intTypePromotion=1

Thông tư hướng dẫn chế độ quản lý tài chính với các cụm cảng hàng không

Chia sẻ: Phạm Thị Thanh Uyên Uyên | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:7

0
87
lượt xem
14
download

Thông tư hướng dẫn chế độ quản lý tài chính với các cụm cảng hàng không

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư hướng dẫn chế độ quản lý tài chính đối với các cụm cảng hàng không (doanh nghiệp Nhà nước hoạt động công ích)

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư hướng dẫn chế độ quản lý tài chính với các cụm cảng hàng không

  1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA Th«ng    t c ñ a  é   µi C h Ý n h  s è   BT 27/1999/TT­B T C  n g µ y 11  th¸ng 3 n¨ m  1999 H í ng  d É n  ch Õ  ® é  q u ¶ n  lý t µi c h Ý n h  ® è i víi    c¸c  C ô m  c¶n g  h µ n g   h« n g  (doan h n g hi Ö p   h µ  n íc  k n h o ¹t ® « n g  c« n g  Ý c h) ­ C¨n cø Ngh Þ  ®Þ nh  sè  56/CP ngµy 02 th¸ng 10 n¨m  1996 cña   Ch Ý nh  ñ  Ò   ph v doanh  nghiÖp  µ   ícho¹t®éng  Nh n     c«ng  ch; Ý ­ C¨n  Quy Õt  nh   è  cø  ®Þ s 113/1998/Q§­ TTg  µy  th¸ng  n¨m   ng 06  07  1998  ña  ñ íng Ch Ýnh  ñ  Ò   Öc  c Th t   ph v vi chuyÓn    ô m   c¸c C c¶ng  µng  h kh«ng   s©n  bay  Òn  ¾ c,  Òn  mi B mi Trung, mi Òn    Nam   õ ®¬ n  Þ  ù  t  v s nghiÖp  ã    c thu thµnh  doanh  nghiÖp  µ   íc ho¹t ®éng  Nh n     c«ng  ch   µ  Ý v Quy Õt  nh   è  ®Þ s 258/1998/Q§­ TTg  µy  12­ ng 31­ 1998  ña  ñ íng  Ýnh  ñ  Ò   Öc  öa  c Th t Ch ph v vi s ® æi    bæ sung  Quy Õt  nh  è  ®Þ s 113/1998/Q§­ TTg  µy  7­ ng 06­ 1998  ña  ñ   c Th t ng Ch Ý nh  ñ; í  ph ­ C¨n      cø Th«ng   è  TC/TCDN   µy  th¸ng 02  ts 06  ng 24    n¨m  1997  ña  é   cB Tµi chÝnh  íng  Én  Õ       h d ch ®é qu¶n  ý   µichÝnh  i  íic¸c doanh  l  t   ®è v     nghiÖp   nhµ  ícho¹t®éng  n    c«ng  ch. Ý § Ó   ï hîp  íi® Æc   ïho¹t®éng  ph   v  th     trong lÜnh  ùc    v qu¶n  ýkhaith¸cc¬   l     së  ¹  Çng    ht ë c¸c C¶ng  µng  h kh«ng, Bé   µi  Ýnh  íng  Én  ét  è  éi   T ch h d m sn  dung  Ò   Õ     v ch ®é qu¶n  ý tµichÝnh  i  íic¸c C ô m   l    ®è v     c¶ng  µng  h kh«ng nh sau: I. h ÷ n g  q u y  ® Þ n h  c h u n g  N ­ C¸c  ô m     C c¶ng  µng  h kh«ng  µdoanh  l  nghiÖp  µ   ícho¹t®éng  Nh n     c«ng  Ých, cã  Ö m   ô    nhi v qu¶n  ý khai th¸cc¶ng  µng  l      h kh«ng nh»m  cung øng    c¸c dÞch  ô  µng  vh kh«ng, dÞch  ô    v c«ng  éng  c theo  Ýnh  ch s¸ch  ña  µ   íc, c Nh n   theo  Õ   ¹ch  µ   íc giao  µ  k ho Nh n   v theo    Nhµ   íc quy  nh.  ùc  Ön  gi¸do  n  ®Þ Th hi ch Õ     µichÝnh  ®é t   quy  nh  ¹i ®Þ t Th«ng    TC/TCDN   µy  t 06  ng 24/02/1997  ña  c Bé   µi  Ýnh  íng  Én  Õ     T ch "H d ch ®é qu¶n lý Tµi chÝnh  i  íic¸c    ®è v   doanh  nghiÖp  µ  íc ho¹t®éng  nh n     c«ng  ch"  µ    Ý v c¸c quy  nh  ô  Ó  ¹i ®Þ c th t   Th«ng    t nµy. ­ Ngoµi nhiÖ m   ô  ¹t®éng      v ho   c«ng  ch, c¸c C ô m   Ý    c¶ng  µng  h kh«ng  ã  c quy Òn  chøc  ¹t®éng  tæ  ho   kinh doanh    thªm theo  Òu  Ö  ¹t®éng, phï hîp §i l ho       víi  kh¶ n¨ng  ña  × nh  µ  cm v nhu  Çu  ña  Þ  êng  íi   iÒu  Ön: c c th tr v  ®c¸c ki +  îcC ôc  µng  §  h kh«ng  ©n  ông  Öt Nam   ng    d d Vi   ®å ý b»ng    v¨n b¶n.
