intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2023 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

Thông tư hướng dẫn chế độ trợ cấp cho những người đã hết tuổi lao động tại thời điểm ngừng hưởng trợ cấp mất sức lao động hàng tháng

Chia sẻ: Phạm Vân Sơn | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:8

124
lượt xem
4
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư hướng dẫn chế độ trợ cấp cho những người đã hết tuổi lao động tại thời điểm ngừng hưởng trợ cấp mất sức lao động hàng tháng

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư hướng dẫn chế độ trợ cấp cho những người đã hết tuổi lao động tại thời điểm ngừng hưởng trợ cấp mất sức lao động hàng tháng

  1. v¨n phßng quèc héi c¬ së d÷ liÖu luËt viÖt nam LAWDATA th«ng t liªn tÞch bé LAo ®éng -Th¬ng binh Vµ x· héi - Bé tµi chÝnh Sè 21/2000/TTLT- BL§TBXH -BTC ngµy 25 th¸ng 9 n¨m 2000 Híng dÉn chÕ ®é trî cÊp cho nh÷ng ngêi ®· hÕt tuæi lao ®éng t¹i thêi ®iÓm ngõng hëng trî cÊp mÊt søc lao ®éng hµng th¸ng Thi hµnh QuyÕt ®Þnh sè 91/2000/Q§-TTg ngµy 4 th¸ng 8 n¨m 2000 cña Thñ tíng ChÝnh phñ vÒ viÖc trî cÊp ®èi víi nh÷ng ngêi hÕt tuæi lao ®éng t¹i thêi ®iÓm ngõng hëng trî cÊp mÊt søc lao ®éng hµng th¸ng, Liªn Bé Lao ®éng - Th¬ng binh vµ X· héi - Bé Tµi chÝnh híng dÉn thùc hiÖn nh sau: I- §èi tîng ¸p dông: 1- Ngêi ®ang hëng trî cÊp mÊt søc lao ®éng hµng th¸ng cã thêi h¹n theo quy ®Þnh t¹i QuyÕt ®Þnh 60/H§BT ngµy 1 th¸ng 3 n¨m 1990 cña Héi ®ång Bé trëng (nay lµ ChÝnh phñ) mµ t¹i thêi ®iÓm ngõng hëng trî cÊp, ®· hÕt tuæi lao ®éng (nam ®ñ 60 tuæi trë lªn, n÷ ®ñ 55 tuæi trë lªn) vµ cã thêi gian c«ng t¸c thùc tÕ ®ñ 15 n¨m trë lªn (n¨m c«ng t¸c tÝnh theo lÞch, kh«ng tÝnh sè n¨m ®îc quy ®æi thªm theo hÖ sè). 2- Ngêi ®· ngõng hëng trî cÊp mÊt søc lao ®éng hµng th¸ng theo quy ®Þnh t¹i QuyÕt ®Þnh 60/H§BT nãi trªn trong kho¶ng thêi gian tõ ngµy 1 th¸ng 7 n¨m 1990 ®Õn tríc ngµy 1 th¸ng 7 n¨m 2000, ®Õn ngµy 1 th¸ng 7 n¨m 2000 cßn sèng, mµ t¹i thêi ®iÓm ngõng hëng trî cÊp lóc ®ã ®· hÕt tuæi lao ®éng (nam ®ñ 60 tuæi trë lªn, n÷ ®ñ 55 tuæi trë lªn) vµ cã thêi gian c«ng t¸c thùc tÕ ®ñ 15 n¨m trë lªn (n¨m c«ng t¸c tÝnh theo lÞch, kh«ng tÝnh sè n¨m ® îc quy ®æi theo hÖ sè). Kh«ng thùc hiÖn trî cÊp quy ®Þnh t¹i Th«ng t nµy ®èi víi nh÷ng