intTypePromotion=1

Thông tư hướng dẫn chế độ quản lý tài chính

Chia sẻ: Phạm Thị Thanh Uyên Uyên | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:8

0
104
lượt xem
26
download

Thông tư hướng dẫn chế độ quản lý tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư hướng dẫn chế độ quản lý tài chính đối với công ty chứng khoán cổ phần và trách nhiệm hữu hạn

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư hướng dẫn chế độ quản lý tài chính

  1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA Th«ng t c ñ a B é  T µ i  h Ý n h  S è  11 /2000/TT­ B T C  n g µ y   c 01 th¸ng 02 n¨ m  2000 H í ng d É n   h Õ  ® é   u ¶ n  lý  µi h Ý n h  ® è i víi c q t  c   C « n g  ty ch ø n g  k h o¸n c æ  p h Ç n  v µ  tr¸ch  hi Ö m  h ÷ u  h ¹ n n C¨n  LuËt  cø  Doanh  nghiÖp  îc Quèc  éi kho¸ X,  ú  äp  ®  h    k h thø  th«ng  5  qua  µy  th¸ng6  ng 12    n¨m  1999; C¨n  NghÞ   nh   è  cø  ®Þ s 178/CP  µy  ng 28/10/1994  ña  Ýnh  ñ  Ò   c Ch ph v nhiÖ m  ô,quyÒn  ¹n vµ  chøc  é  v  h   tæ  b m¸y  ña  é  µichÝnh; c BT  C¨n  NghÞ   nh  è  cø  ®Þ s 48/1998/N§­   µy  CP ng 11/7/1998  ña  Ýnh  ñ   c Ch ph vÒ   chøng  kho¸n vµ  Þ  êng    th tr chøng  kho¸n; Bé   µi chÝnh  íng  Én  Õ     T  h d ch ®é qu¶n  ý tµichÝnh  i  íic¸c c«ng    l    ®è v     ty chøng  kho¸n cæ   Çn  µ    ph v tr¸chnhiÖ m  ÷u  ¹n nh    h h   sau: C h ¬ n g  I N h ÷ n g  q u y  ® Þ n h  c h u n g 1. Th«ng   µy    t n chØ  íng  Én  Õ     h d ch ®é qu¶n  ýtµichÝnh  i  íic«ng    l    ®è v   ty chøng  kho¸n lµ c«ng      Çn, c«ng       ty cæ ph   ty tr¸chnhiÖm   ÷u  ¹n    h h (sau  y   äi ®© g   t¾t lµ c«ng       ty chøng  kho¸n) thµnh  Ëp  îp    l h ph¸p  ¹  Öt  t iVi Nam,  îc Uû     ®   ban Chøng  kho¸n  µ   íc cÊp  Êy  Ðp  ùc hiÖn  ét  Nh n   gi ph th   m hoÆc   ét  è  ¹  ×nh  m s lo i h kinhdoanh    chøng  kho¸n.  2.C«ng      tychøng kho¸n chÞu    tr¸chnhiÖm   ÷u  ¹n  Ò   èn  µ  µis¶n,vÒ     h h v v v t    kÕt qu¶  kinh doanh, cã  Üa  ô  íiNg ©n       ngh v v  s¸ch  µ   íc vµ  ã  Nh n   c tr¸chnhiÖ m     b¶o  µn  èn  ña      «ng  µ  µnh    ãp  èn. to v c c¸ccæ ® v th viªng v 3. C«ng    ty chøng kho¸n  Þu  ù  ch s qu¶n  ý tµichÝnh  ña  ¬  l    c c quan  