intTypePromotion=1

Thông tư hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng tiền thu lệ phí hạn ngạch

Chia sẻ: Tu Uyen | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:4

0
148
lượt xem
9
download

Thông tư hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng tiền thu lệ phí hạn ngạch

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng tiền thu lệ phí hạn ngạch về xuất khẩu hàng dệt, may vào thị trường có hạn ngạch EU và Canada; Lệ phí cấp giấy phép đặt văn phòng đại diện thường trú của các tổ chức kinh tế nước ngoài tại Việt Nam

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng tiền thu lệ phí hạn ngạch

  1. v¨n phßng quèc héi c¬ së d÷ liÖu luËt viÖt nam LAWDATA Th«ng t cña Bé Tµi chÝnh Sè 111/2000/TT/BTC ngµy 21 th¸ng 11 n¨m 2000 Híng dÉn chÕ ®é qu¶n lý, sö dông tiÒn thu lÖ phÝ h¹n ng¹ch vÒ xuÊt khÈu hµng dÖt, may vµo thÞ trêng cã h¹n ng¹ch EU vµ Canada; LÖ phÝ cÊp giÊy phÐp ®Æt v¨n phßng ®¹i diÖn thêng tró cña c¸c tæ chøc kinh tÕ níc ngoµi t¹i ViÖt Nam - C¨n cø NghÞ ®Þnh sè 87/CP ngµy 19/12/1996 vµ NghÞ ®Þnh sè 51/1998/N§-CP ngµy 18/7/1998 cña ChÝnh phñ quy ®Þnh chi tiÕt viÖc ph©n cÊp, qu¶n lý, lËp, chÊp hµnh vµ quyÕt to¸n ng©n s¸ch Nhµ níc; - C¨n cø NghÞ ®Þnh sè 04/1999/N§-CP ngµy 30/1/1999 cña ChÝnh phñ vÒ phÝ, lÖ phÝ thuéc ng©n s¸ch Nhµ níc. - C¨n cø QuyÕt ®Þnh sè 99/1999/Q§/BTC ngµy 27/8/1999 cña Bé trëng Bé Tµi chÝnh ban hµnh biÓu møc thu lÖ phÝ h¹n ng¹ch xuÊt khÈu hµng dÖt, may vµo thÞ trêng EU vµ Canada; Th«ng t sè 73/1999/TT/BTC ngµy 14/6/1999 cña Bé Tµi chÝnh híng dÉn thu lÖ phÝ cÊp giÊy phÐp ®Æt v¨n phßng ®¹i diÖn thêng tró cña tæ chøc kinh tÕ níc ngoµi t¹i ViÖt Nam. - C¨n cø Th«ng t sè 150/1999/TT-BTC ngµy 21/12/1999 cña Bé Tµi chÝnh híng dÉn thi hµnh QuyÕt ®Þnh sè 195/1999/Q§-TTg ngµy 27/9/1999 cña Thñ tíng ChÝnh phñ vÒ viÖc lËp, sö dông vµ qu¶n lý Quü hç trî xuÊt khÈu, trong ®ã ®· quy ®Þnh c¬ quan, ®¬n vÞ tæ chøc thu lÖ phÝ cÊp h¹n ng¹ch xuÊt khÈu, nhËp khÈu; lÖ phÝ cÊp giÊy phÐp ®Æt vµ ho¹t ®éng cña V¨n phßng ®¹i diÖn c¸c tæ chøc kinh tÕ níc ngoµi t¹i ViÖt Nam ®îc hëng mét kho¶n thï lao tèi ®a 10% vµ nép vµo Quü hç trî xuÊt khÈu 90% sè thu cßn l¹i. Sau khi thèng