  2. 2 + Kh«ng  µm  l ¶nh  ëng  n   Öc  ùc hiÖn  Ö m   ô  h ®Õ vi th   nhi v c«ng  ch  µ   Ý Nh níc®∙    giao.   + §¨ng  ý bæ   k sung ngµnh ngh Ò  kinh doanh theo quy  nh   Ön  ®Þ hi hµnh. +  ¹ch    H to¸nriªngph Çn  ¹t®éng    ho   kinh doanh    thªm. +  ùc  Ön  Th hi nghÜa  ô  ép  Õ  i  íiph Çn  ¹t®éng  vn thu ®è v   ho   kinh doanh  thªm  theo  quy  nh  ña  ®Þ c ph¸p  Ët. lu II. h ÷ n g  q u y  ® Þ n h  c ô  th Ó  n A.  Õ t  q u ¶  t µi K  ch Ý n h  v µ  x ö  lý k Õ t q u ¶   µi h Ý n h t  c 1. Doanh  thu: Doanh    thu  ña  c c¸c  ô m   C c¶ng  µng  h kh«ng bao  å m   g doanh thu  õ ho¹t®éng  t    c«ng  ch, doanh  Ý   thu  õ ho¹t®éng  t    s¶n  Êt  xu kinh   doanh  Õu  ã) vµ    ¹t®éng  (n c   c¸c ho   kh¸c. 1.1.Doanh    õ ho¹t®éng    thu t     c«ng  ch: Ý Doanh thu  õ  ¹t ®éng   t ho   c«ng  ch  ña  Ý c c¸c  ô m   C c¶ng  µng  h kh«ng  gå m: a. Doanh    õ ho¹t®éng    thu t     cung  Êp  Þch  ô  ¹i cd v t  c¶ng  µng  h kh«ng: ­ Thu  ôc  ô  ü  Ëtth ng  ¹im Æt   t   ph v k thu   ¬ m   ®Ê ­ Thu  iÒu  µnh  ¹ cÊt c¸nh  µu bay   ® h h    t  ­ Thu  ö  ông  ©n  u  µu bay   sd s ®Ë t   ­ Thu  ôc  ô  µnh    ph v h kh¸ch     ­ Thu    cho  thuªquÇy  µm  ñ tôc hµnh    l th     kh¸ch ­ Thu  îng quy Òn    nh   khaith¸c   ­ Thu    cho  thuªtrang thiÕtbÞ         chuyªn ngµnh   ­ Thu    Õu  ninh   soichi an  ­ Thu    cung  Êp  Þch  ô    cd v bæ sung  iÒu  µnh  ® h bay    qu¸ c¶nh ­ Thu    cho  thuªm Æt     b»ng  ¹i µ  hµng  t  nh ga  kh«ng ­ Thu  ©n  u  t«   s ®Ë «  ­ Thu    cho  thuªm Æt     b»ng  µinhµ  ngo   ga ­ Thu    cho  thuªm Æt     b»ng  qu¶ng  c¸o ­ Thu    kh¸c.