µi t  chÝnh  µ   íc,cã  Nh n   tr¸ch nhiÖ m   ùc  Ön  ÷ng    th hi nh quy  nh   Ò   ®Þ v qu¶n  ý tµi l    chÝnh  íng  Én  ¹  h d ti Th«ng   µy  µ    t n v c¸c v¨n b¶n ph¸p  Ëtcã  ªnquan. H¹ch  lu   li     to¸n kÕ     to¸n vµ  Ëp    l b¸o  c¸o  Õt  quy to¸n tµichÝnh     theo    Õ     Õ     c¸c ch ®é k to¸n hiÖn  µnh. h C h ¬ n g  II N h ÷ n g  q u y  ® Þ n h  c ô  th Ó I. g u å n   è n c ñ a c«n g  ty c h ø n g  kh o¸n  N v 1. Vèn  iÒu  Ö:Lµ  è  èn  tÊtc¶    µnh    ãp  µ  îc ghivµo    ® l   s v do    c¸c th viªng v ®     §iÒu  Ö  ña  l c c«ng    èn  iÒu  Ö  ña  ty.V® l c c«ng    tychøng  kho¸n bao  å m:   g 1.1.Vèn  ãp  éc së  ÷u  µ   íc   g thu   h Nh n ­ Vèn  éc së  ÷u  µ   ícdo      thu   h Nh n   c¸c doanh  nghiÖp  µ  ícdïng    ãp  nh n   ®Ó g vèn  íih×nh  d  thøc mua     Çn  ña  cæ ph c c«ng    ty chøng kho¸n    Çn  cæ ph hoÆc  
  2. 2 gãp  èn  i víi v ®è     c«ng    tychøng kho¸n tr¸chnhiÖm   ÷u  ¹n.Sè  èn  µy  ã  Ó      h h   v n c th b»ng  Òn,gi¸trÞquyÒn  ö  ông  t  ti       sd ®Ê hay  Òn thuª®Êt,gi¸trÞtµi ti          s¶n kh¸c. ­ Ph Çn    ña      l∙ c c¸c doanh  i nghiÖp  µ   ícgãp  èn  îc®Ó   ¹ nh»m     Nh n   v ®  l i t¨ng vèn  iÒu  Ö  ña  ® l c c«ng    tychøng  kho¸n (nÕu  ã).   c ­Nguån  Ých  ücña    t lu   c«ng    tychøng  kho¸n qua  Öc  Ých lËp quü  ù  ÷   vi tr     d tr   bæ  sung  èn  iÒu  Ö ¬ng  v® lt øng  íitû lÖ  ãp  èn  ña  v     g v c doanh  nghiÖp  µ  íc nh n   t¹ c«ng      i tychøng kho¸n. 1.2.Vèn  ãp    g kh«ng  éc së  ÷u  µ   íc: thu   h Nh n ­ Vèn  ãp  ña    µnh    i  íic«ng      g c c¸c th viªn ®è v   ty tr¸chnhiÖ m   ÷u  ¹n,vèn    hh  gãp    Çn  ña      «ng  i víi cæ ph c c¸ccæ ® ®è     c«ng      Çn. tycæ ph ­ Ph Çn  Ých  ü cña    t lu   c«ng    tychøng  kho¸n qua  Öc  Ých lËp  ü  ù  ÷   vi tr   qu d tr   bæ  sung  èn  iÒu  Ö  ¬ng  v® lt øng  íitû lÖ  èn  ãp  ña    µnh    µi v     v g c c¸c th viªn ngo   doanh  nghiÖp  µ  íc. nh n   ­ L∙icæ   Çn, gãp  èn  îcchiacña    µnh    µidoanh      ph   v ®    c¸c th viªnngo   nghiÖp  Nhµ   íc®Ó   ¹nh»m     èn  iÒu  Ö  ña  n   l  i t¨ngv ® l c c«ng   tychøng kho¸n (nÕu  ã).   