nhÊt víi Bé Th¬ng m¹i, Bé Tµi chÝnh híng dÉn chÕ ®é qu¶n lý, sö dông tiÒn thu lÖ phÝ h¹n ng¹ch xuÊt khÈu hµng dÖt, may vµo thÞ trêng cã h¹n ng¹ch EU, Canada; lÖ phÝ cÊp giÊy phÐp ®Æt v¨n phßng ®¹i diÖn thêng tró cña c¸c tæ chøc kinh tÕ níc ngoµi t¹i ViÖt Nam nh sau: I/ Nh÷ng quy ®Þnh chung: 1/ LÖ phÝ h¹n ng¹ch xuÊt khÈu hµng dÖt may, may vµo thÞ trêng cã h¹n ng¹ch EU, Canada; lÖ phÝ cÊp giÊy phÐp ®Æt v¨n phßng ®¹i diÖn thêng tró cña c¸c tæ chøc kinh tÕ níc ngoµi t¹i ViÖt Nam lµ kho¶n thu cña ng©n s¸ch Nhµ níc nh»m môc ®Ých bï ®¾p mét phÇn chi phÝ cho c¸c ho¹t ®éng qu¶n lý Nhµ níc vµ cÊp giÊy phÐp xuÊt khÈu hµng dÖt may vµo thÞ trêng cã h¹n ng¹ch EU, Canada; cÊp giÊy phÐp ®Æt v¨n phßng ®¹i diÖn thêng tró cña c¸c tæ chøc kinh tÕ níc ngoµi t¹i ViÖt Nam. 2/ ViÖc sö dông lÖ phÝ cÊp giÊy phÐp xuÊt khÈu hµng dÖt, may vµo thÞ trëng cã h¹n ng¹ch EU, Canada; cÊp giÊy phÐp ®Æt v¨n phßng ®¹i diÖn thêng tró cña c¸c tæ chøc kinh tÕ níc ngoµi t¹i ViÖt Nam hµng n¨m ph¶i ®îc lËp dù to¸n vµ ®îc cÊp cã thÈm quyÒn phª duyÖt.
  2. 2 II/ Nh÷ng quy ®Þnh cô thÓ: 1/ Néi dung chi: 1.1/ Chi phÝ thêng xuyªn ®¶m b¶o cho c¸c ho¹t ®éng cÊp giÊy phÐp, cÊp h¹n ng¹ch xuÊt khÈu hµng dÖt, may; Chi phÝ cÊp giÊy phÐp ®Æt v¨n phßng ®¹i diÖn th¬ng tró cña c¸c tæ chøc kinh tÕ níc ngoµi t¹i ViÖt Nam. Néi dung chi bao gåm: - Chi in tê khai cÊp giÊy phÐp. - Chi mua v¨n phßng phÈm. - Chi trao ®æi th«ng tin, su tÇm th«ng tin tµi liÖu dÞch vÒ thi hµnh HiÖp ®Þnh bu«n b¸n hµng dÖt, may gi÷a ViÖt Nam víi c¸c thÞ trêng cã ¸p dông h¹n ng¹ch. - Chi phÝ cho chuyªn gia ViÖt Nam ra níc ngoµi nghiªn cøu vµ mêi chuyªn gia níc ngoµi vµo ViÖt Nam ®Ó trao ®æi, häc tËp kinh nghiÖm viÖc thùc hiÖn HiÖp ®Þnh vÒ bu«n b¸n hµng dÖt, may gi÷a ViÖt Nam víi c¸c thÞ trêng cã ¸p dông h¹n ng¹ch (Kh«ng ®îc chi phÝ cho c¸c ®oµn chuyªn gia lµ doanh nghiÖp). - Chi phÝ cho c¸c cuéc héi th¶o, tuyªn truyÒn, qu¶ng c¸o, triÓn l·m vÒ xuÊt khÈu hµng dÖt, may gi÷a ViÖt Nam víi c¸c thÞ trêng cã ¸p dông h¹n ng¹ch. - Chi phÝ cho c¸c ho¹t ®éng nh»m thóc ®Èy t¨ng nhanh h¹n ng¹ch xuÊt khÈu hµng dÖt, may cña ViÖt Nam vµo c¸c thÞ trêng cã ¸p dông h¹n ng¹ch. - Chi phÝ c¸c ®oµn kiÓm tra ®Þnh kú vµ bÊt thêng trong viÖc thùc hiÖn h¹n ng¹ch ®Ó n©ng cao hiÖu qu¶ thùc hiÖn HiÖp ®Þnh gi÷a ViÖt Nam víi c¸c thÞ trêng cã ¸p dông h¹n ng¹ch. - Chi tr¶ tiÒn c«ng, c¸c kho¶n ®ãng gãp cho lao ®éng hîp ®ång theo chÕ ®é quy ®Þnh. - Chi båi dìng lµm ®ªm, thªm giê cho c«ng chøc, viªn chøc thu lÖ phÝ ngoµi chøc n¨ng, nhiÖm vô ®îc giao. - Chi phÝ mua s¾m, söa ch÷a c«ng cô, c¬ së vËt chÊt, ph¬ng tiÖn phôc vô viÖc thu lÖ phÝ vµ cÊp h¹n ng¹ch xuÊt khÈu hµng dÖt, may vµo thÞ trêng cã h¹n ng¹ch EU, Canada. 1.2/ TrÝch quü khen thëng cho c¸n bé, c«ng chøc trùc tiÕp liªn quan thùc hiÖn thu lÖ phÝ. Møc trÝch quü khen thëng b×nh qu©n mét n¨m cho mét ngêi tèi ®a mçi n¨m kh«ng qu¸ 3 (ba) th¸ng l¬ng thùc hiÖn. Sè tiÒn 10% lÖ phÝ ®îc trÝch ®Ó l¹i Bé Th¬ng m¹i tæ chøc chi theo néi dung chi quy ®Þnh t¹i c¸c ®iÓm 1.1 vµ 1.2, Môc II ë trªn ng©n s¸ch kh«ng cÊp thªm, nÕu cuèi n¨m sö dông kh«ng hÕt th× ph¶i nép toµn bé phÇn cßn l¹i vµo ng©n s¸ch Nhµ níc. 2/ LËp vµ chÊp hµnh dù to¸n thu, chi lÖ phÝ cÊp giÊy phÐp xuÊt khÈu hµng dÖt, may vµo thÞ trêng cã h¹n ng¹ch EU, Canada; cÊp giÊy phÐp ®Æt v¨n phßng ®¹i diÖn thêng tró cña c¸c tæ chøc kinh tÕ níc ngoµi t¹i ViÖt Nam. 2.1/ Hµng n¨m, c¨n cø vµo møc thu theo quy ®Þnh cña Bé Tµi chÝnh ban hµnh biÓu møc thu lÖ phÝ cÊp giÊy phÐp vÒ kinh doanh xuÊt khÈu
  3. 3 hµng dÖt, may vµo thÞ trêng cã h¹n ng¹ch EU, Canada; cÊp giÊy phÐp ®Æt v¨n phßng ®¹i diÖn thêng tró cña c¸c tæ chøc kinh tÕ níc ngoµi t¹i ViÖt Nam vµ néi dung chi quy ®Þnh t¹i Th«ng t nµy vµ chÕ ®é chi tiªu tµi chÝnh hiÖn hµnh, Bé Th¬ng m¹i lËp dù to¸n thu, chi lÖ phÝ chi tiÕt theo môc lôc ng©n s¸ch Nhµ níc hiÖn hµnh göi Bé Tµi chÝnh. 2.2/ C¨n cø dù to¸n thu, chi ®· ®îc c¬ quan cã thÈm quyÒn phª duyÖt, Bé Th¬ng m¹i lËp dù to¸n thu, chi hµng quý chi tiÕt theo môc lôc ng©n s¸ch Nhµ níc hiÖn hµnh göi Kho b¹c Nhµ níc n¬i giao dÞch, Bé Tµi chÝnh ®Ó lµm c¨n cø kiÓm so¸t thu, chi. 2.3/ Bé Th¬ng m¹i ph¶i më tµi kho¶n thu phÝ, lÖ phÝ t¹i Kho b¹c Nhµ níc n¬i giao dÞch. Sè tiÒn phÝ, lÖ phÝ thu ®îc ph¶i nép toµn bé vµo tµi kho¶n thu cña ®¬n vÞ më t¹i Kho b¹c Nhµ níc n¬i giao dÞch. 2.4/ C¨n cø vµo sè thu lÖ phÝ; dù to¸n chi ®îc cÊp cã thÈm quyÒn phª duyÖt; lÖnh