  3. 3 b. Thu  Ý  µ  Ö  Ý  Õu  ã)   ph v l ph (n c c.Thu  õ trî Êp, trî   ña  µ   íc(nÕu  ã) vµ      t    c     c Nh n   gi¸ c   c¸c kho¶n    thu kh¸c. N éi dung  µ  v møc  thu  ña    c c¸c kho¶n  thu  õ ho¹t®éng  t    c«ng  ch  ña  Ý c c¸c C ô m  c¶ng  hµng  kh«ng  thùc hiÖn  theo Th«ng  t liªn Þch sè     t 171/1998/TTLT/BVG­CAAV   µy  ng 07/02/1998  ña  c Ban  Ët    Ýnh  ñ  V gi¸Ch ph vµ  ôc  µng  C H kh«ng  ©n  ông  Öt Nam   µ    d d Vi   v c¸c quy  nh  ô  Ó  ña  ôc  ®Þ c th c C H µng kh«ng  ©n  ông  Öt Nam. d d Vi   1.2.Doanh    thu  ¹t®éng  ho   kinh doanh  µ    ¹t®éng    v c¸c ho   kh¸c:¸ dông    p  nh  quy  nh  i víi ®Þ ®è    doanh nghiÖp  µ   ícho¹t®éng  Nh n     kinh doanh.   2. Chi  Ý:    Ý   ña    ô m     ph chiph c c¸c C c¶ng  µng  h kh«ng bao  å m     Ý   g chiph ho¹t®éng    c«ng  ch, ho¹t®éng  Ý    kinh doanh  µ    ¹t®éng    v c¸c ho   kh¸c. 2.1.Chi  Ý   ¹t®éng    ph ho   c«ng  ch: Chi  Ý   Ý  ph cho  ¹t®éng  ho   c«ng  Ých    cña    ô m  c¶ng  µng  c¸c C   h kh«ng  å m: g ­ Chi phÝ  Òn l ng  µ       ti  ¬ v c¸c kho¶n  ô  Êp ph c ­ Chi b¶o  Ó m     éi,b¶o  Ó m   tÕ,kinh phÝ     hi x∙h   hi y      c«ng  o µn. ® ­ Chi phÝ     nguyªn vËt liÖu,nhiªnliÖu,®éng  ùc          l ­ Chi mua  ¾ m      s c«ng  ô    ng c lao ®é ­ Chi phÝ  Êu     kh hao  TSC§ ­ Söa  ÷a  ínTSC§   ch l   ­ Chi phÝ     b¶o  qu¶n,söa  ÷a  êng    ch th xuyªn TSC§   ­ Chi ®µo  ¹ovµ     t   øng  ông  d khoa  äc  ü  Ëtchuyªn ngµnh h k thu     ­ Chi qu¶n  ý® ¶m      l  b¶o  ¹t®éng. ho   ­ Chi phÝ     bay  Öu  Èn    ÕtbÞ hi chu c¸c thi   ­ Chi tiÒn thuÕ  t      ®Ê ­ Chi phÝ     kh¸c cã      liªnquan. 2.2. N éi    dung    Ý   ña  ¹t ®éng  chi ph c ho   kinh doanh  µ  v c¸c  ¹t ®éng  ho   kh¸c thùc hiÖn        nh quy  nh  i  íidoanh  ®Þ ®è v   nghiÖp  µ  íc ho¹t®éng  nh n     kinh  doanh. 3. Qu¶n  ýthu ­ chitµichÝnh  ña    ô m     l          c c¸c C c¶ng  µng  h kh«ng ­ C¸c  ô m   c c¶ng  µng  h kh«ng  îc sö  ông  ® d doanh  thu    ï ® ¾ p     ®Ó b   c¸c kho¶n    Ý,  chi ph trong  :  ®ã Doanh  thu  õ  ¹t ®éng  t ho   c«ng  ch  ïng    ï Ý d ®Ó b   ® ¾ p     Ý   ña  ¹t®éng  chiph c ho   c«ng  ch, c¸c kho¶n  Õ  Ý   thu ph¶i nép    theo  Ët lu  