c 2.Vèn    huy  ng  ña  ®é c c«ng    tychøng  kho¸n bao  å m:    g ­ Huy  ng  èn    ®é v th«ng  qua    µnh    Õu  õc«ng    ph¸th cæ phi (tr   tychøng  kho¸n  tr¸chnhiÖ m  ÷u  ¹n)   hh  ­Huy  ng  èn    ®é v th«ng  qua    µnh    Õu ph¸th tr¸phi i ­Vay  èn  ña    chøc    v c c¸ctæ  trong vµ  µiníc   ngo   ­NhËn  ãp  èn  ªnkÕt  µ    ×nh    g v li   v c¸ch thøc kh¸c.     3. C¸c  ån  èn    ngu v kh¸c (Vèn  ×nh  µnh    h th trong qu¸ tr×nh thanh       to¸n,vèn    uû    u  ,vèn  Õp nhËn  Ön  î . ) th¸c®Ç t  ti   vi tr . . 4.C¸c  ü  µ    ×nh  µnh    qu v l∙hi th trong qu¸ tr×nh ph©n  èilînhuËn.      ph    i ViÖc  ×nh  µnh, huy  ng,  h th   ®é qu¶n  ý vµ  ö  ông  l  s d c¸c  ån  èn  ña  ngu vc c«ng    tychøng  kho¸n ph¶ithùc hiÖn        theo c¸cquy  nh  Ön  µnh  ña  µ   ­    ®Þ hi h c Nh n íc®èi víi      c«ng      Çn, c«ng    tycæ ph   tytr¸chnhiÖ m   ÷u  ¹n  µ      h h v c¸c quy  nh  Ò   ®Þ v ho¹t®éng    kinh doanh    chøng  kho¸n.   II.B ¶ o  to µ n v è n ® è i  íi   v  c«n g  ty C h ø n g  k h o¸n C«ng    ty chøng  kho¸n ph¶i tù b¶o  µn  èn, b¶o  ¶m   toµn     to v   ® an  cho    c¸c bªn tham    ãp  èn, b¶o  ¶m   gia g v   ® kh¶ n¨ng thanh kho¶n trong qu¸  ×nh  ¹t   tr ho   ®éng, t¨ng hiÖu     qu¶  ö  ông  èn.ViÖc  sd v  b¶o  µn  èn  ña    to v c c¸c c«ng    tychøng  kho¸n ® îcthùc hiÖn       th«ng qua    ×nh  c¸ch thøc: 1. LËp  ü  ù  ÷b ¾t  éc    qu d tr   bu theo  quy  nh  ¹ m ôc  kho¶n    ¬ng    ®Þ ti   IV  3, Ch II cña  Th«ng   µy. tn 2.C¸c    kho¶n  ù  d phßng  îctrÝch vµo    Ý ®    chiph a. Dù     phßng gi¶m      gi¸chøng  kho¸n tÝnh    theo  õng  ¹  t lo ichøng  kho¸n ® îc    trÝch nh    sau:
  3. 3 M øc  ù  d phßng     Sè îng chøng     l  Gi¸   Gi¸®ãng  öa  µy    c ng gi¶m    u   gi¸®Ç kho¸n bÞ    gi¶m  chøng  31/12 (hoÆc      gi¸ kho¸n (=)       (x) kho¸n (­ ®ãng  öa  Çn   ) tchøng      gi¸t¹ thêi i cg cho n¨m  Õ   k ®iÓ m   31/12   h¹ch to¸n    nhÊt n Õu  µy    ng ho¹ch n¨m    b¸o c¸o trªnsæ     31/12 kh«ng    ph¶i  kÕ   to¸n lµngµy    giao dÞch)     ­ C«ng    ty chøng kho¸n ph¶i lËp  ù     d phßng  riªng cho  õng  ¹    t lo ichøng  kho¸n  Þ   b gi¶m    µ  îc tæng  îp  µm  gi¸v ®   h l c¨n  h¹ch  cø  to¸n vµo    Ý   ¹t   chi ph ho   ®éng  ña  c c«ng  ty. ­ Dù     phßng  gi¶m    gi¸chøng kho¸n ® îc tÝnh  µo    Ý   ¹t®éng  ña     v chiph ho   c n¨m b¸o  ®Ó     Ën  íc gi¸trÞ c¸c kho¶n  c¸o  ghinh tr         tæn  Êtcã  Ó  th   th x¶y  trong ra    n¨m sau,gióp cho      c«ng    ã  ån  µichÝnh  ï ®¾ p     tyc ngu t   b  c¸c kho¶n  tæn  Êtcã  th   thÓ  ra trongn¨m  x¶y      sau nh»m   b¶o  µn  èn  to v kinhdoanh.   ­ C«ng      tychøng  kho¸n ph¶ihoµn  Ëp  ù      nh d phßng  gi¶m    gi¸chøng  kho¸n  vµo    Ëp  ña  thu nh c c«ng    Öc  µn  Ëp  ù  ty.Vi ho nh d phßng  ∙  Ëp vµ  Ëp dù  ® l   l   phßng  míi ® îc tiÕn  µnh  ¹  êi®iÓ m      h ti   th kho¸ sæ   Õ     k to¸n ®Ó   Ëp    l b¸o  c¸o  µichÝnh  t  n¨m. b. Dù     phßng  ñiro trong thanh  r     to¸n,møc  Ých b»ng    tr   0,1%    trªntæng  è  s gi¸trÞthanh     to¸n. 3. Mua     b¶o  Ó m   µis¶n  µ    ¹  ×nh  hi t  v c¸c lo ih b¶o  Ó m   Çn  Õtkh¸c cho  hi c thi     ho¹t®éng  ña    c c«ng    tychøng kho¸n. III.Q u ¶ n  lý d o a n h  thu, chi p h Ý  ® è i víi     c« n g  ty ch ø n g   h o¸n k 1.Doanh    ña    thu c c«ng    tychøng  kho¸n bao  å m       g c¸ckho¶n  sau: a.Doanh    õho¹t®éng    thu t     kinhdoanh:     ­Thu  Ý    ph hoa  ång  h m«i  íchøng  gi   i kho¸n. ­C¸c    kho¶n    l∙kinh doanh  i  chøng  kho¸n ­Thu  Ý    ph qu¶n  ýdanh  ôc  u   l  m ®Ç t ­Thu  õho¹t®éng    t    b¶o      µnh  l∙nhph¸th ­Thu  Ý   Ên  u      ph tv ®Ç tchøng  kho¸n ­Thu  Ý u  ý    ph l k chøng  kho¸n ­Thu  Ý    ph giao dÞch    chøng  kho¸n ­Cæ     µ   nhËn  îctõc¸cchøng    tøc v l∙  i ®      kho¸n do    c«ng    ë  ÷u tys h b. Doanh    õ ho¹t®éng  µichÝnh    thu t     t  bao  å m:    Òn  öivµ    g l∙ ti g   c¸c kho¶n  i thu tõho¹t®éng  µi Ýnh       t  ch kh¸c. c.Doanh    õc¸cho¹t®éng    thu t       kh¸c ­Thu  õcho    µis¶n   t  thuªt  
  4. 4 ­ C¸c    kho¶n  tiÒn  ¹t, î ®∙    thu  ph     xo¸ nay    åi® îc,thu hoµn  Ëp    n thu h      nh c¸c kho¶n  ù  d phßng  ∙  Ých n¨m  ícnhng  ® tr   tr   kh«ng  ö  ông  sd hoÆc   ö  ông  sd kh«ng  h Õt,thanh  ý, îng b¸n tµis¶n  µ      l  nh       v c¸ckho¶n    thu kh¸c. 2.Chi phÝ  ña     c c«ng    tychøng  kho¸n a.Chi phÝ     kinh doanh    chøng  kho¸n:   ­  Ý   µnh  Ph th viªn trung  ©m     t giao  Þch  d chøng kho¸n  ®èi víic«ng    (    ty chøng  kho¸n