intTypePromotion=1

Thông tư hướng dẫn thực hiện chuyển dư nợ cho vay

Chia sẻ: Nguyet Nga | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:4

0
120
lượt xem
17
download

Thông tư hướng dẫn thực hiện chuyển dư nợ cho vay

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư hướng dẫn thực hiện chuyển dư nợ cho vay ngắn hạn Ngân hàng thương mại quốc doanh thành vốn Ngân sách Nhà nước cấp cho các doanh nghiệp Nhà nước

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư hướng dẫn thực hiện chuyển dư nợ cho vay

  1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA Th«ng t liªn Þ ch c ñ a B é  T µ i  h Ý n h  ­ N g © n  h µ n g  N h µ  n íc s è  66 T T/LT n g µ y  25   t c th¸ng 9 n¨ m  1997 h í ng d É n  th ù c  Ö n  c h u y Ó n  d  n î vay n g ¾ n  h ¹ n N g © n   hi h µ n g   h ¬ n g  m ¹ i q u è c d o a n h   µ nh v è n N g © n  s¸ch  h µ  n íc c Ê p  c h o  T th N c¸c d o a n h  n g hi Ö p  N h µ   íc n Thi hµnh    NghÞ   Õt  è  quy s 85/CP­   µy  m ng 11/7/1997  ña  Ýnh  ñ  Ò   c Ch ph v c¸cgi¶i    ph¸p xö  ývèn u  ng    l  l ®é cho  doanh nghiÖp  µ   íc; Nh n Bé   µi chÝnh  Ng ©n   µng  µ   íc híng  Én  Öc  T  ­  h Nh n   d vi chuyÓn   nî    d vay ng ¾n   ¹n  ©n   µng  ¬ng  ¹i quèc  h Ng h Th m  doanh  µnh  èn  ©n   th v Ng s¸ch Nhµ   íc   n  cÊp  i víi   ®è     doanh  c¸c nghiÖp  µ   ícnh  Nh n   sau: A. N h ÷ n g  q u y  ® Þ n h  c h u n g 1. ViÖc    chuyÓn    î vay  ©n   µng  µnh  èn  ©n  dn  Ng h th v ng s¸ch nhµ  íccÊp    n  ® îc ¸p  ông   d cho    c¸c doanh nghiÖp  µ   íc ®ñ   iÒu  Ön  Nh n   ® ki xem   Ðt  Êp    x c bæ sung  èn u  ng  v l ®é n¨m  1997,sau      ông        khi¸p d c¸cgi¶iph¸p theo    quy  nh  ­ ®Þ nh ng  Én  v cßn  Õu vèn u  ng. thi   l ®é Doanh  nghiÖp  µ  íc®ñ   iÒu  Ön  å m: nh n   ® ki g ­Doanh    nghiÖp  s¶n  Êtra s¶n  xu     ph¶m     ô ® îc. tiªuth   ­ Cã   i   l∙ ­Cã   ép  ©n    n ng s¸ch Nhµ   íc.   n 2. ChØ   ö  ýsè    î vay  èn  ¾n   ¹n  ña    x l  d n   v ng h c doanh nghiÖp  µ   íc ®èi Nh n     víi   ©n  µng  ¬ng  ¹iquèc    Ng c¸c h Th m  doanh bao  å m: g ­Ng ©n  µng    h C«ng  ¬ng  ÖtNam th Vi   ­Ng ©n  µng  ¹ith ng  ÖtNam   h Ngo   ¬ Vi   ­Ng ©n  µng  Çu   µ    iÓnViÖtNam   h § tv ph¸ttr     ­Ng ©n  µng    h N«ng  nghiÖp  µ  v Ph¸ttr Ónn«ng   i   th«n ViÖtNam     3.Thêi®iÓ m   µ  ¹m    ö  ý:     v ph vix l ­ ChØ   ö  ýsè  î vay  ¾n   ¹n  ©n   µng  Ýnh  n   êi®iÓ m   ö  ý   x l  n   ng h Ng h t ®Õ th   x l  vµ  µ kho¶n    î cßn  l  dn  trong h¹n.C¸c      kho¶n  î qu¸  ¹n,nî ® îc khoanh, nî vay  n  h         trung,dµih¹n kh«ng  éc diÖn  ö  ý.     thu   xl ­ C¸c    kho¶n  î cña    n  c¸c doanh nghiÖp  ∙  Êt  ® m kh¶  n¨ng  thanh    to¸nhoÆc   ®ñ   iÒu  Ön  ® ki cho    ph¸ s¶n hoÆc   ph¶is ¾p  Õp  ¹ kh«ng  éc diÖn    x l i thu   chuyÓn   nîvay  µnh  èn  ©n    th v Ng s¸ch cÊp.   4. T¬ng    øng  íiviÖc  v  gi¶m    î c¸c Ng ©n   µng  ¬ng  ¹i quèc  dn    h Th m  doanh  cho doanh  nghiÖp  µ   íc,Ng ©n   µng  µ   íc xö  ý nguån  ï  p     Nh n   h Nh n   l   b ®¾ cho Ng ©n   µng  ¬ng  ¹i Quèc  h Th m  doanh theo  Quy Õt  nh  ña  ñ  íng  Ýnh  ®Þ c Th t Ch phñ.
  2. 2 B . N h ÷ n g  q u y  ® Þ n h  c ô  th Ó I.  X¸c ® Þ n h  c¸c kho¶n n î vay chuy Ó n  th µ nh v è n N g © n  s¸ch N h µ  n íc c Ê p: 1. C¨n  híng  Én  ña  é   µi chÝnh, doanh  cø  d c BT    nghiÖp  µ   íc thuéc Nh n     diÖn  îcxem   Ðt bæ   ®  x   sung  èn u  ng  Ëp  ¬ng    Ýnh    v l ®é l ph ¸n t to¸nnhu  Çu  èn  cv l ®éng, sè  Ön  ã,sè  èn  u    hi c   v cßn  Õu.thi 2.Sè  èn u  ng    v l ®é cßn  Õu thi ph¶ilo¹ trõc¸ckho¶n  ù  Õn  ¹onguån  ö   i    d ki t   x lýtrongn¨m      1997    nh sau: 2.1.M ét  Çn  ü  u      iÓn   ph qu ®Ç tph¸ttr 2.2.V Ët   ÷hé  µ   íc® îcb¸n  i      èn  õdù  ÷® Æc   Öt).   tgi   Nh n     ® ®Ó t¨ngv (tr   tr   bi 2.3. èn  ®iÒu  ®éng  gi÷a c¸c doanh nghiÖp thõa vèn sang doanh   V nghiÖp  Õu vèn. thi   3. Sau    ¹  õc¸c kho¶n    khilo i     tr nªu  ¹  iÓ m   (môc    cø  µo  è    î ti ® 2  I),c¨n  v s d n   vay  µo  êi®iÓ m   Çn  Êt vµ  è  èn u  ng  Ön  ã  ña  v th   g nh   s v l ®é hi c c doanh  nghiÖp,   sè  èn u  ng  v l ®é cßn  Õu  îc bï ®¾ p   thi ®     theo th«ng b¸o  ña  é   ëng  é   µi c B tr BT  chÝnh  b»ng  è  î  s n vay  ¾n   ¹n  Ön  ng h hi cßn  î  ©n   µng  ¬ng  ¹i quèc  n Ng h Th m  doanh  n   êi®iÓ m   ®Õ th   c«ng  è  b chuyÓn  î. n 4.Sè  Öu nîvay  ©n  µng  ña    li     Ng h c doanh  nghiÖp  µ   íc®Õ n   êi®iÓ m   Nh n   th   xö  ý® îcquy  nh    l    ®Þ nh sau: 4.1.Nî  èc  n   êi®iÓ m   ö  ýlµc¨n cø      g ®Õ th   x l       ®Ó xem   Ðt chuyÓn  èn    x  v vay thµnh  èn  ©n  v Ng s¸ch Nhµ   íccÊp.   n  4.2.Nî  iDoanh    l∙  : nghiÖp  µ   íc tiÕp  ôc ph¶itr¶l∙ Ng ©n   µng  Ýnh  Nh n   t       i h t ®Õ n   µy  ã  Õt  nh  ng c quy ®Þ chuyÓn    î vay  µnh  èn  ©n  dn  th v ng s¸ch cÊp  µy    (ng chÝnh  thøc xö  ýquy  nh  ¹ ®iÓ m   ­M ôc  .   