ngêi thuéc diÖn ®îc tiÕp tôc hëng trî cÊp mÊt søc lao ®éng hµng th¸ng quy ®Þnh t¹i §iÒu 2 QuyÕt ®Þnh 60/H§BT ngµy 1 th¸ng 3 n¨m 1990 cña Héi ®ång Bé trëng (nay lµ ChÝnh phñ). II- Møc trî cÊp, c¸ch tÝnh hëng trî cÊp: 1- Møc trî cÊp: 100.000 ®ång/th¸ng, ¸p dông thèng nhÊt cho c¸c ®èi t - îng nªu t¹i ®iÓm 1, 2 môc I nãi trªn, kh«ng tÝnh ®Õn møc trî cÊp mÊt søc lao ®éng ®· hëng tríc ®ã. Ngoµi møc trî cÊp 100.000 ®ång/th¸ng, ngêi hëng trî cÊp cßn ®îc hëng chÕ ®é b¶o hiÓm y tÕ quy ®Þnh t¹i NghÞ ®Þnh 58/1998/N§-CP ngµy 13 th¸ng 8 n¨m 1998 cña ChÝnh phñ. Møc ®ãng b¶o hiÓm y tÕ cho mçi ng êi h- ëng trî cÊp b»ng 3% møc tiÒn l¬ng tèi thiÓu vµ do ng©n s¸ch Nhµ níc ®¶m b¶o th«ng qua c¬ quan B¶o hiÓm x· héi ViÖt Nam. Khi ng êi hëng trî cÊp chÕt th× ngêi lo mai t¸ng ®îc nhËn mai t¸ng phÝ b»ng 8 th¸ng tiÒn l¬ng tèi thiÓu,
  2. 2 quy ®Þnh t¹i §iÒu 31 §iÒu lÖ B¶o hiÓm x· héi ban hµnh kÌm theo NghÞ ®Þnh 12/CP ngµy 26 th¸ng 1 n¨m 1995 cña ChÝnh phñ. 2- C¸ch tÝnh hëng trî cÊp a- Ngêi ®ang hëng trî cÊp mÊt søc lao ®éng hµng th¸ng ® îc tÝnh hëng khi ®ñ hai ®iÒu kiÖn sau: - T¹i thêi ®iÓm ngõng hëng trî cÊp mÊt søc lao ®éng hµng th¸ng nam ®ñ 60 tuæi trë lªn, n÷ ®ñ 55 tuæi trë lªn. - Cã thêi gian c«ng t¸c thùc tÕ ®ñ 15 n¨m trë lªn (tÝnh theo lÞch). Thêi ®iÓm b¾t ®Çu hëng trî cÊp víi møc 100.000 ®ång/th¸ng, ®îc tÝnh tõ th¸ng ngõng hëng trî cÊp mÊt søc lao ®éng theo quy ®Þnh t¹i QuyÕt ®Þnh 60/H§BT ngµy 1 th¸ng 3 n¨m 1990 cña Héi ®ång Bé tr ëng (nay lµ ChÝnh phñ) . VÝ dô 1: Bµ NguyÔn ThÞ A sinh th¸ng 9 n¨m 1945, cã 15 n¨m c«ng t¸c thùc tÕ (®îc tÝnh thªm 2 n¨m quy ®æi theo hÖ sè, thµnh 17 n¨m) . Bµ A nghØ viÖc hëng trî cÊp mÊt søc lao ®éng hµng th¸ng tõ th¸ng 3 n¨m 1992 víi thêi gian ®îc hëng trî cÊp lµ 8 n¨m 6 th¸ng, th¸ng 8 n¨m 2000 bµ hëng th¸ng trî cÊp mÊt søc lao ®éng cuèi cïng víi møc 190.000 ®ång. Theo quy ®Þnh t¹i QuyÕt ®Þnh 60/H§BT ngµy 1 th¸ng 3 n¨m 1990 th× th¸ng 9 n¨m 2000 bµ A ngõng hëng trî cÊp mÊt søc lao ®éng, nhng v× t¹i thêi ®iÓm ngõng hëng trî cÊp mÊt søc lao ®éng bµ A ®· ®ñ 55 tuæi, cho nªn bµ A ® îc hëng trî víi møc 100.000 ®ång/th¸ng tõ th¸ng 9 n¨m 2000. VÝ dô 2: ¤ng TrÇn V¨n B sinh th¸ng 4 n¨m 1942, cã 16 n¨m c«ng t¸c thùc tÕ (®îc tÝnh thªm 2 n¨m 6 th¸ng quy ®æi theo hÖ sè thµnh 18 n¨m 6 th¸ng). ¤ng B nghØ viÖc