lµthµnh    ña     viªnc Trung  ©m  t giao dÞch    chøng kho¸n) ­  Ý   Ph niªm  Õt  µ  ¨ng  ý  y v® k chøng kho¸n  ®èi víic«ng    (    ty chøng kho¸n  ph¸thµnh    chøng  kho¸n niªm  Õt      y trªnTrung  ©m  t giao dÞch    chøng  kho¸n) ­PhÝ  u  ý    Õu,tr¸phiÕu   l k cæ phi    i ­PhÝ     giao dÞch    chøng  kho¸n ­Chi phÝ  ilýph¸thµnh     ®¹       chøng  kho¸n ­PhÝ     niªm  Õt  ¹cæ   Õu,tr¸phiÕu y l   phi     i i ­PhÝ   ótcæ   Õu,tr¸phiÕu   r   phi     i ­PhÝ     chuyÓn  kho¶n    Õu,tr¸phiÕu cæ phi    i ­PhÝ   ý  öicæ   Õu,tr¸phiÕu   k g   phi     i ­PhÝ   ö  ông  Ö   èng  ÕtbÞ  ña    sd h th thi   c Trung  ©m  t giao dÞch    chøng  kho¸n ­ B u  iÖn  Ý, b¶o  ìng vµ  öa  ÷a  µis¶n  è  nh,   ® ph   d   s ch t   c ®Þ mua   ¾ m   s c«ng  cô    ng, c«ng    Ý, bèc    Ën  lao ®é   t¸cph   v¸c v chuyÓn, chinghiÖp  ô     v kho  ü, chi qu     phÝ cho  Öc  vi thanh    Óm  tra,ki to¸n ­ Chi phÝ     qu¶ng    Õp thÞ,khuyÕn  ¹i,tiÕp t©n,kh¸nh  Õt,   Ý   c¸o,ti     m      ti   ph chi giao  Þch, ®èi  ¹i    Ý   éinghÞ  µ    d   ngo , ph h   chi v c¸c kho¶n    Ý   chiph kh¸c thùc hiÖn      theo quy  nh:  ®Þ trong 2    n¨m  u   íi thµnh  Ëp,møc     ®Ç m   l  chikh«ng  qu¸      7% trªn tæng    Ý, tõn¨m  ba  ë®i  chiph     thø  tr   kh«ng        qu¸ 5% trªntæng    Ý chiph ­Chi khÊu     hao  µis¶n  è  nh  t  c ®Þ   ­Chi phÝ  ËtliÖu,dông  ô    v    c ­Chi phÝ  Þch  ô     d v mua  µi ngo ­ Chi l ng  µ       ¬ v c¸ckho¶n  ã  Ýnh  Êtl ng  ct ch  ¬ theo chÕ     Ön  µnh  µ      ®é hi h v do Héi ®ång    qu¶n  Þquy  nh tr   ®Þ ­ C¸c    kho¶n  Ých nép  tr   theo  quy  nh  ña  µ   ícnh:b¶o  Ó m     éi, ®Þ c Nh n     hi x∙h   b¶o  Ó m   tÕ,kinh phÝ  hi y      c«ng  oµn. ® b.Chi phÝ  ¹t®éng  µichÝnh    ho   t  ­Chi tr¶l∙tiÒn vay        i  ­Chi tr¶l∙tr¸phiÕu          ii ­Chi phÝ  i    µis¶n  ïng trong ho¹t®éng     ® thuªt   d     kinhdoanh   ­C¸c    kho¶n    chikh¸c. c/Chi nép       c¸ckho¶n  Õ,phÝ  µ  Ö  Ý  thu   v l ph theo quy  nh  ña    ®Þ c ph¸p luËt.   d/C¸c    kho¶n    îp lÖ,hîp lýkh¸c chih        