  4. 4 ® Þ nh  õthuÕ  nhËp  (tr   thu  doanh  nghiÖp).Riªng      c¸c kho¶n    Ý, lÖ  Ý   thu ph   ph ® îc thùc  Ön    hiu theo quy  nh   ña  µ   íc v Ò   ®Þ c Nh n   qu¶n  ý phÝ   µ  Ö  Ý. l  v l ph   Doanh  thu  ¹t®éng  ho   kinh  doanh  µ  ¹t®éng  v ho   kh¸c dïng    ï ® ¾ p       ®Ó b   gi¸ thµnh  µn  é  ña  to b c s¶n  È m,  Þch  ô  ∙    ô,c¸c chi phÝ   ph d v ® tiªuth       kh¸c,thuÕ    vµ    c¸c kho¶n  ph¶inép  µ   íc theo    Nh n   quy  nh  ña  ®Þ c ph¸p  Ët(trõthuÕ    lu     thu nhËp  doanh  nghiÖp).Ho¹t®éng      s¶n  Êt kinh doanh  xu     ph¶icã    Õ     sæ k to¸n,   h¹ch  to¸n riªng doanh      thu, chi phÝ   µ  Õt     v k qu¶  µichÝnh  ña  ¹t ®éng  t  c ho   nµy, kh«ng  îc lÊy  Õt    ®  k qu¶  µichÝnh  ña  ¹t®éng  t  c ho   c«ng  ch    ï  ç Ý ®Ó b l   (nÕu  ã) cho  ¹t®éng  c  ho   s¶n  Êt kinh doanh. xu     ­ Chøng  õ thu do  é   µi chÝnh    t    B T   (Tæng  ôc  Õ) ban  µnh,tr ng  îp c thu   h  ê h   sö  ông  d chøng  õ thu  Æc   ï,   ô m   t  ® th   C c¸c c¶ng  µng  h kh«ng ph¶i®¨ng  ý  íi   k v  c¬  quan  Õ  íckhithùc hiÖn. thu tr       4. Xö   ýk Õt    l  qu¶  µichÝnh: t  4.1.C¸c  ô m     C c¶ng  µng  h kh«ng  µ doanh  l  nghiÖp  µ   íc ho¹t®éng  Nh n     c«ng  ch, kho¶n  Ý  chªnh  Öch  ÷a thu vµ    îcxö  ýnh  l gi     chi®   l   sau: a. N ép  Õ    Ëp    thu thu nh doanh  nghiÖp  theo  Ët®Þ nh. lu   b. Trõ      c¸c kho¶n  Òn ph¹tviph¹m  û  Ëtthu nép  © n   ti      k lu     Ng s¸ch,viph¹m     hµnh  Ýnh, vi ph¹m  îp  ng,  ¹tnî qu¸  ¹n,c¸c kho¶n    Ý   îp  Ö  ch    h ®å ph     h   chi ph h l cha  îctrõkhix¸c ®Þ nh  îtøc chÞu  Õ. ®     l    i thu c.Bï  ¾ p      ® c¸c kho¶n  çcha  îctrõvµo  înhuËn  ícthuÕ. l  ®   l  i tr   d.  Çn   î nhuËn  Ph li   cßn  ¹  l isau    õ c¸c  khi tr   kho¶n  b,  nªu  a,  c  trªn,c¸c    Cô m  c¶ng  µng  h kh«ng  îctrÝch lËp    ü  ®    c¸c qu theo  û lÖ  µ  t   v møc  èng  Õ   kh ch nh sau: +  ü   u      Ón:møc  Ých tèithiÓu  Qu ®Ç tph¸ttri   tr     50% +  ü   ù   Qu d phßng  µi chÝnh:  Ých  t  Tr 10%,  è   cña  ü   µy  èi® a   sd qu n t  kh«ng  îtqu¸ 25%   èn  iÒu  Ö. v    v® l +  Ých    ü  Tr hai qu khen  ëng  óc  î tèi® a   th ph l i     kh«ng qu¸  th¸ng ¬ng  3  l thùc tÕ  Õ u  è  ép  ©n   n s n ng s¸ch n¨m    b¸o    c¸o cao  ¬n  h n¨m  íc,b»ng  th¸ng tr   2    l ng  ùc tÕ  Õ u  è  ép  © n   ¬ th   n s n Ng s¸ch n¨m    b¸o    c¸o b»ng hoÆc   Êp  ¬n  th h n¨m   tr c. í Sau    õc¸c kho¶n          ü  u    khitr     a, b, c,d, qu ®Ç tph¸ttriÓn vµ  ü  ù      qu d phßng  tµichÝnh  Õ u   î nhuËn  Ých  µo    ü    n l  i tr v hai qu khen  ëng, phóc  î cßn    × th   l  i d th   ph Çn  chªnh  Öch  l cßn  ¹  îc chuyÓn  µn  é   µo  ü  u    ph¸t triÓn, l i®   to b v qu ®Ç t     n Õ u kh«ng    ®ñ nguån    Ých  Ëp    ü  ®Ó tr l hai qu khen  ëng, phóc  î b»ng    th   l  i hai