hëng trî cÊp mÊt søc lao ®éng th¸ng 6 n¨m 1991 víi thêi gian ®îc hëng trî cÊp lµ 9 n¨m 3 th¸ng, th¸ng 8 n¨m 2000 «ng B hëng th¸ng trî cÊp cuèi cïng, t¹i thêi ®iÓm th¸ng 9 n¨m 2000 lµ thêi ®iÓm ngõng trî cÊp, «ng B cha hÕt tuæi lao ®éng (58 tuæi), v× vËy «ng B kh«ng ®îc hëng trî cÊp 100.000 ®ång/th¸ng. VÝ dô 3: ¤ng NguyÔn V¨n C sinh th¸ng 7 n¨m 1940, cã 15 n¨m c«ng t¸c thùc tÕ (kh«ng cã thêi gian ®îc quy ®æi). ¤ng B nghØ viÖc hëng trî cÊp mÊt søc lao ®éng hµng th¸ng tõ th¸ng 2 n¨m 1993, víi thêi gian ® îc hëng trî cÊp lµ 7 n¨m 6 th¸ng, th¸ng 7 n¨m 2000 «ng C hëng th¸ng trî cÊp mÊt søc lao ®éng cuèi cïng víi møc 240.000 ®ång/th¸ng, th¸ng 8 n¨m 2000 t¹i thêi ®iÓm ngõng hëng trî cÊp «ng B ®· hÕt tuæi lao ®éng (®ñ 60 tuæi), v× vËy «ng C ® îc h- ëng trî cÊp víi møc 100.000 ®ång/th¸ng kÓ tõ th¸ng 8 n¨m 2000. VÝ dô 4: Bµ Bïi ThÞ N sinh th¸ng 4 n¨m 1944, cã 14 n¨m c«ng t¸c thùc tÕ (®îc tÝnh thªm 1 n¨m 8 th¸ng quy ®æi theo hÖ sè thµnh 15 n¨m 8 th¸ng). Bµ N nghØ viÖc hëng trî cÊp mÊt søc lao ®éng tõ th¸ng 6 n¨m 1993 víi thêi gian ®îc hëng trî cÊp lµ 7 n¨m 10 th¸ng, th¸ng 3 n¨m 2001 bµ N h ëng th¸ng trî cÊp cuèi cïng, t¹i thêi ®iÓm th¸ng 4 n¨m 2001 lµ thêi ®iÓm ngõng hëng trî cÊp, bµ N ®· hÕt tuæi lao ®éng, nh ng v× cha ®ñ 15 n¨m c«ng t¸c thùc tÕ cho nªn bµ N kh«ng ®îc hëng trî cÊp 100.000 ®ång/th¸ng . b- Ngêi ®· ngõng hëng trî cÊp mÊt søc lao ®éng hµng th¸ng trong thêi gian tõ ngµy 1 th¸ng 7 n¨m 1990 ®Õn tr íc ngµy 1 th¸ng 7 n¨m 2000, ®Õn ngµy 1 th¸ng 7 n¨m 2000 cßn sèng, nÕu cã ®ñ c¸c ®iÒu kiÖn nh nªu t¹i tiÕt a
  3. 3 trªn th× ®îc hëng trî cÊp. Thêi ®iÓm hëng trî cÊp ®îc tÝnh tõ ngµy 1 th¸ng 7 n¨m 2000. VÝ dô 1: ¤ng NguyÔn V¨n D sinh th¸ng 5 n¨m 1934, cã 15 n¨m c«ng t¸c thùc tÕ (®îc tÝnh thªm 3 n¨m quy ®æi, thµnh 18 n¨m). ¤ng D nghØ viÖc h ëng trî cÊp mÊt søc lao ®éng hµng th¸ng tõ th¸ng 5 n¨m 1986, th¸ng 4 n¨m 1994 «ng hëng th¸ng trî cÊp mÊt søc lao ®éng cuèi cïng víi møc 170.000 ®ång, th¸ng 5 n¨m 1994 khi th«i hëng trî cÊp mÊt søc lao ®éng th× «ng D ®· hÕt tuæi lao ®éng (®ñ 60 tuæi). §Õn ngµy 1 th¸ng 7 n¨m 2000 «ng D cßn sèng. Trêng hîp «ng D ®ñ ®iÒu kiÖn ®Ó hëng trî cÊp víi møc 100.000 ®ång/th¸ng kÓ tõ ngµy 1 th¸ng 7 n¨m 2000. VÝ dô 2: Bµ Phan Thanh H sinh th¸ng 9 n¨m 1940, cã 15 n¨m c«ng t¸c thùc tÕ (®îc