  5. 5 ­ C¸c    kho¶n    Ý   ù  chi ph d phßng theo quy  nh  ¹  ôc  , ¬ng    ña  ®Þ ti m II ch IIc Th«ng   µy. tn ­Chi phÝ           ®Ó thu c¸ckho¶n  ¹ttheo chÕ     ph     ®é quy  nh ®Þ ­Chi phÝ  î Êp    Öc     tr c th«ivi cho  êilao®éng  ng     theo quy  nh   ®Þ ­Chi ®µo  ¹onghiÖp  ô    t  v ­Chi trang phôc       giao dÞch,chib¶o  é    ng      h lao®é ­ Chi  ca, møc       ¨n    chi kh«ng  îtqu¸  v  møc  ¬ng  èithiÓu  Nhµ   íc quy  l t  do  n  ®Þnh  i víi ®è     c«ng  chøc  µ   íc Nh n ­Chi thanh  ý, îng b¸n tµis¶n    l  nh       ­Chi b¶o  Ó m   µis¶n  µ    ¹ b¶o  Ó m   Çn  Õtkh¸c    hi t  v c¸clo i   hi c thi     ­§ãng    Ôm  Öp  éido    niªnli hi h   c«ng    tychøng  kho¸n tham    gia ­C¸c    kho¶n    Ý  chiph kh¸c. 3.C«ng      tychøng  kho¸n kh«ng  îch¹ch to¸nvµo    Ý      ®     chiph c¸ckho¶n  sau: ­ C¸c    kho¶n  Öth¹i®∙  îcChÝnh  ñ  î Êp  thi     ®   ph tr c hoÆc  bªn  ©y  Öth¹i  g thi   , c¬  quan  b¶o  Ó m   n   ï; hi ®Ò b ­ C¸c    kho¶n    ¹tdo    ¹m  µnh  Ýnh, viph¹m  chiph   viph h ch    m«i  êng, ph¹tnî tr      vay    ¹n,ph¹tviph¹m  Õ     µichÝnh  µ      ¹m  qu¸ h       ch ®é t   v c¸cviph kh¸c; ­ Chi phÝ  i     ® c«ng    ícngoµivît®Þnh  t¸cn      møc  Héi ®ång  do    qu¶n  Þquy  tr   ®Þnh; ­C¸c    kho¶n    õquü  óc  î  chit   ph l ikhen  ëng; , th ­C¸c    kho¶n  î Êp  ã  tr c kh kh¨n th ng    ê xuyªn,®ét  Êt,chitõthiÖn;   xu       ­ Chi ñng  é  oµn  Ó,x∙héi,c¬     h® th       quan  kh¸c,trõc¸c kho¶n    ç  î       chih tr gi¸o dôc cho  bªn  µinh:®ãng  ãp  µo  ü   ngo     g v Qu khuyÕn  äc,gióp    äc  h  ®ì h sinh tµn    tËt. ­Chi ®Ç u    ©y  ùng  ¬     tx d c b¶n,mua  ¾ m   µis¶n  è  nh.   s t  c ®Þ ­C¸c    kho¶n    éc nguån  chithu   kinhphÝ    kh¸c®µi thä.                 IV. h © n  p h èi lîi h u Ë n   µ  tr Ý ch l Ë p c¸c Q u ü  P  n v LîinhuËn  ña    c c«ng    ty chøng  kho¸n  îc x¸c  nh   µ chªnh  Öch  ÷a ®  ®Þ l  l gi   Tæng  doanh    )Tæng    Ý  thu (­  chiph (bao  å m     g c¸ckho¶n  Õ  thu theo luËt®Þnh).      Lîi   Ën    nhu ph¸tsinhcßn    bao  å m   înhuËn  g l  i n¨m  ícph¸thiÖn  tr     trongn¨m  µ  îc   v®  trõ®i    kho¶n  çtheo  l  quy  nh  Ön  µnh  ∙  îc x¸c ®Þnh  ®Þ hi h ®®    trong quyÕt      to¸n n¨m. LîinhuËn  ùc  Ön    th hi trong  n¨m  ña  c c«ng   ty chøng kho¸n sau    ép  khi n thuÕ    Ëp  thu nh doanh nghiÖp  theo LuËt ®Þnh  îcph©n  èitheo thø  ùsau:     ®  ph     t  1. KhÊu  õc¸c kho¶n  Òn  ¹tviph¹m  µnh  Ýnh  Ò   Õ, viph¹m     tr     ti ph     h ch v thu     chÕ     ¨ng  ý  ®é ® k kinh doanh,ph¹tnî vay    ¹n,ph¹tviph¹m  Õ     Õ            qu¸ h       ch ®é k to¸n thèng    ¹tvi ph¹m  îp  ng  kª,ph     h ®å kinh  Õ  t (sau    ï trõ sè  khi b     thu  ¹t
