Thông tư hướng dẫn chế độ tài chính áp dụng thí điểm tại khu vực cửa khẩu Hà Tiên tỉnh Kiên Giang

Chia sẻ: Quỳnh Sơn Phạm | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:4

0
39
lượt xem
3
download

Thông tư hướng dẫn chế độ tài chính áp dụng thí điểm tại khu vực cửa khẩu Hà Tiên tỉnh Kiên Giang

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư hướng dẫn chế độ tài chính áp dụng thí điểm tại khu vực cửa khẩu Hà Tiên tỉnh Kiên Giang

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư hướng dẫn chế độ tài chính áp dụng thí điểm tại khu vực cửa khẩu Hà Tiên tỉnh Kiên Giang

  1. v¨n phßng quèc héi c¬ së d÷ liÖu luËt viÖt nam LAWDATA Th«ng t cña Bé Tµi ChÝnh Sè 13 /1999/TT- BTC ngµy 3 th¸ng 2 n¨m 1999 Híng dÉn chÕ ®é tµi chÝnh ¸p dông thÝ ®iÓm t¹i khu vùc cöa khÈu Hµ Tiªn tØnh Kiªn Giang - C¨n cø NghÞ ®Þnh sè 178/CP ngµy 28/10/1994 cña ChÝnh phñ quy ®Þnh nhiÖm vô, quyÒn h¹n vµ tæ chøc bé m¸y Bé Tµi chÝnh; - C¨n cø QuyÕt ®Þnh sè 158/1998/Q§-TTg ngµy 3 th¸ng 9 n¨m 1998 cña Thñ tíng ChÝnh phñ vÒ viÖc ¸p dông thÝ ®iÓm mét sè chÝnh s¸ch t¹i khu vùc cöa khÈu Hµ Tiªn tØnh Kiªn Giang, Bé Tµi chÝnh h íng dÉn thùc hiÖn c¸c chÕ ®é tµi chÝnh ¸p dông thÝ ®iÓm t¹i khu vùc cöa khÈu Hµ Tiªn tØnh Kiªn Giang nh sau: I. §èi tîng, ph¹m vi ¸p dông 1. Ph¹m vi ¸p dông: Theo quy ®Þnh t¹i §iÒu 1, QuyÕt ®Þnh 158/1998/Q§-TTg ngµy 3/9/1998 cña Thñ tíng ChÝnh phñ, ph¹m vi ¸p dông thÝ ®iÓm mét sè chÝnh s¸ch vÒ tµi chÝnh quy ®Þnh t¹i Th«ng t nµy bao gåm: Phêng T« Ch©u, §«ng Hå, B×nh San, Ph¸o §µi vµ x· Mü §øc thuéc thÞ x· Hµ Tiªn tØnh Kiªn Giang. §Þa bµn trªn ®©y ®îc gäi t¾t trong Th«ng t nµy lµ khu vùc kinh tÕ cöa khÈu Hµ Tiªn. 2. §èi tîng ®îc hëng u ®·i: §èi tîng ®îc hëng c¸c chÝnh s¸ch u ®·i vÒ tµi chÝnh quy ®Þnh trong Th«ng t nµy lµ c¸c chñ ®Çu t trong níc vµ níc ngoµi ®Çu t vµo s¶n xuÊt kinh doanh, x©y dùng c¬ së h¹ tÇng t¹i khu kinh tÕ cöa khÈu Hµ Tiªn phï hîp víi LuËt KhuyÕn khÝch ®Çu t trong níc vµ LuËt §Çu t níc ngoµi t¹i ViÖt Nam, cô thÓ nh sau: a. C¸c nhµ ®Çu t trong níc bao gåm doanh nghiÖp thuéc c¸c thµnh phÇn kinh tÕ thµnh lËp theo quy ®Þnh cña: LuËt Doanh nghiÖp Nhµ Níc, LuËt Doanh nghiÖp t nh©n, LuËt C«ng ty, LuËt Hîp t¸c x·...; b. C¸c nhµ ®Çu t níc ngoµi bao gåm doanh nghiÖp cã vèn ®Çu t níc ngoµi, nhµ ®Çu t níc ngoµi tham gia Hîp ®ång hîp t¸c kinh doanh vµ ng êi ViÖt Nam ®Þnh c ë níc ngoµi ®Çu t vÒ níc theo c¸c h×nh thøc quy ®Þnh t¹i LuËt §Çu t níc ngoµi t¹i ViÖt Nam vµ c¸c nhµ ®Çu t níc ngoµi kinh doanh kh«ng theo LuËt §Çu t níc ngoµi t¹i ViÖt Nam. C¸c nhµ ®Çu t trong níc vµ níc ngoµi ®Çu t vµo khu kinh tÕ cöa khÈu Hµ Tiªn nÕu kh«ng h×nh thµnh c¸c ph¸p nh©n kinh tÕ th× ph¶i h¹ch to¸n riªng c¸c ho¹t ®éng kinh doanh trªn ®Þa bµn ®Ó cã c¨n cø x¸c ®Þnh chÕ ®é u ®·i. ChØ c¸c ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh tiÕn hµnh t¹i khu kinh tÕ cöa khÈu Hµ Tiªn míi thuéc diÖn ®îc hëng chÕ ®é u ®·i.