tÝnh thªm 2 n¨m quy ®æi theo hÖ sè, thµnh 17 n¨m). Bµ H nghØ viÖc hëng trî cÊp mÊt søc lao ®éng hµng th¸ng tõ th¸ng 3 n¨m 1986 víi thêi gian ®îc hëng trî cÊp lµ 8 n¨m 6 th¸ng trî cÊp, th¸ng 8 n¨m 1994 bµ H hëng th¸ng trî cÊp cuèi cïng víi møc 190.000 ®ång, th¸ng 9 n¨m 1994 t¹i thêi ®iÓm ngõng hëng trî cÊp mÊt søc lao ®éng bµ H cha hÕt tuæi lao ®éng (54 tuæi). §Õn ngµy 1 th¸ng 7 n¨m 2000 bµ H cßn sèng. Trêng hîp bµ H, tuy cã ®ñ 15 n¨m c«ng t¸c thùc tÕ nh ng t¹i thêi ®iÓm ngõng hëng trî cÊp mÊt søc lao ®éng bµ H cha hÕt tuæi lao ®éng. Bµ H kh«ng ®ñ ®iÒu kiÖn ®Ó hëng trî cÊp quy ®Þnh t¹i ®iÓm 1 môc nµy . VÝ dô 3: ¤ng NguyÔn V¨n K sinh th¸ng 4 n¨m 1936, cã 13 n¨m 6 th¸ng c«ng t¸c thùc tÕ (®îc tÝnh thªm 1 n¨m 10 th¸ng quy ®æi theo hÖ sè, thµnh 15 n¨m 4 th¸ng). ¤ng K nghØ viÖc h ëng trî cÊp mÊt søc lao ®éng hµng th¸ng tõ th¸ng 8 n¨m 1989 víi thêi gian ®îc hëng trî cÊp lµ 7 n¨m 2 th¸ng, th¸ng 9 n¨m 1996 «ng hëng th¸ng trî cÊp mÊt søc lao ®éng cuèi cïng, t¹i thêi ®iÓm th¸ng 10 n¨m 1996 lµ thêi ®iÓm ngõng trî cÊp mÊt søc lao ®éng «ng K ®· hÕt tuæi lao ®éng (®ñ 60 tuæi). §Õn ngµy 1 th¸ng 7 n¨m 2000 «ng K cßn sèng. Trêng hîp «ng K, tuy hÕt tuæi lao ®éng t¹i thêi ®iÓm ngõng h ëng trî cÊp mÊt søc lao ®éng nhng thêi gian c«ng t¸c cha ®ñ 15 n¨m thùc tÕ, nªn «ng K kh«ng ®ñ ®iÒu kiÖn ®Ó hëng trî cÊp quy ®Þnh t¹i ®iÓm 1 nªu trªn. III- Hå s¬ vµ thñ tôc xÐt hëng trî cÊp: 1- Hå s¬ hëng trî cÊp gåm cã: - §¬n xin hëng trî cÊp cã x¸c nhËn cña chÝnh quyÒn ®Þa ph¬ng n¬i c tró (®èi víi ngêi ®· ngõng hëng trî cÊp mÊt søc lao ®éng tõ ngµy 1 th¸ng 7 n¨m 1990 ®Õn tríc ngµy 1 th¸ng 7 n¨m 2000). - Hå s¬ hëng trî cÊp mÊt søc lao ®éng . - QuyÕt ®Þnh th«i hëng trî cÊp mÊt søc lao ®éng - QuyÕt ®Þnh cña Gi¸m ®èc B¶o hiÓm x· héi tØnh, thµnh phè trùc thuéc trung ¬ng vÒ trî cÊp ®èi víi ngêi hÕt tuæi lao ®éng t¹i thêi ®iÓm ngõng hëng trî cÊp mÊt søc lao ®éng hµng th¸ng. 2- Thñ tôc xÐt hëng:
  4. 4 - §èi víi ngêi ®ang hëng trî cÊp mÊt søc lao ®éng hµng th¸ng, B¶o hiÓm x· héi tØnh, thµnh phè cã tr¸ch nhiÖm rµ so¸t hå s¬ ®ang qu¶n lý, lËp danh s¸ch nh÷ng ngêi ®ñ ®iÒu kiÖn hëng trî cÊp quy ®Þnh t¹i môc I Th«ng t nµy. Gi¸m ®èc b¶o hiÓm x· héi tØnh, thµnh phè trùc thuéc trung ¬ng thÈm ®Þnh vµ ra quyÕt ®Þnh ®iÒu chØnh tõ møc trî cÊp mÊt søc lao ®éng ®ang hëng sang møc trî cÊp 100.000 ®ång/th¸ng . - §èi víi ngêi ®· ngõng hëng trî cÊp mÊt søc lao ®éng trong kho¶ng tõ ngµy 1 th¸ng 7 n¨m 1990 ®Õn tr íc ngµy 1 th¸ng 7 n¨m 2000, B¶o hiÓm x· héi quËn, huyÖn, thÞ x· c¨n cø quyÕt ®Þnh th«i hëng trî cÊp, lËp danh s¸ch nh÷ng ngêi ®Õn ngµy 1 th¸ng 7 n¨m 2000 ®ang cßn sèng vµ rµ so¸t, ®èi chiÕu víi hå s¬ mÊt søc lao ®éng do c¬ quan B¶o hiÓm x· héi ®ang qu¶n lý ®Ó x¸c ®Þnh ®óng nh÷ng ngêi ®îc hëng trî cÊp. Gi¸m ®èc B¶o hiÓm x· héi tØnh, thµnh phè trùc thuéc trung ¬ng thÈm ®Þnh, ra quyÕt ®Þnh hëng trî cÊp víi møc 100.000 ®ång/th¸ng cho nh÷ng ngêi nµy vµ chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ c¸c quyÕt ®Þnh ®ã. IV- Kinh phÝ ®¶m b¶o thùc hiÖn trî cÊp: Kinh phÝ thùc hiÖn trî cÊp cho c¸c ®èi t îng quy ®Þnh t¹i môc I Th«ng t nµy do Ng©n s¸ch trung ¬ng ®¶m b¶o chi tr¶ qua c¬ quan B¶o hiÓm x· héi . V- Tæ chøc thùc hiÖn 1- Uû ban Nh©n d©n tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung ¬ng chØ ®¹o chÝnh quyÒn c¸c cÊp, Së Lao ®éng-Th¬ng binh vµ X· héi, Së Tµi chÝnh VËt gi¸ vµ c¸c Së, Ban, Ngµnh liªn quan kiÓm tra viÖc thùc hiÖn QuyÕt ®Þnh sè 91/2000/Q§-TTg ngµy 4 th¸ng 8 n¨m 2000 cña Thñ tíng ChÝnh phñ vµ Th«ng t híng dÉn nµy ë ®Þa ph¬ng . 2- Bé Tµi chÝnh cÊp kinh phÝ tõ Ng©n s¸ch Trung ¬ng ®Ó chi cho c¸c ®èi tîng nªu t¹i môc I Th«ng t nµy theo ph¬ng thøc cÊp trùc tiÕp cho B¶o hiÓm x· héi ViÖt Nam trªn c¬ së dù to¸n hµng n¨m cña B¶o hiÓm x· héi ViÖt Nam. 3- B¶o hiÓm x· héi ViÖt Nam tæ chøc thùc hiÖn vµ chØ ®¹o B¶o hiÓm x· héi c¸c tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung ¬ng c¨n cø vµo hå s¬ mÊt søc lao ®éng ®ang qu¶n lý ®Ó thùc hiÖn trî cÊp ®èi víi c¸c ®«Ý t îng quy ®Þnh t¹i Th«ng t nµy; tæng hîp, b¸o c¸o sè ®èi tîng ®îc hëng trî cÊp vµ kinh phÝ chi tr¶ (do c¬ quan B¶o hiÓm x· héi c¸c tØnh, thµnh phè thùc hiÖn) cho Bé Lao ®éng - Th¬ng binh vµ X· héi vµ Bé Tµi chÝnh ®Ó lµm c¨n cø cÊp kinh phÝ tõ ng©n s¸ch Nhµ níc vµ hµng n¨m quyÕt to¸n víi Bé Tµi chÝnh theo quy chÕ hiÖn hµnh. 4- Së Lao ®éng -Th¬ng binh vµ X· héi phèi hîp víi c¬ quan B¶o hiÓm x· héi c¸c tØnh, thµnh phè trùc thuéc trung ¬ng tr×nh Uû ban Nh©n d©n xem xÐt, quyÕt ®Þnh trî cÊp khã kh¨n ®èi víi nh÷ng ngêi ®· th«i hëng trî cÊp mÊt søc lao ®éng hµng th¸ng, nhng kh«ng thuéc ®èi tîng ®îc hëng trî cÊp quy