  6. 6 2. KhÊu  õc¸c kho¶n  çcha  îc tÝnh  µo  î nhuËn  íc thuÕ    Ëp    tr     l  ®  v l  i tr   thu nh doanh  nghiÖp; 3. Sau    õ®i      khitr   c¸c kho¶n    y,  înhuËn  trªn®© l   i cßn  ¹ (coinh  l     100%)  îc i ®  ph©n  èinh  ph   sau: ­ TrÝch  ü  ù  ÷bæ     qu d tr   sung  èn  iÒu  Ö  v® l b»ng      5% l∙ rßng  µng  i h n¨m.  Quü   µy  îc trÝch  n ®  cho  n     ®Õ khib»ng 10%   èn  iÒu  Ö  ña  v® l c c«ng    ty chøng  kho¸n. ­ TrÝch  ü  ù  ÷b ¾t  éc    qu d tr   bu b»ng  5%.  ü   µy  îctrÝch cho  n     Qu n ®     ®Õ khi b»ng  10%   èn  iÒu  Ö  ña  v® l c c«ng    tychøng  kho¸n; ­ Chia lîtøc cæ   Çn  i víi         ph i ®è     c«ng    tychøng  kho¸n cæ   Çn    ph (hoÆc  chia   l∙ ®èi  íic«ng      i v  ty chøng kho¸n tr¸chnhiÖ m   ÷u  ¹n)theo    hh  møc   èn  v tham   gia cña      «ng  c¸ccæ ® hoÆc   µnh    ãp  èn; th viªng v ­TrÝch  Ëp c¸cquü    l   kh¸c.   V. M ô c   Ý c h   ö  d ô n g  c¸c Q u ü ® s 1.Quü   ù  ÷bæ     d tr   sung  èn  iÒu  Ö:sö  ông      v® l  d ®Ó bæ sung    t¨ngthªm  èn  v ®iÒu  Ö,m ë   éng  ¹t®éng  l  r ho   kinhdoanh.   2. Quü   ù  ÷b ¾t  éc:sö  ông    ¶m     d tr   bu   d ®Ó ® b¶o  Ýnh  toµn  t an  cho  c«ng    ty chøng  kho¸n,xö  ýc¸ctr ng  îp bÊt kh¶    l    ê h     kh¸ng. C«ng    tychøng  kho¸n kh«ng  îcsö  ông    ü    y       îtøc   ® d c¸c qu trªn®© ®Ó tr¶l     i cæ   Çn. ph 3. C¸c  ü    qu kh¸c:sö  ông   d theo  quy  nh  ña  éi ®ång  ®Þ c H  qu¶n  Þ phï hîp tr       víi  NghÞ   Õt th ng    ña  ¹ihéicæ   «ng. quy   ê niªnc §     ® C h ¬ n g  III   C « n g  t¸c Õ  to¸n ­ th è ng kª ­ ki Ó m  to¸n  k 1.N¨m   µichÝnh  ña    t  c c«ng    tychøng kho¸n b ¾t  u   õngµy  th¸ng01    ®Ç t   01    vµ  Õt  óc vµo  µy  th¸ng12  µng  k th   ng 31   h n¨m.      2. C«ng    ty chøng kho¸n  ã  c tr¸ch nhiÖ m   ¹ch    h to¸n kÕ     to¸n,b¸o    c¸o  µi t  chÝnh theo ®óng  Õ     Õ     ch ®é