  2. 2 3. C¸c nhµ ®Çu t trong níc vµ níc ngoµi ®· ®Çu t vµo khu kinh tÕ cöa khÈu Hµ Tiªn tríc ngµy cã hiÖu lùc cña QuyÕt ®Þnh 158/1998/Q§-TTg ngµy 3/9/1998 cña Thñ tíng ChÝnh phñ th× kÓ tõ ngµy Th«ng t nµy cã hiÖu lùc, ®- îc chuyÓn sang hëng c¸c u ®·i ®Çu t theo quy ®Þnh t¹i Th«ng t nµy. II. Nh÷ng híng dÉn cô thÓ A. Quy ®Þnh u ®·i vÒ tiÒn thuª ®Êt, mÆt níc, mÆt biÓn; u ®·i vÒ thuÕ 1. ¦u ®·i vÒ tiÒn thuª ®Êt, mÆt níc, mÆt biÓn: C¸c nhµ ®Çu t níc ngoµi vµ c¸c nhµ ®Çu t trong níc ®Çu t vµo s¶n xuÊt kinh doanh, x©y dùng c¬ së h¹ tÇng t¹i khu kinh tÕ cöa khÈu Hµ Tiªn khi thuª ®Êt, mÆt níc, mÆt biÓn cña Nhµ níc ngoµi quyÒn ®îc hëng c¸c u ®·i vÒ miÔn gi¶m theo chÕ ®é hiÖn hµnh cña Nhµ níc, cßn ®îc gi¶m thªm 50% tiÒn thuª ®Êt, mÆt níc, mÆt biÓn so víi gi¸ cho thuª ®Êt, mÆt níc, mÆt biÓn ®ang ¸p dông t¹i khu kinh tÕ cöa khÈu Hµ Tiªn phï hîp víi c¸c quy ®Þnh hiÖn hµnh vÒ x¸c ®Þnh gi¸ cho thuª mÆt ®Êt, mÆt níc, mÆt biÓn. 2. ¦u ®·i vÒ thuÕ chuyÓn thu nhËp ra níc ngoµi, c¸c lo¹i thuÕ kh¸c: a- ThuÕ chuyÓn thu nhËp ra níc ngoµi: Thu nhËp mµ chñ ®Çu t níc ngoµi cã ®îc do ho¹t ®éng ®Çu t t¹i khu kinh tÕ cöa khÈu Hµ Tiªn mang l¹i (kÓ c¶ sè thuÕ thu nhËp ®îc hoµn l¹i vµ sè thu nhËp thu ®îc do chuyÓn nhîng vèn) nÕu chuyÓn ra níc ngoµi hoÆc gi÷ l¹i ngoµi ViÖt Nam th× ph¶i nép thuÕ chuyÓn thu nhËp ra n íc ngoµi víi thuÕ suÊt thÊp nhÊt lµ 5%. b- C¸c lo¹i thuÕ kh¸c: C¸c lo¹i thuÕ, phÝ vµ lÖ phÝ kh¸c thùc hiÖn theo quy ®Þnh hiÖn hµnh t¹i c¸c LuËt ThuÕ, LuËt KhuyÕn khÝch ®Çu t trong níc (söa ®æi), LuËt §Çu t níc ngoµi t¹i ViÖt Nam vµ c¸c v¨n b¶n ph¸p luËt kh¸c. 3. Tr×nh tù, thñ tôc ®Ó hëng c¸c u ®·i ®Çu t: Tr×nh tù, thñ tôc ®Ó xin hëng c¸c u ®·i ®Çu t theo quy ®Þnh t¹i Th«ng t nµy thùc hiÖn theo ®óng c¸c quy ®Þnh hiÖn hµnh vÒ tr×nh tù, thñ tôc ®Ó ® - îc hëng c¸c u ®·i vÒ tiÒn thuª ®Êt, mÆt níc, u ®·i vÒ thuÕ quy ®Þnh t¹i c¸c v¨n b¶n hiÖn hµnh vÒ thuª ®Êt, mÆt níc, vÒ chÕ ®é thuÕ. B. Nh÷ng quy ®Þnh vÒ huy ®éng vèn trong níc vµ níc ngoµi - C¸c doanh nghiÖp trong níc vµ c¸c doanh nghiÖp cã vèn ®Çu t níc ngoµi ®Çu t ph¸t triÓn c¸c lÜnh vùc s¶n xuÊt, kinh doanh, x©y dùng c¬ së h¹ tÇng t¹i khu kinh tÕ cöa khÈu Hµ Tiªn ® îc huy ®éng mäi nguån vèn trong vµ ngoµi níc b»ng c¸c h×nh thøc thÝch hîp nh vay ng©n hµng, vay c¸c tæ chøc vµ c¸ nh©n, ph¸t hµnh tr¸i phiÕu doanh nghiÖp... theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt hiÖn hµnh ®Ó t¹o nguån vèn ph¸t triÓn kinh doanh.
  3. 3 - Uû ban nh©n d©n tØnh Kiªn Giang trong ph¹m vi chøc n¨ng, nhiÖm vô vµ quyÒn h¹n cña m×nh ®îc phÐp ¸p dông c¸c h×nh thøc huy ®éng vèn thÝch hîp ®Ó x©y dùng c¸c c¬ së h¹ tÇng cho khu kinh tÕ cöa khÈu Hµ Tiªn nh ph¸t hµnh sæ xè kiÕn thiÕt lo¹i ®Æc biÖt, b¸o c¸o ChÝnh phñ cho phÐp ph¸t hµnh tr¸i phiÕu c«ng tr×nh, huy ®éng lao ®éng c«ng Ých cña nh©n d©n... theo ®óng c¸c quy ®Þnh cña ph¸p luËt hiÖn hµnh. C. Quy ®Þnh vÒ qu¶n lý vèn ®Çu t tõ ng©n s¸ch Nhµ níc cho x©y dùng, ph¸t triÓn c¬ së h¹ tÇng t¹i khu kinh tÕ cöa khÈu Hµ tiªn 1. LËp dù to¸n vèn ®Çu t cho khu kinh tÕ cöa khÈu Hµ Tiªn: Hµng n¨m (trong c¶ giai ®o¹n 1999-2002), c¨n cø vµo dù to¸n thu ng©n s¸ch Nhµ níc cña ®Þa bµn khu kinh tÕ cöa khÈu Hµ Tiªn ®· ®îc Héi ®ång nh©n d©n tØnh Kiªn Giang duyÖt vµ ®îc Bé Tµi chÝnh chÊp thuËn trong dù to¸n ng©n s¸ch hµng n¨m cña tØnh Kiªn Giang, Uû ban nh©n d©n tØnh Kiªn Giang ®Ò nghÞ møc vèn Nhµ níc ®Çu t riªng hµng n¨m qua ng©n s¸ch TØnh cho khu kinh tÕ cöa khÈu Hµ Tiªn (chi tiÕt cho tõng c«ng tr×nh ®Çu t , ph©n lo¹i theo nhãm vµ xÕp theo thø tù u tiªn) göi Bé KÕ ho¹ch vµ §Çu t, Bé Tµi chÝnh xem xÐt. Trªn c¬ së dù to¸n ng©n s¸ch Nhµ níc cña ®Þa bµn khu kinh tÕ cöa khÈu Hµ Tiªn vµ ®Ò nghÞ cña Uû ban nh©n d©n tØnh Kiªn Giang, ®ång thêi c¨n cø vµo c©n ®èi chung cña ng©n s¸ch Nhµ níc hµng n¨m, Bé Tµi chÝnh x¸c ®Þnh tæng sè vèn ng©n s¸ch Nhµ níc ®Çu t riªng mçi n¨m cho khu kinh tÕ cöa khÈu Hµ Tiªn nhng kh«ng díi 50% tæng