  5. 5 ®Þnh t¹i ®iÓm 1, 2 môc I Th«ng t nµy, khi hÕt tuæi lao ®éng (nam ®ñ 60 tuæi trë lªn vµ n÷ ®ñ 55 tuæi trë lªn) mµ ®êi sèng cã nhiÒu khã kh¨n. Møc trî cÊp khã kh¨n do Chñ tÞch Uû ban Nh©n tØnh, thµnh phè trùc thuéc trung - ¬ng quy ®Þnh trªn c¬ së kh¶ n¨ng c©n ®èi ng©n s¸ch cña ®Þa ph¬ng. Th«ng t nµy cã hiÖu lùc thi hµnh kÓ tõ ngµy 1 th¸ng 7 n¨m 2000. Nh÷ng ®èi tîng ®ñ ®iÒu kiÖn hëng trî cÊp theo quy ®Þnh t¹i tiÕt a, tiÕt b ®iÓm 2 môc II nªu trªn, nÕu do qu¸ tr×nh lµm thñ tôc mµ nhËn trî cÊp chËm, th× ® îc truy lÜnh kÓ tõ thêi ®iÓm ®îc hëng trî cÊp quy ®Þnh t¹i Th«ng t nµy. Trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn, nÕu cã víng m¾c ®Ò nghÞ ph¶n ¸nh vÒ Bé Lao ®éng - Th¬ng binh vµ X· héi vµ Bé Tµi chÝnh ®Ó gi¶i quyÕt.
  6. BiÓu 1 B¶o hiÓm x· héi B¶ng tæng hîp ®èi tîng hëng trî cÊp mÊt søc lao ®éng TØnh, TP................. theo QuyÕt ®Þnh sè 91/2000/Q§-TTg ngµy 4/8/2000 (§èi tîng ngõng hëng trî cÊp MSL§ tõ 1/7/1990 ®Õn tríc 1/7/2000) Sè Hä vµ tªn Ngµy, th¸ng, Sè sæ hoÆc Thêi gian Thêi gian Th¸ng, n¨m Th¸ng, n¨m ngõng Møc trî cÊp ®îc TT n¨m sinh giÊy chøng nhËn c«ng t¸c thùc c«ng t¸c quy b¾t ®Çu h- hëng trî cÊp theo hëng tõ 1/7/2000 trî cÊp mÊt søc tÕ (n¨m, ®æi (n¨m, ëng trî cÊp QuyÕt ®Þnh lao ®éng th¸ng) th¸ng) MSL§ 60/H§BT Nam N÷ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Tæng sè .........., ngµy...... th¸ng...... n¨m........... Gi¸m ®èc b¶o hiÓm x· héi (TØnh, TP.............................)
  7. BiÓu 2 B¶o hiÓm x· héi B¶ng tæng hîp ®èi tîng hëng trî cÊp mÊt søc lao ®éng quý......./2000 TØnh, TP................ theo QuyÕt ®Þnh sè 91/2000/Q§-TTg ngµy 4/8/2000 (§èi tîng ngõng hëng trî cÊp MSL§ tõ 1/7/2000 trë ®i) Sè Hä vµ Ngµy, Sè sæ hoÆc giÊy Thêi gian c«ng Thêi gian c«ng Th¸ng, n¨m Th¸ng, n¨m ngõng Møc trî cÊp theo TT tªn th¸ng, n¨m chøng nhËn trî t¸c thùc tÕ t¸c quy ®æi b¾t ®Çu h- hëng trî cÊp theo Q§ sè 91/2000/ sinh cÊp mÊt søc lao (n¨m, th¸ng) (n¨m, th¸ng) ëng trî cÊp QuyÕt ®Þnh Q§-TTg ®éng 60/H§BT Nam N÷ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Tæng sè ............, ngµy......... th¸ng......... n¨m.............. Gi¸m ®èc B¶o hiÓm x· héi (TØnh, TP...........................)
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2