k to¸n, èng    Ön  µnh  ña  µ   íc.  th kª hi h c Nh n   3. Hµng    n¨m, c«ng      tychøng  kho¸n ph¶ithùc hiÖn  Óm       c¸o       ki to¸nc¸c b¸o    tµichÝnh. ViÖc  Óm     m ét      ki to¸n do  c«ng    Óm     c  Ëp  ùc hiÖn    ty ki to¸n ®é l th   sau khi® îcUû       ban  Chøng kho¸n Nhµ   ícchÊp  Ën.   n  thu 4. C«ng      tychøng kho¸n cã    tr¸chnhiÖ m   Ëp  µ  öib¸o    µichÝnh      l v g   c¸o t   cho Bé   µi chÝnh, c¬  T    quan  Õ, Uû   thu   ban  Chøng  kho¸n  µ   íc theo  nh  ú  Nh n   ®Þ k quý,n¨m. B¸o    ý  îcgöichË m   Êt sau  ngµy  ña  ý  Õp theo;b¸o      c¸o qu ®     nh   15  c qu ti     c¸o n¨m  îcgöichË m   Êt 45  µy    ®   nh   ng sau    Õt  óc n¨m. khik th   a.B¸o      c¸o n¨m  ña  c c«ng    tychøng  kho¸n bao  å m     µiliÖu sau  y:   g c¸ct     ®© ­B¸o    ×nh  ×nh  ¹t®éng    c¸o t h ho   n¨m
  7. 7 ­C¸c  c¸o tµichÝnh    b¸o      bao  å m:  g +/   B¶ng  ©n  i kÕ   c ®è   to¸n +/B¸o    Õt    c¸o k qu¶  ¹t®éng  ho   kinh doanh   +/B¸o   u    c¸o l chuyÓn  Òn tÖ ti   +/ThuyÕt    minh      µi Ýnh b¸o c¸o t   ch +/B¸o    ån  èn  µ  ö  ông  èn   c¸o ngu v v s d v +/B¸o    Ých lËp vµ  ö  ông    ü,ph©n  èilîtøc cæ   Çn.   c¸o tr     s d c¸cqu   ph       ph i b.B¸o    µng  ý    c¸o h qu bao  å m     µi Öu sau g c¸ct     li ­B¶ng  ©n  i kÕ       c ®è   to¸n ­B¸o    Õt    c¸o k qu¶  ¹t®éng  ho   kinhdoanh    ­B¸o   u    c¸o l chuyÓn  Òn tÖ ti   ­B¸o    ån  èn  µ  ö  ông  èn.   c¸o ngu v v s d v 5. K Õt  óc n¨m  µichÝnh, trong thêih¹n  ngµy,c«ng      th   t        45    tychøng kho¸n  ph¶i thùc  Ön    hi c«ng  khai tµichÝnh. B¸o       c¸o  µichÝnh  µng  t  h n¨m ph¶i ® îc    kiÓm    c  Ëp x¸cnhËn. to¸n®é l       6. Tuú    theo  ×nh  ×nh  ô  Ó, hµng  t h c th   n¨m  é   µi chÝnh  èihîp  íic¸c BT  ph   v     c¬ quan  ªnquan  Óm     Õt  li   ki tra quy to¸n tµichÝnh     n¨m  i  íic«ng    ®è v   ty chøng  kho¸n n Õu  Êy  Çn  Õt.   th c thi    
  8. 8 Ch ¬ng  IV Tæ   chøc  ùc hiÖn th   Th«ng   µy  ã  Öu  ùckÓ   µy  ý.Trong    ×nh thùc hiÖn,n Õu  ã  tn c hi l   ng k   qu¸ tr       c víng m ¾ c,      Þp  êivÒ   é  µichÝnh      b¸o c¸o k th   B T   ®Ó xem  Ðt xö  ý. x l
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2