  5. 5 th¸ng l ng  ùc  Õ  ×  ô m    ¬ th t th C c¶ng  µng  h kh«ng  îc Nhµ   íc cÊp    Çn  ®  n  ®ñ ph cßn  Õu. thi 4.2. §èi víiC ô m        c¶ng  µng  h kh«ng  ã  è  c s thu kh«ng    ï  ¾ p     ®ñ b ® c¸c kho¶n    Ý   chi ph hoÆc   ã  i ng  c l∙ nh   kh«ng    Ých    ü  ®ñ tr hai qu khen  ëng  µ  th v phóc  îb»ng    l  i haith¸ng l ng  ùc tÕ,® îcxö  ýnh   ¬ th       l   sau: 4.2.1.Sau    ö  ông    khi s d 50%   î nhuËn  ¹t ®éng  li   ho   kinh doanh  µ    v c¸c ho¹t®éng    kh¸c ®Ó   ï ® ¾ p,  Õ u  Én    b  n v cßn  ç,® îcNhµ   íchç  î l    n   tr  b»ng c¸ch ­ TrîcÊp    è  çcßn  ¹ .    ®ñ s l   li ­ C Ê p  quü    2  khen  ëng,phóc  îb»ng  th¸ng l ng  ùc tÕ. th   l  i 2   ¬ th   4.2.2.Ph Çn   î    l inhuËn cßn  ¹  õ ho¹t ®éng  l itr     kinh doanh  µ  v c¸c  ¹t ho   ®éng kh¸c ® îc trÝch  ü  u    ph¸ttriÓn     qu ®Ç t   80%,  ü  ù  qu d phßng  µichÝnh  t  20%. B. K Õ  h o ¹ ch t µi c h Ý n h   H µng n¨m, c¨n  vµo  cø  quy  nh  µ  íng  Én  ña  ¬  ®Þ vh d c c quan  µichÝnh, t    c¸c C ô m     c¶ng  µng  h kh«ng  ph¶ilËp    b¸o  c¸o: ­ K Õ   ¹ch    ho s¶n  Êt kinh doanh  xu     bao  å m     ¹t®éng  g c¸c ho   c«ng  ch  µ  Ý v c¸c ho¹t®éng     kinh doanh    kh¸c theo  Õ       ch ®é quy  nh  ña  µ   íc. ®Þ c Nh n ­ Dù     to¸nthu chitµichÝnh        (bao  å m   Õ   ¹ch trî Êp, trî   Õu  ã). g k ho     c     (n c gi¸ C¸c b¸o    µy  îcgöicho  ôc  µng  c¸o n ®     C H kh«ng  ©n  ông  Öt Nam,  é   d d Vi   B Tµi chÝnh  µ  ¬    v c quan  Õ.  thu Sau    ã    Õn  èng  Êt  khi c ý ki th nh b»ng  v¨n    b¶n cña  é   µi  Ýnh, C ôc  µng  B T ch   H kh«ng  ©n   ông  Öt  d d Vi Nam   Õn  µnh    ti h phª duy Öt  µ  v giao  Õ   ¹ch  k ho n¨m cho    ô m   µng  µng  c¸c C c h kh«ng  ng  êitæ  ®å th   chøc  chØ  o  n  Þ  ùc hiÖn  ù  ®¹ ®¬ v th   d to¸n thu    µichÝnh  µ  ¶m     chit   v® b¶o  Õ   k ho¹ch thu nép  ©n     ng s¸ch nhµ  íc.   n C.  Ó m  tra b¸o c¸o t µi h Ý n h   µ  c«n g  k hai  µi h Ý n h Ki  c v t  c 1. LËp    b¸o    µichÝnh. c¸o t   ­ H µng  ý  µ    qu v n¨m    ô m   c¸c C C¶ng  µng  h kh«ng  ã  c tr¸chnhiÖ m   Ëp      l b¸o c¸o  µichÝnh  t  theo quy  nh  Ön  µnh. Tæng   ®Þ hi h   gi¸m  c  ô m   µng  µng  ®è C c h kh«ng  ph¶ichÞu    tr¸chnhiÖ m   íc Nhµ   íc vµ    tr   n   ph¸p  Ëtv Ò   Ýnh  Ýnh    lu   t ch x¸c, tÝnh trung thùc cña      b¸o    µichÝnh. c¸o t  
  6. 6 ­ B¸o c¸o  µichÝnh  ý  µ  t  qu v n¨m  öi C ôc  µng  g  H kh«ng  ©n  ông  Öt d d Vi   Nam,  ¬  c quan  Õ  a  ¬ng,c¬  thu ®Þ ph   quan  Qu¶n  ývèn  µ  µis¶n  µ   íct¹  l  v t  Nh n   i doanh  nghiÖp, c¬    quan  èng    th kª theo  éi dung  µ  É u   Óu  n  vm bi quy  nh  ¹  ®Þ ti Quy Õt  nh  è  ®Þ s 1141TC/Q§­ C§KT   µy  th¸ng 11  ng 1    n¨m  1995  ña  é   ëng  c B tr Bé   µi chÝnh  Ò   Õ     Õ     T  v ch ®é k to¸ndoanh  nghiÖp  µ   íc. Nh n 2. KiÓ m     c¸o tµichÝnh.   trab¸o      ­ H µng  ý, n¨m    ô m     qu   c¸c C c¶ng  µng  h kh«ng ph¶itù kiÓ m     Õ      trak to¸n,   b¸o    µichÝnh  ña  n  Þ  × nh. c¸o t   c ®¬ v m ­ C ôc  µng    H kh«ng  ©n  ông  Öt Nam   ïng  ¬  d d Vi   c c quan  qu¶n  ývèn  µ  l  v tµis¶n  µ   íc t¹i   Nh n     doanh  nghiÖp  Þu  ch tr¸chnhiÖ m   chøc  Ó m         tæ  ki tra phª duy Öt b¸o    µichÝnh  c¸o t   n¨m  ña    ô m   c c¸c C c¶ng  µng  H kh«ng    c¸c khu  ùc. v ­ C¬     quan  µi chÝnh  ã  Ö m   ô  Ó m     Öc  Êp  µnh    Õ   T  c nhi v ki travi ch h c¸c ch ®é   µichÝnh, k Õ   t    to¸n,kû  Ëtthu nép  © n     lu     Ng s¸ch vµ  Ýnh  Ýnh     t ch x¸c,trung  thùc cña  c¸o tµichÝnh.   b¸o      ­ Nh÷ng    ¹m  Õ     Õ     viph ch ®é k to¸n,ch Õ       ®é thu    µichÝnh, thu  ép  chi t     n Ng © n  s¸ch,ch Õ     Ých lËp  µ  ö  ông    ü  ña    ®é tr   vsd c¸c qu c doanh  nghiÖp  Ï bÞ   s  xö  ¹thµnh  Ýnh,xö  ¹tkinh tÕ  ph   ch   ph     theo  quy  nh  ña  ®Þ c ph¸p  Ët. lu 3. C«ng    khaib¸o    µichÝnh  µng    c¸o t   h n¨m. ­ C¨n  vµo  cø  b¸o  c¸o  µichÝnh  µng  t  h n¨m   ∙  îc c¬  ® ®   quan  ã  È m   c th quy Òn  phª duyÖt,C ô m     C¶ng  µng  h kh«ng c«ng  è  b c«ng  khai m ét  è    s chØ   tiªutµichÝnh  íchéinghÞ     tr     c«ng  ©n    nh viªnchøc  ña  c doanh  nghiÖp. ­ N éi dung       c¸c chØ    tiªuc«ng  è  b c«ng  khaitheo    quy  nh  ¹i ®Þ t  Th«ng    t 06  TC/TCDN   µy  th¸ng 02  ng 24    n¨m  1997  ña  é   µichÝnh. c BT  III.§i Ò u k h o ¶ n  thi µ n h    h 1. Ngoµi nh÷ng    quy  nh   ¹iTh«ng   nµy, c¸c C ô m   µng  ®Þ t  t    h kh«ng    c¸c khu  ùc  v cßn  ùc  Ön  th hi c¸c quy  nh   ®Þ kh¸c  ña  c ph¸p  Ët ®èi  íidoanh  lu   v  nghiÖp  µ   íc. Nh n 2. Th«ng   µy    ông  õ ngµy  th¸ng 1    tn ¸p d t  1    n¨m  1999.M äi    quy  nh  íc ®Þ tr   ®© y   Ò   v qu¶n  ýtµichÝnh  i  íic¸c C ô m   l    ®è v     C¶ng  µng  h kh«ng    íiTh«ng  tr¸ v   i tnµy  u     á.   ®Ò b∙ib
  7. 7 3. Trong    qu¸  ×nh  ùc  Ön  Õ u   ã  íng  ¾ c,    tr th hi n cv m ®Ò nghÞ     c¸c doanh  nghiÖp ph¶n  ¸nh  Þp  êiv Ò   é   µi chÝnh    k th   B T   ®Ó nghiªn cøu  öa  æi, bæ     s®   sung  cho  ï hîp. ph  
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2