l  ®Þ t i 4   II) 5. Trêng  îp doanh    h  nghiÖp  µ   ícnî vay  ¾n  ¹n  Òu  ©n   µng  Nh n     ng h nhi Ng h Th¬ng  ¹iquèc  m  doanh  µ  è  îlính¬n  èn u  ng  Õu (quy ®Þnh  ¹ ®iÓ m   v s n    v l ®é thi     t i 3    ôc     Çn  th× viÖc  ö  ýchuyÓn  èn  ­m I­ ph B)    x l  v vay  µnh  èn  ©n  th v Ng s¸ch Nhµ     níccÊp  Ïthùc hiÖn  ¹ m ét  ©n  µng  ã  è  îlínnhÊt.   s    t  i Ng h c s n    II. ö  lý  X  t¨ng, gi¶ m  v è n gi ÷ a N g © n  h µ n g v µ  d oanh n g hi Ö p: 1.Ng ©n  µng  ¬ng  ¹iquèc    h Th m  doanh  ã  c tr¸chnhiÖm   Óm    è  Öu nî   ki tras li     vay  ¾n  ¹n hiÖn  ng h  cßn    î®Õ n   êi®iÓ m   ö  ýcña  dn  th   x l  doanh nghiÖp  µ   íc. Nh n   §èichiÕu  ÷a khÕ   ccho    gi   í  vay  íisæ   v   s¸ch kÕ         Ën      to¸n®Ó x¸c nh trªnb¶ng    kª khÕ   cvay  èn  ña  í  v c doanh  nghiÖp  µ   ícgöi®Õ n. Nh n     2. Sau    îcThñ íng Ch Ýnh  ñ    khi®   t  ph phª  Öt,Bé   µi chÝnh  duy   T   th«ng    b¸o quyÕt  nh   ®Þ chuyÓn   èn  v vay  µnh  èn  ©n   th v Ng s¸ch  µ   íc  Êp  i  íi Nh n c ®è v   doanh  nghiÖp  µ   íccho  ©n  µng  µ   ícViÖtNam. Nh n   Ng h Nh n     Ng ©n  µng  µ   ícViÖt Nam   h Nh n     chØ  o    ©n  µng  ¬ng  ¹iquèc  ®¹ c¸c Ng h Th m  doanh  Êt to¸n sè   nî    t   d ®Ó chuyÓn  µnh  èn  ©n   th v Ng s¸ch  Êp  c cho doanh 
  3. 3 nghiÖp  th«ng qua  Ö   èng  h th c¸c    chi nh¸nh  ña  ©n   µng  µ   íc;®ång  c Ng h Nh n   thêi  ©n   µng  µ   ícxö  ýnguån  ï ®¾ p   ,Ng h Nh n   l   b  cho    ©n   µng  ¬ng  ¹i c¸c Ng h Th m  quèc  doanh ¬ng  t øng  íisè  î vay  îcchuyÓn  µnh  èn  ©n  v   n  ®  th v ng s¸ch nhµ  íc   n  cÊp. 3. ViÖc  ö  ýnguån    ï ®¾ p   gi¶m    î ®èi víi   ©n  µng  ­   x l  ®Ó b   do  d n       Ng c¸c h Th ¬ng  ¹iquèc  m  doanh  îcthùc hiÖn    ®    nh sau: ­ Trêng  îp  ©n   µng  ¬ng  ¹i quèc    h Ng h Th m  doanh  Ön  hi cßn  î vay  ©n   n  Ng hµng  µ   íc:Ng ©n  µng  µ   ícthùc hiÖn  Nh n   h Nh n     gi¶m  îvay ¬ng  n  t øng cho  ©n   Ng hµng  ¬ng  ¹iquèc  Th m  doanh. ­ Trêng  îp Ng ©n   µng  ¬ng  ¹iquèc    h  h Th m  doanh kh«ng  ã    î vay  ©n   c dn  Ng hµng  µ   íc (hoÆc    nî vay  ©n   µng  µ   íc thÊp  ¬n  è  èn  ©n   Nh n   d  Ng h Nh n   h s v Ng hµng  ¬ng  ¹iquèc  Th m  doanh gi¶m    î cho  dn  doanh nghiÖp  µ  ícdo  nh n   chuyÓn  thµnh  èn  ©n   v Ng s¸ch  Êp): Ng ©n   µng  µ   íc sö  ông  ån  èn  c   h Nh n   d ngu v theo   Quy Õt  nh  ña  ñ íng  Ýnh  ñ  ï ®¾ p   ùctiÕp  ®Þ c Th t Ch ph b   tr   cho    ©n   µng  c¸c Ng h Th¬ng  ¹ith«ng  m  qua      c¸cchinh¸nh  ©n  µng  µ   íctrªn®Þa  µn. Ng h Nh n     b 4. ViÖc xö lý chuyÓn  nî vay thµnh vèn ng©n  s¸ch cÊp cho doanh  nghiÖp  µ   ícvµ  ån  ï ®¾ p   Nh n   ngu b   cho    ©n  µng  ¬ng  ¹iquèc  c¸cNg h Th m  doanh  ® îctiÕn hµnh  ng  êim ét  óc.     ®å th   l Thêi ®iÓ m   ö  ý ® îc thùc  Ön    x l    hi theo  õng  t,tiÕn  µnh  t ®î   h sau  ngµy  10  tÝnh  õ khi Ng ©n   µng  µ   íc ViÖt Nam   Ën  îc th«ng  t    h Nh n     nh ®  b¸o  ña  é   µi c BT  chÝnh  Ò   v tæng  møc   chuyÓn  èn  v vay  µnh  èn  ©n  th v ng s¸ch  Êp  c cho doanh  nghiÖp  µ   íccña  õng ®ît. Nh n   t  C. T æ  c h ø c  th ù c hi Ö n 1. Sau    éi  ng  ªnBé   Èm   nh,  é   µi chÝnh  ã    khiH ®å li   th ®Þ BT  c tr¸chnhiÖm     tæng  îp sè  èn  Êp  h   v c cho  doanh nghiÖp  µ   íctõng  tgöiNg ©n  µng  µ   Nh n   ®î     h Nh níc ViÖt Nam   µm      l c¨n  thùc  Ön  cø  hi chuyÓn  èn  v vay  µnh  èn  ©n  th v ng s¸ch   cÊp. Ng ©n   µng  µ   íc ViÖt Nam   ã    h Nh n     c tr¸chnhiÖ m     chØ   o    ®¹ c¸c Chi nh¸nh  ng©n  µng  µ   íc thuéc  Ö   èng  iÓn khai viÖc  h Nh n   h th tr     chuyÓn  èn  v vay  µnh  th vèn  ©n  ng s¸ch cÊp    cho  doanh  nghiÖp  µ   ícvµ  ö  ýnguån  ﮾ p   Nh n   x l   b  cho    c¸c Chi nh¸nh  ©n  µng  ¬ng  ¹icã  ªnquan    a  µn.   Ng h Th m   li   trªn®Þ b 2. Côc    Qu¶n  ývèn  µ  µis¶n  µ   íct¹  l  v t  Nh n   i doanh nghiÖp  ã  c tr¸chnhiÖm     phèihîp víi         nh¸nh  ©n  µng  µ   íctØnh,thµnh  è  ö  ýviÖc  Chi Ng h Nh n     ph x l   chuyÓn  vèn vay  µnh  èn  ©n   th v Ng s¸ch Nhµ   íccÊp    n  cho doanh nghiÖp  µ   ícth«ng  Nh n   qua      c¸cChi nh¸nh  ©n  µng  ¬ng  ¹itheo  è  Öu do  é  µichÝnh  Ng h Th m  s li   B T   th«ng  b¸o cho  ©n  µng  µ   íc.   Ng h Nh n 3. K Õt  óc m çi ®îtxö  ý,   ©n  µng  ¬ng  ¹iquèc    th       l   Ng c¸c h Th m  doanh  Trung  ­ ¬ng  ã  c tr¸chnhiÖm     tæng  îp b¸o    ×nh  ×nh  ùc hiÖn  h   c¸o t h th   cho  é   µi chÝnh  BT  vµ  ©n   µng  µ   íc ViÖt Nam     ©n   µng  µ   íc tæng  îp  Ng h Nh n     ®Ó Ng h Nh n   h b¸o    c¸o Thñ íng Ch Ýnh  ñ. t  ph 4. Th«ng   µy  ã  Öu  ùc kÓ   õ ngµy  ý. Ch¸nh    t n c hi l   t   k  V¨n phßng, l∙nh ®¹o     Tæng   ôc, Vô,  ôc  éc  é   µi chÝnh  µ  ©n   µng  µ   íc ViÖt Nam;  c  C thu B T   v Ng h Nh n     Chñ   Þch  éi  ng  t H ®å qu¶n  Þ,Tæng   tr   Gi¸m  c  ©n   µng  ¬ng  ¹i quèc  ®è Ng h Th m  doanh,  Tæng  gi¸m  c  ®è c¸c  Tæng  c«ng    µ   íc, Gi¸m  c  ty Nh n   ®è c¸c  doanh  nghiÖp  µ   ícchÞu  Nh n   tr¸chnhiÖ m    µnh.   thi h
  4. 4 Trong    ×nh thùc hiÖn,n Õu  ã  íng m ¾ c,    Þ  qu¸ tr       cv   ®Ò ngh ph¶n  vÒ   é  ¸nh  B TµichÝnh  µ  ©n  µng  µ   ícViÖtNam.   v Ng h Nh n    
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2