Ng©n s¸ch ®Þa ph¬ng ®¶m b¶o b»ng nguån chi trî cÊp x· héi trong kÕ ho¹ch ®îc duyÖt hµng n¨m vµ quyÕt to¸n theo quy ®Þnh hiÖn hµnh. Chñ tÞch Uû ban nh©n d©n tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung ¬ng quy ®Þnh cô thÓ vÒ ®iÒu kiÖn trî cÊp, møc trî cÊp, n¬i gi¶i quyÕt chÕ ®é trî cÊp vµ th«ng b¸o cho nh©n d©n ®Þa ph¬ng biÕt ®Ó thùc hiÖn. V: §IÒU KHO¶N THI HµNH:
  3. 3 1 - Th«ng t nµy cã hiÖu lùc thi hµnh tõ ngµy 01/01/1995 vµ kh«ng ®Æt vÊn ®Ò truy tr¶ ®èi víi nh÷ng trêng hîp ®· gi¶i quyÕt tríc ngµy ban hµnh Th«ng t nµy. 2 - Qu¸ tr×nh thùc hiÖn nÕu cã víng m¾c ®Ò nghÞ b¸o c¸o kÞp thêi vÒ Liªn Bé ®Ó gi¶i quyÕt.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2