chuÈn chi cña thñ trëng ®¬n vÞ vµ c¸c chøng tõ hå s¬ hîp ph¸p, hîp lÖ, Kho b¹c Nhµ níc cÊp t¹m øng hoÆc thanh to¸n cho ®¬n vÞ theo quy ®Þnh hiÖn hµnh vÒ chÕ ®é qu¶n lý, cÊp ph¸t, thanh to¸n c¸c kho¶n chi ng©n s¸ch Nhµ níc qua kho b¹c Nhµ níc vµ quy ®Þnh t¹i Th«ng t nµy. C¸c kho¶n chi sai ngoµi dù to¸n ®· ®îc cÊp cã thÈm quyÒn phª duyÖt ®Òu ph¶i xuÊt to¸n, thu håi nép ng©n s¸ch Nhµ níc. Ngêi ra lÖnh chi sai ph¶i båi hoµn c«ng quü vµ xö lý theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. 2.5/ Bé Th¬ng m¹i cã tr¸ch nhiÖm kª khai, thu, nép vµ qu¶n lý tiÒn lÖ phÝ theo ®óng quy ®Þnh hiÖn hµnh. 3/ QuyÕt to¸n thu, chi lÖ phÝ cÊp giÊy phÐp xuÊt khÈu hµng dÖt, may vµo thÞ trêng cã h¹n ng¹ch EU, Canada; cÊp giÊy phÐp ®Æt v¨n phßng ®¹i diÖn thêng tró cña c¸c tæ chøc kinh tÕ níc ngoµi t¹i ViÖt Nam. - Bé Th¬ng m¹i cã tr¸ch nhiÖm më sæ s¸ch kÕ to¸n ®Ó ghi chÐp, h¹ch to¸n vµ quyÕt to¸n sè thu, chi lÖ phÝ theo ®óng quy ®Þnh t¹i QuyÕt ®Þnh sè 999/TC/Q§/C§KT ngµy 2/11/1996 cña Bé trëng Bé Tµi chÝnh vÒ viÖc ban hµnh hÖ thèng chÕ ®é kÕ to¸n hµnh chÝnh sù nghiÖp. - Bé Th¬ng m¹i cã tr¸ch nhiÖm duyÖt quyÕt to¸n thu, chi lÖ phÝ cÊp giÊy phÐp xuÊt khÈu hµng dÖt, may vµo thÞ trêng cã h¹n ng¹ch EU, Canada; cÊp giÊy phÐp ®Æt v¨n phßng ®¹i diÖn thêng tró cña c¸c tæ chøc kinh tÕ níc ngoµi t¹i ViÖt Nam cña c¸c ®¬n vÞ trùc thuéc vµ tæng hîp vµo b¸o c¸o quyÕt to¸n chung göi Bé Tµi chÝnh thÈm ®Þnh vµ ra th«ng b¸o duyÖt quyÕt to¸n cïng víi quyÕt to¸n cña Bé Th¬ng m¹i. - Bé Th¬ng m¹i cã tr¸ch nhiÖm phèi hîp víi Bé Tµi chÝnh kiÓm tra ®Þnh kú (hoÆc ®ét xuÊt) ®Ó ®¶m b¶o thu, chi ®óng chÕ ®é quy ®Þnh. III / §iÒu kho¶n thi hµnh: C¸c quy ®Þnh t¹i Th«ng t nµy ®îc ¸p dông kÓ tõ ngµy 1 th¸ng 1 n¨m 2000. C¸c quy ®Þnh kh¸c vÒ sö dông lÖ phÝ cÊp giÊy phÐp xuÊt khÈu hµng dÖt, may vµo thÞ trêng cã h¹n ng¹ch EU, Canada; cÊp giÊy phÐp ®Æt v¨n phßng ®¹i diÖn thêng tró cña c¸c tæ chøc kinh tÕ níc ngoµi t¹i ViÖt Nam tr¸i víi Th«ng t nµy ®Òu b·i bá.
  4. 4 Trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn nÕu cã víng m¾c, ®Ò nghÞ Bé Th¬ng m¹i ph¶n ¸nh kÞp thêi vÒ Bé Tµi chÝnh ®Ó nghiªm cøu gi¶i quyÕt.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2