sè thu ng©n s¸ch Nhµ n íc hµng n¨m trªn ®Þa bµn khu kinh tÕ cöa khÈu Hµ Tiªn. Sè vèn ®Çu t nµy Bé Tµi chÝnh sÏ cÊp cho Uû ban nh©n d©n tØnh Kiªn Giang qua Së Tµi chÝnh - VËt gi¸ tØnh Kiªn Giang ®Ó ®Çu t cho khu kinh tÕ cöa khÈu Hµ Tiªn. Bé KÕ ho¹ch vµ §Çu t thèng nhÊt víi Bé Tµi chÝnh vÒ vèn ®Çu t tõng c«ng tr×nh nhãm A, tæng sè vèn ®Çu t vµ c¸c vÊn ®Ò liªn quan kh¸c tríc khi ra quyÕt ®Þnh phª duyÖt dù to¸n ®Çu t c¶ giai ®o¹n 1999-2002 vµ dù to¸n ®Çu t hµng n¨m b»ng sè vèn ng©n s¸ch Nhµ n íc cÊp riªng cho tØnh Kiªn Giang. C¨n cø vµo th«ng b¸o cña Bé KÕ ho¹ch vµ §Çu t vÒ møc vèn ®Çu t tõng n¨m tõ ng©n s¸ch Trung ¬ng cho khu kinh tÕ cöa khÈu Hµ Tiªn, Uû ban nh©n d©n tØnh Kiªn Giang cã tr¸ch nhiÖm lËp dù to¸n sö dông vèn ®Çu t theo tõng quý göi Bé Tµi chÝnh (chËm nhÊt vµo ngµy 20 cña th¸ng cuèi quý tríc). Trªn c¬ së dù to¸n vèn ®Çu t c¶ n¨m, dù to¸n sö dông vèn tõng quý do ®Þa ph¬ng lËp vµ kh¶ n¨ng cña ng©n s¸ch Trung ¬ng ë tõng thêi ®iÓm, Bé Tµi chÝnh x¸c ®Þnh vµ th«ng b¸o dù to¸n cÊp vèn hµng quý cho Uû ban nh©n d©n tØnh Kiªn Giang. Sè vèn Nhµ níc ®Çu t cho khu kinh tÕ cöa khÈu Hµ Tiªn qua ng©n s¸ch TØnh ®îc x¸c ®Þnh trªn c¬ së dù to¸n sè thu ng©n s¸ch hµng n¨m trªn ®Þa bµn khu kinh tÕ cöa khÈu Hµ Tiªn (kh«ng kÓ c¸c kho¶n thu kh«ng giao trong c©n ®èi ng©n s¸ch nh c¸c kho¶n ghi thu vÒ häc phÝ, viÖn phÝ, viÖn trî, ®ãng gãp cña d©n...) vµ ®îc xem xÐt l¹i vµo n¨m sau trªn c¬ së sè thu thùc
  4. 4 tÕ n¨m tríc ®Ó ®iÒu chØnh vµo dù to¸n ®Çu t vèn n¨m sau, phÇn chªnh lÖch gi÷a sè thùc thu vît hay hôt so víi dù to¸n thu ®Çu n¨m sÏ ®îc ®iÒu chØnh vµo dù to¸n vèn ®Çu t n¨m sau. Sè vèn ®Çu t nµy lµ phÇn trî cÊp cã môc tiªu cña ng©n s¸ch Trung ¬ng cho TØnh, kh«ng tÝnh vµo nhiÖm vô chi cña ng©n s¸ch ®Þa ph¬ng. 2. Ph¬ng thøc cÊp ph¸t, chÕ ®é b¸o c¸o, quyÕt to¸n vµ qu¶n lý vèn ®Çu t cho khu kinh tÕ cöa khÈu Hµ Tiªn: Theo dù to¸n sö dông vèn ®Çu t c¶ n¨m vµ hµng quý ®îc duyÖt, Bé Tµi chÝnh (ng©n s¸ch Trung ¬ng) cÊp vèn cho c¸c c«ng tr×nh ®Çu t ®îc duyÖt qua ng©n s¸ch tØnh Kiªn Giang. Mäi kho¶n vèn ng©n s¸ch Trung ¬ng cÊp cho khu kinh tÕ cöa khÈu Hµ Tiªn qua ng©n s¸ch TØnh chØ sö dông cho môc ®Ých x©y dùng c¸c c¬ së h¹ tÇng t¹i khu kinh tÕ cöa khÈu Hµ Tiªn theo quy ho¹ch tæng thÓ khu kinh tÕ cöa khÈu Hµ Tiªn ®îc cÊp cã thÈm quyÒn duyÖt vµ ph¶i ®îc qu¶n lý theo ®óng c¸c quy ®Þnh hiÖn hµnh vÒ qu¶n lý ®Çu t vµ x©y dùng. Trong qu¸ tr×nh tæ chøc thùc hiÖn, ®Þa ph¬ng ®îc chñ ®éng ®iÒu chØnh møc vèn ®Çu t gi÷a c¸c c«ng tr×nh nhãm B, nhãm C trong ph¹m vi tæng møc vèn ®· ®îc duyÖt vµ b¸o c¸o Bé KÕ ho¹ch vµ §Çu t , Bé Tµi chÝnh. NÕu thay ®æi danh môc c¸c c«ng tr×nh nhãm B, nhãm C, th× ph¶i cã ý kiÕn tho¶ thuËn chÝnh thøc b»ng v¨n b¶n cña Bé KÕ ho¹ch vµ §Çu t. Sè vèn ®Çu t cho khu kinh tÕ cöa khÈu Hµ Tiªn qua ng©n s¸ch TØnh ®îc ph¶n ¸nh chung vµo b¸o c¸o ng©n s¸ch hµng th¸ng vµ quyÕt to¸n ng©n s¸ch hµng n¨m cña ®Þa ph¬ng nhng ghi mét phÇn riªng cho c¸c c«ng tr×nh ®Çu t ë khu kinh tÕ cöa khÈu Hµ Tiªn (gåm c¶ nguån vèn ng©n s¸ch cÊp riªng vµ nguån vèn do tØnh huy ®éng). Hµng quý, tØnh cã tr¸ch nhiÖm b¸o c¸o Bé Tµi chÝnh, Bé KÕ ho¹ch vµ §Çu t t×nh h×nh thùc hiÖn ®Çu t x©y dùng, cÊp ph¸t vèn cho tõng c«ng tr×nh, cuèi n¨m b¸o c¸o Thñ tíng ChÝnh phñ (®ång göi Bé Tµi chÝnh, Bé KÕ ho¹ch vµ §Çu t) kÕt qu¶ thùc hiÖn c¶ n¨m. 3. ViÖc qu¶n lý, cÊp ph¸t vµ quyÕt to¸n vèn ®Çu t cho tõng c«ng tr×nh ®Çu t t¹i khu kinh tÕ cöa khÈu Hµ Tiªn ph¶i thùc hiÖn theo ®óng c¸c quy ®Þnh hiÖn hµnh cña Nhµ níc vÒ ®Çu t x©y dùng c¬ b¶n. V. tæ chøc thùc hiÖn Th«ng t nµy cã hiÖu lùc thi hµnh tõ ngµy 1/1/1999. Mäi quy ®Þnh tr íc ®©y vÒ chÕ ®é tµi chÝnh ®· ¸p dông t¹i khu kinh tÕ cöa khÈu Hµ Tiªn tr¸i víi Th«ng t nµy ®Òu b·i bá. Trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn, nÕu cã víng m¾c, ®Ò nghÞ ph¶n ¸nh vÒ Bé Tµi chÝnh ®Ó nghiªn cøu, gi¶i quyÕt.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản